навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-862 ОТ 24 ЮЛИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ЗАГИНАЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ИЗПАДНАЛИ В ТЕЖКО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи (МВР), изпаднали в тежко материално положение.
Чл. 2. Право на подпомагане с парични средства имат лицата по чл. 1, изпаднали в тежко материално положение:
1. поради болест, злополука или смърт на служителя;
2. поради болест, злополука или смърт на член от семейството;
3. при загуба на имущество в резултат на пожари, стихийни бедствия и аварии;
4. при други обстоятелства, довели до тежко материално положение по независещи от служителя причини.

Раздел II.
Подаване на заявления


Чл. 3. Лицата по чл. 1 подават заявление по образец, приложение към настоящата наредба, лично, чрез член на семейството или законен представител до комисията по чл. 6.

Чл. 4. Заявлението се подава чрез ръководителя на съответната структура по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), в която работи или е работил служителят. Ръководителят извършва проверка и препраща заявлението и придружаващите го документи с мнение до председателя на комисията по чл. 6.

Чл. 5. Към заявлението се прилагат следните документи в зависимост от тяхната приложимост:
1. документи за удостоверяване на декларираните в заявлението-декларация доходи на семейството за предходните шест месеца;
2. решение за лечение в чужбина на Централната комисия за лечение в чужбина при Министерството на здравеопазването - в случаите по чл. 2, т. 1 и 2;
3. разрешение за лечение в чужбина по реда на чл. 80ж от Закона за здравното осигуряване - в случаите по чл. 2, т. 1 и 2;
4. разпореждане за пенсиониране от териториално поделение на Националния осигурителен институт - в случаите по чл. 2, т. 1 и 2;
5. експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (Националната експертна лекарска комисия) или медицинско удостоверение от експертна лекарска комисия на Медицинския институт на МВР (Централната експертно-лекарска комисия или регионална експертна лекарска комисия) - в случаите по чл. 2, т. 1 и 2;
6. удостоверение за наследници - при смърт на член от семейството - в случаите по чл. 2, т. 2;
7. документ за актуална банкова сметка на заявителя, по която да се преведат паричните средства - във всички случаи по чл. 2;
8. други документи, които имат отношение към конкретния случай.

Раздел III.
Организация на работата на Комисията за материално подпомагане и разглеждане на заявленията


Чл. 6. (1) Заявленията се разглеждат от Комисията за материално подпомагане в състав:
1. административния секретар на МВР;
2. директора на дирекция "Планиране и управление на бюджета" (ДПУБ);
3. директора на дирекция "Човешки ресурси";
4. директора на дирекция "Правно-нормативна дейност";
5. директора на дирекция "Координация и административно обслужване" (ДКАО);
6. представител на Медицинския институт на МВР, определен от директора.
(2) Председател на комисията е административният секретар на МВР.
(3) Комисията се подпомага от двама секретари - служители от ДКАО и ДПУБ, определени от директорите.

Чл. 7. (1) При отсъствие на член на комисията същият се представлява от заместващия го служител.
(2) В случаите, когато служителят, за когото е подадено заявление за помощ, е член или е членувал в синдикална организация на служителите в МВР, на заседанието може да присъства с право на един глас упълномощен представител на съответната синдикална организация на МВР.
(3) На заседанието на комисията по чл. 6 може да присъства ръководителят на структурата по чл. 37 ЗМВР, чрез когото е подадено заявлението.

Чл. 8. (1) Председателят на комисията по чл. 6 насрочва провеждането на заседание всяко тримесечие, като уведомява писмено членовете и.
(2) При необходимост председателят може да насрочи провеждането на извънредно заседание.
(3) За проведеното заседание и взетите решения се изготвя протокол, който се подписва от членовете на комисията по чл. 6 и се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

Чл. 9. (1) Комисията по чл. 6:
1. разглежда заявления за отпускане на парични средства;
2. при необходимост събира допълнителни данни за семейното, материалното и имотното положение, както и за здравословното състояние на нуждаещите се, включително от длъжностни лица, държавни и общински органи.
(2) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство. При равенство на гласовете решаващ глас има председателят на комисията по чл. 6.
(3) Отпускането на парични средства на служители и техните семейства се извършва в рамките на утвърдените финансови средства за съответната финансова година.

Чл. 10. (1) При взето решение за отпускане на парични средства ДКАО изготвя проект на заповед за изплащането им за всеки отделен случай.
(2) Всеки проект на заповед съдържа имената, ЕГН, постоянните адреси, IBAN на банковите сметки, конкретните суми за изплащане на всички лица, които имат право да получат парична помощ по конкретното заявление.

Чл. 11. В седемдневен срок от издаването на заповедта на министъра на вътрешните работи за отпускане на паричните средствата председателят уведомява писмено лицата, подали заявление за отпускане на парични средства чрез ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР, за решението на комисията по чл. 6. При отказ за отпускане на парична сума се посочват мотивите за отказа.

Чл. 12. (1) Изплащането на паричните средства се осъществява в рамките на разчетените средства по бюджета на МВР за съответната финансова година.
(2) Дирекция "Планиране и управление на бюджета" изплаща паричните средства в срок до седем дни от получаване на заповедта на министъра на вътрешните работи.
(3) Паричните средства се изплащат безкасово (по банков път).

Чл. 13. Определените със заповедта на министъра на вътрешните работи парични средства в случаите на загинал при изпълнение на служебните си задължения държавен служител се изплащат по банковата сметка, фигурираща в документа по чл. 5, т. 7.

Чл. 14. Оригиналът на протокола, всички приложени към него документи и документите, свързани с изплащането на паричните средства, се съхраняват от ДПУБ.

Чл. 15. Отчитането на изплатените парични средства се извършва съгласно указанията за изпълнение на бюджета на МВР за съответната бюджетна година.

Чл. 16. При промяна на обстоятелствата по чл. 2 и документите по чл. 5 до датата на уведомяването по чл. 11 лицата, подали заявление, се задължават в десетдневен срок да уведомят комисията по чл. 6 за съответната промяна.

Чл. 17. Неправомерно изплатени или недобросъвестно получени парични средства по реда на настоящата наредба подлежат на възстановяване с лихвата, определена за държавните вземания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "семейство" включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и до двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше училище.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 182, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.Приложение към чл. 3

 

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА КОМИСИЯТА

ЗА МАТЕРИАЛНО

ПОДПОМАГАНЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

 

От .............................................................................................................................................

(длъжност, собствено, бащино и фамилно име/законен представител, собствено, бащино и фамилно име)

с месторабота .........................................................................................................................

Постоянен адрес или адрес за кореспонденция: гр. (с.) ....................., област ................,

ул. ............................................................................ № ................, бл. .................., вх. .......,

ет. ..........., ап. .........., тел.: .....................................................................................................

Документ за самоличност: л.к. № .......................................................................................,

издаден от ..............................................................., на .................................................... г.,

ЕГН .........................................................................................................................................

Моля, да ми бъде отпусната парична помощ в размер на ................................................,

                                                                                                        (цифром и словом)

необходима за ........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

I. Семейно положение:

Семейството ми се състои от:

1. Съпруг(а)/лице във фактическо съпружеско съжителство ............................................

..................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ....................................................., живеещ (а) в гр. (с.) ................................................,

обл. .................................., ул. ............................................................................. № ...............

професия/дейност ..................................................................................................................,

здравословно състояние .........................................................................................................

2. Дете .....................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ....................................................., живеещ (а) в гр. (с.) ................................................,

обл. .................................., ул. ............................................................................. № ...............

професия/дейност ..................................................................................................................,

здравословно състояние .........................................................................................................

3. Дете .....................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ....................................................., живеещ (а) в гр. (с.) ................................................,

обл. .................................., ул. ............................................................................. № ...............

професия/дейност ..................................................................................................................,

здравословно състояние .........................................................................................................

4. Членувам/не членувам в Синдикална организация към МВР

..................................................................................................................................................

(изписва се пълното наименование на синдикалната организация)

II. Доходи на семейството за предходните шест месеца ............... лв.

III. Притежавани имоти, собственост на съпруга, съпругата/всяко от лицата във фактическо съжителство .......................................................................................................

...................................................................................................................................................

IV. Прилагам следните документи:

...................................................................................................................................................

 

гр. (с.) ...............

област ...............

дата: ...............................                                                                       Декларатор: ...............

(подпис)

 

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума