навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И ВЗАИМНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВНОСКИ В ЕДИННИЯ ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 8 ноември 2018 г. - ДВ, бр. 96 от 2018 г. В сила за Република България от 24 ноември 2018 г.)

Издадено от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2019г., попр. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Договарящите страни Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република и Република Финландия;
Решени да направят необходимото за изграждането на интегрирана финансова рамка в Европейския съюз, основополагащ елемент от която е банковият съюз;
Като припомнят решението на представителите на държавите членки от еврозоната, заседаващи в рамките на Съвета на Европейския съюз, от 18 декември 2013 г. относно договарянето и сключването на междуправителствено споразумение за Единния фонд за преструктуриране ("Фондът"), създаден съгласно Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране1 ("Регламент за ЕМП"), както и приложения към посоченото решение мандат;
Като имат предвид, че:
(1) През изминалите години Европейският съюз прие редица правни актове от основно значение за изграждането на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги и за гарантиране на финансовата стабилност на еврозоната и Съюза като цяло, както и за процеса на задълбочаване на икономическия и паричен съюз.
(2) През юни 2009 г. Европейският съвет призова за установяването на "единен европейски правилник, приложим към всички финансови институции в единния пазар". Така с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета2 и с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета3 Съюзът определи единен набор от хармонизирани пруденциални правила, които трябва да се спазват от кредитните институции в Съюза.
(3) Освен това Съюзът създаде европейските надзорни органи, на които са възложени редица задачи от областта на микропруденциалния надзор. Това са Европейският банков орган (ЕБО), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета4, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета5, и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета6. Това беше съпътствано от създаването с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета7 на Европейския съвет за системен риск, на който бяха поверени някои функции за макропруденциален надзор.
(4) С Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета8 Съюзът създаде единен надзорен механизъм, чрез който на Европейската централна банка (ЕЦБ) бяха възложени специални задачи, свързани с политиките от областта на пруденциалния надзор над кредитните институции, и на ЕЦБ бяха предоставени, при съвместни действия с националните компетентни органи, правомощия за надзор над кредитните институции, установени в държавите членки, чиято парична единица е еврото, както и в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, които са установили механизми за тясно сътрудничество с ЕЦБ за целите на надзора ("участващите държави членки").
(5) Посредством Директивата на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници9 ("Директива за възстановяване и преструктуриране") Съюзът хармонизира националните законови и подзаконови актове, свързани с преструктурирането на кредитните институции и някои инвестиционни посредници, включително създаването на национални механизми за финансиране на преструктурирането.
(6) В заключенията си от 13 - 14 декември 2012 г. Европейският съвет отбеляза следното: "За положението, при което осъществяването на банковия надзор действително се прехвърли върху единен надзорен механизъм, ще е необходим единен оздравителен механизъм с нужните правомощия, за да се гарантира, че оздравителни мерки могат да се прилагат спрямо всяка банка в участващите държави членки чрез предвидените за целта инструменти." По-нататък в заключенията си от 13 - 14 декември 2012 г. Европейският съвет заяви, че "Единният оздравителен механизъм следва да се основава на принос от самия финансов сектор и да включва подходящи и ефективни договорености за мерки за подкрепа. Тези мерки за подкрепа следва да бъдат фискално неутрални в средносрочен план, като се гарантира, че вноските от публичното подпомагане се възстановяват чрез последващи данъци върху финансовия сектор." В този контекст Съюзът прие Регламента за ЕМП, който създава централизирана система за вземане на решения за преструктуриране, която се обезпечава с необходимите финансови средства чрез създаването на Фонда. Регламентът за ЕМП се прилага за субектите, които са разположени в участващите държави членки.
(7) С Регламента за ЕМП се установява по-специално Фондът и се определят редът и условията за неговото използване. С Директивата за възстановяване и преструктуриране и Регламента за ЕМП се въвеждат общите критерии за определяне и изчисляване на предварителните и последващите вноски на кредитните институции, необходими за финансирането на Фонда, както и задължението държавите членки да ги събират на национално равнище. Въпреки това, участващите държави членки, които събират вноските от разположените на тяхна територия институции съгласно Директивата за възстановяване и преструктуриране и Регламента за ЕМП, остават компетентни по отношение на прехвърлянето на тези вноски във Фонда. Задължението за прехвърляне на събраните на национално равнище вноски към Фонда не произтича от правото на Съюза. Такова задължение ще бъде установено с настоящото споразумение, с което се определят условията, при които договарящите страни в съответствие с конституционните си изисквания се споразумяват съвместно да прехвърлят вноските, събирани от тях на национално равнище, към Фонда.
(8) Компетентността на всяка от участващите държави членки да прехвърля вноски, събрани на национално равнище, следва да бъде упражнявана така, че да се спазва принципът за лоялно сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), съгласно който държавите членки, наред с другото, съдействат за изпълнението на задачите, които Съюзът си е поставил, и се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на Съюза. Поради тази причина участващите държави членки следва да направят необходимото финансовите ресурси да бъдат насочвани по еднообразен начин към Фонда, като по този начин се гарантира правилното му функциониране.
(9) Във връзка с горното договарящите страни сключиха настоящото споразумение, с което inter alia въвеждат като свое задължение да прехвърлят вноските, набирани на национално равнище, във Фонда въз основа на еднообразни критерии, ред и условия, което предполага по-специално в течение на преходен период събираните на национално равнище вноски да се разпределят в различни подразделения на Фонда, съответстващи на всяка договаряща страна, както и постепенното взаимно използване на тези подразделения, така че те да престанат да съществуват в края на преходния период.
(10) Договарящите страни припомнят, че тяхната цел е да се запазят равните условия и да се сведат до минимум цялостните разходи по преструктуриране за данъкоплатците и ще вземат под внимание цялостната тежест върху съответните банкови сектори, когато определят вноските във Фонда и тяхното данъчно третиране.
(11) Съдържанието на настоящото споразумение се ограничава до онези конкретни елементи, свързани с Фонда, които остават в областта на компетентност на държавите членки. Настоящото споразумение не засяга общите правила, установени от правото на Съюза, нито изменя техния обхват. То по-скоро допълва законодателството на Съюза в областта на преструктурирането на банки, като допринася и е неразривно свързано с изпълнението на политиките на Съюза, и по-специално изграждането на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги.
(12) Националните законови и подзаконови актове за прилагане на Директивата за възстановяване и преструктуриране, включително свързаните със създаването на национални механизми за финансиране, започват да се прилагат, считано от 1 януари 2015 г. Разпоредбите относно създаването на Фонда съгласно Регламента за ЕМП по принцип ще са приложими от 1 януари 2016 г. Следователно договарящите страни ще набират вноски за националните механизми за финансиране на преструктурирането, които трябва да създадат преди датата на прилагане на Регламента за ЕМП, т.е. датата, на която ще започнат да набират вноските, предназначени за Фонда. За да се укрепи финансовият капацитет на Фонда още от неговото създаване, договарящите страни се задължават да прехвърлят във Фонда вноските, които са събрали съгласно Директивата за възстановяване и преструктуриране до датата на прилагане на Регламента за ЕМП.
(13) Следва да се отбележи, че могат да възникнат ситуации, при които средствата, налични във Фонда, не са достатъчни, за да покрият дадено действие по преструктуриране, а последващите вноски, които следва да бъдат събрани за попълване на нужните допълнителни суми, не са непосредствено на разположение. Съгласно изявлението на Еврогрупата и на Съвета по финансови и икономически въпроси от 18 декември 2013 г., за да се осигури непрекъснато финансиране в достатъчен размер през преходния период, договарящите страни, засегнати от дадено действие по преструктуриране, следва да предоставят мостово финансиране от национални източници или от Европейския механизъм за стабилност ("ЕМС") в съответствие с договорените процедури, включително осигуряването на възможности за временни трансфери между националните подразделения. Договарящите страни следва да разполагат с действащи процедури, които им дават възможност за навременен отговор на всяко искане за мостово финансиране. През преходния период ще бъдат разработени общи мерки за подкрепа. Тези мерки ще улеснят заемането на средства от страна на Фонда. Банковият сектор ще носи крайната отговорност за връщане на сумите посредством вноски във всички участващи държави членки, включително последващи вноски. Тези договорености ще осигуряват еднакво третиране във всички договарящи страни, участващи в Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране, включително договарящите страни, които се присъединяват на по-късен етап, от гледна точка на правата и задълженията както в преходния период, така и на следващия етап. Тези договорености ще осигуряват равни условия с държави членки, които не участват в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране.
(14) Настоящото споразумение следва да бъде ратифицирано от всички държави членки, чиято парична единица е еврото, и от държавите членки, чиято парична единица не е еврото и които участват в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране.
(15) Държавите членки, чиято парична единица не е еврото и които не са договарящи страни, следва да се присъединят към настоящото споразумение с пълни права и задължения, съответстващи на правата и задълженията на договарящите страни, считано от датата, на която ефективно приемат еврото за парична единица, или като алтернативна възможност - от датата на влизане в сила на решението на ЕЦБ за тясно сътрудничество, посочено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.
(16) На 21 май 2014 г. представителите на правителствата на държавите членки упълномощиха договарящите страни да отправят искане към Европейската комисия и Единния съвет за преструктуриране (наричан по-нататък "Съветът за преструктуриране") да изпълнят задачите, предвидени в настоящото споразумение.
(17) В член 15 от Регламента за ЕМП, към датата на първоначалното му приемане, се определят основните принципи на преструктурирането, съгласно които акционерите на институцията в режим на преструктуриране първи поемат загубите, а кредиторите на институцията в режим на преструктуриране поемат загубите след акционерите съгласно реда на своите вземания. Във връзка с това в член 27 от Регламента за ЕМП се установява инструмент за споделяне на загуби, който изисква акционерите, притежателите на съответните капиталови инструменти и другите приемливи задължения да са осигурили чрез обезценка, преобразуване или по друг начин средства за покриване на загубите и за рекапитализация на стойност не по-малка от 8 % от общите пасиви, в които се включва собственият капитал на институцията в режим на преструктуриране, оценени в момента на предприемането на действието по преструктуриране в съответствие с оценяването на стойността по член 20 от Регламента за ЕМП, както и средствата от Фонда да не надхвърлят 5 % от общите пасиви, в които се включва собственият капитал на институцията в режим на преструктуриране, оценени в момента на предприемането на действието по преструктуриране в съответствие с оценяването на стойността по член 20 от Регламента за ЕМП, освен ако всички необезпечени непривилегировани задължения, които не са отговарящи на условията депозити, са били напълно обезценени или преобразувани в собствен капитал. Освен това в членове 18, 52 и 55 от Регламента за ЕМП към датата на първоначалното му приемане се въвеждат редица процедурни правила относно вземането на решения от Съвета за преструктуриране и институциите на Съюза. Посочените елементи от Регламента за ЕМП представляват първостепенна основа за съгласието на договарящите страни да бъдат обвързани от настоящото споразумение.
(18) Договарящите страни признават, че съответните разпоредби на Виенската конвенция за правото на договорите, както и международното обичайно право, се прилагат по отношение на всяка коренна промяна на обстоятелствата, която е настъпила против тяхната воля и която засяга първостепенната основа за съгласието на договарящите страни да бъдат обвързани от разпоредбите на настоящото споразумение, съгласно посоченото в съображение 17. Съответно, съгласно международното публично право договарящите страни могат да се позовават на последствията от всяка коренна промяна в обстоятелствата, която се е случила против волята им. Ако дадена договаряща страна се позове на такива последствия, всяка друга договаряща страна може да сезира Съда на Европейския съюз ("Съда") относно този въпрос. На Съда следва да се предостави правомощието да проверява съществуването на коренна промяна на обстоятелствата и последиците от това. Договарящите страни отчитат, че позоваването на последиците след отмяната или изменението на който и да е от посочените в съображение 17 елементи на Регламента за ЕМП, предприети против волята на която и да е договаряща страна и способни да засегнат първостепенната основа за съгласието и да бъде обвързана от разпоредбите на настоящото споразумение, ще представлява за целите на член 273 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) спор по отношение на прилагането на настоящото споразумение, с който следователно може да бъде сезиран Съдът по силата на тази разпоредба. Всяка договаряща страна може също да поиска от Съда временни мерки в съответствие с член 278 от ДФЕС и с членове 160 - 162 от процедурния правилник на Съда10. При вземане на решение по спора, както и по предоставянето на временни мерки Съдът следва да вземе предвид задълженията на договарящите страни по силата на ДЕС и ДФЕС, включително тези, които се отнасят за Единния механизъм за преструктуриране и неговата цялост.
(19) Установяването на това дали институциите на Съюза, Съветът за преструктуриране и националните органи за преструктуриране прилагат инструмента за споделяне на загуби по начин, който е съвместим с правото на Съюза, е от областта на компетентност на Съда в съответствие със средствата за правна защита, предвидени в ДЕС и ДФЕС, и по-конкретно членове 258, 259, 260, 263, 265 и 266 от ДФЕС.
(20) Тъй като настоящото споразумение е инструмент на международното публично право, предвидените в него права и задължения са предмет на принципа на реципрочност. В съответствие с това съгласието на всяка от договарящите страни да бъде обвързана с настоящото споразумение зависи от равностойното изпълнение на правата и задълженията на всяка от договарящите страни. Следователно неизпълнението от договаряща страна на задължението и да прехвърли вноските към Фонда следва да води до изключването на лицензираните на нейна територия субекти от достъп до Фонда. На Съвета за преструктуриране и на Съда следва да се даде правомощието да определят и постановяват дали договарящите страни са нарушили задължението си да прехвърлят вноските в съответствие с процедурите, предвидени в настоящото споразумение. Договарящите страни признават, че в случай на нарушаване на задължението за прехвърляне на вноските единственото правно последствие ще бъде изключването от финансиране от Фонда на договарящата страна, извършила нарушението, и че задълженията на другите договарящи страни съгласно споразумението няма да бъдат засегнати.
(21) С настоящото споразумение се установява механизъм, чрез който участващите държави членки се задължават да възстановят съвместно, своевременно и със съответните лихви на всяка държава членка, която не участва в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране ("неучастваща държава членка"), сумата, която тази неучастваща държава членка е изплатила под формата на собствени средства, съответстващи на използването на общия бюджет на Съюза, в случай на извъндоговорна отговорност и свързаните с нея разходи, във връзка с упражняването на правомощия от институциите на Съюза съгласно Регламента за ЕМП. Отговорността на всяка участваща държава членка съгласно настоящото споразумение следва да бъде отделна и индивидуална, а не солидарна и разделна, и следователно всяка участваща държава членка следва да носи отговорност само за частта от своето задължение за възстановяване на суми, определена в съответствие с настоящото споразумение.
(22) Споровете, свързани с тълкуването и прилагането на настоящото споразумение, които възникват между договарящите страни, включително тези относно изпълнението на определените в него задължения, следва да се отнасят към Съда в съответствие с член 273 от ДФЕС. Държавите членки, чиято парична единица не е еврото и които не са договарящи страни по настоящото споразумение, следва да могат да сезират Съда за всички спорове относно тълкуването и прилагането на разпоредбите за компенсация за извъндоговорна отговорност и свързаните разходи, предвидени в настоящото споразумение.
(23) Прехвърлянето на вноски от договарящите страни, които се присъединяват към Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране по-късно от датата на прилагане на настоящото споразумение, следва да се извършва при спазване на принципа на еднакво третиране с договарящите страни, които към датата на прилагане на споразумението участват в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране. Договарящите страни, които към датата на прилагане на настоящото споразумение участват в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране, не са задължени да поемат тежестта за преструктурирания, за които трябва да се направят вноски от механизмите за финансиране на преструктурирането на страните, присъединяващи се към механизмите на по-късен етап. Също така присъединяващите се на по-късен етап страни не са длъжни да поемат разходите за преструктурирания, възникнали преди датата, на която те стават участващи държави членки, и за които отговорността следва да се носи от Фонда.
(24) В случай на прекратяване на тясното сътрудничество между ЕЦБ и договаряща страна, чиято парична единица не е еврото, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, следва да се вземе решение за справедливо поделяне на натрупаните вноски от съответната договаряща страна, като се отчитат интересите както на съответната договаряща страна, така и на Фонда. Съответно в член 4, параграф 3 от Регламента за ЕМП са предвидени условията, критериите и процедурата, в съответствие с които Съветът за преструктуриране да постигне съгласие със засегнатата от прекратяването на тясното сътрудничество държава членка относно възстановяването на вноските, прехвърлени от тази държава членка.
(25) При пълно спазване на процедурите и изискванията на Договорите, на които се основава Съюзът, целта на договарящите страни е да въведат съществените разпоредби на настоящото споразумение, в съответствие с ДЕС и с ДФЕС, в правната рамка на Съюза в най-кратък срок,
Се споразумяха за следните разпоредби:

Дял първи.
ЦЕЛ И ОБХВАТ


Член 1
1. С настоящото споразумение договарящите страни се задължават:
а) да прехвърлят вноските, събирани на национално равнище в съответствие с Директивата за възстановяване и преструктуриране и Регламента за ЕМП, в Единния фонд за преструктуриране ("Фондът"), създаден със същия регламент, и
б) (попр. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) по време на преходен период, който започва да тече от датата на прилагане на настоящото споразумение, определена съгласно член 12, параграф 2 от настоящото споразумение, и изтича на датата, на която Фондът достигне целевото равнище, определено в член 69 от Регламента за ЕМП, но не по-късно от 8 години след датата на прилагане на настоящото споразумение ("преходния период"), да разпределят в съответствие с Регламента за ЕМП и Директивата за възстановяване и преструктуриране вноските, събрани на национално равнище в различни подразделения, съответстващи на всяка договаряща страна. Предвижда се постепенно взаимно използване на подразделенията, като в края на преходния период те престават да съществуват, с което оказват подкрепа за ефективната дейност и функциониране на Фонда.
2. Настоящото споразумение се прилага за договарящите страни, чиито институции са включени в Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране съгласно съотносимите разпоредби съответно на Регламент (ЕС) № 1024/2013 и на Регламента за ЕМП ("договарящите страни, участващи в Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране").

Дял втори.
СЪГЛАСУВАНОСТ И ВРЪЗКА С ПРАВОТО НА СЪЮЗА


Член 2
1. Настоящото споразумение се прилага и тълкува от договарящите страни в съответствие с Договорите, на които се основава Европейският съюз, и с правото на Европейския съюз, по-специално член 4, параграф 3 от ДЕС, както и със законодателството на Съюза относно преструктурирането на институции.
2. Настоящото споразумение се прилага, доколкото е съвместимо с Договорите, на които се основава Европейският съюз, и с правото на Съюза. Той не засяга компетентността на Съюза да действа в областта на вътрешния пазар.
3. За целите на настоящото споразумение се прилагат съответните определения съгласно член 3 от Регламента за ЕМП.

Дял трети.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВНОСКИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ


Прехвърляне на вноски

Член 3
1. (попр. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Договарящите страни се задължават съвместно да прехвърлят необратимо във Фонда вноските, които събират от институциите, лицензирани на всяка от техните територии, съгласно членове 70 и 71 от Регламента за ЕМП и в съответствие с критериите, определени в тези членове и в делегираните актове и актовете за изпълнение, посочени в тях. Прехвърлянето на вноските се извършва в съответствие с условията, определени съгласно членове 4 - 10 от настоящото споразумение.
2. Договарящите страни прехвърлят предварителните вноски, съответстващи на дадена година, най-късно до 30 юни на същата година. Първоначалното прехвърляне на предварителни вноски във Фонда ще се извършва най-късно до 30 юни 2016 г. или ако споразумението не е влязло в сила до тази дата - най-късно шест месеца след датата на влизането му в сила.
3. Вноските, събрани от договарящите страни в съответствие с членове 103 и 104 от Директивата за възстановяване и преструктуриране преди датата на прилагане на настоящото споразумение, се прехвърлят във Фонда най-късно до 31 януари 2016 г. или ако споразумението не е влязло в сила до тази дата, най-късно един месец след датата на влизането му в сила.
4. Всякакви суми, които са изплатени от механизъм за финансиране на преструктурирането на договаряща страна преди датата на прилагане на настоящото споразумение във връзка с мерки за преструктуриране на тяхна територия, се приспадат от сумите, които подлежат на прехвърляне от тази договаряща страна към Фонда, посочени в параграф 3. В този случай въпросната договаряща страна остава задължена да прехвърли във Фонда сума, равна на сумата, която би била необходима, за да се достигне целевото равнище на нейния механизъм за финансиране на преструктурирането, в съответствие с член 102 от Директивата за възстановяване и преструктуриране, в рамките на предвидените в нея срокове.
5. Договарящите страни прехвърлят последващите вноски незабавно след събирането им.

Подразделения

Член 4
1. По време на преходния период вноските, събирани на национално равнище, се прехвърлят във Фонда по такъв начин, че да бъдат разпределени по подразделения, които съответстват на всяка договаряща страна.
2. (попр. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Размерът на подразделенията на всяка договаряща страна се равнява на общата сума на вноските, които подлежат на плащане от институциите, лицензирани на всички нейни територии, в съответствие с членове 69 и 70 от Регламента за ЕМП, както и с делегираните актове и актовете за изпълнение, посочени в тези членове.
3. В деня на влизане в сила на настоящото споразумение Съветът за преструктуриране изготвя списък единствено с информативна цел, в който са посочени размерите на подразделенията на всяка договаряща страна. Този списък се актуализира всяка година от преходния период.

Функциониране на подразделенията

Член 5
1. Когато съгласно съответните разпоредби на Регламента за ЕМП бъде взето решение за използване на Фонда, Съветът за преструктуриране има правомощието да се разпорежда с подразделенията на Фонда по следния начин:
а) На първо място разходите се поемат от подразделенията, съответстващи на договарящите страни, в които е установена или лицензирана институцията или групата в режим на преструктуриране. Когато се преструктурира трансгранична група, разходите се разпределят между различните подразделения, съответстващи на договарящите страни, в които са установени или лицензирани предприятието майка и дъщерните предприятия, пропорционално на съотношенията между размера на вноските, които всеки от субектите в групата в режим на преструктуриране е направил в съответстващите им подразделения, и общия размер на вноските, които всички субекти от групата са направили в националните им подразделения.
Когато договаряща страна, в която е установено или лицензирано предприятието майка или дъщерното предприятие, счита, че прилагането на критерия за разпределяне на разходите, посочен в първа алинея, води до голяма асиметрия между разпределянето на разходите между подразделенията и рисковия профил на субектите, засегнати от преструктурирането, тя може да поиска от Съвета за преструктуриране да разгледа допълнително и незабавно критериите, определени в член 107, параграф 5 от Директивата за възстановяване и преструктуриране. Ако Съветът за преструктуриране не изпълни искането, отправено от съответната договаряща страна, той обяснява публично позицията си.
Използват се финансовите средства, налични в подразделенията, съответстващи на договарящите страни, посочени в първа алинея, до размера на разходите, които всяко национално подразделение трябва да предостави съгласно критериите за разпределение на разходите, определени в първа и втора алинея, по следния начин:
- през първата година от преходния период се използват финансовите средства, налични в посочените подразделения;
- през втората и третата година от преходния период се използват съответно 60 % и 40 % от финансовите средства, налични в посочените подразделения;
- през следващите години от преходния период наличността на финансовите средства в подразделенията, съответстващи на тези договарящи страни, намалява годишно с 6 2/3 процентни пункта.
Посоченото годишно намаление на наличността на финансовите средства в подразделенията, съответстващи на тези договарящи страни, се разпределя равномерно на тримесечна база.
б) (попр. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) На второ място, ако финансовите средства, налични в подразделенията на съответните договарящи страни, посочени в буква а), не са достатъчни, за да бъде изпълнена мисията на Фонда съгласно член 76 от Регламента за ЕМП, се използват финансовите средства, налични в подразделенията на Фонда, които съответстват на всички договарящи страни.
Финансовите средства, налични в подразделенията на всички договарящи страни, се допълват в степента, посочена в трета алинея от настоящата буква, от оставащите финансови средства в националните подразделения, съответстващи на договарящите страни, засегнати от преструктурирането по буква а).
При преструктуриране на трансгранична група разпределянето на наличните финансови средства между подразделенията на съответните договарящи страни съгласно първа и втора алинея от настоящата буква се прави по същия критерий за разпределяне на разходите помежду им, определен в буква а). Ако институция или институции, лицензирани в една от договарящите страни, засегнати от преструктурирането на групата, не се нуждаят от целия размер на финансовите средства, налични по настоящата буква б), наличните финансови средства, които не са необходими по настоящата буква б), се използват при преструктурирането на субектите, лицензирани в другите договарящи страни, засегнати от преструктурирането на групата.
По време на преходния период използването на всички национални подразделения на договарящите страни се осъществява по следния начин:
- през първата и втората година от преходния период се използват съответно 40 % и 60 % от финансовите средства, налични в посочените подразделения;
- през следващите години от преходния период наличността на финансовите средства в посочените подразделения се увеличава годишно с 6 2/3 процентни пункта.
Посоченото годишно увеличение на наличността на финансовите средства във всички национални подразделения на договарящите страни се разпределя равномерно на тримесечна база.
в) (попр. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) На трето място, ако финансовите средства, използвани в съответствие с буква б), не са достатъчни, за да бъде изпълнена мисията на Фонда съгласно член 76 от Регламента за ЕМП, се прибягва до неизползваните финансови средства от подразделенията, съответстващи на засегнатите договарящи страни, посочени в буква а).
При преструктуриране на трансгранична група се използват подразделенията на засегнатите договарящи страни, които не са предоставили достатъчно финансови средства съгласно букви а) и б), във връзка с преструктурирането на субекти, лицензирани на тяхна територия. Вноските от всяко подразделение се определят съгласно критериите за разпределение на разходите, установени в буква а).
г) (попр. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) На четвърто място, без да се засягат посочените в буква д) правомощия на Съвета за преструктуриране, ако посочените в буква в) финансови средства не са достатъчни, за да покрият разходите по дадено действие по преструктуриране, засегнатите договарящи страни, посочени в буква а), прехвърлят във Фонда извънредните последващи вноски от институциите, лицензирани на съответните им територии, които са събрали в съответствие с критериите, определени в член 71 от Регламента за ЕМП.
При преструктуриране на трансгранична група последващите вноски се прехвърлят от засегнатите договарящи страни, които не са предоставили достатъчно финансови средства съгласно букви а) - в), във връзка с преструктурирането на субекти, лицензирани на тяхна територия.
д) (попр. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Ако посочените в буква в) финансови средства са недостатъчни за покриване на разходите за конкретно действие по преструктуриране и доколкото няма незабавен достъп до посочените в буква г) извънредни последващи вноски, включително поради причини, свързани със стабилността на засегнатите кредитни институции, Съветът за преструктуриране може да упражни правомощието си да договори заеми в полза на Фонда или други форми на подпомагане в съответствие с членове 73 и 74 от Регламента за ЕМП или правомощието си да извърши временни прехвърляния между подразделенията в съответствие с член 7 от настоящото споразумение.
Ако Съветът за преструктуриране реши да упражни посочените в първата алинея от настоящата буква правомощия, посочените в буква г) засегнати договарящи страни прехвърлят във Фонда извънредните последващи вноски с оглед на връщането на заетите средства или другите форми на подпомагане или на временните прехвърляния между подразделенията.
2. (попр. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) В съответствие с член 75 от Регламента за ЕМП доходът от инвестирането на сумите, прехвърлени във Фонда, се разпределя на всяко подразделение пропорционално на наличните в него финансови средства, с изключение на вземанията или неотменимите ангажименти за плащане за целите на член 76 от Регламента за ЕМП, дължими от всяко подразделение. В съответствие с член 76 от Регламента за ЕМП доходът на инвестициите, свързани с операциите по преструктуриране, които Фондът може да предприеме, се разпределят на всяко подразделение пропорционално на вноските, предоставени от него за определено действие по преструктуриране.
3. Всички подразделения се сливат и престават да съществуват след изтичането на преходния период.

Прехвърляне на допълнителни предварителни вноски и целево равнище на финансиране

Член 6
1. (попр. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Договарящите страни правят необходимото, по целесъобразност, за да попълнят повторно Фонда чрез предварителни вноски, които се изплащат в сроковете, установени в член 69, параграфи 2 и 3 и параграф 5, буква а) от Регламента за ЕМП, в размер, равен на необходимия за постигане на целевото равнище, посочено в член 69, параграф 1 от Регламента за ЕМП.
2. По време на преходния период прехвърлянето на вноски, свързани с повторното попълване на Фонда, се разпределя между подразделенията по следния начин:
а) договарящите страни, засегнати от преструктурирането, прехвърлят вноски в частта от подразделението им, която все още не е предмет на взаимно използване в съответствие с член 5, параграф 1, букви а) и б);
б) всички договарящи страни прехвърлят вноски в частта от съответните им подразделения, която е предмет на взаимно използване в съответствие с член 5, параграф 1, букви а) и б).

Временно прехвърляне между подразделения

Член 7
1. Без да се засягат задълженията, определени съгласно член 5, параграф 1, букви а) - г), договарящите страни, засегнати от преструктуриране, могат по време на преходния период да отправят искане към Съвета за преструктуриране временно да ползват частта от финансовите средства, налични в подразделенията на Фонда, съответстващи на други договарящи страни, която все още не е предмет на взаимно използване. В такъв случай засегнатите договарящи страни прехвърлят във Фонда впоследствие, преди изтичането на преходния период, извънредни последващи вноски в размер, равен на получения от техните подразделения, плюс натрупаните лихви, с оглед повторното попълване на другите подразделения.
2. Сумата, временно прехвърлена от дадено подразделение в подразделенията на приемателя, е пропорционална на неговия размер, определен в член 4, параграф 2, и не надхвърля 50 % от финансовите средства, налични във всяко подразделение, които все още не са предмет на взаимно използване. При преструктуриране на трансгранична група разпределянето на наличните финансови средства между подразделенията на засегнатите договарящи страни съгласно настоящия параграф се прави по същия критерий за разпределяне на разходите помежду им, определен в член 5, параграф 1, буква а).
3. Решенията на Съвета за преструктуриране относно искания за временно прехвърляне на финансови средства между подразделенията, посочени в параграф 1, се вземат с обикновено мнозинство от членовете на пленарната му сесия, както е посочено в член 52, параграф 1 от Регламента за ЕМП. В решението си за временно прехвърляне Съветът за преструктуриране посочва лихвения процент, срока за възстановяването на средствата, както и други условия във връзка с прехвърлянето на финансови средства между подразделенията.
4. Решението на Съвета за преструктуриране, разрешаващо временно прехвърляне на финансови средства съгласно параграф 3, може да влезе в сила само ако никоя от договарящите страни, от чиито подразделения е направено прехвърлянето, не е повдигнала възражение в рамките на 4 календарни дни от датата на приемане на решението.
По време на преходния период правото на възражение от договаряща страна може да бъде упражнено само ако:
а) тя би се нуждала от финансовите средства от съответстващото и национално подразделение с цел финансиране на операция по преструктуриране в краткосрочен план или ако временното прехвърляне би застрашило осъществяването на действие по преструктуриране на територията и,
б) временното прехвърляне ще представлява повече от 25 % от частта и в националното подразделение, която все още не е предмет на взаимно използване в съответствие с член 5, параграф 1, букви а) и б), или
в) тя счита, че договарящата страна, чието подразделение се възползва от временното прехвърляне, не предоставя гаранции за възстановяване на средствата от национални източници или подкрепа от Европейския механизъм за стабилност съгласно договорените процедури.
Договарящата страна, която възнамерява да повдигне възражение, надлежно обосновава наличието на някое от обстоятелствата, посочени в букви а) - в).
Ако са повдигнати възражения в съответствие с настоящия параграф, решението на Съвета за преструктуриране за временно прехвърляне се приема, като се изключат финансовите средства на подразделенията на повдигналите възражения договарящи страни.
5. Ако институция от договаряща страна, от чието подразделение са прехвърлени финансови средства съгласно настоящия член, подлежи на преструктуриране, договарящата страна може да поиска от Съвета за преструктуриране да прехвърли от Фонда към нейното подразделение сума, равна на първоначално прехвърлената от това подразделение. При такова искане Съветът за преструктуриране дава незабавно съгласие за прехвърлянето.
В такъв случай договарящите страни, които първоначално са се възползвали от временното ползване на финансови средства, са задължени да прехвърлят на Фонда сумите, разпределени на засегнатата договаряща страна съгласно първата алинея в съответствие с условията, които следва да определи Съветът за преструктуриране.
6. Съветът за преструктуриране уточнява общи критерии, определящи условията, при които се извършва временното прехвърляне на финансови средства между подразделенията, посочено в настоящия член.

Договарящи страни, чиято парична единица не е еврото

Член 8
1. В случай че на дата, последваща датата на прилагане на настоящото споразумение съгласно член 12, параграф 2, бъде прието решение на Съвета на Европейския съюз, с което се отменя дерогация на договаряща страна, чиято парична единица не е еврото, както е предвидено в член 139, параграф 1 от ДФЕС, или освобождаване, както е предвидено в Протокол (№ 16) за някои разпоредби относно Дания, приложен към ДЕС и ДФЕС ("Протокол за някои разпоредби относно Дания"), или ако при липса на такова решение договаряща страна, чиято парична единица не е еврото, стане страна по Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране, тя прехвърля във Фонда сума от набраните на нейна територия вноски, равна на частта от общото целево равнище за националното и подразделение, изчислена в съответствие с член 4, параграф 2, и по този начин равна на сумата, която би били прехвърлена от съответната договаряща страна, ако тя участваше в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране от датата на прилагане на настоящото споразумение съгласно член 12, параграф 2.
2. Сумите, които са изплатени от механизма за финансиране на преструктурирането на договаряща страна, посочена в параграф 1, във връзка с действия по преструктуриране на нейна територия, се приспадат от сумите, които подлежат на прехвърляне от тази договаряща страна към Фонда по силата на параграф 1. В този случай въпросната договаряща страна остава задължена да прехвърли във Фонда сума, равна на тази, която би била необходима, за да се достигне целевото равнище на нейния механизъм за финансиране на преструктурирането, в съответствие с член 102 от Директивата за възстановяване и преструктуриране, в рамките на предвидените в нея срокове.
3. Съветът за преструктуриране определя, по споразумение със съответната договаряща страна, точния размер на вноските, които подлежат на прехвърляне, в съответствие с критериите, предвидени в параграфи 1 и 2.
4. Разходите за действия по преструктуриране, предприети на територията на договарящи страни, чиято парична единица не е еврото, преди датата на която поражда действие решението за отмяна на дерогацията им, така, както е определено в член 139, параграф 1 от ДФЕС, или на дерогацията им, така, както е посочено в Протокола за някои разпоредби относно Дания, или преди датата на влизане в сила на решението на ЕЦБ за тясно сътрудничество, посочено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, не се поемат от Фонда.
Ако в цялостната си оценка на кредитните институции, предвидена в член 7, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕЦБ посочи, че някоя от институциите от съответните договарящи страни е проблемна или има вероятност да стане проблемна, разходите за преструктуриране, свързани с действия по преструктуриране на такива кредитни институции, не се поемат от Фонда.
5. В случай на прекратяване на тясното сътрудничество с ЕЦБ вноските, прехвърлени от договарящата страна, засегната от прекратяването, се възстановяват в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламента за ЕМП.
Прекратяването на тясното сътрудничество с ЕЦБ е без последици по отношение на правата и задълженията на договарящите страни, които произтичат от действия за преструктуриране, предприети през периода, в който тези договарящи страни са предмет на настоящото споразумение, и свързани със:
- прехвърлянето на последващи вноски съгласно член 5, параграф 1, буква г);
- повторното попълване на Фонда съгласно член 6; и
- временното прехвърляне между подразделения съгласно член 7.

Спазване на общите принципи и цели на преструктурирането

Член 9
1. Използването на Фонда на взаимна основа и прехвърлянето на вноски към Фонда зависи от поддържането на правна рамка за преструктуриране, чиито правила са равностойни и водят поне до същия резултат като правилата съгласно Регламента за ЕМП, установени в изброеното по-долу, без те да се променят:
а) правилата относно приемането на процедурата по преструктуриране, изложени в член 18 от Регламента за ЕМП;
б) правилата, по които Съветът за преструктуриране взема решения, изложени в членове 48 и 51 от Регламента за ЕМП;
в) основните принципи на преструктурирането, изложени в член 15 от Регламента за ЕМП, и по-специално принципите, залегнали в параграф 1, букви а) и б) от него, според които акционерите на институцията в режим на преструктуриране първи поемат загубите, а кредиторите на институцията в режим на преструктуриране поемат загубите след акционерите съгласно реда на техните вземания;
г) правилата за инструментите за преструктуриране, предвидени в член 22, параграф 2 от Регламента за ЕМП, по-конкретно правилата относно прилагането на инструмента за споделяне на загуби, предвиден в член 27 от него и в членове 43 и 44 от Директивата за възстановяване и преструктуриране и установените в тях специфични прагове относно възлагането на загуби на акционерите и на кредиторите и вноската на Фонда по конкретно действие по преструктуриране.
2. В случай че посочените в параграф 1 правила относно преструктурирането, предвидени в Регламента за ЕМП, от датата на първоначалното му приемане, бъдат отменени или изменени по друг начин против волята на някоя договаряща страна, включително бъдат приети правила за споделяне на загуби по начин, който не е равностоен или не води поне до същия или не по-малко стриктен резултат от произтичащия съгласно Регламента за ЕМП, от датата на първоначалното му приемане, и посочената договаряща страна упражни правата си съгласно международното публично право във връзка със съществена промяна в обстоятелствата, всяка договаряща страна може на основание член 14 на настоящото споразумение да поиска от Съда да провери наличието на съществена промяна на обстоятелствата и произтичащите от това последици в съответствие с международното публично право. В искането си всяка договаряща страна може да изиска от Съда да прекрати действието на дадена мярка, която е предмет на спора, като в този случай се прилагат член 278 от ДФЕС и членове 160 - 162 от процедурния правилник на Съда.
3. Посочената в параграф 2 на настоящия член процедура не засяга, нито влияе върху възможността за използване на средствата за правна защита, предвидени в членове 258, 259, 260, 263, 265 и 266 от ДФЕС.

Спазване

Член 10
1. Договарящите страни вземат необходимите мерки в националните си правни системи, за да осигурят спазване на задължението си за съвместно прехвърляне на вноски в съответствие с настоящото споразумение.
2. Без да се засяга правомощието на Съда съгласно член 14 от настоящото споразумение, Съветът за преструктуриране, като действа по своя собствена инициатива или по искане на която и да е договаряща страна, може да прецени дали дадена договаряща страна не е спазила задължението си за прехвърляне на вноски във Фонда, установено в настоящото споразумение.
Ако Съветът за преструктуриране установи, че дадена договаряща страна не е спазила задължението си за прехвърляне на вноски, той определя срок, в който тази договаряща страна да вземе необходимите мерки, за да сложи край на нарушението. Ако съответната договаряща страна не вземе необходимите мерки, за да сложи край на нарушението в срока, определен от Съвета за преструктуриране, използването на подразделенията на всички договарящи страни съгласно член 5, параграф 1, буква б) се изключва във връзка с преструктурирането на институции, лицензирани в съответната договаряща страна. Това изключване престава да се прилага от момента, в който Съветът за преструктуриране определи, че съответната договаряща страна е взела необходимите мерки, за да сложи край на нарушението.
3. Решенията на Съвета за преструктуриране съгласно настоящия член се вземат с обикновено мнозинство от председателя и членовете, посочени в член 43, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕМП.

Дял четвърти.
ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Ратификация, одобряване или приемане и влизане в сила

Член 11
1. Настоящото споразумение подлежи на ратификация, одобряване или приемане от подписалите го страни съобразно съответните им конституционни изисквания. Инструментите за ратификация, приемане или одобряване се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз (наричан по-нататък "депозитарят"). Депозитарят нотифицира другите подписали страни за всяко депозиране на актове и за датата, на която е извършено.
2. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ датата, на която инструментите за ратификация, одобряване или приемане са депозирани от подписалите страни, участващи в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране, които представляват не по-малко от 90 % от сбора на претеглените гласове на всички държави членки, участващи в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране, както е определено в Протокол (№ 36) относно преходните разпоредби, приложен към ДЕС и ДФЕС.

Прилагане

Член 12
1. Настоящото споразумение се прилага между договарящите страни, които са депозирали своите инструменти за ратификация, одобряване или приемане, при условие че Регламентът за ЕМП е влязъл в сила преди това.
2. Без да се засяга параграф 1 от настоящия член и при условие че настоящото споразумение е влязло в сила в съответствие с член 11, параграф 2, то се прилага считано от 1 януари 2016 г. между договарящите страни, участващи в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране, които са депозирали своите инструменти за ратификация, одобряване или приемане към тази дата. Ако настоящото споразумение не е влязло в сила към 1 януари 2016 г., то се прилага считано от датата на влизането му в сила между договарящите страни, участващи в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране, които са депозирали своите инструменти за ратификация, одобряване или приемане към тази дата.
3. За договарящите страни, участващи в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране, които не са депозирали своите инструменти за ратификация, одобряване или приемане към датата на прилагане съгласно параграф 2, настоящото споразумение се прилага считано от първия ден на месеца след депозирането на съответния техен инструмент за ратификация, одобряване или приемане.
4. Настоящото споразумение не се прилага за договарящите страни, които са депозирали своите инструменти за ратификация, одобряване или приемане, но не участват в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране към датата на прилагане на настоящото споразумение. Тези договарящи страни обаче са страни по специалното споразумение, посочено в член 14, параграф 2, считано от датата на прилагане на настоящото споразумение, за целите на сезирането на Съда със спорове относно тълкуването и прилагането на член 15.
За договарящите страни, посочени в първа алинея, споразумението се прилага считано от датата, на която поражда действие решението за отмяна на дерогацията им, така, както е определено в член 139, параграф 1 от ДФЕС, или на дерогацията им, така, както е посочено в Протокола за някои разпоредби относно Дания, или ако няма такова решение, считано от датата на влизане в сила на решението на ЕЦБ относно тясното сътрудничество, посочено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.
Без да се засяга член 8, настоящото споразумение престава да се прилага за договарящите страни, които са установили тясно сътрудничество с ЕЦБ съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, от датата на окончателното прекратяване на това тясно сътрудничество в съответствие с член 7, параграф 8 от посочения регламент.

Присъединяване

Член 13
Настоящото споразумение е открито за присъединяване на държави членки, различни от договарящите страни. При спазване на условията на член 8, параграфи 1 - 3 присъединяването става ефективно от момента на депозиране на инструмента за присъединяване при депозитаря, който нотифицира за това останалите договарящи страни. След като договарящите страни установят неговата автентичност, текстът на настоящото споразумение на официалния език на присъединяващата се държава членка, който е и официален език на институциите на Съюза, се депозира в архивите на депозитаря като автентичен текст на настоящото споразумение.

Уреждане на спорове

Член 14
1. Когато договаряща страна не е съгласна с друга договаряща страна относно тълкуването на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение или когато смята, че друга договаряща страна не е изпълнила задълженията си съгласно настоящото споразумение, тя може да отнесе въпроса до Съда. Решението на Съда е обвързващо за страните по делото.
Ако Съдът установи, че договаряща страна не е изпълнила задълженията си съгласно настоящото споразумение, тази договаряща страна взема необходимите мерки, за да се съобрази с решението в срок, който се определя от Съда. Ако съответната договаряща страна не вземе необходимите мерки, за да преустанови нарушението в срока, определен от Съда, използването на подразделенията на всички договарящи страни съгласно член 5, параграф 1, буква б) се изключва във връзка с преструктурирането на институции, лицензирани в съответната договаряща страна.
2. Настоящият член представлява специално споразумение между договарящите страни по смисъла на член 273 от ДФЕС.
3. Държавите членки, чиято парична единица не е еврото и които не са ратифицирали настоящото споразумение, могат да нотифицират депозитаря за намерението си да участват в специалното споразумение, предвидено в параграф 2 от настоящия член, за целите на сезирането на Съда с всеки спор относно тълкуването и прилагането на член 15. Депозитарят уведомява договарящите страни за нотификацията на съответните държави членки, като от този момент последните стават страна по специалното споразумение, посочено в параграф 2 от настоящия член, за целите, описани в настоящия параграф.

Компенсация

Член 15
1. Договарящите страни се задължават да възстановят съвместно, своевременно и със съответните лихви на всяка държава членка, която не участва в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране ("неучастваща държава членка"), сумата, която тази неучастваща държава членка е изплатила под формата на собствени средства, съответстващи на използването на общия бюджет на Съюза, в случай на извъндоговорна отговорност и свързаните с нея разходи, във връзка с упражняването на правомощия от институциите на Съюза съгласно Регламента за ЕМП.
2. Сумата, с която се смята, че всяка от неучастващите държави членки е допринесла за извъндоговорната отговорност и свързаните с нея разходи, се определя пропорционално на брутния и национален доход, определен в съответствие с член 2, параграф 7 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета11 или всеки последващ акт на Съюза, който го изменя или отменя.
3. Разходите за компенсация се разпределят между договарящите страни пропорционално на размера на брутния им национален доход, определен в съответствие с член 2, параграф 7 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета или всеки последващ акт на Съюза, който го изменя или отменя.
4. Сумите се възстановяват на неучастващите държави членки на датите, на които по сметките, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета12 или всеки последващ акт на Съюза, който го изменя или отменя, се вписват сумите, съответстващи на плащанията от бюджета на Съюза за уреждане на извъндоговорната отговорност и свързаните с нея разходи след приемане на свързания с това коригиращ бюджет.
Всички лихви се изчисляват в съответствие с разпоредбите относно лихвите за суми, предоставени със закъснение, приложими по отношение на собствените ресурси на Съюза. Сумите се преобразуват между националните валути и еврото по обменния курс, определен в съответствие с член 10, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета или всеки последващ акт на Съюза, който го изменя или отменя.
5. Комисията координира всички действия по възстановяване на суми от договарящите страни в съответствие с критериите, определени в параграфи 1 - 3. Координиращата роля на Комисията включва изчисляване на базата за извършване на плащанията, изготвяне на уведомления до договарящите страни, с които се изисква плащане, и изчисляване на дължимите лихви.

Преразглеждане

Член 16
1. Най-късно в рамките на две години от датата на влизане в сила на настоящото споразумение и на всеки 18 месеца след това Съветът за преструктуриране прави оценка и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за изпълнението на настоящото споразумение, и по-специално за правилното функциониране на взаимното използване на Фонда и неговото въздействие върху финансовата стабилност и вътрешния пазар.
2. Най-късно в рамките на десет години от датата на влизане в сила на настоящото споразумение въз основа на оценка на опита от изпълнението, съдържащ се в докладите на Съвета за преструктуриране в съответствие с параграф 1, се предприемат необходимите действия в съответствие с ДЕС и ДФЕС с цел съществените разпоредби на настоящото споразумение да бъдат включени в правната рамка на Съюза.
Съставено в Брюксел на 21 май 2014 г. в единствен оригинален екземпляр, като текстовете на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език са еднакво автентични, и се депозира в архивите на депозитаря, който изпраща заверено копие на всяка от договарящите страни.

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НАМЕРЕНИЕ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ И НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОИТО СА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ДА БЪДАТ ДЕПОЗИРАНИ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО:
Декларация № 1:
При пълно спазване на процедурните изисквания на Договорите, на които се основава Европейският съюз, договарящите страни и наблюдателите на междуправителствената конференция, които са членове на Съвета на Европейския съюз, отбелязват, че целта и намерението им е, освен ако всичките те се споразумеят за друго:
а) член 4, параграф 3 от Регламента за ЕМП, към датата на първоначалното му приемане, не се отменя или изменя;
б) принципите и правилата, свързани с инструмента за споделяне на загуби, да не се отменят или изменят по начин, който не е равностоен или не води поне до същия или не по-малко стриктен резултат от произтичащия съгласно Регламента за ЕМП, към датата на първоначалното му приемане.
Декларация № 2:
Подписалите се страни по Междуправителственото споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране декларират, че ще се стремят да завършат процеса на ратифицирането му в съответствие със съответните си национални правни изисквания в рамките на срок, който да позволи Единният механизъм за преструктуриране да бъде напълно действащ към 1 януари 2016 г.


1 Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета.
2 Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176, 27.06.2013 г., стр. 1).
3 Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176, 27.06.2013 г., стр. 338).
4 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
5 Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ, L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
6 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията 2009/77/ЕС (ОВ, L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
7 Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ, L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).
8 Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ, L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).
9 Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета, и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС, и регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012, на Европейския парламент и на Съвета.
10 Процедурен правилник на Съда на Европейските общности от 19 юни 1991 г. (ОВ, L 176, 4.07.1991 г., стр. 7) и последващите изменения.
11 Решение на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ, L 163, 23.06.2007 г., стр. 17).
12 Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите (ОВ, L 130, 31.05.2000 г., стр. 1), включително последващите изменения.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ ЗА ПОПРАВКА

НА СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И ВЗАИМНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВНОСКИ В ЕДИННИЯ ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ,

подписано в Брюксел на 21 май 2014 г.

(8457/14, 14.05.2014 г. и 8457/14 COR 1, 15.05.2014 г.)


1. Страница EU/SRF/bg 18, член 1, параграф 1, буква б)
Вместо:
"б) по време на преходен период, който започва да тече от датата на прилагане на настоящото споразумение, определена съгласно член 12, параграф 2 от настоящото споразумение, и изтича на датата, на която Фондът достигне целевото равнище, определено в член 68 от Регламента за ЕМП, ..."
да се чете:
"б) по време на преходен период, който започва да тече от датата на прилагане на настоящото споразумение, определена съгласно член 12, параграф 2 от настоящото споразумение, и изтича на датата, на която Фондът достигне целевото равнище, определено в член 69 от Регламента за ЕМП, ...";
2. Страница EU/SRF/bg 20, член 3, параграф 1
Вместо:
"1. Договарящите страни се задължават съвместно да прехвърлят необратимо във Фонда вноските, които събират от институциите, лицензирани на всяка от техните територии, съгласно членове 69 и 70 от Регламента за ЕМП ..."
да се чете:
"1. Договарящите страни се задължават съвместно да прехвърлят необратимо във Фонда вноските, които събират от институциите, лицензирани на всяка от техните територии, съгласно членове 70 и 71 от Регламента за ЕМП ...";
3. Страница EU/SRF/bg 21, член 4, параграф 2
Вместо:
"2. Размерът на подразделенията на всяка договаряща страна се равнява на общата сума на вноските, които подлежат на плащане от институциите, лицензирани на всички нейни територии, в съответствие с членове 68 и 69 от Регламента за ЕМП, както и с делегираните актове и актовете за изпълнение, посочени в тези членове."
да се чете:
"2. Размерът на подразделенията на всяка договаряща страна се равнява на общата сума на вноските, които подлежат на плащане от институциите, лицензирани на всички нейни територии, в съответствие с членове 69 и 70 от Регламента за ЕМП, както и с делегираните актове и актовете за изпълнение, посочени в тези членове.";
4. Страница EU/SRF/bg 24, член 5, параграф 1, първата алинея от буква б)
Вместо:
"б) На второ място, ако финансовите средства, налични в подразделенията на съответните договарящи страни, посочени в буква а), не са достатъчни, за да бъде изпълнена мисията на Фонда съгласно член 75 от Регламента за ЕМП, ..."
да се чете:
"б) На второ място, ако финансовите средства, налични в подразделенията на съответните договарящи страни, посочени в буква а), не са достатъчни, за да бъде изпълнена мисията на Фонда съгласно член 76 от Регламента за ЕМП, ...";
5. Страница EU/SRF/bg 25, член 5, параграф 1, първата алинея от буква в)
Вместо:
"в) На трето място, ако финансовите средства, използвани в съответствие с буква б), не са достатъчни, за да бъде изпълнена мисията на Фонда съгласно член 75 от Регламента за ЕМП, ..."
да се чете:
"в) На трето място, ако финансовите средства, използвани в съответствие с буква б), не са достатъчни, за да бъде изпълнена мисията на Фонда съгласно член 76 от Регламента за ЕМП, ...";
6. Страница EU/SRF/bg 26, член 5, параграф 1, първата алинея от буква г)
Вместо:
"г) На четвърто място, без да се засягат посочените в буква д) правомощия на Съвета за преструктуриране, ако посочените в буква в) финансови средства не са достатъчни, за да покрият разходите по дадено действие по преструктуриране, засегнатите договарящи страни, посочени в буква а), прехвърлят във Фонда извънредните последващи вноски от институциите, лицензирани на съответните им територии, които са събрали в съответствие с критериите, определени в член 70 от Регламента за ЕМП."
да се чете:
"г) На четвърто място, без да се засягат посочените в буква д) правомощия на Съвета за преструктуриране, ако посочените в буква в) финансови средства не са достатъчни, за да покрият разходите по дадено действие по преструктуриране, засегнатите договарящи страни, посочени в буква а), прехвърлят във Фонда извънредните последващи вноски от институциите, лицензирани на съответните им територии, които са събрали в съответствие с критериите, определени в член 71 от Регламента за ЕМП.";
7. Страница EU/SRF/bg 26, член 5, параграф 1, първата алинея от буква д)
Вместо:
"д) Ако посочените в буква в) финансови средства са недостатъчни за покриване на разходите за конкретно действие по преструктуриране и доколкото няма незабавен достъп до посочените в буква г) извънредни последващи вноски, включително поради причини, свързани със стабилността на засегнатите кредитни институции, Съветът за преструктуриране може да упражни правомощието си да договори заеми в полза на Фонда или други форми на подпомагане в съответствие с членове 72 и 73 от Регламента за ЕМП или правомощието си да извърши временни прехвърляния между подразделенията в съответствие с член 7 от настоящото споразумение."
да се чете:
"д) Ако посочените в буква в) финансови средства са недостатъчни за покриване на разходите за конкретно действие по преструктуриране и доколкото няма незабавен достъп до посочените в буква г) извънредни последващи вноски, включително поради причини, свързани със стабилността на засегнатите кредитни институции, Съветът за преструктуриране може да упражни правомощието си да договори заеми в полза на Фонда или други форми на подпомагане в съответствие с членове 73 и 74 от Регламента за ЕМП или правомощието си да извърши временни прехвърляния между подразделенията в съответствие с член 7 от настоящото споразумение.";
8. Страница EU/SRF/bg 27, член 5, параграф 2
Вместо:
"2. В съответствие с член 74 от Регламента за ЕМП доходът от инвестирането на сумите, прехвърлени във Фонда, се разпределя на всяко подразделение пропорционално на наличните в него финансови средства, с изключение на вземанията или неотменимите ангажименти за плащане за целите на член 75 от Регламента за ЕМП, дължими от всяко подразделение. В съответствие с член 75 от Регламента за ЕМП доходът на инвестициите, свързани с операциите по преструктуриране, които Фондът може да предприеме, се разпределят на всяко подразделение пропорционално на вноските, предоставени от него за определено действие по преструктуриране."
да се чете:
"2. В съответствие с член 75 от Регламента за ЕМП доходът от инвестирането на сумите, прехвърлени във Фонда, се разпределя на всяко подразделение пропорционално на наличните в него финансови средства, с изключение на вземанията или неотменимите ангажименти за плащане за целите на член 76 от Регламента за ЕМП, дължими от всяко подразделение. В съответствие с член 76 от Регламента за ЕМП доходът на инвестициите, свързани с операциите по преструктуриране, които Фондът може да предприеме, се разпределят на всяко подразделение пропорционално на вноските, предоставени от него за определено действие по преструктуриране.";
9. Страница EU/SRF/bg 27, член 6, параграф 1
Вместо:
"1. Договарящите страни правят необходимото, по целесъобразност, за да попълнят повторно Фонда чрез предварителни вноски, които се изплащат в сроковете, установени в член 68, параграфи 2 и 3 и параграф 5, буква а) от Регламента за ЕМП, в размер, равен на необходимия за постигане на целевото равнище, посочено в член 68, параграф 1 от Регламента за ЕМП."
да се чете:
"1. Договарящите страни правят необходимото, по целесъобразност, за да попълнят повторно Фонда чрез предварителни вноски, които се изплащат в сроковете, установени в член 69, параграфи 2 и 3 и параграф 5, буква а) от Регламента за ЕМП, в размер, равен на необходимия за постигане на целевото равнище, посочено в член 69, параграф 1 от Регламента за ЕМП."


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума