навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ (ДВ, БР. 61 ОТ 1998 Г.)

В сила от 04.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 4 Декември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 802-01-37/09.10.2018 г.

§ 1. В чл. 2 се създават ал. 3 - 7:
"(3) Правата на държавата в общото събрание на акционерите на "БАЕЗ" - ЕАД, се упражняват от министъра на икономиката.
(4) "БАЕЗ" - ЕАД, има двустепенна система на управление.
(5) "БАЕЗ" - ЕАД, осигурява изпълнението на държавната политика при застраховане и презастраховане по този закон на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.
(6) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката одобрява тригодишна стратегия за дейността на "БАЕЗ" - ЕАД, в съответствие с националната икономическа политика.
(7) Стратегията по ал. 6 се предлага за одобрение на министъра на икономиката от "БАЕЗ" - ЕАД."

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя "свързани със";
б) в т. 5 след думата "гаранции" се добавя "и други преки и косвени гаранции".
2. В ал. 2 думите "Междуведомствения съвет по експортно застраховане" се заменят с "надзорния съвет на "БАЕЗ" - ЕАД".

§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 2 думите "повече от 3 месеца" се заличават.

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите "повече от 3 месеца" се заличават.
2. В ал. 3 думите "при застраховане на експортни кредити" се заличават.

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите "решение на Междуведомствения съвет" се заменят с "акт на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката".
2. Алинея 3 се отменя.

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата "увеличена" се заменя с "умножена".
2. Алинея 5 се отменя.

§ 7. Наименованието на глава втора се изменя така: "Надзорен съвет на "БАЕЗ" - ЕАД".

§ 8. Член 11 се отменя.

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: "Надзорният съвет:";
б) точки 1 - 3 се изменят така:
"1. изготвя тригодишна стратегия за дейността на "БАЕЗ" - ЕАД, в съответствие с националната икономическа политика и я предлага на министъра на икономиката;
2. предлага на министъра на икономиката размера на средствата по чл. 9, ал. 1, които да бъдат включени в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за съответната година;
3. ежегодно приема класификация на държавите по степен на риск и определя максималния размер на експозициите по държави;"
в) точка 4 се отменя;
г) точки 6 - 8 се изменят така:
"6. ежегодно одобрява методология за разделяне на разходите във връзка с дейността по чл. 3;
7. ежегодно одобрява инвестиционна програма на "БАЕЗ" - ЕАД;
8. изисква на всяко тримесечие от управителния съвет на "БАЕЗ" - ЕАД, информация относно сключените застрахователни договори, териториален и секторен анализ на разпределението на застрахования износ и инвестиции, размера на заявените кредитни лимити за застраховане, съпоставени със застрахователния капацитет на "БАЕЗ" - ЕАД, изплатените застрахователни обезщетения и предявените, но неизплатени застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори по този закон;"
д) точка 9 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите "Междуведомственият съвет" се заменят с "Министърът на икономиката".

§ 10. В чл. 13а ал. 2 се изменя така:
"(2) Механизмът за заявяване на средствата по чл. 9 и за изплащане на застрахователни обезщетения със средства по чл. 9, ал. 1 се определя с наредбата по чл. 10, ал. 6."

§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите "определени в правилника за дейността на Междуведомствения съвет" се заменят с "утвърдени от Надзорния съвет".
2. Създава се нова ал. 4:
"(4) Застрахователните обезщетения по чл. 3, ал. 1 и 2 се изплащат от "БАЕЗ" - ЕАД."
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в т. 4 думите "Междуведомствения съвет" се заменят с "Надзорния съвет".
5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 12. В чл. 16 думите "Междуведомствения съвет" се заменят с "министъра на икономиката".

§ 13. В чл. 17 думите "чл. 14, ал. 4, т. 3 и 4" се заменят с "чл. 14, ал. 5, т. 3 и 4".

§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 9 и 10 се отменят.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 15. Междуведомственият съвет изпълнява функциите си, произтичащи от закона, до вписването в търговския регистър на промяната в системата на управление на "БАЕЗ" - ЕАД, от едностепенна в двустепенна.

§ 16. Подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

§ 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 ноември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума