навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ВЕДОМСТВА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР), СЪЗДАДЕН С РЕШЕНИЕ № 789 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

В сила от 06.11.2018 г.

Обн. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за 2018 г. в общ размер до 1 882 587 лв. по бюджетите на участващите ведомства за финансиране на дейностите по присъединяването на Република България към ОИСР.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. - в размер до 352 652 лв.;
2. по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. - в размер до 716 457 лв.;
3. по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г. - в размер до 478 181 лв.;
4. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. - в размер до 13 983 лв.;
5. по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г. - в размер до 21 440 лв.;
6. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г. - в размер до 21 400 лв.;
7. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. - в размер до 51 000 лв.;
8. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. - в размер до 148 057 лв.;
9. по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г. - в размер до 24 147 лв.;
10. по бюджета на Националния статистически институт за 2018 г. - в размер до 33 960 лв.;
11. по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2018 г. - в размер до 21 310 лв.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г. в размер до 1 452 600 лв. и чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет в размер до 429 987 лв.

Чл. 2. (1) Със сумата до 134 652 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба", бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба", по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
(2) Със сумата до 138 000 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба", бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина", по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
(3) Със сумата до 80 000 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на публичната дипломация", бюджетна програма "Публични дейности", по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
(4) Със сумата до 352 652 лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 3. (1) Със сумата до 648 819 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката", по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
(2) Със сумата до 5000 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", бюджетна програма "Защита на потребителите", по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
(3) Със сумата до 62 638 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество", бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз", по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
(4) Със сумата до 716 457 лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 4. Със сумата до 478 181 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси", бюджетна програма "Бюджет и финансово управление", по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г., както и показателите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 5. Със сумата до 13 983 лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г., както и показателите по чл. 23, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 6. Със сумата до 21 440 лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г., както и показателите по чл. 18, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 7. Със сумата до 21 400 лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г., както и показателите по чл. 14, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 8. Със сумата до 51 000 лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г., както и показателите по чл. 22, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 9. Със сумата до 148 057 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", бюджетна програма "Международен образователен обмен", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г., както и показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 10. Със сумата до 24 147 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма", по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г., както и показателите по чл. 21, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 11. Със сумата до 33 960 лв. да се увеличат разходите по бюджета на Националния статистически институт за 2018 г., както и показателите по чл. 34, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 12. Със сумата до 21 310 лв. да се увеличат разходите по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2018 г., както и показателите по чл. 39, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 13. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2018 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 14. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума