навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 11 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ВОЕННОСЛУЖЕЩ - САНИТАРЕН ИНСТРУКТОР"

В сила от 19.02.2019 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 863070 "Военнослужещ - санитарен инструктор" от област на образование "Обществена сигурност и безопасност" и професионално направление 863 "Военно дело и отбрана" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 863070 "Военнослужещ - санитарен инструктор" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8630701 "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и последващо асистиране на лекари".

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на държавния образователен стандарт


Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 863070 "Военнослужещ - санитарен инструктор" включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Военнослужещ - санитарен инструктор"

Професионално направление:

863

Военно дело и отбрана

Наименование на професията:

863070 Военнослужещ - санитарен инструктор

Код

Специалности

Степен на професионална квалификация

Ниво по Национална квалификационна рамка (НКР)

Ниво по Европейска квалификационна рамка (ЕКР)

8630701

Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и последващо асистиране на лекари

Четвърта

5

5


1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията "Военнослужещ - санитарен инструктор" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование.
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
За обучение по професия "Военнослужещ - санитарен инструктор", специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и последващо асистиране на лекари", с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация лицата трябва да притежават Свидетелство за правоуправление на МПС, категория "В", придобито в съответствие с Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.) и съгласно учебната документация за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, утвърдена от министъра на образованието и науката, в съответствие с чл. 153, т. 1 от Закона за движение по пътищата; да отговарят на изискванията на Наредба № I-141 от 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение на моторните превозни средства (ДВ, бр. 94 от 2002 г.).
1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията "Военнослужещ - санитарен инструктор" или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Военнослужещият - санитарен инструктор, може да работи във военните формирования на Българската армия и в други военизирани структури за нуждите на въоръжените сили, както и в съставите на многонационални екипи в страната и извън нея.
Основната задача на военнослужещите - санитарни инструктори, е оказване на първа помощ, евакуация и транспортиране на ранени, поразени, болни и пострадали, и при необходимост подпомагане на по-високо квалифицирания медицински персонал. Военнослужещите - санитарни инструктори, изпълняват дейностите съгласно специфичната нормативна уредба за оказване на спешна помощ.
Военнослужещият - санитарен инструктор, подпомага медицинските специалисти при оказване на първа помощ на пациенти в спешно състояние на мястото на инцидента. Той също така транспортира пациенти в спешно състояние (болни, ранени) до лечебно заведение, следи жизнените функции на пациента по време на транспортирането и оказва съответните грижи в рамките на своите компетентности.
В своята дейност военнослужещият - санитарен инструктор, следи за спазване на хигиенно-противоепидемичните мероприятия във военните формирования.
Дейностите на военнослужещия - санитарен инструктор, преди тръгване за участие в занятия по подготовка на военните формирования, при участие в операции и мисии в състава на български или многонационални формирования, съвместни действия за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, дейности при работа в бойни условия на суша и в открито море включват: проверка на оперативната готовност на транспортните средства (санитарни автомобили, реанимобили, линейки) и отговорност за наличността и изправността на техническото оборудване и медицинската апаратура.
Отговорностите му по време на медицинско осигуряване на участие в занятия, операции, мисии, съвместни действия за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при работа в бойни условия на суша и в открито море включват: управление на специализирано превозно средство до местоназначението, оценка на обстановката на място и докладване по команден ред, подпомагане на лекарите и медицинските специалисти по здравни грижи по оказване на първа помощ на пострадал, осъществяване на контакт с лечебните заведения от структурата на ВМА и други лечебни заведения в района, предаване на пациента на персонала в лечебното заведение.
Трудовите дейности на военнослужещия - санитарен инструктор, след завръщане от медицинско осигуряване на участие в занятия по подготовка на военните формирования, участие в операции и мисии в състава на български или многонационални формирования, съвместни действия за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, дейности при работа в бойни условия включват: почистване и дезинфекциране на превозното средство и използваното оборудване, възстановяване на оперативната готовност на превозното средство и оборудването, анализ на поведението на членовете на екипа (като е възможно включване и на лекари и други медицински специалисти). Като част от екип, оказващ помощ на лица със спешни състояния, той съдейства на лекарите и медицинските специалисти по здравни грижи при осъществяване на диагностично-лечебния процес и проверява наличните лекарствени продукти, медицински пособия и консумативи.
Военнослужещият - санитарен инструктор, организира и контролира дейността на подчинения му личен състав, провежда обучението на войскова единица (група, отделение, екипаж, разчет), заявява и отчита материални средства, техника, въоръжение и боеприпаси.
При изпълнение на службата си военнослужещия - санитарен инструктор, се ръководи от заповедите, разпорежданията и указанията на по-горестоящите в йерархията командири и началници. Той отговаря за опазване на живота и здравето на подчинените му военнослужещи и гражданите, както и за опазване на техниката и околната среда.
Военнослужещият - санитарен инструктор, използва: въоръжение, военна техника, бойни припаси, взривни материали и пиротехнически средства, материали и консумативи, запасни части и принадлежности за ремонт (стационарни и подвижни), техническа и отчетна документация, колективни и индивидуални средства за защита, работно облекло, медицинска апаратура, техника, медицински пособия и консумативи и др.
Военнослужещият - санитарен инструктор, работи както на открито, така и на закрито при повишен риск.
Той осъществява дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции на пострадал или ранен и с осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.
При изпълнение на медицински дейности военнослужещият - санитарен инструктор, е подчинен на лекарите и на медицинските специалисти по здравни грижи, прилага и изпълнява техните указания, съвети и разпореждания.
Оказването на първа помощ на пациенти в спешно състояние изисква висока степен на отговорност и благонадеждност. Военнослужещият - санитарен инструктор, следва да е в състояние бързо да взема адекватни решения в екстремни условия и да изпълнява разпореждания, както и да действа ефикасно, като отчита и психическото състояние на пациента.
Важни качества, които военнослужещият - санитарен инструктор, трябва да притежава, са съпричастност, способност за работа в екип, честност, дискретност, съобразителност, организираност, способност за бързо реагиране и вземане на правилни решения в критична ситуация, устойчивост на вниманието в условия на стрес.
Нормалната продължителност на служебното време на военнослужещия - санитарен инструктор, е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Задължението за служебно време и за разположение на военнослужещия - санитарен инструктор, е в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията "Военнослужещ - санитарен инструктор", могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление "Военно дело и отбрана".
При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Съгласно НКПД - 2011, придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професията "Военнослужещ - санитарен инструктор", специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и последващо асистиране на лекари", може да заема следните длъжности от НКПД:
3258-3001 "Парамедик",
0210-3001 "Военнослужещ, сержант", както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професия "Военнослужещ - санитарен инструктор" може да бъде назначен на сержантска длъжност по установения във въоръжените сили на Република България ред.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка - единна за всички професии с четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
РУ 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Предприемачество
РУ 2.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 2.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 2.3. Участва в разработването на план за дейността
ЕРУ 3. Икономика
РУ 3.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 3.2. Познава характеристиките на дейността в организацията
ЕРУ по отраслова професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление "Военно дело и отбрана"
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
РУ 4.1. Общува ефективно в работния екип (медицинската служба на военното формирование)
РУ 4.2. Осъществява делова комуникация
РУ 4.3. Комуникира на чужд език във връзка с професията
ЕРУ 5. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
РУ 5.1. Комуникира посредством ИКТ
РУ 5.2. Използва съвременните информационни и комуникационни технологии
РУ 5.3. Решава проблем при работата с ИКТ
ЕРУ 6. Организация на труда
РУ 6.1. Познава организационната структура
РУ 6.2. Организира работния процес
РУ 6.3. Отговаря за разпределението на дейностите в медицинската служба на военното формирование
ЕРУ 7. Военна подготовка
РУ 7.1. Спазва правилата за защита от масово поразяване
РУ 7.2. Овладява аварийни ситуации
РУ 7.3. Участва в ритуали и церемонии на Българската армия
РУ 7.4. Спазва нормативните документи в армията
РУ 7.5. Притежава лидерски качества
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и последващо асистиране на лекари" - четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 8. Бойна подготовка
РУ 8.1. Притежава физическа подготовка
РУ 8.2. Притежава тактическа подготовка
РУ 8.3. Притежава огнева подготовка
РУ 8.4. Притежава строева подготовка
РУ 8.5. Притежава морска подготовка
ЕРУ 9. Инструкторска дейност
РУ 9.1. Организира инструктажа на военнослужещите за оказване на първа помощ на пострадали
РУ 9.2. Инструктира военнослужещите от военното формирование за лечебно-евакуационни мероприятия на пострадали
РУ 9.3. Инструктира военнослужещите от военното формирование за спазването на санитарно-хигиенните правила и норми
ЕРУ 10. Анатомия и физиология на човека
РУ 10.1. Познава устройството и функциите на системите в човешкия организъм
РУ 10.2. Разпознава белезите на патологични нарушения в системите на човешкия организъм
ЕРУ 11. Спазване на хигиенните изисквания
РУ 11.1. Извършва дезинфекция
РУ 11.2. Извършва стерилизация
РУ 11.3. Извършва дезинсекция и дератизация
ЕРУ 12. Оборудване в спешната медицинска помощ
РУ 12.1. Използва апарати, инструменти и консумативи
РУ 12.2. Управлява автомобил за спешна медицинска помощ
РУ 12.3. Следи за изправността на автомобила за спешна медицинска помощ
РУ 12.4. Работи с информация, специфична за спешната помощ
ЕРУ 13. Евакуация на пострадал от мястото на инцидента
РУ 13.1. Извършва успешно евакуация на пострадал от мястото на инцидента
РУ 13.2. Предприема действия при кризисни и бедствени ситуации
ЕРУ 14. Асистиране при оказване на първа помощ
РУ 14.1. Разпознава основните белези на различните състояния при деца и възрастни
РУ 14.2. Оказва първа помощ на пострадал
РУ 14.3. Подпомага лекаря в поддържането на жизнените функции на пострадалия
РУ 14.4. Грижи се за психическата устойчивост на пострадалия
3.2. Описание на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка - единна за всички професии с четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 1

Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

• Познава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Познава основните елементи на организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната професионална квалификация

• Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Контролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Организира извършването на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Извършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови дейности

• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

• Участва в създаването на организация за осигуряване на безопасни условия на работа

• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

• Предприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и за безопасност на работното място при различните трудови дейности

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

• Познава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната трудова дейност

• Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности

• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

• Организира и контролира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

• Притежава екологично съзнание за опазване на околната среда

• Анализира причините за екологично замърсяване

• Участва в разработването на правила за опазване на околната среда

• Следи за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Познава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна безопасност

• Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

• Обяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации

• Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

• Използва терминологията за описване на аварийните ситуации

• Създава организация за осъществяване на контрол по спазване на мерките за пожарна и аварийна безопасност

• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

• Изброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни ситуации

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• Организира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

• Актуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

Владее теоретични знания за:

? хигиенните норми

? здравословните и безопасни условия на труд на работното място

? превантивната дейност за опазване на околната среда

? овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали

За средство 2:

• Избира бързо най-адекватното поведение при зададената рискова ситуация

• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ


ЕРУ 2

Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• Дефинира същността на предприемачеството

• Изброява видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на дадена организация

Компетентности

• Способен е самостоятелно да даде нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• Описва характеристиките на предприемаческото поведение

• Изброява икономическите условия и правилата за ефективна организация на дейността

Умения

• Прилага правилата за организация на дейността

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Способен е самостоятелно да предложи решения за оптимизиране на трудовите дейности в медицинската служба

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на план за дейността

Знания

• Изброява основните елементи, изисквания и етапи при разработване на план за дейността

• Посочва факторите на обкръжаващата среда

• Описва реда за реализиране на доставка - проучване, снабдяване и отчитане на материалните средства в армията

Умения

• Планира снабдяването на медицинската служба на военното формирование с необходимите медикаменти, превързочни и други санитарни материали

• Анализира дейностите в работната организация на медицинската служба

Компетентности

• Разработва в екип проект на план за дейността на медицинската служба

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий


ЕРУ 3

Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• Обяснява общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с икономическите проблеми - оскъдност, ресурси, избор и др.

• Описва ролята на държавата в пазарната икономика

• Изрежда видовете икономически субекти

Умения

• Прилага в работата си основните принципи на пазарната икономика

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни делови начинания

Компетентности

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на делови начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в тях

Резултат от учене 3.2:

Познава характеристиките на дейността в организацията

Знания

• Посочва основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

• Организира работните дейности в медицинската служба

• Прилага в работата си принципите за ефективно осигуряване и разпределяне на ресурсите

Компетентности

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на дадената организация

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

•  Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий


ЕРУ по отраслова професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление "Военно дело и отбрана"
ЕРУ 4

Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип (медицинската служба на военното формирование)

Знания

• Изброява длъжностите в екипа, техните роли и работни взаимоотношения

• Описва функциите на медицинската служба на военното формирование, в което работи

Умения

• Комуникира с екипа и персонала на лечебните заведения при изпълнение на служебните задължения

• Спазва каналите за вътрешна комуникация, установени в медицинската служба на военното формирование

Компетентности

• Способен е да осъществява ефективна комуникация с всички участници в трудовата дейност съобразно работния протокол

Резултат от учене 4.2:

Осъществява делова комуникация

Знания

• Описва етичните норми в комуникацията

• Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация

• Посочва правилно поведение при конфликт

• Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

• Води делова комуникация - писмена и устна

• Събира необходимата информация според изискванията на колеги и пациенти

• Разпознава конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

• Провежда устна и писмена комуникация с колеги и пациенти, като спазва правилата на военното формирование, в което работи

Резултат от учене 4.3:

Комуникира на чужд език във връзка с професията

Знания

• Владее професионалната терминология на чужд език, свързана с упражняваната професия

• Владее специфична за медицинското формирование терминология на чужд език

Умения

• Разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и пациенти

Компетентности

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми при изпълняване на служебните си задължения

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададена ситуация

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна среда

За средство 2:

• Провежда ползотворни разговори по професионални теми на чужд език


ЕРУ 5

Наименование на единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 5.1:

Комуникира посредством ИКТ

Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане

Умения

• Използва електронна поща

• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

• Използва електронни услуги за онлайн разплащане

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.2:

Използва съвременните информационни и комуникационни технологии

Знания

• Посочва възможностите за изготвяне на файлове с различен формат

• Изброява възможностите за обработване на файлове с различен формат

• Описва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

• Описва начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

• Различава програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Умения

• Търси информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

• Създава файлове с различен формат

• Обработва файлове с различен формат

• Записва в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно използване на информационни и комуникационни технологии

Резултат от учене 5.3:

Решава проблем при работата с ИКТ

Знания

• Описва начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

• Изброява възможните решения на често срещани проблеми при работа с ИКТ

Умения

• Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например инсталира антивирусни програми и пароли)

• Прилага мерки за решаване на възникнал проблем в работа с ИКТ

Компетентности

• Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание

Средство 2:

• Изпълнение на задача, свързана с решаване на възникнал проблем при работа с ИКТ

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен/компютърен кабинет, персонален компютър или лаптоп и достъп до интернет

Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:

• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното време. Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с използването на ИКТ


ЕРУ 6

Наименование на единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 6.1:

Познава организационната структура

Знания

• Посочва структурата на военните формирования

• Описва организационната структура на лечебните заведения

• Идентифицира правилата за вътрешния ред

• Описва политиката по осигуряване на качество

Умения

• Спазва трудовата дисциплина

• Спазва йерархичната подчиненост в работата си

• Спазва йерархията при решаване на проблеми

• Прилага изискванията за осигуряване на качеството

Компетентности

• Изпълнява работните си задължения, като спазва вътрешните правила и йерархията

Резултат от учене 6.2:

Организира работния процес

Знания

• Описва методи за нормиране на работния процес

• Изброява нормативните документи, свързани с упражняваната професия

• Обяснява изискванията за ефективно планиране на ресурси, свързани с работния процес

Умения

• Съставя график на работните задачи

• Спазва основните нормативни актове, свързани с упражняваната професия

• Планира медицинското осигуряване на военното формирование

Компетентности

• Ефективно организира работния процес на военните формирования

• Предлага и мотивира необходимостта от промени в организацията на работния процес

Резултат от учене 6.3:

Отговаря за разпределението на дейностите в медицинската служба на военното формирование

Знания

• Посочва видовете дейности в медицинското осигуряване на военните формирования

• Обяснява изискванията за изпълнение на видовете дейности по медицинско осигуряване

• Описва начините за организация на дейностите по медицинско осигуряване

Умения

• Организира дейностите по медицинското осигуряване

• Съдейства за ефективното медицинско осигуряване на военните формирования

Компетентности

• Способен е в екип да работи за ефективно обезпечаване на дейностите по медицинското осигуряване

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен случай на пациент

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основните теоретични понятия при организацията на работния процес

За средство 2:

• Демонстрира задълбочени познания за ефективно медицинско осигуряване на военните формирования


ЕРУ 7

Наименование на единицата:

Военна подготовка

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 7.1:

Спазва правилата за защита от оръжия за масово поразяване

Знания

• Описва поразяващите фактори на оръжията за масово поразяване

• Изброява видовете защитни средства за ядрена химическа и биологическа защита (ЯХБЗ), сигнализация и маркировка за осигуряване на безопасна работа

Умения

• Използва средствата за защита от ЯХБЗ

• Осигурява безопасността на местата за оказване на спешна помощ

Компетентности

• Спазва мерките за защита и безопасност, като се отнася с отговорност към живота и здравето на хората

Резултат от учене 7.2:

Овладява аварийни ситуации

Знания

• Изброява нормативните документи за аварийна безопасност

• Изрежда правилата за работа при аварийни ситуации

• Описва различни видове аварийни ситуации

• Описва реда за разследване на аварии и злополуки

Умения

• Овладява аварийни ситуации, които могат да възникнат при полеви занятия по огнева и тактическа подготовка

• Овладява аварийни ситуации, които могат да възникнат при участие в операции за поддържане на мира

• Овладява аварийни ситуации, които могат да възникнат при бойни условия на работа

• Организира действията на екипа при аварии

Компетентности

• Реагира адекватно и отговорно при овладяване на възникнали аварийни ситуации в съответствие с нормативните изисквания и вътрешни правила за аварийна безопасност

Резултат от учене 7.3:

Участва в ритуали и церемонии на Българската армия

Знания

• Изброява държавните символи и институции на Република България

• Посочва ритуали (церемонии) с участието на войски

• Описва необходимото медицинско осигуряване по време на ритуали (церемонии) с участието на войски

Умения

• Планира медицинското осигуряване при участието на военни формирования в ритуали (церемонии)

• Организира медицинското осигуряване по време на ритуали (церемонии) с участието на войски

Компетентности

• Ефективно участва в екип за обезпечаване на медицинското осигуряване по време на ритуали (церемонии) с участието на войски

Резултат от учене 7.4:

Спазва нормативните документи в армията

Знания

• Познава нормативната уредба в Българската армия

• Изброява основни законови и подзаконови нормативни актове, касаещи военната служба

Умения

• Работи с нормативни документи, регламентиращи дейността в Българската армия

• Изготвя документи, като прилага нормативните изисквания

Компетентности

• Способен е самостоятелно да отдава заповеди, спазвайки законовите изисквания

Резултат от учене 7.5:

Притежава лидерски качества

Знания

• Описва подходящия външен вид на военнослужещия

• Посочва основните лидерски стилове

• Описва факторите, влияещи върху използването на лидерските стилове

• Обяснява методите за повишаване на мотивацията на подчинените

Умения

• Поддържа военната униформа в подходящ вид

• Контролира вида и поведението на подчинените си

• Прилага различни мотивационни техники в управлението на подчинените си

Компетентности

• Способен е ефективно да използва различните лидерски стилове в ежедневната си дейност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира теоретични познания относно: безопасна работа и овладяване на аварийни ситуации, превантивна дейност за предотвратяване на аварии, оказване на първа помощ при аварии; ритуалите в Българската армия; нормативната регулация на войнската дейност и поведение; различните лидерски стилове

За средство 2:

• Избира бързо и без колебание най-адекватния тип поведение при зададена рискова ситуация. Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ. Посочва най-подходящия лидерски стил, приложим към зададената ситуация


ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и последващо асистиране на лекари" - четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 8

Наименование на единицата:

Бойна подготовка

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 8.1:

Притежава физическа подготовка

Знания

• Описва нормативите по физическа подготовка в Българската армия

• Изброява различни видове физически упражнения

• Описва мерките за безопасност при физически натоварвания

Умения

• Демонстрира добра физическа и двигателна култура

• Прилага мерки за безопасност при физически натоварвания

• Провежда физическа подготовка с подчинените си

Компетентности

• Способен е самостоятелно да изпълнява комплекс от физически дейности, както и да провежда комплекс от физически дейности с подчинените

Резултат от учене 8.2:

Притежава тактическа подготовка

Знания

• Описва организацията и бойното използване на подразделението

• Запознат е с методиката за провеждане на тактическа подготовка

• Изброява действията на командира на подразделението

• Посочва съставните елементи на процеса на вземане на решения от командира

Умения

• Командва войскова единица до взвод

• Прилага оперативни похвати

Компетентности

• Способен е самостоятелно да оцени адекватно оперативна и разузнавателна информация и да приложи ефективни оперативни похвати

• Взема адекватни решения според оперативната обстановка

Резултат от учене 8.3:

Притежава огнева подготовка

Знания

• Изброява основните части на стрелковото оръжие

• Посочва основните части на ръчните гранати

• Описва взаимодействието на частите и механизмите на стрелковото оръжие и ръчните гранати

Умения

• Борави с оръжие

• Разглобява оръжие

• Почиства оръжие

• Сглобява оръжие

• Извършва стрелба със стрелково оръжие

• Хвърля ръчна граната

Компетентности

• Самостоятелно и точно борави със стрелково оръжие и боеприпаси при отчитане на всички рискове при работа с оръжие

Резултат от учене 8.4:

Притежава строева подготовка

Знания

• Описва устава на строевата подготовка

• Назовава методите на строева подготовка

• Изброява наставленията за строева подготовка

Умения

• Демонстрира наставление за строева подготовка

• Изпълнява строеви занятия

Компетентности

• Способен е да проведе строеви занятия, като спазва изискванията за строева подготовка

Резултат от учене 8.5:

Притежава морска подготовка

Знания

• Посочва мерките за безопасност на море

• Описва индивидуалните и колективните защитни средства

• Изброява спасителните средства на борда

• Маркира разположението на борда на спасителните средства

• Формулира действията при команда "Човек зад борда"

• Различава видовете морски възли

Умения

• Използва индивидуалните и колективните защитни средства

• Преценява обстановката при аварийна ситуация

• Използва спасителните средства на борда по предназначение

• Прилага действия по време на спасителни операции

• Връзва морски възли с различна сложност

Компетентности

• Взема самостоятелно решения при аварийна ситуация и дава правилни указания за действия при различни ситуации в открити води

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Практически изпит

Средство 2:

• Писмен или устен изпит

Средство 3:

• Решаване на казус по зададен случай

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Полигон; лодъчен парк

За средства 2 и 3:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Изпълнение на упражнения за норматив

• Ръководене на физическа подготовка

• Поразяване на мишените

• Разглобяване, почистване и сглобяване на оръжие

• Изпълняване на строева подготовка

• Правилна направа на определени морски възли

За средства 2 и 3:

• Ясно и точно дефинира теоретични понятия в областта на общата тактика

• Точно изброява мерките за безопасност на море, индивидуалните и колективните средства за защита и използването им


ЕРУ 9

Наименование на единицата:

Инструкторска дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 9.1:

Организира инструктажа на военнослужещите за оказване на първа помощ на пострадали

Знания

• Изброява начините и способите за оказване на първа помощ на пострадали

• Описва медицинската апаратура за оказване на първа помощ на пострадали

• Дефинира алгоритъма на дейностите при оказване на първа помощ на пострадали

Умения

• Демонстрира различни техники за оказване на първа медицинска помощ на пострадалите пред военнослужещите от военното формирование

• Показва използването на медицинска апаратура за оказване на първа медицинска помощ на пострадалите пред военнослужещите от военното формирование

• Координира дейностите на сформирания екип за оказване на първа медицинска помощ на пострадали

Компетентности

• Способен е ефективно да проведе инструктаж на военнослужещите от военното формирование за основните дейности при оказване на първа помощ

Резултат от учене 9.2:

Инструктира военнослужещите от военното формирование за лечебно-евакуационни мероприятия на пострадали

Знания

• Описва начините и способите за осъществяване на лечебно-евакуационните мероприятия на пострадали

• Посочва медицинските и помощните средства за осъществяване на лечебно-евакуационните мероприятия на пострадали

• Назовава алгоритъма на дейностите при лечебно-евакуационните мероприятия на пострадали

Умения

• Демонстрира различни техники за лечебно-евакуационните мероприятия на пострадалите

• Инструктира за използването на медицинските и помощните средства за осъществяване на лечебно-евакуационните мероприятия на пострадали

• Демонстрира координацията на дейностите на сформирания екип при осъществяване на лечебно-евакуационните мероприятия на пострадали

Компетентности

• Способен е ефективно да проведе инструктаж на военнослужещите от военното формирование за лечебно-евакуационни мероприятия на пострадали

Резултат от учене 9.3:

Инструктира военнослужещите от военното формирование за спазването на санитарно-хигиенните правила и норми

Знания

• Описва санитарно-хигиенните правила и норми във военното формирование

• Изрежда мероприятията за опазване здравето на военнослужещите

Умения

• Инструктира личния състав на военното формирование за спазване на санитарно-хигиенните правила и норми във военното формирование

• Провежда занятия за личната и колективната хигиена във военното формирование

• Организира санитарно-профилактичната работа във военното формирование

• Контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания във военното формирование

Компетентности

• Способен е ефективно да следи за спазването на хигиенните правила и норми във военното формирование и да провежда инструктаж на военнослужещите

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен или устен изпит

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен случай

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Полигон

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира способност да проведе инструктаж за основните теоретични познания относно: оказване на първа помощ на пострадали; организация на екипите по извършване на лечебно-евакуационните мероприятия на пострадали; нормативната регулация на санитарно-хигиенните изисквания във военното формирование; личната и колективната хигиена на военнослужещите

За средство 2:

• Демонстрира адекватен тип поведение при решаване на зададения казус. Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ и лечебно-евакуационните мероприятия на пострадалите. Демонстрира лидерски умения за управление и координиране дейността на екипите


ЕРУ 10

Наименование на единицата:

Анатомия и физиология на човека

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 10.1:

Познава устройството и функциите на системите в човешкия организъм

Знания

• Изброява органите и системите в човешкия организъм

• Описва основните функции на човешките органи и системи

• Демонстрира теоретични знания за анатомията и физиологията на човешкия организъм

Умения

• Различава анатомичните структури в човешкия организъм

• Разпознава различните физиологични процеси в човешкия организъм

Компетентности

• Способен е да приложи знанията си по анатомия и физиология на човешкия организъм при работа с пациент

Резултат от учене 10.2:

Разпознава белезите на патологични нарушения в системите на човешкия организъм

Знания

• Демонстрира разбиране за взаимната връзка между анатомията и физиологията на човека

• Описва спешните състояния, изискващи незабавна първа помощ

• Демонстрира познаването на съвременните достижения в концепцията за оказване на първа помощ

Умения

• Определя нарушение в органите и функциите на човешкия организъм

• Определя степента на увреждане на органите и функциите на човешкия организъм при състояния, изискващи оказване на първа помощ

Компетентности

• Аргументира връзката между анатомичния орган и физиологичната му функция при определяне на спешни състояния, изискващи незабавна първа помощ

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен или устен изпит

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет и манекени

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Описва точно анатомични структури и физиологични процеси в човешкото тяло


ЕРУ 11

Наименование на единицата:

Спазване на хигиенните изисквания

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 11.1:

Извършва дезинфекция

Знания

• Описва използваните средства за дезинфекция

• Посочва методите на дезинфекция

• Изброява етапите за извършване на дезинфекция

Умения

• Подготвя за употреба дезинфекционните разтвори в необходимата концентрация

• Подготвя медицински изделия, консумативи и материали за дезинфекция

• Извършва дезинфекция в работна среда

Компетентности

• Самостоятелно извършва дезинфекция, като избира най-удачния метод

Резултат от учене 11.2:

Извършва стерилизация

Знания

• Посочва методите на стерилизация

• Описва връзката между дезинфекцията и стерилизацията

• Изброява методите на стерилизация

Умения

• Подготвя медицински консумативи и материали за стерилизация

• Извършва стерилизация по различни методи

Компетентности

• Способен е самостоятелно да извърши стерилизация, като прецени най-точния метод

Резултат от учене 11.3:

Извършва дезинсекция и дератизация

Знания

• Обяснява методите на дезинсекция и дератизация

• Описва видовете дезинфекционни разтвори

• Посочва начина на приготвяне на дезинфекционните разтвори

• Изброява приложението на дезинфекционните разтвори

• Описва спецификата на дезинсекцията и дератизацията

Умения

• Прилага методите на дезинсекция и дератизация

• Приготвя дезинфекционни разтвори

• Използва различни дезинфекционни разтвори

• Съхранява дезинфекционни разтвори

Компетентности

• Правилно извършва дезинсекция и дератизация, като подбира точно методите и разтворите за тях

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест или казус по зададен случай

Средство 2:

• Извършване на дезинфекция на автомобил за спешна медицинска помощ

Средство 3:

• Подготовка на медицински консумативи и материали за стерилизация

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Автомобил за спешна медицинска помощ съгласно актуална версия на стандарт БДС EN 1789

За средство 3:

• Съдове за стерилизация и медицински материали за стерилизация

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрирани знания за хигиенните правила и норми

За средство 2:

• При дезинфекцията на автомобила за спешна медицинска помощ е спазен алгоритъмът. Препаратите за дезинфекция са разредени съгласно инструкциите на производителя. Използвани са подходящите лични предпазни средства

За средство 3:

• При подготовката за стерилизация на медицинските материали е спазен алгоритъмът. Медицинските материали са правилно подготвени и подредени в съда за стерилизация. Поставен е индикатор. Съдът за стерилизация е затворен и отворите му са проходими


ЕРУ 12

Наименование на единицата:

Оборудване в спешната медицинска помощ

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 12.1:

Използва апарати, инструменти и консумативи

Знания

• Посочва апаратите, инструментите и консумативите с приложение в спешната помощ

• Описва предназначението на апаратите, инструментите и консумативите в спешната помощ

• Изброява начините за измерване на основни физиологични показатели

• Назовава приложението на апаратите, инструментите и консумативите

Умения

• Разграничава приложението на апаратите, инструментите и консумативите

• Демонстрира безопасна експлоатация на апаратите, инструментите и консумативите в спешната помощ

• Установява отклонения от нормалния работен режим на медицинската апаратура и инструментариум

• Измерва и регистрира основни физиологични показатели

• Следи за основните жизнени показатели

Компетентности

• Способен е самостоятелно да борави с апаратите, инструментите и консумативите в стандартни и спешни ситуации

Резултат от учене 12.2:

Управлява автомобил за спешна медицинска помощ

Знания

• Посочва стандартите за оборудване на специализираните превозни средства

• Описва функцията на различните уреди за управление на автомобила за спешна медицинска помощ

• Посочва функциите на допълнителното и специалното оборудване

• Изброява изискванията при работа с комуникационните и навигационните устройства

• Назовава възможните рискове, които могат да настъпят при превоз на пострадали

Умения

• Избира подходящата скорост за управление на автомобила

• Транспортира пострадалия до лечебното заведение

• Определя възможните рискове, които могат да настъпят при превоз на пострадали

• Използва уредите за управление и допълнителното оборудване на автомобила за спешна медицинска помощ

• Използва специалното оборудване на автомобила за спешна медицинска помощ

• Работи с комуникационните и навигационните устройства

• Предвижда опасните ситуации в пътното движение

• Реагира при техническа неизправност, която застрашава безопасността на движението

Компетентности

• Управлява безопасно в специален режим на движение автомобила за спешна медицинска помощ

Резултат от учене 12.3:

Следи за изправността на автомобила за спешна медицинска помощ

Знания

• Описва начините за проверка на маслото на двигателя и на скоростната кутия

• Посочва начините за проверка на нивото на охлаждащата (антифриза) и на хидравличната течност

• Назовава начините за проверка на налягането в гумите

• Описва предназначението на уредите на контролното табло и показанията им

Умения

• Проверява нивото на маслото в двигателя и маслото на скоростната кутия

• Проверява нивото на охлаждащата течност (антифриза), на хидравличната течност и спирачната течност

• Проверява налягането в гумите и дълбочината на грайфера на гумите

• Проверява изправността на звуковите и светлинните средства за сигнализация на автомобила за спешна медицинска помощ

Компетентности

• Извършва обстоен преглед на автомобила за спешна медицинска помощ и го подготвя за работа, като се съобразява с пътните условия, климатичните условия и предписанията на производителя

Резултат от учене 12.4:

Работи с информация, специфична за спешната помощ

Знания

• Изброява видовете специфична информация в спешната помощ

• Описва начините за обработка на информацията в спешната помощ

• Дефинира правилата за съхранение на информация в системата на спешната помощ

Умения

• Събира информация, специфична за спешната помощ

• Обработва информация, специфична за спешната помощ

• Съхранява информация

• Съставя обобщена справка по видовете събрана информация

• Попълва формуляри със специфична информация, свързани с дейността

Компетентности

• Способен е самостоятелно да работи с информацията, необходима в дейността на спешната помощ, според установените изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен или устен изпит

Средство 2:

• Практическа задача по предварително зададени критерии

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет; апарати, инструменти и консумативи, приложими в спешната помощ

За средство 2:

• Полигон, автомобил за спешна помощ

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира задълбочени знания относно: оборудването и управлението на автомобила за спешна медицинска помощ, както и за работа със специфична информация

За средство 2:

• Правилно са изпълнени предварително зададените критерии за оценка на изправността на автомобила за спешна медицинска помощ


ЕРУ 13

Наименование на единицата:

Евакуация на пострадал от мястото на инцидента

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 13.1:

Извършва евакуация на пострадал от мястото на инцидента

Знания

• Изброява правилата за евакуация на пострадал от мястото на инцидент

• Обяснява принципите за евакуация на пострадал от мястото на инцидент

• Посочва правилата за евакуация на пострадал от опасна зона

Умения

• Обезопасява мястото на инцидент или опасна зона при пристигане на местопроизшествието

• Прилага техники за извеждане на пострадал от мястото на инцидент или опасна зона

Компетентности

• Способен е самостоятелно да евакуира безопасно пострадал от мястото на инцидент или опасна зона, като спазва принципите за евакуация

Резултат от учене 13.2:

Предприема действия при кризисни и бедствени ситуации

Знания

• Описва алгоритъма на поведение при пътнотранспортно произшествие

• Описва алгоритъма на поведение при пожар

• Описва алгоритъма на поведение при природно бедствие - наводнение, земетресение, буря и др.

• Познава алгоритъма на поведение при терористичен акт

• Описва алгоритъма на поведение при производствени и битови аварии

Умения

• Извършва обезопасителни действия на мястото на злополуката при пристигане на местопроизшествието

• Прилага действия в кризисна или бедствена ситуация

Компетентности

• Действа отговорно и адекватно при различни кризисни и бедствени ситуации, като следва съответния алгоритъм на поведение

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен или устен изпит

Средство 2:

• Демонстрация на техники за извеждане на пострадал от мястото на инцидент или опасна зона

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Полигон, манекен, носилка, въже и други помощни материали

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира задълбочени познания за алгоритмите за поведение при кризисни и бедствени ситуации

За средство 2:

• Избраната техника за извеждане на пострадал е в съответствие със спешното му състояние

• Зададената ситуация е изпълнена точно и прецизно


ЕРУ 14

Наименование на единицата:

Асистиране при оказване на първа помощ

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Военнослужещ - санитарен инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 14.1:

Разпознава основните белези на различните състояния при деца и възрастни

Знания

• Посочва видовете наранявания

• Описва белезите на различните спешни състояния

• Изброява индикациите за необходимост от дефибрилация

Умения

• Разпознава симптомите на мозъчни инциденти

• Идентифицира дихателни нарушения

• Разпознава злополуки от електрически ток

• Разпознава спиране на дишането и кръвообращението

• Идентифицира фрактура на кости и нараняване на ставите и крайниците

• Разпознава нараняванията в коремната област

• Определя застрашаващи живота кръвоизливи

• Определя състояние на шок

• Разпознава хипертермични и хипотермични състояния

• Разпознава потенциални признаци на отравяния

• Установява изгаряния с киселина и основа

• Разпознава обесване и удавяне

• Определя състоянието на пациента при остри хирургични заболявания

Компетентности

• Точно и прецизно разграничава различни спешни състояния

Резултат от учене 14.2:

Оказва първа помощ на пострадал

Знания

• Описва видовете травми и наранявания

• Изброява начините за поставяне на пациента в подходящо стабилно положение в зависимост от травмата

• Формулира основните мерки, които се прилагат при различните спешни състояния

• Изрежда рисковете при състояние на безсъзнание

Умения

• Обработва видовете рани, като полага съответните видове превръзки

• Осигурява проходимост на горните дихателни пътища

• Самостоятелно извършва базисно (ABC) съживяване

• Прилага мерки при наранявания в коремната област

• Прилага мерки при спешни състояния във вътрешните болести

• Прилага мерки при мозъчни инциденти

• Прилага мерки при спешни състояния в нервните болести и психиатрията

• Прилага мерки при спешни състояния в травматологията и хирургията

• Прилага мерки при спешни състояния в акушерството и гинекологията

• Прилага мерки при наранявания в коремната област

• Прилага мерки при спешни състояния в детските болести и неонатологията

• Прилага мерки при спешни инфекциозни състояния

• Прилага мерки за имобилизация на чужди тела в рана

• Прилага мерки при чужди тела в роговицата на окото и върху повърхността му

• Прилага мерки при застрашаващи живота кръвоизливи

• Прилага мерки при алергични реакции и анафилактичен шок

• Прилага мерки за борба с шока

• Прилага мерки при нарушено съзнание - синкоп, колапс, шок

• Прилага мерки при термична травма

• Прилага мерки при хипотермични и хипертермични състояния

• Прилага мерки при отравяне

• Прилага мерки при изгаряне с киселина и основа

• Прави дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор

• Обездвижва пострадалия за транспорт до лечебното заведение

• Поставя пострадалия в подходящо стабилно положение в зависимост от травмата

Компетентности

• Под ръководството на медицински специалист прилага техники за оказване на първа помощ, предприемайки своевременни действия, адекватни на ситуацията и на състоянието на пострадалия

Резултат от учене 14.3:

Подпомага лекаря в поддържането на жизнените функции на пострадалия

Знания

• Описва лекарствените продукти с приложение в спешната медицинска помощ и общите им показания за употреба

• Изброява основните групи лекарствени продукти с приложение при спешни случаи

• Описва начините на приложение на лекарствените продукти

• Изброява видовете инжекционни техники

• Описва показанията за прилагане на супраглотични пособия

Умения

• Прилага назначени от лекаря лекарствени продукти

• Прилага водно-солеви разтвори

• Поставя супраглотични пособия

Компетентности

• Под контрола на лекаря прилага мерки за поддържането на жизнените функции на пациента

Резултат от учене 14.4:

Грижи се за психическата устойчивост на пострадалия

Знания

• Изброява начините за овладяване на психическата устойчивост на пострадалия

• Описва изискванията за конфиденциалност на информацията при работа с пациенти

• Посочва нормите на медицинската етика в отношенията с пациенти

Умения

• Овладява психическата устойчивост на пострадалия

• Спазва изискванията за конфиденциалност при обслужване на пациент

Компетентности

• Способен е да се грижи за психическата устойчивост на пострадалия, като спазва правилата и нормите на медицинската етика

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен или устен изпит

Средство 2:

• Практическа задача в реална работна среда

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Център за спешна медицинска помощ в МБАЛ от структурите на ВМА, автомобил за спешна медицинска помощ, посещение на адрес на повикване

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира задълбочени знания за:

• основните симптоми на различните спешни състояния при деца и възрастни

• техниките за оказване на първа помощ

• поддържането на жизнените функции на пациента

За средство 2:

• При изпълнението на практическата задача правилно са разпознати симптомите на спешното състояние и правилно са приложени съответните техники за оказване на първа помощ


4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в учебен кабинет или в зала. Учебният кабинет е оборудван с работно място за всеки обучаван (работна маса и стол), работно място за обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска (бяла, черна - според възможностите на залата), аудио-визуална техника, мултимедия с лаптоп, екран за мултимедия, програмни продукти, информационни табла, учебни видеофилми, интернет.
Необходими са още демонстрационни макети, манекени с мониториране (най-малко по един манекен на 4-ма курсисти), модели (схеми, диаграми, слайдове с презентации), учебни видеофилми, образци на документи, постери, табла, нормативни и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността, алгоритми и стандарти в спешната помощ, наръчници за здравословни и безопасни условия на труд.
4.2. Учебно-тренировъчни зали
Учебната практика за придобиване на професионална квалификация по професията "Военнослужещ - санитарен инструктор" се провежда в обучаващи институции от системата на Министерството на отбраната - Военномедицинска академия, и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна.
Обучението по практика се провежда индивидуално и групово в центровете за спешна медицинска помощ на многопрофилните болници за активно лечение от структурите на Военномедицинската академия, получили положителна акредитационна оценка за обучение по специалност "Спешна медицина" и/или "Спешна медицинска помощ" по реда на Закона за лечебните заведения.
За извършване на дейности, свързани с оказване на първа помощ и изпълнение на функциите по подпомагане на медицинските специалисти, са необходими: учебен манекен с мониториране и интерактивна комуникация за отчитане и документиране действията на обучавания (най-малко по един манекен на четирима курсисти), спешни чанти, набор за интубация (ендотрахеална и супраглотична), електрокардиограф (ЕКГ), автоматичен и полуавтоматичен дефибрилатор, системи и стойки за инфузия, инфузионна помпа, перфузор, игли и спринцовки, шини, превързочни материали, бутилки кислород, редуцир-вентили, шийни яки, вакуум матраци, помпи, амбу, апарат за кръвно налягане, електрокардиограф, ларингоскоп и др.
За извършване на дейности, свързани с транспортиране и съпровождане на пациент, са необходими материали за практическо обучение: макет на санитарен автомобил (на закрито), санитарен автомобил, медицинска апаратура, медицински носилки (включително за травма на гръбначен стълб), инвалиден стол, стойка за вливания и др.
За извършване на дейности, свързани с осигуряване на хигиената на превозните средства, са необходими материали за практическо обучение: ръкавици, кърпи, четки, гъби, кофи, дезинфектанти, стерилизатори.
4.3. Полигон
Полигонът е участък от местността, включващ сгради и съоръжения, спомагащи за изпълнението на специфични учебни задачи. Полигоните се лицензират за стрелба със стрелково оръжие и леки противотанкови средства, с въоръжението на бойни машини и артилерийски системи; за кормуване с верижни и колесни машини; за парашутни скокове; за развръщане на комуникационни мрежи, системи и възли; за борба с пожари и нахлуваща вода, за обучение на специалисти по родове войски и за извършване на операции по поддържане на мира.
4.4. Лодъчен парк
Лодъчният парк е място на брега на морето, където се провеждат занятията по морска подготовка и морска практика. В лодъчния парк са базирани плавателни средства, морски съоръжения и оборудване.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети или модули по професионална подготовка имат лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация "учител", ако са придобили професионална квалификация по съответната специалност при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума