навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 23 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПРЕДИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.100 от 4 Декември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ.
(2) По реда на наредбата се извършва уведомяване за мерки за държавни помощи, които представляват индивидуална държавна помощ или схема за държавна помощ, както и за изменение на съществуващи мерки.
(3) Министърът на финансите се уведомява задължително за държавните помощи по чл. 21 и 26 от Закона за държавните помощи.
(4) Уведомяването за държавни помощи в обхвата на чл. 32 от Закона за държавните помощи е по преценка на администратора на помощта, освен ако не е предвидено друго в нормативен акт.
(5) За мерки за помощ в обхвата на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове се прилага редът, посочен в чл. 26, ал. 3 от този закон.
Чл. 2. Уведомяването преди предоставяне на нова държавна помощ цели да се определи дали мярката правилно е класифицирана като държавна помощ и коректно ли е определен съотносимият към мярката за държавна помощ режим, както и да подпомогне осигуряването на процедурно съответствие.

Чл. 3. Уведомяването на министъра на финансите се осъществява предварително преди настъпване на най-ранната от следните дати: датата на предоставяне на помощта по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи, датата на обявяване на процедура за кандидатстване за помощ или датата на влизане в сила на правното основание за предоставяне на помощта.

Чл. 4. (1) Уведомяването се осъществява чрез предоставяне за съгласуване на документите, свързани с предоставянето на помощта, по официален ред чрез деловодството на Министерството на финансите на два етапа:
1. етап 1 "Ранен контакт" - за определяне дали мярката правилно е класифицирана като държавна помощ;
2. етап 2 "Съгласуване на документите по мярката" - за определяне приложимостта на избрания вид помощ по глава пета от Закона за държавните помощи с цел осигуряването на процедурно съответствие.
(2) В случаите, в които администраторът на помощ вече е определил, че планираната мярка представлява държавна помощ, може да се пристъпи директно към етап 2.

Чл. 5. Уведомяването по етап 1 "Ранен контакт" се осъществява преди разработване на условията по мярката чрез попълване на форма по образец съгласно приложението.

Чл. 6. Етап 2 "Съгласуване на документите по мярката" се осъществява въз основа на документи и/или проекти на документи, съдържащи най-малко информацията по чл. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи, приет с Постановление № 183 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 72 от 2018 г.).

Чл. 7. (1) Грешки и непълноти в документи и/или проекти на документи по чл. 6 за мерки за помощ по чл. 21 от Закона за държавните помощи се отстраняват от администратора на помощ съобразно предложените от министъра на финансите мерки по чл. 23, ал. 1 от Закона за държавните помощи.
(2) Администраторът може да не приеме изцяло или частично предложените по реда на чл. 23, ал. 1 от Закона за държавните помощи мерки от министъра на финансите, като в този случай се прилага чл. 23, ал. 2 от Закона за държавните помощи.

Чл. 8. (1) Грешки и непълноти в документи и/или проекти на документи по чл. 6 за мерки за помощ по чл. 26 от Закона за държавните помощи се отстраняват от администратора съобразно предложените от министъра на финансите мерки по чл. 5, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
(2) При непредоставяне от администратора на информацията, необходима за определяне на приложимостта на избрания вид помощ и за осигуряването на процедурно съответствие, съгласуването на мярка по чл. 26 от Закона за държавните помощи се преустановява.
(3) Преустановено съгласуване по ал. 2 може да се възобнови след представяне от администратора на изисканата информация.
(4) При пълно или частично неприемане на мерките по ал. 1 се прилага чл. 14, т. 2 от Закона за държавните помощи. В този случай администраторът може да преработи мярката за помощ в такава по чл. 21 или 32 от Закона за държавните помощи.

Чл. 9. Всяка последваща промяна в документите по чл. 4 подлежи на повторно съгласуване с изключение на изменения, които не водят до промени в условията на избрания режим по държавните помощи.

Чл. 10. (1) Съгласуването на документите по чл. 4 се извършва по реда на тяхното официално постъпване в Министерството на финансите.
(2) Всяко отразяване на промени в документ от вече подадени документи се осъществява в режим "проследяване на промените".
(3) Документи по чл. 4 се предоставят за съгласуване на български език.
(4) В случаите, когато се съгласуват мерки по чл. 26 от Закона за държавните помощи, документите се придружават и от контролен лист за съответствие по образец, който е достъпен на адрес: http://stateaid.minfin.bg/.

Чл. 11. В случаите, когато се предоставя помощ под форма, различна от субсидия, компенсация или безвъзмездна финансова помощ, администраторът на помощ включва в документите по чл. 4 информация за брутния еквивалент на помощта или за начина на нейното изчисляване.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. За мерки за помощ, които са в процес на съгласуване с министъра на финансите, редът по наредбата се прилага съобразно етапа, на който се намират.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за държавните помощи.


Приложение към чл. 5

Форма за ранен контакт с Министерството на финансите1

I. Обща информация

А. Обща част

1. Наименование на администратора на помощ:

 

1.1 Лице за контакт (отговорен за разработването на мярката):

Име; телефон; ел. поща:

2. Наименование на мярката:

3. Вид на получателя

(посочват се всички получатели по мярката):

0 Разпоредители с бюджет (моля, посочете):

0 Предприятия:

0 Големи предприятия  

0 Средни предприятия  

0 Малки предприятия

0 Други (моля, уточнете - напр. юридическо лице с нестопанска цел и т.н.) :

4. Размер на подпомагането:

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата или за индивидуалната помощ.

В национална валута (в BGN):

II. Определяне наличието на държавна помощ/"тест за държавна помощ"

Кратко пояснение/описание

Да

Не

1. Предоставя ли се ресурс (от страна на публичен орган, вкл. европейски или донорски ресурс, който се управлява от публичен орган, публичноправна организация или специално създадена структура?

 

а. Лицето, предоставящо помощта, публичен орган ли е, орган на държавната власт (централен или териториален) ли е или е друг субект, който действа в качеството си на упълномощен от носител на властнически правомощия, но не е публичен (напр. частен фонд)? (описание на вида на органа) ...................

 

 

б. Подпомагането по мярката включва ли публичен ресурс, вкл. от държавния бюджет или общински бюджети, европейски или донорски ресурс? (описание на ресурса) ...................

 

 

в. Налице ли е контрол върху подпомагането от публичен орган или оправомощен от него субект. Например: свързан с вземане на решение от кого, в какъв размер и как да бъде предоставено? Може ли публичен орган/оправомощен субект да определя правилата, по които се управлява и се предоставя помощта по мярката (например: има ли право на преценка при определянето на бенефициентите?) (дайте пояснение) ...................

 

 

2. Мярката свързана ли е с предоставяне на (икономическо) предимство?

 

г. Попада ли потенциалният получател в обхвата на понятието "предприятие" по чл. 20 от Закона за държавните помощи с дейностите, които извършва, или дейностите - обект на подпомагане по мярката? (дайте пояснение) ...................

 

 

д. По мярката финансират/подпомагат ли се дейности с икономически характер? (дайте пояснение за всички дейности, които ще се подпомагат по мярката, и обосновете характера им) ...................

 

 

е. Активи (материални и нематериални), които се придобиват/построяват (когато е приложимо), същите ще се използват ли за икономическа дейност? (дайте пояснение) ...................

 

 

ж. Финансовото/икономическото положение на получателя подобрява ли се в резултат на мярката спрямо варианта, в който не се възползва от мярката? Ще получи ли измерима икономическа изгода или предимство - пряко или косвено? (дайте пояснение) ...................

 

 

з. В резултат на мярката ще се освободи ли получателят от дължими или присъщи разходи, които той би имал, ако мярката не се реализира? (дайте пояснение) ...................

 

 

3. Мярката селективна ли е (избирателна)?

 

и. Осъществява ли се/насочена ли е мярката към отделен/и конкретен/ни получател/и или група/и получатели, групирани по определени критерии, вкл. отраслови? (дайте пояснение) ...................

 

 

й. Съществува ли географско ограничение на прилагането на мярката? (дайте пояснение) ...................

 

 

к. Мярката реализира ли се чрез подбор на получателите? По какви критерии? ...................

 

 

л. Мярката насочена ли е към всички субекти по еднакъв начин, при идентични условия и достъп? (дайте пояснение) ...................

 

 

м. Мярката свързана ли е с някакво изключение от общо приложим ред или правило (т.е. така, че да има възможност за различно третиране на потенциалните ползватели на база конкретни условия) (дайте пояснение) ...................

 

 

4. Помощта уврежда или заплашва да увреди конкуренцията и търговията на Общия пазар?

 

н. Получателят действа ли на либерализиран пазар, на който има или би могло да има конкуренция? (дайте пояснение за пазара и нормативната/регулаторната му рамка) ...................

 

 

о. Налице ли е друга дейност/услуга, която е в конкуренция със сходни либерализирани услуги/дейности? (дайте пояснение) ..............

 

 

п. Съществува ли възможност, вкл. хипотетична, други предприятия (национални или от други държави членки) да могат да извършват или да искат да извършват дейността/услугата?

 

 

Изключения от режима по държавните помощи:

(в случай че изчерпателно е мотивирано и обосновано, че мярката отговаря на някое от изключенията от режима по държавните помощи, не е необходимо да бъде предоставяна информация по другите въпроси)

 

 

р. Дейността/услугата обект ли е на "законов" монопол? (описание на пазара и регулаторната му рамка) ...................

 

 

с. В резултат от мярката изключва ли се привличане на търсене (на стоки и услуги) или на инвестиции в съответния регион на територията на Република България, както и пречки за установяването на предприятия от други държави?

т. Засегнатите от мярката дейности, стоки, услуги, инфраструктури изцяло (или преобладаващо) ли са предназначени за използване от местното население на ограничен географски район?

у. Може ли да се приеме, че в резултат от мярката няма да има ефект върху пазарите и потребителите от съседните държави членки? (дайте пояснение) ...................

Моля, при аргументиране да представите информация дали пазарният дял/капацитет на получателя се засяга и дали получателят принадлежи към група.

 

 

ф. Всички дейности по мярката, които ще се финансират, с неикономически характер ли са? (посочете всички неикономически дейности, които ще се финансират по мярката, и обосновете характера им) ...................

х. Всички материални и нематериални активи, които се придобиват (когато е приложимо), ще се използват само за неикономическа/и дейност/и ли? (посочете всички неикономически дейности, за които ще се използват активите) ...................

 

 

ц. Може ли резултатът от мярката да се получи на пазарен принцип /при обичайни пазарни условия? Как? ............

 

 

ч. В случай че мярката е свързана с възлагане на услуга от общ икономически интерес, кумулативно изпълнени ли са четирите критерия по Дело C-280/00 Altmark Trans GmbH and Regierungsprasidium Magdeburg? (дайте пояснение) ...................

 

 

ш. Може ли да се твърди, че по отношение на мярката публичният орган/оправомощен от него субект действа по начин, идентичен на този, по който би действал обичаен оператор в условията на пазарна икономика, отчитайки само ползите и задълженията, свързани със съответната дейност (изпълнен ли е "Принципът на инвеститора/кредитора/оператора в условията на пазарна икономика"? (дайте пояснение) ...............

 

 

Извод дали мярката съдържа държавна помощ?

 

 

 

III. Допълнителна информация и изисквания:

1. Инструмент (форма) за намеса:

(моля, отбележете което е приложимо)

0 Безвъзмездни средства (или средства със сходен ефект - безвъзмездна финансова помощ, субсидия, компенсация, лихвена субсидия, опрощаване на дълг, вкл. преотстъпване на данъци и такси)

0 Заем (или средства със сходен ефект - преференциален заем*/възстановяем аванс; отсрочване или разсрочване на задължения, вкл. данъци и такси) (описание - в т.ч. обезпечение; срок и т.н.)

0 Гаранция

(описание - в т.ч. размер на гаранцията; информация за заема или друг финансов превод, който се покрива от гаранцията, обезпечението и главницата, която следва да бъде изплатена, и т.н.)

0 Всякакви форми на капиталови участия или квазикапиталови интервенции*

0 Финансови инструменти и рисково финансиране (описание - в т.ч. вид и т.н.)

0 Други форми на намеса в акционерния капитал/Отписване на дълг

0 Данъчно предимство (облекчение, алтернативно облагане или стимул*)/описание - в т.ч. вид (данъчно облекчение/намаляване на данъчната основа/намаляване на данъчната ставка/данъчно отлагане/друго данъчно преимущество) и т.н.

0 Други (моля, посочете)

IV. Определяне на приложимия към мярката режим

При вече класифицирана като държавна помощ мярка определен ли е приложимият към нея режим, в т.ч.:

Обяснение

1) Минимална помощ (помощ de minimis)

2) Държавна помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване

3) Държавна помощ в обхвата на групово освобождаване, но подлежаща на индивидуално уведомление

4) Държавна помощ, освободена от задължението за уведомяване на основание, различно от групово освобождаване

5) Държавна помощ, подлежаща на уведомление (нотификация) до ЕК

(избира се приложимото), като е възможен само един отговор към една мярка


1 Всички използвани понятия са съобразно § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи.


Логически алгоритъм на теста за държавна помощ
Забележки:
* Задължително изискване за водене на отделна счетоводна отчетност чрез отделни аналитични сметки. Разходите, финансирането и приходите от стопанските и нестопанските дейности на бенефициера следва да бъдат ясно разделени, така че да се избегне финансиране на икономическата дейност.
** При въпросите от раздели 1, 2, 3 и 4 крайният отговор е "НЕ" само ако отговорът на всички въпроси в раздела е "НЕ".
*** В случай че на който и да е от въпросите в секция "Изключения от режима по държавните помощи" отговорът е "ДА", то и крайният отговор за секцията е "ДА" и мярката може да бъде "непомощ".Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума