навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.

В сила от 12.10.2018 г.

Обн. ДВ. бр.84 от 12 Октомври 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2018 г. в общ размер 43 314,0 хил. лв., разпределени по общини, както следва:
1. по бюджета на Община Варна - 43 244,0 хил. лв. за решаване на инфраструктурен проблем в централната градска част на Варна;
2. по бюджета на Община Белово - 70,0 хил. лв. за обзавеждане и оборудване на Народно читалище "Св. св. Кирил и Методий - 1910", с. Мененкьово.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. В Постановление № 332 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ДВ, бр. 103 от 2017 г.), в чл. 21, ал. 3 думите "31 август" се заменят с "31 октомври".

§ 2. В Постановление № 165 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. (ДВ, бр. 67 от 2018 г.), в чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 14 думата "Асфалтиране" се заменя с "Ремонт" и думите "Рехабилитация и оборудване на площад и прилежащи зелени площи в с. Прилеп" се заменят с "Ремонт на площад в с. Прилеп".
2. В т. 19 думата "подмяна" се заменя с "ремонт".
3. В т. 21 думите "и рехабилитация" се заличават.
4. В т. 25 думите "и рехабилитация" се заличават.
5. В т. 38 думите "и реконструкция" се заличават.
6. В т. 41 думата "рехабилитация" се заменя с "ремонт".
7. В т. 56 думите "и рехабилитация" се заличават.
8. В т. 63 думите "рехабилитация и асфалтиране" и запетаята пред тях се заличават.
9. В т. 66 думите "и рехабилитация" се заличават.

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума