навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-4 ОТ 2015 Г. ЗА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г.)

Издадена от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 6 думите "Обявлението за конкурса" се заменят със "Заповедта по чл. 3, ал. 1".

§ 2. В чл. 11, ал. 1 думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

§ 3. Член 15 се изменя така:
"Чл. 15. (1) Конкурсът по чл. 2, т. 1 се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура, както следва:
1. писмен тест за изследване на интелектуалните способности;
2. психологично изследване, което включва изследване с личностни въпросници и други психодиагностични методи; индивидуално психологично интервю и полифизиографски тест;
3. структурирано интервю.
(2) Етапите по ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат от САДЧР по специализирани методики, утвърдени със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол, който се предоставя на конкурсната комисия.
(3) Структурираното интервю се провежда от конкурсната комисия съгласно специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол.
(4) Етапите по ал. 1, т. 1 и 3 имат елиминаторен характер.
(5) При провеждане на структурираното интервю се вземат предвид резултатите от полифизиографския тест."

§ 4. В чл. 16, ал. 1 думата "включва" се заменя със "се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурса, както следва:".

§ 5. В чл. 21 думите "психологичното изследване и структурираното интервю" се заменят с "етапите по чл. 15, ал. 1."

§ 6. В чл. 22 думите "теста за проверка на професионалните знания и структурираното интервю" се заменят с "етапите по чл. 16, ал. 1."

§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 10 и 11:
"10. при непреминаване на елиминаторния праг на теста за изследване на интелектуалните способности;
11. неподаване на съгласие за провеждане на полифизиографски тест."
2. В ал. 2 думите "ал. 1, т. 5 и 6" се заменят с "ал. 1, т. 5, 6 и 11".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума