навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 14 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА И ОТЧИТАНЕ МНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РАЙОНА НА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.59 от 17 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за издаването на разрешителни за:
1. въвеждане в природата, включително внасяне за развъждане и отглеждане с цел развъждане на неместни дървесни, храстови и ловни видове;
2. повторно въвеждане в природата на изчезнали от фауната и флората на страната местни дървесни, храстови и ловни видове и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане.
Чл. 2. Не е предмет на наредбата издаването на разрешителни за:
1. внесени в природата неместни дървесни, храстови и ловни видове преди влизането в сила на тази наредба;
2. внасяне на неместни дървесни, храстови и ловни видове с цел развъждане и отглеждане при контролирани от човека условия.

Чл. 3. (1) Разрешителни в случаите по чл. 1, т. 1 се издават при условията на чл. 67 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
(2) Разрешителни в случаите по чл. 1, т. 2 се издават при условията на чл. 68 ЗБР.

Чл. 4. (1) В случаите по чл. 1 заявителите разработват програми с период на действие до 10 години.
(2) Програмите по ал. 1 не се разработват за повторно въвеждане в природата на дървесни, храстови и ловни видове, за които има утвърдени планове за действие, съгласно глава трета, раздел VII ЗБР.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ПРИРОДАТА НА НЕМЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ
Чл. 5. (1) За издаване на разрешение за извършване на дейности по чл. 1, т. 1 заявителят подава писмено заявление, което съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес, телефон и/или факс - за физическите лица;
2. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен код по БУЛСТАТ - за юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ);
3. предмет, цел, район на въвеждане (отдел и подотдел за горския фонд, землище, № на земеделските имоти).
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.)
2. програма за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1.

Чл. 6. Програмата по чл. 5, ал. 2, т. 2 съдържа:
1. предмет на програмата;
2. цели на програмата;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) район на въвеждане (отдел и подотдел за горските територии, № на землище за земеделските имоти);
4. описание на биологичните особености на вида;
5. описание на екологичните изисквания на вида;
6. данни за географските фактори в района на естественото разпространение на вида;
7. данни за географските фактори в района на въвеждането на неместния вид;
8. данни за заплахи и фактори, ограничаващи разпространението на вида, и за очакваното въздействие върху местни видове;
9. поддържащи и други мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива;
10. мерки за контролиране на разпространението на вида, включително за отстраняването му, ако това се наложи;
11. методи и технологии за въвеждането на вида в горите, земите или водните площи в района на изпълнение на програмата;
12. източници на придобиване на екземплярите;
13. доказателства за собственост върху земите, горите и водните площи, където ще се въвежда видът, както и за уреждане на отношенията между заявителя и другите собственици, в случай че собствеността не е само на заявителя;
14. срок, времеви график и финансови средства, необходими за изпълнението на програмата;
15. документ за платена такса за разглеждане на заявлението и вписване в регистъра по чл. 20;
16. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) предложение до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) за промяна на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в горскостопанските планове и програми, когато това е необходимо.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В 30-дневен срок от получаване на заявлението и програмата изпълнителният директор на ИАГ:
1. възлага на компетентен научен институт изготвянето на научна експертиза в зависимост от предмета на програмата и уведомява заявителя;
2. мотивирано връща програмата на заявителя за отстраняване на грешки и непълноти, когато не е изготвена съгласно чл. 6 или е необходима допълнителна информация за изясняване на обстоятелства, които имат пряко отношение към изпълнението на програмата;
3. прекратява процедурата за издаване на разрешително за въвеждане на неместни дървесни, храстови и ловни видове в природата, в случай че реализирането на програмата е в противоречие с действащата нормативна уредба.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 заявителят представя преработената програма или допълнителната информация в 14-дневен срок от връщането и.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В случай че заявителят не изпълни задълженията си по ал. 2, изпълнителният директор на ИАГ прекратява процедурата по издаване на разрешително.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Когато заявителят е изпълнил задълженията си по ал. 2, изпълнителният директор на ИАГ в 20-дневен срок възлага на компетентен научен институт изготвянето на научна експертиза в зависимост от предмета на програмата.

Чл. 8. (1) Научната експертиза по чл. 7 ал. 1, т. 1 и ал. 4 се изготвя в срок до 20 работни дни след нейното възлагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Средствата за изготвяне на научната експертиза по ал. 1 са за сметка на ИАГ.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) При положително заключение на научната експертиза изпълнителният директор на ИАГ внася програмата в Националния съвет по биологичното разнообразие (НСБР) за разглеждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) При положително заключение на експертизата, но с препоръки за отстраняване на грешки и непълноти на програмата и/или включване на допълнителна информация, изпълнителният директор на ИАГ изпраща програмата на заявителя за допълване и отстраняване на грешки и непълноти в срок до 15 дни от връщането и.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В случай че заявителят не изпълни задълженията си по ал. 2, изпълнителният директор на ИАГ прекратява процедурата по издаване на разрешително.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) При отрицателно заключение на научната експертиза в 10-дневен срок от нейното получаване изпълнителният директор на ИАГ уведомява заявителя, че прекратява процедурата за издаване на разрешително за въвеждане на неместни видове в природата.

Чл. 10. В заседанието на НСБР участват и заявителят и представител на научния институт, изготвил научната експертиза, които представят съответно програмата и заключението на научната експертиза.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Националният съвет по биологичното разнообразие взима мотивирано решение, с което предлага на изпълнителния директор на ИАГ:
1. да издаде разрешително за извършване на дейността;
2. да издаде разрешително за извършване на дейността при определени условия, посочени в решението;
3. да откаже издаването на разрешение за извършване на дейността.
(2) За взетите решения по ал. 1 се изготвя протокол, който се утвърждава от министъра на околната среда и водите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В 7-дневен срок след утвърждаване на протокола по ал. 2 председателят на НСБР писмено уведомява изпълнителния директор на ИАГ и заявителя за решението на съвета.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В 10-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 изпълнителният директор на ИАГ:
1. издава разрешително за извършване на дейността в случаите по ал. 1, т. 1;
2. се произнася с писмен отказ за издаване на разрешително за извършване на дейността, като посочва мотивите за това и се произнася с писмен отказ по предложението по чл. 6, т. 16.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 изпълнителният директор на ИАГ издава разрешително за извършване на дейността в 10-дневен срок от изпълнение на условията, посочени в решението на НСБР.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В случаите по ал. 4, т. 1 и ал. 5 изпълнителният директор на ИАГ одобрява предложението по чл. 6, т. 16 и възлага отразяването на промените на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Отказът за издаване на разрешение за извършване на дейността, както и прекратяването на процедурата в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3, ал. 4, т. 2, чл. 9, ал. 3 и чл. 11, ал. 4, т. 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ В ПРИРОДАТА НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ


Чл. 12. (1) За издаване на разрешение за извършване на дейности по чл. 1, т. 2 заявителят подава писмено заявление, което съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес, телефон и/или факс - за физическите лица;
2. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен код по БУЛСТАТ - за юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ);
3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) информация за утвърден план за действие за повторно въвеждане в природата на местни растителни и животински видове в случаите по чл. 4, ал. 2, компетентен орган и дата, на която е утвърден.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.)
2. програма за повторно въвеждане в природата на местен животински или растителен вид със съдържание съгласно чл. 6, с изключение на т. 6 и 10.
3. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В случаите по чл. 12, ал. 2, т. 3 изпълнителният директор на ИАГ в 10-дневен срок издава разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в плана за действие.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В случаите по чл. 12, ал. 2, т. 2 изпълнителният директор на ИАГ в 20-дневен срок:
1. уведомява заявителя, че дава съгласие за провеждане на обществено обсъждане на програмата за отчитане мнението на обществеността съгласно чл. 68, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие;
2. връща програмата с указания за отстраняване на грешки и непълноти, ако не отговаря на условията по чл. 12, ал. 2, т. 2;
3. прекратява процедурата за издаване на разрешително за повторно въвеждане в природата на местни дървесни, храстови и ловни видове, в случай че реализирането на програмата е в противоречие с действащата нормативна уредба, и се произнася с писмен отказ по предложението по чл. 6, т. 16.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 заявителят е длъжен да представи преработената програма или допълнителната информация в 14-дневен срок от връщането и.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В случай че заявителят не изпълни задълженията си по ал. 2 изпълнителният директор на ИАГ прекратява процедурата по издаване на разрешително.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Когато заявителят е изпълнил задълженията си по ал. 2, изпълнителният директор на ИАГ в 20-дневен срок уведомява заявителя, че дава съгласие за провеждане на обществено обсъждане на програмата за отчитане мнението на обществеността съгласно чл. 68, ал. 2 ЗБР.

Чл. 15. Заявителят, който е получил съгласие по чл. 14, ал. 1, т. 1 и ал. 4, организира обществено обсъждане, като най-малко 20 дни преди датата на провеждането му:
1. обявява в поне един ежедневник датата, часа, мястото и предмета на общественото обсъждане, както и мястото, където програмата е на разположение на заинтересуваните;
2. уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институти за обстоятелствата по т. 1;
3. поставя съобщения с данните по т. 1 на видно място в сградите на общините в района на изпълнение на програмата.

Чл. 16. Заявителят:
1. представя на общественото обсъждане програмата и води протокол за изразените становища, бележки и препоръки;
2. отразява в програмата приетите бележки и препоръки;
3. изготвя справка за бележките и препоръките, които не са отразени, като посочва мотивите за това.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В 14-дневен срок от провеждане на общественото обсъждане заявителят внася в ИАГ 3 екземпляра от програмата с приложени към тях копия от протокола от общественото обсъждане и справката за неотразените бележки и препоръки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В едномесечен срок от внасянето на програмата ИАГ я изпраща за съгласуване в Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В едномесечен срок от получаване на програмата Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпращат становище в ИАГ. В случай че становището не бъде получено в този срок, се счита, че програмата се съгласува без забележки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В 15-дневен срок след изтичане на срока по ал. 3 изпълнителният директор на ИАГ:
1. издава на заявителя разрешително за извършване на дейността, в случай че към програмата няма бележки, одобрява предложението по чл. 6, т. 16 и възлага отразяването на промяна на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми, или
2. изпраща на заявителя становище с конкретни бележки за отразяване в програмата;
3. се произнася с писмен отказ за издаване на разрешително за извършване на дейността, като посочва мотивите за това.
(5) В случай че заявителят в едномесечен срок от получаване на становището по ал. 4, т. 2 внесе програмата с отразените бележки:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) изпълнителният директор на ИАГ издава на заявителя разрешение за извършване на дейността;
2. одобрява предложението по чл. 6, т. 16 и възлага отразяването на промяната на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Отказът по чл. 14, ал. 1, т. 3, ал. 3 и чл. 17, ал. 4, т. 3 може да се обжалва по реда на АПК.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И ПРОМЕНИ НА ПРОГРАМИ И СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) След издаване на разрешително по чл. 11, ал. 4, т. 1, ал. 5, чл. 17, ал. 4, т. 1 и ал. 5 изпълнителния директор на ИАГ изпраща копие от програмата на съответната регионална дирекция по горите (РДГ) за контрол по нейното изпълнение. За издаденото разрешително РДГ уведомява съответните регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ),областни администрации, общини, държавните горски и ловни стопанства и дирекции на природни паркове в района на извършване на дейността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) При констатиране на отклонения от изискванията, залегнали в програмата, РДГ предписва на лицето, получило разрешително, предприемане на съответни мерки и уведомява за това ИАГ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Когато в процеса на изпълнението и контрола на програма за въвеждане на неместни видове в природата се констатират обстоятелства или тенденции, свързани с увреждане на местообитания или местни видове от дивата фауна и флора или техни популации, лицето, получило разрешително, или РДГ незабавно информира ИАГ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В случаите по ал. 3 изпълнителният директор на ИАГ назначава комисия, в която участват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите и независими експерти с компетентност по предмета на програмата за извършване на научна експертиза на възникналите обстоятелства.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) След извършването на необходимите проверки комисията по ал. 4 изготвя протокол със заключения и предложения до изпълнителния директор на ИАГ за:
1. продължаване на изпълнението на програмата;
2. продължаване на изпълнението на програмата при конкретни изисквания за промени в някои нейни параметри и с мерки за ограничаване разпространението на вида;
3. спиране на изпълнението на програмата и предприемането на мерки за ограничаване на разпространението или отстраняването на вида.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Спирането на изпълнението на програмата по ал. 5, т. 3 може да се обжалва по реда на АПК.
(7) При спиране изпълнението на програмата по ал. 5, т. 3 всички загуби и пропуснати ползи са за сметка на заявителя.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В случаите по чл. 18, ал. 5, т. 1 и 2 изпълнителният директор на ИАГ изпраща копие от протокола на съответното РДГ за контрол и на лицето, получило разрешително, с предписания за съответните промени на програмата или предприемането на мерки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) В случаите на заключение по чл. 18, ал. 5, т. 3 изпълнителният директор на ИАГ със заповед прекратява действието на разрешителното за извършване на дейността.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Копия от заповедта по ал. 2 се изпращат на РДГ за контрол и на лицето, получило разрешително за изпълнение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Заповедта по ал. 2 може да бъде обжалвана по реда на АПК.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Изпълнителната агенция по горите води публични регистри на издадените разрешителни по чл. 11, ал. 4, т. 1 и 2, чл. 17, ал. 4, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 1 и за прекратените разрешителни по чл. 19, ал. 2.

Чл. 21. Регистрите по чл. 20 съдържат следната информация:
1. регистрационен номер;
2. дата на вписване;
3. трите имена, ЕГН, постоянен адрес и телефон на физическото лице;
4. наименование, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ - за юридическите лица;
5. дейностите, за които се регистрира лицето;
6. констатирани отклонения от параметрите, залегнали в програмата;
7. дата и причини за прекратяване на разрешителното;
8. промяна на вписани обстоятелства.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "абиотични особености" са условията на неорганичната природа, които въздействат върху живите организми, техните популации и съобщества, и се отнасят в следните групи:
а) физични и климатични - температура, светлина, влажност, валежи, вятър, атмосферно налягане, йонизация на въздуха, радиационни условия, електрическо състояние, механичен състав, агрегатност, плътност, налягане и движение на средата;
б) химични - химичен състав на атмосферата, хидросферата, литосферата, на почвата и основната скала;
в) топографски - геоморфоложките особености на земната повърхност;
2. "биотични особености" са влиянията, оказвани върху даден организъм или нежива природа от жизнената дейност на друг или други организми;
3. "въвеждане в природата" включва непосредствено внасяне на диви неместни дървесни, храстови и ловни видове в природата, както и развъждане и отглеждане от човека на диви дървесни, храстови и ловни видове при неконтролирани условия;
4. "дървесни видове" са растения с добре обособено централно стъбло, достигат повече от 7 m височина и имат продължителност на живот повече от две десетилетия;
5. "животинските видове" включват млекопитаещи, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни и други безгръбначни животни, обитаващи дивата природа или развъждани и отглеждани от човека;
6. "индивид" е един отделен екземпляр от даден вид, отделен организъм;
7. "контролирани условия" са тези условия, които гарантират, че няма да бъде осъществен достъп по въздух, вода и почва до природата на развъждани и отглеждани от човека диви дървесни, храстови и ловни видове през всичките периоди на тяхното развитие;
8. "ловни видове" са тези, които са включени в приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча;
9. "местен вид" е този, който в естествено състояние е или е бил разпространен в миналото в природата на Република България;
10. "неконтролирани условия" са тези условия, които не гарантират, че няма да бъде осъществен достъп по въздух, вода и почва до природата на развъждани и отглеждани от човека диви дървесни, храстови и ловни видове през всичките периоди на тяхното развитие;
11. "неместен вид" е този, който в естествено състояние не е и не е бил разпространен в миналото в природата на Република България;
12. "повторно въвеждане в природата" включва внасянето на местни диви дървесни, храстови и ловни видове, които не са разпространени в природата на страната в момента на въвеждането;
13. "растителните видове" включват растения или живи части от тях, вкл. семена, като живи части от растения са: плодове в ботанически смисъл без консервираните чрез дълбоко замразяване клубени, луковици, коренища, рязан цвят, клонки и листа; отрязани дървета, части от тях и листа; тъканни култури;
14. "трайно възстановяване на видовете" е създаване на постоянни условия за видовете, при които не съществуват заплахи за тяхното благоприятно състояние;
15. "храстови видове" са растения с повече от едно стъбло, достигат до 7 m височина и имат продължителност на живот 1-2 десетилетия.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 69 от Закона за биологичното разнообразие.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА И ОТЧИТАНЕ МНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РАЙОНА НА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2018 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА И ОТЧИТАНЕ МНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РАЙОНА НА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума