навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г.)

В сила от 07.08.2018 г.

Обн. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 854-01-44/22.05.2018 г.

§ 1. (В сила от 01.09.2018 г.) В чл. 61 ал. 2 се отменя.

§ 2. Член 113 се изменя така:
"Искове на и срещу потребители
Чл. 113. Исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес - по постоянния."

§ 3. В чл. 115 ал. 2 се изменя така:
"(2) Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие."

§ 4. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "съдебното дирене" се заменят с "първото по делото заседание".
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Възражение за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 113 и чл. 115, ал. 2 може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание."
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "ал. 1 и 2" се заменят с "ал. 1 - 3".
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 5. Заварените до влизането в сила на този закон съдебни производства се довършват по досегашния ред, независимо от промяната на подсъдността.

§ 6. (В сила от 01.09.2018 г.) В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.) в чл. 144 думите "с изключение на чл. 61, ал. 2" се заличават.

§ 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 50 навсякъде думите "1 септември 2018 г." се заменят с "1 януари 2020 г.".
2. В § 52, ал. 5 думите "1 септември 2018 г." се заменят с "1 януари 2020 г.".
3. В § 54 думите "1 септември 2018 г." се заменят с "1 януари 2020 г.".

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1 и 6, които влизат в сила от 1 септември 2018 г.
------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума