навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" И РУМЪНСКАТА МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕРКИТЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА В БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ УЧАСТЪК НА Р. ДУНАВ

(Одобрено с Решение № 117 от 22 февруари 2018 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 22 февруари 2018 г.)

Издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.100 от 4 Декември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Румънската морска администрация, наричани оттук нататък "Администрациите",
Имайки предвид разпоредбите на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на смесен българо-румънски Междуведомствен комитет за устойчиво развитие на вътрешноводния транспорт в общия българо-румънски участък на река Дунав, подписан на 11 октомври 2012 г. в София, и желаейки да допринесат за развитието и заздравяването на сътрудничеството между техните държави в областта на транспорта на товари и пътници по вътрешните водни пътища и да стимулират въвеждането на съвременни технологии в корабоплаването по българо-румънския участък на река Дунав,
Вземайки под внимание, че основната отговорност за ефективното прилагане на стандартите, установени във вторичното законодателство на Европейския съюз, попада в компетентността на властите, под чието знаме плава корабът,
Потвърждавайки, че независимо от гореизложеното са необходими ефективни действия от страна на Администрациите за предотвратяването на експлоатацията на плавателни съдове по вътрешните водни пътища, които не отговарят на тези стандарти,
Убедени в необходимостта за постигането на тези цели от подобрена и хармонизирана система за проверка и контрол на плавателни съдове по вътрешните водни пътища и засилване на сътрудничеството и обмена на информация, и
Като взеха предвид разпоредбите на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО (2006/87/ЕО) на Съвета, и по-специално Член 17 от нея - "Допълнителни проверки",
Се споразумяха за следното:

Цел и обхват на прилагане

Член 1
1.1. Настоящото Споразумение се прилага за проверки на плавателни съдове по вътрешните водни пътища, извършени от българската и румънската Администрация по протежение на общия участък от река Дунав.
1.2. Това споразумение не е приложимо за проверки на плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение.
1.3. Проверките, извършени на борда на плавателни съдове по вътрешните водни пътища от една от Администрациите, ще се признават от другата Администрация за целите на определяне на рисковия профил на корабите, подбора на кораби за проверка и ограничаване административната тежест върху операторите от сектора на вътрешноводния транспорт.

Определения

Член 2
2.1. За целите на настоящото Споразумение използваните термини имат следното значение:
а) Администрации:
1. Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) е изпълнителна агенция към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, упражняваща контрол върху спазването на изискванията за безопасност на морския транспорт на български и чуждестранни кораби, компетентен орган за извършване на допълнителни технически проверки на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в съответствие с Член 17 от Директива 2006/87/ЕО;
2. Румънска морска администрация (RNA) е специализиран централизиран орган към Министерството на транспорта на Румъния в областта на морската безопасност и сигурност, определена като компетентен орган за извършване на допълнителни технически проверки на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в съответствие с Член 17 от Директива 2006/87/ЕО;
Администрациите се уведомяват взаимно при всяка промяна на техния статут, която би имала отражение върху приложението на разпоредбите на Споразумението;
б) "пристанище" е всяко пристанище, както и места за заставане на котва, открити за товарене, разтоварване и претоварни операции на стоки, както и за качване/слизане на пътници, разположени по протежение на вътрешните водни пътища;
в) "плавателен съд" означава всеки плавателен съд, предназначен изключително или основно за плаване по вътрешните водни пътища, включително, но не само, кораби, фериботи, както и плавателни съоръжения;
г) "проверка" е посещение на борда на плавателен съд с цел да се провери дали неговите документи, оборудване и екипаж отговарят на разпоредбите на относимите актове;
д) "Интегрирана система за проверка на корабите" е електронна база данни и софтуер, използвани за съхраняване и обмен на информация относно проверките на корабите, извършвани от Администрациите;
е) "задържане" е официална забрана за отплаване от пристанище, наложена на плавателен съд поради констатирани неизправности, които поотделно или взети заедно правят плавателния съд опасен за плаване;
ж) "инспектор" е квалифицирано служебно лице, определено от Администрациите да извършва проверки в съответствие с разпоредбите на Споразумението;
з) "относими актове" са приложимите международноправни инструменти, вторичното европейско право и протоколите, кодексите и измененията към тях, посочени в член 4;
и) "рисков профил на кораба" е оценката, определена от Интегрираната система за проверка на кораби за всеки кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, чрез която плавателните съдове се подразделят на три категории: кораби от висок риск, кораби от среден риск и кораби от нисък риск, с оглед техните общи и исторически показатели;
к) "неизправност" е несъответствие с нормативните изисквания, установено в резултат на проверка, извършена на борда на плавателен съд, което изисква отстраняване.
2.2. Освен ако не с предвидено друго, думите, използвани в единствено число, включват значението им в множествено число и обратното, съобразно контекста.

Задължения

Член 3
3.1. Всяка Администрация поддържа ефективна система за проверка на чуждестранните плавателни съдове по вътрешните водни пътища, пристигащи в пристанище или на места за заставане на котва, по начин, гарантиращ, че без оглед на знамето на държавата, под което плават, плавателните съдове спазват стандартите, установени в относимите актове, посочени в член 4.
3.2. Нищо в Споразумението не може да се тълкува като ограничаващо правомощията на Администрациите да предприемат мерки в рамките на своята юрисдикция по отношение на който и да е въпрос, свързан с относимите актове.

Относими актове

Член 4
4.1. За целите на Споразумението "относимите актове" са, както следва:
- Европейският кодекс за плаване по вътрешните водни пътища (CEVNI), пета ревизия;
- Конвенция за измерването на корабите от вътрешното плаване, подписана в Женева на 15 февруари 1966 г.;
- Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май 2000 г.;
- Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване и за отмяна на директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО на Съвета;
- Директива на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища;
- Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно хармонизирането на условията за получаване на национално удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Общността;
- Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността;
- Регламент (ЕО) № 415/2007 на Комисията от 13 март 2007 г. относно техническите спецификации за системи за прихващане и проследяване на корабите, на които се позовава Член 5 от Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността;
- Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища, подписано в Букурещ на 18 април 2012 г. (RAINWAT);
- Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF);
- Директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО (2006/87/ЕО) на Съвета;
- Директива 2009/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища.
4.2. Всяка от Администрациите ще прилага онези относими актове, които са влезли в сила за и по които държавата и е страна. В случай на изменения на относимите актове всяка Администрация ще прилага онези от тях, които са приети от и са влезли в сила за съответната държава. Така изменен акт ще се счита за приложимия акт за съответната Администрация.
4.3. Прилагането на относим акт от Администрациите се извършва по начин, който не позволява на корабите, плаващи под знамето на държава, за която този относим акт не е приложим, да получават по-благоприятно третиране.

Общи насоки, отнасящи се до рисковия профил на кораба, подбора и проверката

Член 5
5.1. На всеки плавателен съд се определя рисков профил, който обуславя неговия приоритет за проверка, интервала от време между проверките и техния обхват.
5.2. При избора на плавателен съд за проверка Администрациите определят приоритета им за проверката посредством Интегрираната система за проверка на корабите.
5.3. Определянето на рисковия профил за кораба се извършва по ред и при условията, приети от Съвместния комитет.
5.4. Изборът на плавателен съд за проверка се извършва в съответствие с инструкциите в приложение I.
5.5. Докладът от проверката се изготвя по образец съгласно приложение II.
5.6. Контролният списък за проверка е във формата, определена в приложение III.
5.7. Всяка Администрация се стреми да осигури отстраняването на установените от извършените проверки неизправности. При условие че са положени всички възможни усилия за отстраняване на неизправностите, без онези, които представляват явна заплаха за безопасността, здравето или околната среда, на плавателен съд може да бъде позволено да отплава до друго пристанище, където неизправностите могат да бъдат отстранени.
5.8. В случай на неизправности, представляващи явна заплаха за безопасността, здравето или околната среда, Администрацията гарантира, че заплахата е отстранена, преди на плавателния съд да бъде позволено да продължи плаването си по вътрешните водни пътища. За целта се предприемат подходящи мерки, които могат да включват задържане или официална забрана на кораб да извършва дадена операция поради установени неизправности, които биха направили тази операция опасна.

Предоставяне на информация

Член 6
6.1. Администрациите обменят информация във форма и съдържание, определени от Съвместния комитет.
6.2. Всяка от Администрациите докладва за извършените от нея съгласно Споразумението проверки и резултатите от тях чрез Интегрираната система за проверка на кораби.
6.3. Когато данни от проверка или от задържане съдържат информация относно физически лица, Администрациите предприемат действия за осигуряване защитата на личните данни на тези лица в съответствие с приложимото право.

Съвместен комитет

Член 7
7.1. За целите на изпълнението на настоящото Споразумение се създава Съвместен комитет. Съвместният комитет се състои от трима представители на всяка Администрация, един от тях с непременно ръководителят на съответната Администрация. Съвместният комитет ще бъде председателстван от всяка от Администрациите на ротационен принцип. На заседанията на Съвместния комитет могат да присъстват и други експерти, които ще имат качеството на наблюдатели.
7.2. Съвместният комитет ще се помещава в централата на председателстващата Администрация и ще провежда своите заседания толкова често, колкото е необходимо, но не по-малко от веднъж годишно.
7.3. Разходите, свързани с организирането на сесии на Съвместния комитет, се поемат от Администрацията, на територията на чиято държава се провежда заседанието. Всяка Администрация, участваща в работата на Съвместния комитет, ще покрива квартирните, пътните и дневните разходи на своите представители.
7.4. Съвместният комитет на своето първо заседание приема правилата, на които се подчинява нейната организация и функционирането и.
7.5. Основните отговорности на Съвместния комитет са:
а) да приема, ако сметне за необходимо, изменения или допълнения на техническите аспекти, съдържащи се в приложенията към настоящото Споразумение;
б) да предлага на Администрациите, ако е необходимо, изменения или допълнения на разпоредбите на настоящото Споразумение;
в) да одобрява реда и условията за определяне на рисковия профил на кораба;
г) да приема процедури и насоки, свързани е откритите неизправности и задържането на плавателните съдове;
д) да реализира Интегрираната система за проверка на корабите и да следи нейните функционалности, като предприема действия за подобряване качеството на системата;
е) да установи стандарти за обучение на служителите за извършване на проверки;
ж) да разработи процедури за обмен на информация;
з) да следи за възможностите за подобряване на всякакви аспекти, свързани с ефективността на настоящото Споразумение;
и) да разглежда всяко искане от страна на Администрация на трета държава за ползване на Интегрираната система за проверка на корабите и да предложи за одобрение на правителствата на подписващите Администрации изменение на настоящото Споразумение в Регионалното споразумение, отворено за присъединяване на Администрации на трети държави.

Изменения

Член 8
8.1. Споразумението може да бъде изменяно или допълвано от Администрациите по предложение на Съвместния комитет. Всяка Администрация е длъжна да представи своите предложения за изменения или допълнения на другата Администрация, а последната от своя страна се задължава да представи отговор в рамките на 30 дни.
8.2. Всяко изменение се приема единодушно от представителите на Администрациите в Съвместния комитет.
8.3. Приетите по чл. 8.2 изменения влизат в сила 60 дни след датата, на която Администрациите си разменят актове за одобряването им.
8.4. Изменения на техническите разпоредби, съдържащи се в приложенията, се приемат с решение на Съвместния комитет.
8.5. Изменение, посочено в чл. 8.4, влиза в сила 18 месеца след датата, на която е прието от Съвместния комитет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9
9.1. Споразумението има технически характер и по какъвто и да е начин не засяга правата и задълженията на Администрациите, произтичащи от други международни договори или съответното им национално законодателство.
9.2. Спорове относно тълкуването и прилагането на настоящото Споразумение се уреждат чрез преки преговори в Съвместния комитет.
9.3. Кореспонденцията между Администрациите се осъществява на английски език. Всички съобщения ще се изпращат чрез официални средства за комуникация, включително електронна поща.
9.4. Настоящото Споразумение се сключва за неопределен срок. Всяка от Администрациите може да го денонсира чрез изпращане на писмено уведомление по дипломатически път до другата страна. Споразумението прекратява своето действие след изтичане на 6 месеца считано от датата на получаване на уведомлението.

Влизане в сила

Член 10
10.1. Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването му.
10.2. Общите насоки по чл. 5, както и приетите от Съвместния комитет правила и процедури за извършване на проверки от страна на Администрациите по общия българо-румънски участък на река Дунав се прилагат от 1 юни 2019 г.
Подписано в гр. Русе на 22.02.2018 г. в два оригинални екземпляра на румънски, български и английски език, като всички текстове са еднакво автентични. В случай на различие в тълкуването предимство има текстът на английски език.


Приложение І

Избор на кораби за допълнителна проверка

съгласно Споразумението за проверките в съвместния българо-румънски участък на река Дунав

Корабите, които се подлагат на допълнителна проверка, са плавателни съдове по вътрешните водни пътища, самоходни и несамоходни, плаващи под чуждо знаме:

 

   

ABV.

Рисковият профил на кораба ще определя срока за допълнителната проверка:

HRV

За високорискови кораби

между 3 - 4 месеца след последната допълнителна инспекция, считано от 3-тия месец.

MRV

За кораби със средни рискове

между 6 - 8 месеца след последната допълнителна проверка, считано от 6-ия месец.

LRV

За кораби с нисък риск

между 10 - 12 месеца след последната допълнителна инспекция, считано от 10-ия месец.

 

 

Приоритет за допълнителна проверка ще бъде определян за всеки кораб от Интегрираната система за корабните проверки:

 

 

CRT.

Основни фактори, които могат да доведат до допълнителна проверка, са:

а)

Кораби, участващи в инциденти като: сблъсък, засядане, замърсяване или пожар;

б)

Кораби, които нарушават правилата, известията до корабоводителите или правилата за плаване по река Дунав;

в)

Кораби, за които е получена информация от друга държава;

г)

Кораби, които не могат да бъдат идентифицирани в базата данни на Интегрираната система за корабните проверки;

д)

Плавателни съдове, работещи по начин, застрашаващ безопасността на корабоплаването;

е)

Кораби, които са били предмет на сигнал или жалба от страна на капитан, член на екипажа или всяко лице или организация, които имат законен интерес от безопасното функциониране на кораба, условията на живот и работа на кораба или предотвратяване от замърсяване, освен ако докладът или жалбата очевидно не са основателни.

 

 Приложение ІІ


 

: ___________

ПРОТОКОЛ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА

за кораби, плаващи под чужд флаг

- Копие за: 0 Капитана

- Ако корабът е задържан, копие за:

Дата _________

0 Администрацията на знамето

 

 

I. ДАННИ 3А КОРАБА

1. Име на кораба:

_________________________________________________

5. Тип на кораба/Година на построяване:

______________________ // ________________________

2. Флаг на кораба:

_________________________________________________

6. Водоизместване (т3)/Дедуейт:

______________________ // ________________________

3. Пристанище на регистрация:

_________________________________________________

7. Газене (т):

_______________________________________________

4. УЕИН/Регистров номер:

_________________________________________________

 

II. ДАННИ ЗА КАПИТАНА

8. Име на капитана:

_________________________________________________

10. Валидно за:

_______________________________________________

9. Свидетелство за правоспособност №:

_________________________________________________

11. Дата на валидност:

_______________________________________________

III. ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОВЕРКАТА

12. Проверяващ орган:

_________________________________________________

13. Дата на проверката/Място на проверката:

______________________ // ________________________

IV. ДАННИ ЗА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ/КОМПАНИЯТА

14. Наименование на корабопритежателя/компанията

_________________________________________________

15. Адрес/Държава:

______________________ // ________________________

V. ВИД НА ПРОВЕРКАТА

Additional inspection

Overriding factor

VI. ПРОВЕРНИ ЗОНИ И ОБОРУДВАНЕ

0 Мостик              0 Товарни помещения/танкове            0
Екипировка за безопасност

0 Кабини/Кухни    0 Навигационно оборудване   0 Палуба/Надстройка

  0 Електрическо  0 Машинно отделение/

оборудване            Рулево устройство

? Други

VII. УСТАНОВЕНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ          

VIII. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

Yes??