навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 95 ОТ 2005 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В заглавието думата "републиканския" се заменя с "държавния".

§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 3 думата "СПИН" се заменя с "ХИВ инфекция".

§ 3. В чл. 2б, ал. 1 след съюза "и" думата "представители" се заменя с "представител".

§ 4. В чл. 14 ал. 5 се отменя.

§ 5. В чл. 22 се създава ал. 4:
"(4) Лекарствените продукти могат да се предписват за срок три месеца на пациенти в стабилно състояние, което не изисква ежемесечен контрол."

§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) Заявките на лечебните заведения, в които се предписват лекарствените продукти по реда на чл. 22, ал. 4, са за срок три месеца."
2. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.

§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) Отчетите на лечебните заведения, в които са предписани лекарствени продукти по реда на чл. 22, ал. 4, са за срок три месеца и се изпращат в Министерството на здравеопазването по реда на ал. 2 по образец съгласно приложение № 11а."
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "ал. 3" се заменят с "ал. 4".
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите "по ал. 1" се добавя "и 3".

§ 8. В чл. 27а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думата "разпределените" се добавя "и разходваните", а думите "брой болни за предходната година" се заличават.
2. В ал. 3 думите "приложение № 11а" се заменят с "приложение № 11б".

§ 9. В чл. 33 ал. 5 се изменя така:
"(5) Заявките за получаване на methadone hydrochloride се изготвят, като необходимите количества не трябва да надвишават седмичните сборове на дневните дози за двумесечно лечение на всички пациенти в програмата, заедно с резерв, определен по реда на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (ДВ, бр. 49 от 2012 г.)."

§ 10. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите "т. 7" се заменят с "т. 8 и ал. 5".

§ 11. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1

 

Министерство

на здравеопазването

 

ПРОТОКОЛ №

....................................

.........../20 ........г.

(лечебно заведение)

за предписване на

 

лекарствени продукти

 

за лечение на

инфекциозни

 

заболявания

(ХИВ инфекция

 

и туберкулоза)

 

Днес, ........................., комисия в състав (име и фамилия, специалност):

Д-р .........................................................................................................................................

Д-р .........................................................................................................................................

Д-р ........................................................................................................................................,

разгледа представената от лекуващия лекар медицинска документация, включваща анамнезата и обективния статус на пациента:

Име: .......................................................................................................................................

ЕГН:

Личен код (за пациенти с ХИВ инфекция):

Адрес (гр./с., ул. №):

Въз основа на горното комисията установи, че пациентът страда от:

(разгърната диагноза)

Телесна маса: ........................................................................................................................

Проведено лечение до момента: ........................................................................................

Ефект от лечението: ............................................................................................................

Промяна в лечението: .........................................................................................................

Причини за промяната: .......................................................................................................

Друга информация: .............................................................................................................

*В резултат на проведените изследвания комисията прецени, че пациентът е в стабилно състояние и предлага лекарствените продукти да бъдат предписани за срок три месеца (посочват се проведените изследвания и резултатите от тях).

*Само за пациенти с ХИВ инфекция.

Комисията предлага по-нататъшното лечение да започне/продължи със следните лекарствени продукти:

Лекарствен продукт

Лекарствена форма

Лекарствена концентрация

Количество за едномесечен курс

Протоколът е валиден до

 

Ръководител на

лечебното заведение:

Членове:

1. .....................................

(подпис, печат)

2. .....................................

 

3. .....................................

"

§ 12. Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2 се изменя така:
"Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2


Наименование на лечебното заведение

Карта № .............../................ 20 ... г.

за предписване и получаване на лекарствени продукти по реда на Наредбата за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Име:

ЕГН:

Личен код (за пациенти с ХИВ инфекция):

 

Адрес:

 

 

Заболяване:

МКБ

 

Лекар:

подпис

печат

Предписани лекарствени продукти

Отпуснати лекарствени продукти

дата

наименование

количество

лекар

(подпис,

печат)

дата

количество

фармацевт

(подпис,

печат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"

§ 13. Приложение № 6 към чл. 18 се изменя така:
"Приложение № 6 към чл. 18

 

Журнал

за издадените протоколи за предписване на лекарствени продукти

Лечебно заведение:........................................................

Гр. ...................................................................................

Рег. № .............................................................................

 

Пореден №

№ на протокола

Дата на издаване

Срок на валидност

Пациент

(име, фамилия)

ЕГН/Личен код

(за пациенти с

ХИВ инфекция)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

§ 14. Приложение № 8 към чл. 20, ал. 2 се изменя така:
"Приложение № 8 към чл. 20, ал. 2

 

Рецептурна бланка - МЗ № ..................................................................................................

за лекарствени продукти, заплащани от държавния бюджет .........................................

Наименование на лечебното заведение - Рег. № ..............................................................

Лекар (име) ...........................................................................................................................

УИН на лекаря ............................................ Дата на издаване на рецептата: ..................

Заболяване по МКБ ..............................................................................................................

Протокол № ........................................................... Дата: ....................................................

Rp.

1

2

3

 

                                                                                  Лекар:

                                                                                              (подпис и печат)

Пациент (име):

.........................................................................

ЕГН:

Личен код (за пациенти с ХИВ инфекция):

Адрес:

Гр. (с.):

Отпуснал:                                                                      Получил:

Маг.-фарм.  

(подпис и печат)                                                            Дата:

 

 

"

§ 15. Създава се ново приложение № 11а към чл. 24, ал. 3:
"Приложение № 11а към чл. 24, ал. 3

ОТЧЕТ

за получените и изразходвани лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболяванията по чл. 2, ал. 1, т. 3

за периода от ....................... до .............................

на: ...............................................................................

(име на лечебното заведение и града)

 

№ по ред

Наиме-нование

на лекарстве-

ния продукт (по азбучен ред на INN)

Количество лекарстве-но в-во в дозова единица

Търговско наименование на лекарствения продукт

Мярка (опаковки/

брой табл./

флакони)

Общ брой болни през първия месец на отчетния период

 

Общ брой болни през втория месец на отчетния период

 

Общ брой болни през третия месец на отчет-ния период

 

Наличност на лекарството в началото на периода и сроковете на годност по подколичества (към дата .....)

Получено количество през периода и срок на годност

Наличност

на лекарството в края на периода и срокове на годност по подколичества (към
дата .....)

Забележка

Бр. бол­ни на ежемесечно предписване/

отпускане

Бр. бол­ни на двумесечно предписване/

отпускане

Бр. болни на тримесечно предписване/

отпускане

Бр.

болни на ежемесечно предписване/

отпускане

Бр.

болни на двумесечно предписване/

отпускане

Бр.

болни на тримесечно предписване/

отпускане

Бр. болни на ежемесечно предписване/

отпускане

Бр. болни на двумесечно предписване/

отпускане

Бр. болни на тримесечно предписване/

отпускане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:

Изготвил:

Ръководител на лечебното заведение:

(на изпращане на отчета)

(име, подпис)

(име, подпис и печат)

 

 

 

"

§ 16. Създава се приложение № 11б към чл. 27а, ал. 3:
"Приложение № 11б към чл. 27а, ал. 3

 

ОТЧЕТ

за получените и изразходвани радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори

за периода от ................................ до ...................................

на: ..............................................................................................

(име на лечебното заведение и града)

 

Наименование на радиоактивните лекарствени продукти, радионуклидните генератори, китове и радионуклидните прекурсори

Коли-

чество в дозова единица

Търговско наимено-

вание

Брой болни, на които е проведено лечение

Брой

диагности-

цирани болни

Получено количество през периода и срок на годност

Изразходвано количество през периода

Необходимост

от преразпре-деление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ...............................................................................................

Изготвил:

Ръководител на

лечебното заведение:

(на изпращане на отчета)

 

 

 (име, подпис)

(име, подпис и печат)

 

 

"

Заключителни разпоредби


§ 17. Навсякъде в наредбата думата "републиканския" се заменя с "държавния".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума