навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ДВ, БР. 91 ОТ 2005 Г.)

В сила от 07.08.2018 г.

Обн. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 854-01-60/29.06.2018 г.

§ 1. В чл. 4 се създава т. 63:
"63. "Драфт сървей" е метод за измерване на тежестта на натовареното карго чрез изчисляване на разликите в нивото на определени точки "drafts" на външната страна на корпуса на плавателния съд преди и след натоварване или преди и след разтоварване."

§ 2. (В сила от 01.10.2018 г.) В чл. 38, ал. 2 числото "152" се заменя с "233".

§ 3. В чл. 103в се създават ал. 3 и 4:
"(3) За целите на прилагане на ал. 1 измерването на кокс и въглища на пристанище, включително чрез съоръжение за временно или митническо складиране, се извършва само при внос или въвеждане на територията на страната, както следва:
1. на местата за въвеждане в съответния обект чрез метод "драфт сървей" от независима инспектираща организация, притежаваща акредитация, за което се съставя съответният документ;
2. на местата за извеждане от съответния обект със средство за измерване и контрол на маса.
(4) В случаите по ал. 3, т. 1 по искане на лицето, вместо измерване чрез метод "драфт сървей", се допуска използването на средство за измерване и контрол на маса."

Заключителни разпоредби


§ 4. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.) в чл. 92, ал. 3, т. 3 пред думите "Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" се добавя "на системи и съоръжения в изпълнение на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 на".

§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 октомври 2018 г.
------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума