навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ (ДВ, БР. 102 ОТ 2004 Г.)

В сила от 06.11.2018 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 9:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 3 се изменя така:
"3. декларация по образец (приложение № 16) за поверителност и неразпространение на данните;".
2. В ал. 10 след думите "Закона за защита на личните данни" се добавя "и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни".

§ 2. В чл. 4 след думата "чл. 37в" се добавя "и чл. 37ж".

§ 3. В чл. 18, ал. 3 думата "нея" се заменя с "него".

§ 4. В чл. 44 след думите "чл. 37в" се добавя "и чл. 37ж".

§ 5. В чл. 45а ал. 1 - 4 се изменят така:
"Чл. 45а. (1) Общинската служба по земеделие предоставя безвъзмездно данни на държавни органи - разпоредители с бюджет, и общини - графична информация за граници на имоти, попадащи в обхвата на КВС и КК и КР, представени като географска база данни във формат ArcView Shapefile, poligon, геодезическа проекция UTM, координатна система WGS`84, Зона 35 - Север (наричан SHP файл) и файлове (Viewer DBF файл), съдържащи информация за регистрираните от титуляри в ОСЗ правни основания (наричан DBF файл).
(2) По искане на собственици и/или ползватели на земеделски и горски имоти ОСЗ предоставя данните по ал. 1 за собствените им и/или ползваните от тях имоти, за които са регистрирали в ОСЗ по местонахождение на имотите основание за ползване.
(3) За получаване на данните по ал. 1 правоимащите лица или упълномощени от тях лица подават в ОСЗ заявление по образец (приложение № 13), към което се прилага оптичен носител за записване на данните.
(4) (*) Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Данните се предоставят в срок до 7 дни от постъпване на заявлението, за което се съставя приемно-предавателен протокол в два екземпляра - по един за страните."

§ 6. В чл. 47 след думите "Министърът на земеделието, храните и горите" се добавя "или упълномощени от него лица".

§ 7. В чл. 48 ал. 3 се изменя така:
"(3) Протоколът на комисията по ал. 2 се одобрява от директора на ОД "Земеделие"."

§ 8. В чл. 49, ал. 1 т. 6 се изменя така:
"6. регистър на договорите за наем и за аренда съгласно утвърдените по реда на чл. 37б, ал. 7 от ЗСПЗЗ правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделската земя."

§ 9. В чл. 50 ал. 1 се отменя.

§ 10. В чл. 52 в изречение първо думата "заинтересувани" се заменя с "правоимащи".

§ 11. Приложение № 13 към чл. 45а, ал. 3 се изменя така:
"Приложение № 13 към чл. 45а, ал. 3

ДО

НАЧАЛНИКА НА ОСЗ

............................................................                                          вх. № .................../......................

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ в SHP и/или DBF формат

 

 

1. Данни за собственик:

 

 

 

ИМЕ

 

 

 

 

 

ЕГН

 

 

 

 

 

2. Данни за ползвател:

 

 

 

ИМЕ

 

 

 

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ

 

 

 

 

 

3. Адрес за кореспонденция: , e-mail:

 

ул.

 

 

 

ж.к., кв.

 

бл.

 

вх.

 

ап.

 

 

гр./с.

 

обл.

 

пощ. код

 

Желая да получа цифрова информация за собствените и/или ползваните от мен имоти, попадащи в обхвата на КВС и/или КККР, в SHP и/или DBF формат за следните имоти:

Землище

ЕКАТТЕ

Имоти № .....................................

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

Подпис/Печат*:

*Печат се поставя от
юридическите лица/ЕТ

 

 

При изпълнение на заявлението Ви данните се предоставят на осигурено от Вас записващо устройство (USB - флаш памет, оптичен носител) с подходящ капацитет или на посочения e-mail. Заявителят няма право да разпространява получената информация, както и да я предоставя за ползване на трети лица (физически и юридически).

Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.

Приложение: записващо устройство (USB - флаш памет, оптичен носител)


"

§ 12. Приложение № 14 към чл. 45а, ал. 3, т. 1 се отменя.

§ 13. Приложение № 15 към чл. 1, ал. 9 се изменя така:
"Приложение № 15 към чл. 1, ал. 9

ДО

Министерство на земеделието,                                                            вх. № ............../..................

храните и горите

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ в ZEM формат

 

 

1. Данни за юридическо лице/ЕТ

 

 

 

ИМЕ

 

 

 

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ

 

 

 

 

 

УПРАВИТЕЛ

 

 

 

 

 

 

2. Данни за физическо лице

 

 

 

ИМЕ

 

 

 

 

 

ЕГН

 

 

 

3. Адрес за кореспонденция: , e-mail:

ул.

 

 

 

ж.к., кв.

 

 

бл.

 

вх.

 

ап.

 

гр./с.

 

 

обл.

 

пощ. код

 

Желая да получа цифрова информация от КВС в ZEM формат с цел изработване на ................................. за следния обхват на проекта:

Землище

ЕКАТТЕ

Имоти № .........................................

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

Подпис/Печат*:

*Печат се поставя от

юридическите лица/ЕТ

 

 

 

 

При изпълнение на заявлението Ви данните се предоставят на осигурено от Вас записващо устройство (USB - флаш памет, оптичен носител) с подходящ капацитет или на посочения e-mail.

Заявителят няма право да разпространява получената информация, както и да я предоставя за ползване на трети лица (физически и юридически).

Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.

При непредставяне на документ за платена такса готовата информация не се предоставя на заявителя.

Приложения:

1. декларация по чл. 1, ал. 9, т. 3 за поверителност и неразпространение на получените данни (приложение № 16);

2. оптичен носител (CD - R диск) с трасе/полигон в dxf формат на версия R12 на AutoCAD;

3. записващо устройство (USB - флаш памет, оптичен носител) за запис на исканата цифрова информация."

§ 14. Приложение № 16 към чл. 1, ал. 9, т. 3 се изменя така:
"Приложение № 16 към чл. 1, ал. 9, т. 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………....……………….

……………………………………………………………………….……………………....………….,

 ЕГН ...................................................................., л.к. № ……………….……………..……………..,

 издадена на ...................................................................... г. от МВР гр. ……………..……………..,

 адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………...…………..

……………………………………………………………………………………………...……………

В качеството си на ………………………………………………………………………...…………..

……………………………………………………………………………………………....…………..

(длъжност/позиция)

на основание разпоредбите на минимално ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм със:

- нормативната уредба в областта на защита на личните данни;

- политиката и вътрешните правила за защита на личните данни на администратора на лични данни;

- опасностите за личните данни, обработвани от администратора на лични данни.

2. Поемам задължения за:

- несподеляне на критична информация между персонала (например идентификатори, пароли за достъп и др.);

- неразпространение на личните данни, съдържащи се в предоставените ми цифрови данни от КВС в ZEM формат; последните няма да бъдат разпространявани и/или предоставяни под каквато и да е форма, продавани, давани под наем или на лизинг и в какъвто и да е файлов формат на други физически и/или юридически лица;

- за ползване материалите и данните само за реализиране на посочения в заявлението проект;

- обезпечаване в достатъчна степен сигурността, достъпа, съхраняването и обработването на предоставените ми лични данни;

- унищожаване на получената информация по начин, непозволяващ възстановяването им.

Известна ми е отговорността, произтичаща от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

 

Дата: ......../20...... г.                                                                                     Подпис: ...........................

София                                                                                                                                  (...............)


"

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 15. Член 45а, ал. 4 се прилага след привеждане функционалностите на информационна система "Ферма" за заявяване на данните по електронен път.

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума