навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ (ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г.)

Обн. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 802-01-33/30.08.2018 г.

§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите "ал. 4 и 5" се заменят с "ал. 5 и 6".
2. В т. 4 думите "ал. 3" се заменят с "ал. 4".

§ 2. В чл. 22 се създава ал. 4:
"(4) Националното бюро за правна помощ служебно събира информацията по ал. 2 и 3 и се снабдява с необходимите документи от съответните компетентни органи по електронен път."

§ 3. В чл. 23, ал. 3 навсякъде в текста преди т. 1 след думата "съдът" се добавя "съответно председателят на НБПП".

§ 4. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) Когато е предоставена правна помощ чрез консултация в регионален център за консултиране, лицето може да кандидатства за правна помощ по чл. 21, т. 2 и 3. Решението за предоставяне на правна помощ за подготовка на документи за завеждане на дело и за назначаване на адвокат за процесуално представителство се взема от председателя на НБПП в 14-дневен срок от получаването на документите от съответния адвокатски съвет. Отказът за предоставяне на правна помощ се мотивира и подлежи на обжалване, като за обжалването се прилага ал. 2."
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 5. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г.; изм., бр. 27 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1:
а) в т. 5 думите "питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали" се заменят с "обекти - недвижими имоти";
б) точка 6 се отменя.
2. В чл. 7, ал. 1 думите "т. 2 - 6" се заменят с "т. 2 - 5".
3. В глава втора наименованието на раздел V се изменя така: "Охрана на обекти - недвижими имоти".
4. В чл. 24:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Охраната на обекти - недвижими имоти, е дейност по осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект, по опазване на телесната неприкосновеност на физически лица, пребиваващи в обекта, и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото, находящо се в него, както и по тяхното предотвратяване.";
б) в ал. 2 думите "и/или мониторен контрол" се заменят с "мониторен контрол и реакция с мобилни охранителни патрули".
5. Член 25 се изменя така:
"Чл. 25. (1) Възложител по договор за охрана по чл. 24 е физическо и/или юридическо лице, включително държавен или местен орган, собственик или ползвател на законно основание на недвижимия имот и имуществото, находящо се в обекта.
(2) Възложител по договор за охрана по ал. 1 е и едноличният търговец или юридическото лице, собственик или ползвател на законно основание на недвижимия имот, в който са обособени дискотеки, питейни или развлекателни заведения, игрални или компютърни зали, притежаващ разрешение от местен орган за извършване на търговската дейност и/или лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта."
6. В глава втора раздел VI с чл. 27, 28 и 29 се отменя.
7. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 2 се изменя така:
"2. "Охраняван обект" е физическо лице при лична охрана; движимо или недвижимо имущество - при охрана или самоохрана на имуществото на физически или юридически лица; недвижим имот и намиращото се в него движимо имущество - при сигнално-охранителна дейност; недвижим имот и намиращите се в него лица и движимо имущество - при охрана на обекти - недвижими имоти; пътното превозно средство и намиращите се в него ценности - при охрана при транспортиране на ценни пратки или товари; конкретното мероприятие - при охрана на мероприятие; селскостопанското имущество - при охрана на селскостопанско имущество.";
б) точка 5 се отменя.
8. (В сила от 30.09.2018 г.) В § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думата "6-месечен" се заменя с "9-месечен".

§ 6. (1) Издадените до влизането в сила на този закон лицензи за извършване на охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали и за охрана на урбанизирани територии по Закона за частната охранителна дейност, включително допълненията към лицензите, издадени по реда на § 4, ал. 4 - 6 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон за извършване на тези дейности, запазват действието си. Към притежаваните лицензи служебно се издава допълнение по чл. 46, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност, в което като вид дейност се посочва "охрана на обекти - недвижими имоти".
(2) Подадените до влизането в сила на този закон заявления за издаване на лиценз за извършване на охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали и за охрана на урбанизирани територии, включително заявленията, подадени по реда на § 4, ал. 4 - 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност за извършване на тези дейности, се разглеждат в срок до три месеца от влизането в сила на този закон, без да е необходима промяна на данните в тях и без да се събира държавна такса, като в издадения лиценз, съответно в допълнението, като вид дейност се посочва "охрана на обекти - недвижими имоти".

§ 7. Параграф 5, т. 8 влиза в сила от 30 септември 2018 г.
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума