навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИНСТРУКЦИЯ № И-2 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" И АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

Издадена от министъра на финансите и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламентира взаимодействието между Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Агенция "Митници" (АМ) към министъра на финансите при изпълнение на възложените им по закон дейности.
(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява с цел предотвратяване и разкриване на нарушения и престъпления от компетентността на двете ведомства.
(3) Редът и начинът за осъществяване на взаимодействието са съгласно предвиденото в тази инструкция, доколкото в друг нормативен или съвместен акт не е предвидено друго.

Раздел II.
Компетентни органи


Чл. 2. (1) Общото ръководство и контрол на взаимодействието по тази инструкция се осъществява от председателя на ДАНС и министъра на финансите.
(2) Оперативното взаимодействие на национално ниво се осъществява от председателя на ДАНС и от директора на АМ или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) Непосредственото взаимодействие се осъществява от ръководителите на компетентните структури на ДАНС и АМ съобразно функционалната им компетентност.

Раздел III.
Области на взаимодействие


Чл. 3. Взаимодействието между органите на ДАНС и АМ се осъществява съобразно законовите им правомощия при:
1. предотвратяване и разкриване на нарушения и престъпления, включително:
а) митнически, валутни и данъчни нарушения и престъпления;
б) незаконен трафик на взривни вещества, огнестрелни, химически, биологически, ядрени оръжия или боеприпаси, на ядрени материали, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения, на токсични, силно действащи и химически вещества и техните прекурсори, на биологични агенти и токсини, на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, както и изделия, които могат да се използват за производството на оръжия за масово унищожаване, и системи за тяхната доставка;
в) други престъпления, от които се генерират значителни финансови средства;
2. предотвратяване и превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
3. провеждане на други дейности от компетентността на двете ведомства.

Раздел IV.
Форми на взаимодействие


Чл. 4. Взаимодействието между ДАНС и АМ се осъществява чрез:
1. обмен на информация;
2. провеждане на съвместна оперативно-издирвателна дейност;
3. определяне на лица за контакт по конкретни случаи;
4. предоставяне на експертна помощ;
5. съвместна работа с обществеността и средствата за масово осведомяване.

Чл. 5. (1) Държавна агенция "Национална сигурност" и АМ обменят информация:
1. за установени нарушения и престъпления от компетентността на двете ведомства;
2. за лица, транспортни средства и стоки, за които има данни, че са свързани с извършването на митнически, валутни и данъчни нарушения и престъпления.
(2) Държавната агенция "Национална сигурност" и АМ осъществяват обмен на информация във връзка с международното сътрудничество съгласно изискванията на международни договори, по които Република България е страна.
(3) Обменът на информация между ДАНС и АМ се извършва при спазване на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за митниците, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни, както и на подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.

Чл. 6. При изпълнение на възложените им по закон задачи органите на ДАНС и митническите органи съобразно своята компетентност установяват, наблюдават, контролират и пресичат дейността на физически и юридически лица, за които има данни, че участват в извършването на митнически, валутни и данъчни нарушения или престъпления, както и правонарушения, отнасящи се до нарушаване на изискванията на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба и нарушения на международни договори, по които Република България е страна.

Чл. 7. (1) При поискване органите на ДАНС и митническите органи в кръга на своята компетентност си предоставят експертна помощ, когато за изпълнението на функциите им са необходими специални знания.
(2) При поискване АМ предоставя на Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" при ДАНС (САДФР - ДАНС) статистически данни, анализи и друга информация, както и експертна помощ, необходима за извършване на национална оценка на риска по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризъм съгласно изискванията на чл. 71 и 96 от ЗМИП.

Чл. 8. За проведените съвместни дейности ДАНС и АМ изготвят единно съобщение до медиите и обществеността, съгласувано от ръководителите на двете ведомства и при спазването на вътрешния ред.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на инструкцията "данъчни нарушения" са административните нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.

Заключителни разпоредби


§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за митниците и чл. 3, ал. 5 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума