навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИТЕ И СЕКТОРНИТЕ ПОМИРИТЕЛНИ КОМИСИИ (ДВ, БР. 87 ОТ 2015 Г.)

В сила от 04.12.2018 г.
Издаден от министъра на икономиката

Обн. ДВ. бр.100 от 4 Декември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 18, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "както и доказателства, с които заявителят разполага - копие от касови бележки, фактури, договори, протоколи и други, на които основава претенцията си".

§ 2. В чл. 22, ал. 1 се създава т. 10:
"10. при изричен писмен отказ на търговеца или доставчика на услуги да участва в помирителното производство."

§ 3. В чл. 23, ал. 5 думите "чл. 22, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 - 9." се заменят с "чл. 22, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 - 10."

§ 4. В чл. 30, ал. 2, изречение трето думите "Когато помирителното предложение е изготвено във връзка с трансграничен спор" се заличават.

§ 5. Член 36 се изменя така:
"Чл. 36. За нуждите на помирителното производство Комисията за защита на потребителите води описна книга за образуваните помирителни производства, която съдържа:
1. входящ номер и дата на постъпване на заявлението или жалбата от платформата за ОРС;
2. име/наименование и адрес на подателя;
3. име/наименование на търговеца, срещу когото е адресирано заявлението;
4. резюме на заявлението;
5. номер на образуваното помирително производство;
6. брой заседания, проведени по образуваното помирително производство;
7. прекратяване на помирителното производство в случаите по чл. 22, ал. 1 или чл. 27;
8. номер и дата на помирителното предложение;
9. резултат от помирителното предложение (приемане или отхвърляне от страните)."

§ 6. Член 37 се изменя така:
"Чл. 37. (1) Всички описни книги се номерират, подпечатват с печата на съответните общи или секторни помирителни комисии и се заверяват с подписа на председателя на съответната обща или секторна комисия.
(2) Книжата по образуваните помирителни производства се поставят в папки, в които по хронологичен ред се подреждат и протоколите от заседанията на общите и секторните помирителни комисии по съответното помирително производство."

Заключителни разпоредби


§ 7. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума