навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПОЯВАТА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 10.07.2018 г.

Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.79 от 25 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в общ размер до 4 500 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 12.12.2018 г.) разходи по "Политика в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма "Животновъдство" - до 45 000 лв.;
2. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2018 г., в сила от 25.09.2018 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 12.12.2018 г.) разходи по "Политика в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" - до 3 378 000 лв., в т.ч. за изплащане на обезщетения за пропуснати ползи на собствениците на домашни свине, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, отглеждани в 20-километровите зони около индустриалните свинеферми, в размер 70 лв. на превантивно заклано животно;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 12.12.2018 г.) разходи по "Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча", бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" - до 977 000 лв.;
4. трансфер от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите към бюджета на Селскостопанската академия - 100 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата 4 400 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 3. Министърът на земеделието, храните и горите да извършва съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. на базата на фактически извършените разходи/трансфери и да уведомява министъра на финансите, като представя и отчет при достигане на:
1. разходи/трансфери в размер 1 500 000 лв.;
2. разходи/трансфери в размер 3 000 000 лв.;
3. разходи/трансфери в размер до 4 500 000 лв.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПОЯВАТА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 25.09.2018 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПОЯВАТА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2018 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила на 12 декември 2018 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума