навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-3 ОТ 2015 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г.)

Издадена от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 4, ал. 3 думата "Съобщението" се заменя със "Съобщение".

§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
"3. да не страдат от психични заболявания;".
2. Създава се т. 3а:
"3а. да отговарят по медицински показатели за съответното направление на дейност в ДАНС;".

§ 3. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
"(1) Специфичните изисквания по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 3а може да не се прилагат, в случай че кандидатът притежава специфични знания, умения и професионален опит от важно значение за защита на националната сигурност, относими към длъжността, за която кандидатства."

§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите "т. 3" се заменят с "т. 3а".

§ 5. В чл. 16, ал. 5 думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите "психологично изследване" се заменят с "изследване на интелектуалните способности".
2. В ал. 1 се създава т. 4а:
"4а. психологично изследване;".
3. В ал. 2, изречение второ след думите "начинът на провеждане" се поставя запетая и се добавя "елиминаторния праг".
4. В ал. 5 думите "т. 1 - 3" се заменят с "т. 1 - 4".

§ 7. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думите "т. 3" се поставя запетая и се добавя "3а".
2. Създава се т. 6:
"6. при непреминаване на елиминаторните прагове на етапите по чл. 19, ал.1, т. 1 - 4 и 6 и ал. 2."

§ 8. В глава четвърта наименованието на раздел VІ се изменя така:
"Раздел VІ
Класиране и допускане до следващите конкурсни етапи".

§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3" се добавя "и ал. 2", а думите "следващия конкурсен етап" се заменят със "следващите конкурсни етапи".
2. В ал. 2 след думите "чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3" се добавя "и ал. 2".

§ 10. В глава четвърта се създава раздел VIа с чл. 27а и 27б:
"Раздел VІа
Изследване на интелектуалните способности
Чл. 27а./span>. (1) Изследване на интелектуалните способности се провежда с кандидатите, допуснати по реда на чл. 27, ал. 1, които отговарят на специфичните изисквания по чл. 5, ал. 1, т. 3, 3а и 5 - 7, чрез писмен тест.
(2) Изследванията по ал. 1 се провеждат и оценяват по специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол.
Чл. 27б./span>. Комисията обявява резултатите от етапа "Изследване на интелектуалните способности" и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали елиминаторния праг."

§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
"(1) Психологичното изследване се провежда с кандидатите на два етапа:".
2. В ал. 1, т. 1 думите "писмен тест за проверка и оценка на интелектуалните способности" се заличават.
3. В ал. 2 думите "Изследванията по ал. 1" се заменят с "Изследванията по ал. 1, т. 2".

§ 12. В чл. 35, ал. 1 след думите "по чл. 19, ал. 1 и ал. 2" се добавя "при условията на чл. 27, ал. 2".

§ 13. В чл. 38, ал. 2 думите "и им се присъждат съответният ранг и степен" се заменят с "и им се присъжда ранг и степен на ранг".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума