навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 ОТ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА ЛИЦА, СПРЯМО КОИТО Е НАЛОЖЕНА МЯРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА (ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г.)

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В заглавието след думата "принуда" се добавя "или е издадена заповед за краткосрочно настаняване".

§ 2. В чл. 1 думите "са наложени" се заменят със "са приложени" и след думите "мерки (ПАМ)" се добавя "или е издадена заповед за краткосрочно настаняване (ЗКН) в обособени за тази цел звена към специалните домове за временно настаняване на чужденци по чл. 44, ал. 13 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ)".

§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "наложени ПАМ" се заменят с "приложени ПАМ или е издадена ЗКН по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Съпровождането на лица, спрямо които са приложени ПАМ по ЗЧРБ и Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които на са български граждани, и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСБГЧТС) или е издадена ЗКН по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ, се осъществява в съответствие с международни договори, по които Република България е страна."

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите "принудително отвеждане до границата на Република България" се заменят с "връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна" и абревиатурата "ЗВПНРБГЕСЧТС" се заменя с "ЗВПНРБГЕСБГЧТС".
2. В т. 3 преди думата "настанени" се добавя "принудително или краткосрочно".
3. В т. 5 думата "трансфериране" се заменя с "обратно приемане и поемане на отговорност".
4. Създава се нова т. 7:
"7. настанени в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, които желаят да се завърнат в страната си на произход или трета сигурна страна;".
5. Досегашната т. 7 става т. 8.

§ 5. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите "ръководителите на структури" се добавя "или оправомощени от тях длъжностни лица".
2. Създава се ал. 5:
"(5) В случай на възникнала необходимост от съпровождане, за което няма разработен план, ръководителят на съответната структура или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за изпълнение на конкретното съпровождане, в която се отразява: задачата за изпълнение, информация за съпроводеното лице, ръководителя и състава на наряда/екипа за съпровождане, маршрута за движение при съпровождането, с какво превозно средство ще се осъществи съпровождането и взаимодействието с други структури във и извън МВР."

§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. подлежаща на изпълнение заповед за прилагане на ПАМ "експулсиране" или връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна по ЗЧРБ или ЗВПНГЕСБГЧТС или е издадена ЗКН по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ;".
2. В т. 3 думите "наказателни и" се заменят с "наказателни или".
3. В т. 5 думата "трансфериране" се заменя с "обратно приемане и поемане на отговорност".

§ 7. В чл. 18 думите "принудително отвеждане до границата на Република България" се заменят с "връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна".

§ 8. В чл. 20, т. 1 думите "паспорт/пасаван" се заменят с "валиден документ за пътуване".

§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите "вещите им" се заменят с "превозното средство, с което ще се осъществи съпровождането, личните им вещи". Създава се изречение второ: "при извършване на проверка на личните вещи се съставя протокол по чл. 82 от ЗМВР;".
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Мобилните телефони и електронните устройства на съпровожданите лица трябва да се разединят, като захранващият им блок се постави в багажа на съпровожданото лице, а при тези телефони и устройства, за които това е невъзможно, да бъдат изключени и поставени в багажа на съответното съпровождано лице."

§ 10. Приложение № 1 към чл. 17, ал. 2 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 17, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ .........../.......... 20... г.

Екз. № ........................

ЗАПОВЕД

за съпровождане на лице

 

На основание чл. ....., ал. ..... ЗМВР и във връзка със: ...............................................................

................................................................................................................................................................

(посочва се съответният документ по чл. 16 и заповедта за налагане на ПАМ или за краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ, рег. № ......, издадена от ........ на ........)

ЗАПОВЯДВАМ:

Да бъде съпроводено лицето ........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име, гражданство,  ЛНЧ, дата и място на раждане)

Да бъде съпроводено от .................................................................................................................

през..................................................../се предаде .................................................................................

(посочва се звено на МВР, СДВНЧ, затвор, арест и др.)

до ..........................................................................................................................................................,

(посочва се крайният пункт)

гр. ........................................................., бул. (ул.) ...............................................................................

длъжностно лице .................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(посочват се крайният адресат и длъжностното лице)

Документи, съпровождащи лицето:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Допълнителни сведения за лицето: ..................................................................................................

(има/няма)

Лицето да бъде съпроводено: (етапно/директно).

Определям служители, които ще осъществят съпровождането:

1. .............................................................................................................................................................

............................................................... - ръководител на наряда/екипа;

2. ............................................................................................................................................................;

3. ............................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име, длъжност на служителите)

Съпровождането да се извърши със: ................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Предмети по чл. ....., ал. .....от Инструкция ......................................................................................

............................................................................................................................................. (няма/има)

ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ....................................................

(подпис, собствено и фамилно име)

Допълнителни данни за лицето, получени по време на съпровождане: ......................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(длъжност, име и фамилия, подпис, дата)

 

"


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума