навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2016 Г.)

Обн. ДВ. бр.84 от 12 Октомври 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerМИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя "когато плащането не е извършено по електронен път";
б) точка 5 се отменя.
2. В ал. 2 след цифрата "4" запетаята и цифрата "5" се заличават.
3. Създава се ал. 8:
"(8) Министерството на здравеопазването установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на заявителя - физическо лице, или на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице и на отговорното лице по чл. 5, ал. 1, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ."

§ 2. В чл. 11, ал. 1 думите "един месец от подаване на заявлението по чл. 7" се заменят с "15 дни от издаването на заповедта по чл. 9, ал. 3".

§ 3. В чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите "съгласно чл. 7, ал. 1" се заменят с "до министъра на здравеопазването по образец съгласно приложение № 2а".
2. Създава се т. 4:
"4. документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП, когато плащането не е извършено по електронен път."

§ 4. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 от списъка на документите, които се прилагат към заявлението, накрая се поставя запетая и се добавя "когато плащането не е извършено по електронен път".
2. Точка 5 от списъка на документите, които се прилагат към заявлението, се отменя.

§ 5. Създава се приложение № 2а към чл. 18, ал. 1:
"Приложение № 2а към чл. 18, ал. 1

Изх. № .......................

                                                                                                                   ДО

                                                                                                                   МИНИСТЪРА НА

                                                                                                                   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОМЯНА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1
ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

 

От .....................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

в качеството на ................................................................................................................................................

Л.К. №

 

   ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес гр./с.

 

                                        код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

община/район

 

 

 

               

 

ул./бул.

 

      №

 

 

тел.

 

 

 

 

Име на физическото или юридическото лице:

………………………………………………………………………………...…………………………….

ЕИК

 

Седалище и адрес на управление:

гр./с.

 

                                     код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

община/район

 

 

 

               

 

ул./бул.

 

     №

 

 

тел.

 

   факс

 

  e-mail

 

 

притежаващ разрешение за извършване на дейности по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

 

 

 

за дейностите:

1. ............................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................

със следните наркотични вещества и техни препарати:

 

 

Наименование

Мярка

Дозировка

Количество

Начин на
придобиване

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

за следните цели:

1. ............................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................

Адрес на сградите и помещенията, където ще се извършват дейностите с наркотични вещества и техните препарати:

 

 

по ред

Точен адрес

(пощ. код, гр./с., община, ул., №)

Дейност

Мерки за безопасност

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Лицето, което отговаря за дейностите с наркотичните вещества по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (наредбата):

 

 

Л.К. №

 

    ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

издадена на:

 

     от:

 

 

Адрес: гр./с.

 

                                      код

 

 

 

 

 

община/район

 

 

 

 

ул./бул.

 

      №

 

 

тел.

 

 

Моля, на основание чл. 18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите да бъде извършена следната промяна в разрешението:

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Прилагам следните документи:

1. документите, свързани с промяната;

2. срочните документи, чийто срок на валидност е изтекъл към момента на подаване на заявлението;

3. декларация, че няма промяна в обстоятелствата, за които не се прилагат документи;

4. документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП, когато плащането не е извършено по електронен път.

 

Дата ...................................                                              Подпис на заявителя: ........................................

                                                                                                                                         (печат)


"

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума