навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 13 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО"

В сила от 26.03.2019 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 543010 "Техник-технолог в дървообработването" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 543 "Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 543010 "Техник-технолог в дървообработването" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите 5430101 "Мебелно производство", 5430104 "Реставрация на стилни мебели и дограма", 5430106 "Тапицерство и декораторство", 5430107 "Производство на врати и прозорци", 5430109 "Дърворезни и амбалажни производства", 5430110 "Производство на плочи и слоиста дървесина" и 5430111 "Производство на строителни изделия и дървесина".

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на държавния образователен стандарт


Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 543010 "Техник-технолог в дървообработването" включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2019/2020 година за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2018/2019 година включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 25 от 2005 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването" (ДВ, бр. 10 от 2006 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването"
 

Професионално направление:

543

Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

Професия:

543010

Техник-технолог в дървообработването

Специалности:

Степен на професионална квалификация

Ниво по НКР

Ниво по ЕКР

5430101

Мебелно производство

Трета

4

4

5430104

Реставрация на стилни мебели и дограма

Трета

4

4

5430106

Тапицерство и декораторство

Трета

4

4

5430107

Производство на врати и прозорци

Трета

4

4

5430109

Дърворезни и амбалажни производства

Трета

4

4

5430110

Производство на плочи и слоиста дървесина

Трета

4

4

5430111

Производство на строителни изделия от дървесина

Трета

4

4

 
1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация (СПК) съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
за ученици - завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години - придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета СПК е придобита втора СПК по професия от област на образование 54 "Производство и преработка".
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването" или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Техник-технологът в дървообработването извършва трудови дейности, свързани с производството на мебели, реставрацията на стилни мебели и дограма, тапицерството и декораторството, производството на врати и прозорци, дърворезни и амбалажни производства, производство на плочи и слоеста дървесина, производство на строителни изделия от дървесина.
В професионалната си дейност техник-технологът в дървообработването работи с конструктивна документация на мебелни изделия; съблюдава правилата за чертане, конструиране и проектиране на видове мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и офиси.
В процеса на работа техник-технологът в дървообработването подбира и обработва дървесина и дървесни материали с универсални и специализирани дървообработващи машини; настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения; произвежда изделия от дървесина, дървесни и спомагателни материали; извършва монтаж, ремонт или реставрация на същите, като контролира качеството във всеки етап от производството; конструира и проектира изделия от дървесина и дървесни материали, умее да съставя и разчита технологична документация на изделия. Той съставя спецификации на детайли, агрегати, мебелни изделия и изчислява разходните норми за основните и спомагателните материали за реставриране на стилни мебели и дограма.
Техник-технологът в дървообработването е способен да прилага нормативната уредба за създаване на малко или средно предприятие, както и да планира, организира и контролира дейността му.
Техник-технологът в дървообработването може да работи в производствени помещения с дървообработващи машини, на работни места за ръчни и спомагателни операции, в складове за материали и готова продукция, в дизайнерски бюра, в сушилни стопанства и др. Той отговаря за качеството на своята работа, на работата на други работници, както и за качеството на произведената продукция.
В своята професионална дейност техник-технологът в дървообработването използва следните предмети и средства на труда:
• суровини, основни и спомагателни материали, обков: масивна дървесина - иглолистна, широколистна, тропическа; дървесни материали - плочи от дървесни частици, плочи от дървесни влакна, фурнир, слоиста дървесина, шперплат; спомагателни материали - шкурки, лепила, лакове, бои, байцове, обков, опаковъчни материали;
• средства за защита, модифициране и консервиране на дървесината: антисептици, антипирени, масла, смоли, бои, патина, байцове, лакове, консерванти и др.;
• ръчни инструменти и приспособления;
• универсални и специализирани дървообработващи машини, режещи инструменти, съоръжения, инсталации;
• средства за вътрешнозаводски транспорт, опаковъчна техника, контролно-измервателни уреди, компютър;
• техническа документация (чертежи, спецификации, разходни норми, инструкции, схеми);
• работно облекло, лични и колективни предпазни средства.
В процеса на работа техник-технологът в дървообработването използва специализирани софтуерни програми за проектиране и конструиране на мебели.
Работната среда в предприятията за дървообработване и производство на мебели се характеризира със завишени нива на шум, прах, химически вещества, които надхвърлят пределно допустимите норми. Тези условия на труд налагат техник-технологът в дървообработването задължително да използва защитно работно облекло, маски за лице, ръкавици, очила, защитни приспособления за предпазване от шум и др.
Работното време на техник-технолога в дървообработването е с нормална продължителност, като за производства, които се характеризират със завишени количества на химически вещества (формалдехид и кисели втвърдители в лепилата, ацетон, бутанол, толуол, бутилацетат, етилацетат, органични и неорганични прекиси-втвърдители в лаковете и други реагенти), то е намалено, с продължителност съгласно Кодекса на труда.
Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.
В професионалната си дейност техник-технологът в дървообработването следва да проявява съобразителност, чувство за отговорност и умения да реагира правилно в критична ситуация. Необходимо е да осъществява ефективна комуникация с колеги, с клиенти, с ръководството на фирмата и да умее да работи в екип.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването" по съответната специалност обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от същата професия, като единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
При продължаващо професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Лицата с трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването" могат да постъпват на работа на следните длъжности от НКПД:
• 3119 Приложни специалисти във физическите и техническите науки и н. д.: 3119-3002 Конструктор, професионално обучение; 3119-3003 Техник, дърворезбарство; 3119-3005 Техник, мебелно производство; 3119-3013 Техник, реставрация на стари мебели и дограма; 3119-3016 Техник, тапицерство и декораторство; 3115-3027 Техник-механик, мебелно производство; 3115-3041 Техник-механик, механична технология на дървесината;
• 3122 Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост: 3122-3003 Специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж;
• 7115 Дърводелци и дограмаджии: 7115-2001 Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий; 7115-2002 Дърводелец; 7115-2003 Дърводелец, мина; 7115-2004 Дърводелец, дървени конструкции; 7115-2006 Дърводелец, поддръжка; 7115-2007 Дърводелец, корабен; 7115-2009 Дърводелец, строителен; 7122-2001 Работник, подови облицовки и настилки; 7122-2002 Паркетчия;
• 7522 Дърводелци, мебелисти и сродни на тях: 7522-1002 Дърводелец, мебелист; 7522-1007 Производител, изделия от дърво; 7522-1008 Производител, мебели; 7522-2016 Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво; 7522-1020 Работник, производство на декоративни елементи от дърво;
• 7523 Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини: 7523-2001 Настройчик-оператор, дървообработваща машина; 7523-2003 Настройчик-оператор, машина за напречно струговане; 7523-2004 Настройчик-оператор, машина за рендосване; 7523-2005 Настройчик-оператор, струг за обработка на дърво; 7523-2007 Стругар, дърво; 7523-2010 Машинен оператор, дърводелство; 7523-2013 Машинен оператор, изглаждане/довършване на дървен материал; 7523-2014 Машинен оператор, изделия от дърво; 7523-2018 Машинен оператор, производство на мебели;
• 7534 Тапицери и сродни на тях: 7534-1003 Производител, матраци/дюшеци; 7534-1004 Производител, мека мебел; 7534-1005 Тапицер;
• 8172 Машинни оператори в дървообработващата промишленост: 8172-2001 Машинен оператор, агрегат; 8172-2002 Машинен оператор, банциг; 8172-2003 Машинен оператор, циркуляр; 8172-2005 Машинен оператор, дървообработване; 8172-2006 Машинен оператор, производство на шперплат; 8172-2007 Машинен оператор, рендосване на дървен материал; 8172-2008 Машинен оператор, рязане на дървен материал; 8172-2009 Машинен оператор, сушене на дървен материал; 8172-2010 Машинен оператор, фрезоване на дървен материал; 8172-2011 Оператор, отрязващ трион за трупи; 8172-2012 Оператор, дъскорезница; 8172-2013 Оператор, лентов трион;
• 8219 Монтажници, н.д.: 8219-2004 Монтажник, мебели от листов метал; 8219-2005 Монтажник, дограма; 8219-2006 Монтажник, окачени тавани; 8219-2007 Монтажник, изделия от дърво; 8219-2008 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка - единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
РУ 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност за опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
РУ 2.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 2.2. Познава характеристиките на дейността в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
РУ 3.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 3.3. Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка - единна за професиите от професионално направление "Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 4. Организация на работния процес
РУ 4.1. Организира работния процес
РУ 4.2. Поема отговорност за качеството на работата си
ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 5.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 6. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 6.2. Осъществява комуникация посредством ИКТ
РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
РУ 6.4. Осигурява защита на електронната среда
РУ 6.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 7. Избира необходимите по количество и качество суровини, материали и инструменти
РУ 7.1. Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти
РУ 7.2. Подбира необходимите суровини, материали и инструменти
ЕРУ 8. Работи с ръчни инструменти
РУ 8.1. Подбира необходимите ръчни инструменти за работа
РУ 8.2. Подготвя за извършване на конкретна операция необходимите ръчни инструменти и приспособления
РУ 8.3. Извършва основни, монтажни и довършителни работи с ръчни инструменти и приспособления
ЕРУ 9. Извършва сушене и обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини съобразно конструктивната и технологичната документация
РУ 9.1. Прилага методи за сушене на дървесината и определя влажността и
РУ 9.2. Обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини за разкрояване
РУ 9.3. Обработва дървесина и дървесни материали на машини за надлъжно фрезоване
РУ 9.4. Обработва дървесина и дървесни материали на машини за профилиране и струговане
ЕРУ 10. Съставя и разчита технологична и конструкторска документация на изделия от дървесина и дървесни материали
РУ 10.1. Разчита конструкторска и технологична документация
РУ 10.2. Разработва конструкторска и технологична документация, включително и чрез софтуерни продукти
РУ 10.3. Обработва конструкторска и технологична документация
ЕРУ 11. Осъществява контрол
РУ 11.1. Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване
РУ 11.2. Осъществява контрол на изработените изделия на всеки етап от производството
РУ 11.3. Следи спазването на технологичната дисциплина при производството на изделия от дървесина и дървесни материали
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Мебелно производство" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 12. Производство и ремонт на мебели
РУ 12.1. Произвежда мебели от дървесина
РУ 12.2. Облагородява, декорира и финишира мебелни повърхнини със защитно-декоративни покрития
РУ 12.3. Извършва ремонт на мебели
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Реставрация на стилни мебели и дограма" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 13. Реставрация на стилни мебели и дограма
РУ 13.1. Реставрира стилни мебели и дограма
РУ 13.2. Облагородява, защитава и консервира реставрирани мебели и дограма
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Тапицерство и декораторство" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 14. Подготвя необходимите тапицерски материали
РУ 14.1. Подбира тапицерски материали
РУ 14.2. Описва начините и схемите за разкрояване на тапицерски материали
ЕРУ 15. Произвежда и опакова тапицирани изделия
РУ 15.1. Разграничава видовете тапицерия
РУ 15.2. Спазва последователността при производството на тапицирани изделия
РУ 15.3. Изпълнява технологичните операции за производство на различните видове тапицирани изделия
РУ 15.4. Познава и избира ръчни инструменти, машини и съоръжения, използвани при производството на тапицирани изделия
РУ 15.5. Опакова тапицирани изделия
ЕРУ 16. Извършва ремонт и претапициране на тапицирани изделия
РУ 16.1. Описва необходимостта от ремонт и претапициране на изделието
РУ 16.2. Подбира и използва основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Производство на врати и прозорци" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 17. Производство и ремонт на врати и прозорци от дървесина
РУ 17.1. Произвежда врати от дървесина и дървесни материали
РУ 17.2. Произвежда прозорци, жалузи и капаци за прозорци от дървесина
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Дърворезни и амбалажни производства" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 18. Производство на дървени фасонирани материали
РУ 18.1. Подготвя суровини и материали
РУ 18.2. Произвежда дървени фасонирани материали
ЕРУ 19. Производство на амбалаж
РУ 19.1. Подготвя суровини и материали за производство на амбалаж
РУ 19.2. Произвежда амбалаж
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Производство на плочи и слоиста дървесина" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 20. Произвежда плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
РУ 20.1. Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на дървесни плочи
РУ 20.2. Произвежда плочи от дървесни частици и плочи с ориентирани частици
ЕРУ 21. Производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
РУ 21.1. Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на плочи от дървесни влакна и плочи от дървесни влакна със средна плътност
РУ 21.2. Произвежда плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
ЕРУ 22. Производство на фурнир и слоиста дървесина
РУ 22.1. Произвежда фурнир
РУ 22.2. Произвежда шперплат
РУ 22.3. Произвежда слоисто-слепена дървесина от фурнир и огънато-слепени детайли
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Производство на строителни изделия от дървесина" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 23. Производство на строително-столарски изделия
РУ 23.1. Подготвя суровини и материали за производство на строително-столарски изделия
РУ 23.2. Произвежда строително-столарски изделия
3.2. Описание на единиците резултати от учене (ЕРУ)
ЕРУ по общата професионална подготовка - единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1

Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

• Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност

• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея работни задачи

• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

• Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

• Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

• Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

• Познава разпоредбите за опазване на околната среда

• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

• Организира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

• Анализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Описва основните рискови и аварийни ситуации

• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

• Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

• Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

• Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

• Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация

• Участва в изготвянето на предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените в предприятието вътрешни правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

 

За средство 1:

• Владее теоретични знания за:

P хигиенните норми;

P здравословни и безопасни условия на труд на работното място;

P превантивна дейност за опазване на околната среда;

P овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.

За средство 2:

• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация

• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

 
ЕРУ 2

Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• Познава общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с икономическите проблеми - недостиг на ресурси, потребителски избор и др.

• Знае ролята на държавата в пазарната икономика

• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

• Презентира добри практики за управление на бизнеса

Компетентности

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнеса, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността в предприятие

Знания

 

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на предприятието

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

 
ЕРУ 3

Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• Знае същността на предприемачеството

• Знае видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на предприятието

Компетентности

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение

• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на процеса на работа

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• Анализира възможностите за развитие на дейността на предприятието

Компетентности

• В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Разработване на бизнес план

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

За средство 3:

• Участва в разработването на бизнес план на предприятие според изискванията на предварително дефинираното задание

 
ЕРУ по отрасловата професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление "Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 4

Наименование на единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Организира работния процес

Знания

• Познава структурата и организацията на работната среда

• Познава методи за нормиране на работния процес

• Познава нормативните документи, свързани с професията

• Познава планирането на ресурси, свързани с процеса на работа

Умения

• Планира процеса на работа

• Съставя график на работните задачи

• Спазва нормативните изисквания, свързани с професията

Компетентности

• Ефективно организира изпълнението на работните задачи

• Предлага и мотивира необходимостта от промени в организацията на работата

Резултат от учене 4.2:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

• Познава видовете дейности в процеса на работа

• Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности

• Познава начините за организация на дейностите в процеса на работа

Умения

• Спазва етичните норми на поведение

• Участва в изграждането на работната среда

Компетентности

• Подпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани със структурата на работната среда и организацията на процеса на работа

За средство 2:

• Дефинира основни теоретични понятия в областта на видовете дейности и тяхното разпределение в процеса на работа

 
ЕРУ 5

Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с работния екип

Компетентности

• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

• Познава етичните норми на комуникацията

• Познава правилата за вербална и невербална комуникация

• Познава тактиките на поведение на конфликтите

• Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

• Разпознава и избягва конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

• Води делова комуникация - писмена и устна

Компетентности

• Осъществява ефективна бизнес комуникация

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори

Компетентности

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Разговори на професионални теми на чужд език

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

 
ЕРУ 6

Наименование на единицата:

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• Изброява интернет търсачки и мотивира избора си

• Познава употребата на филтри и оператори за търсене

• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и

• Познава същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация

• Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

• Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

• Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

• Познава различни доставчици на облачни услуги

• Познава специализирани софтуерни програми за проектиране и конструиране на мебели

Умения

• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

• Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация

• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Използва облачни услуги за съхранение на информация

• Възпроизвежда записано цифрово съдържание

• Използва софтуерни програми за проектиране и конструиране на мебели

Компетентности

• Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 6.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Описва софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане

• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

• Обяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения

• Използва електронна поща

• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация

• Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.

• Използва електронен подпис за авторизация

• Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

• Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

• Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

• Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

• Редактира и оформя създадено цифрово съдържание

• Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

• Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 6.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

• Познава рисковете за сигурността при работа онлайн

• Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми

• Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

Умения

• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

• Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения

• Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер

• Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

• Защитава файлове с криптиране или с пароли

• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 6.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

• Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии

• Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер

• Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

• Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

• Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на казуси

Компетентности

• Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане

Средство 2:

• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща

Средство 3:

• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание

Средство 4:

• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение

Средство 5:

• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:

• Учебен/компютърен кабинет

• Персонален компютър или лаптоп

• Достъп до интернет

Критерии за оценяване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:

• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време

• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

 
ЕРУ 7

Наименование на единицата:

Избира необходимите по количество и качество суровини, материали и инструменти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти

Знания

• Описва видовете суровини, материали и инструменти

• Класифицира видовете суровини, материали и инструменти

• Изброява изискванията към суровините, материалите и инструментите

Умения

• Подготвя заявки за необходимите суровини, материали и инструменти

• Сортира материалите по вид, размери и качество

Компетентности

• Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация за производството на изделия от дървесина

Резултат от учене 7.2:

Подбира необходимите суровини, материали и инструменти

Знания

• Описва изискванията към основните и спомагателните материали

• Обяснява характерните особености на използваните суровини, материали и инструменти

• Изброява изискванията за транспорт и съхранение на основните и спомагателните материали

Умения

• Извършва подбор на суровини, материали и инструменти

Компетентности

• Самостоятелно и коректно подбира суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация и стандартите за транспортиране и съхранение на суровините и материалите

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия относно основните и спомагателните материали

За средство 2:

• Правилно подбира необходимите по количество и качество основни и спомагателни материали съобразно изискванията на практическата задача

 
ЕРУ 8

Наименование на единицата:

Работи с ръчни инструменти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Подбира необходимите ръчни инструменти за работа

Знания

• Описва видовете ръчни инструменти и предназначението им

• Разпознава ръчните инструменти

• Класифицира ръчните инструменти и приспособления

Умения

• Подбира ръчни инструменти за изпълнение на различни дейности

Компетентности

• Извършва подбор на ръчни инструменти целесъобразно с оглед на конкретната работна задача

Резултат от учене 8.2:

Подготвя за извършване на конкретна операция необходимите ръчни инструменти и приспособления

Знания

• Обяснява особеностите на отделните инструменти и приспособления

Умения

• Извършва подготовка на инструментите и приспособленията за работа

• Определя конкретните инструменти и приспособления съобразно операцията

Компетентности

• В състояние е самостоятелно и прецизно да подготви ръчните инструменти и приспособления за работа

Резултат от учене 8.3:

Извършва основни, монтажни и довършителни работи с ръчни инструменти и приспособления

Знания

• Изброява ръчните инструменти за извършване на основни операции

• Обяснява приложението на ръчните инструменти и приспособления за монтажни работи

• Назовава ръчни инструменти за довършителни работи

Умения

• Умее да използва ръчни инструменти и приспособления при извършването на основни и довършителни работи

Компетентности

• Решава самостоятелно възникнали проблеми при извършване на монтаж

• В състояние е прецизно и безопасно да извърши необходимите монтажни и довършителни работи

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни понятия за видовете ръчни инструменти и приспособления

• Описва правилно подготовката за работа на ръчните инструменти и приспособления

За средство 2:

• Изпълнява практическа задача за обработка на дървесина с ръчни инструменти и приспособления

 
ЕРУ 9

Наименование на единицата:

Извършва сушене и обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини съобразно конструктивната и технологичната документация

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Прилага методи за сушене на дървесината и определя влажността и

Знания

• Познава видовете влажност на дървесината

• Познава видовете сушилни машини и средства за хидротермично обработване на дървесината

• Пояснява значението на влажността за засъхването и набъбването на дървесината

• Обяснява методите за сушене на дървесината

Умения

• Измерва влажността на дървесината

• Прилага различни методи за сушене

Компетентности

• Показва прецизност при определяне на влажността на дървесината

• Преценява методите за сушене на дървесината съгласно изискванията на технологичната документация

Резултат от учене 9.2:

Обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини за разкрояване

Знания

• Познава видове шаблони и начини за съставяне на рационални диспозиции за ефективно използване на материалите

• Познава видовете рязане

• Обяснява схемите на разкрояване на масивна дървесина

• Описва схемите на разкрояване на дървесни материали

• Знае устройството и принципа на действие на дървообработващи машини за разкрояване

• Описва подготовката на машините за разкрояване

Умения

• Разкроява дървесина и дървесни материали

Компетентности

• Разработва и прилага самостоятелно различни схеми за разкрояване на дървесина и на дървесни материали съобразно спецификите на работната задача

Резултат от учене 9.3:

Обработва дървесина и дървесни материали на машини за надлъжно фрезоване

Знания

• Обяснява същността на процеса надлъжно фрезоване

• Познава устройството на машини за надлъжно фрезоване

• Описва подготовката на режещите инструменти

Умения

• Работи с машини за надлъжно фрезоване

• Формира детайли с точни размери на абрихт и щрайхмус

Компетентности

• Настройва правилно за работа машини за надлъжно фрезоване съобразно спецификите на работната задача

• Обработва прецизно дървесина на машини за надлъжно фрезоване

Резултат от учене 9.4:

Обработва дървесина и дървесни материали на машини за профилиране и струговане

Знания

• Описва видовете профили

• Познава устройството и принципа на действие на фрезови машини

• Обяснява устройството и принципа на действие на шипорезни машини

• Знае устройството и принципа на действие на струг

• Изброява режещите инструменти за профилиране

• Описва подготовката за работа на машините за профилиране

• Обяснява подготовката за работа на струг

Умения

• Настройва за работа фрезови машини

• Настройва за работа шипорез

• Настройва за работа струг

Компетентности

• Изпълнява операции за профилиране и струговане, като спазва
изискванията за точност и качество

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на

оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Обяснява методите за сушене на дървесината

• Владее основни понятия относно машини за разкрояване, надлъжно фрезоване, профилиране и струговане

• Описва технологичните процеси разкрояване, надлъжно фрезоване, профилиране и струговане

За средство 2:

• Изпълнява практическа задача за обработка на дървесина и дървесни материали по задание

 
ЕРУ 10

Наименование на единицата:

Съставя и разчита технологична и конструкторска документация на изделия от дървесина и дървесни материали

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Разчита конструкторска и технологична документация

Знания

• Възпроизвежда съдържанието на конструкторската и технологичната документация

• Знае видовете графични изображения - чертежи, схеми

• Обяснява условните обозначения

• Познава основните машинни елементи

Умения

• Разчита техническа документация (чертежи, схеми и технологична документация)

• Използва техническа документация (технически чертежи/проверовъчни протоколи)

• Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература

• Намира информация в конструктивна и технологична документация

Компетентности

• Работи самостоятелно със справочна, каталожна литература, конструктивна и технологична документация и нормативни документи

Резултат от учене 10.2:

Разработва конструкторска и технологична документация, включително и чрез софтуерни продукти

Знания

• Обяснява начините за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли и чертежи с неголяма сложност

• Познава приложните продукти, свързани с разработването на видовете конструкторска и технологична документация, включително съпътстващи производството

Умения

• Прилага техниките за изработване на конструкторска и технологична документация, като намира информация от хартиен или електронен носител

• Създава конструкторска и технологична документация

• Пресмята, проектира, изобразява и оразмерява мебели и изделия от дървесина и дървесни материали

• Спазва изискванията за конструиране и проектиране на мебели и изделия от дървесина и дървесни материали

• Ползва различни софтуерни продукти в своята работа

Компетентности

• Самостоятелно разработва конструктивно и технологично оправдан и икономически обоснован метод за създаване на техническа документация, като прилага различните техники за изработването и, включително и чрез софтуерни продукти

• Проектира, изобразява и оразмерява мебели и изделия от дървесина и дървесни материали съгласно действащите нормативни изисквания

Резултат от учене 10.3:

Обработва конструкторска и технологична документация

Знания

• Познава различните документи, съпътстващи производството

• Изрежда последователността на обработване на техническата документация

Умения

• Попълва текущи документи

• Съставя отчетна документация

Компетентности

• Прави сравнения и изготвя анализи и прогнози за конкретна ситуация

• Обработва прецизно конструкторска и технологична документация

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест

Средство 2:

• Практика: Изработване на чертеж

Условия за провеждане на

оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Теория: Описва точно значението на графичните знаци, използвани в представената техническа документация

За средство 2:

• Практика: Намира каталожни данни и изработва правилен и точен чертеж

 
ЕРУ 11

Наименование на единицата:

Осъществява контрол

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване

Знания

• Изброява технически документи

• Описва видовете материали и заготовки

• Посочва необходимите машини и инструменти

• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Използва техническа документация на хартиен и електронен носител

• Разчита техническа документация (чертежи, схеми, технологична документация и др.)

• Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература

• Попълва документи при заявяване, доставяне и изразходване на материали и суровини

• Контролира използването на оборудването

Компетентности

• Стриктно контролира използването и разпределянето на материали, суровини, енергия и оборудване, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 11.2:

Осъществява контрол на изработените изделия на всеки етап от производството

Знания

• Изброява различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни елементи, използвани в производството на мебели, изделия от дървесина и дървесни материали

• Познава нормативните документи

• Посочва точността на изработените детайли и сглобени единици

• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Контролира точността на изработените детайли и модули и готови изделия

• Подбира измервателните инструменти

• Измерва посочени размери или параметри съгласно техническата документация

• Попълва отчетна документация

Компетентности

• Анализира отклоненията от изискванията в конструкторската и технологичната документация и посочва начините за корекция

• Осъществява прецизно контрол на измерени величини и параметри на детайли и сглобени единици, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 11.3:

Следи спазването на технологичната дисциплина при производството на изделия от дървесина и дървесни материали

Знания

• Познава нормативните документи за упражняване на дейността

• Обяснява принципите на действие на машините, уредите и съоръженията

• Познава измервателната апаратура

• Обяснява последователността на дейностите в производствения процес

Умения

• Спазва трудовата дисциплина

• Работи с техническа документация

• Използва измервателна техника

• Анализира измерените величини

• Попълва отчетна документация

Компетентности

• Способен е да следи за спазването на технологичната дисциплина в съответствие с нормативните предписания, съблюдавайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия

За средство 2:

• Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Мебелно производство" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 12

Наименование на единицата:

Производство и ремонт на мебели

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Произвежда мебели от дървесина

Знания

• Познава различните видове мебели

• Класифицира мебелите по различни признаци

• Знае съставните части на мебелите

• Назовава материалите за производство на мебели

• Познава специализираните машини за производство на мебели и принципа им на действие

• Обяснява начините за съединяване на детайлите в агрегати и изделия

• Познава лепилата, инструментите, съоръженията и машините за лепене на дървесина и на дървесни материали

• Изброява методите и средствата за опаковане на мебелите

Умения

• Разчита конструктивна документация на видовете мебели

• Разкроява материалите, използвани за производство на различни видове мебели

• Настройва и работи с машини, използвани за производство на детайли за мебели

• Извършва различни операции - пробива, фрезова и стругова детайли от дървесина и ги подготвя за съединяване

• Лепи дървесина

• Прилага различни режими за облицоване на мебелни плочи с фурнир и ламинати в преси

• Извършва окрайчване на машини

• Шлайфа мебелни детайли и плочи с лентови и с дискови машини, както и с ръчни механизирани инструменти

Компетентности

• Използва масивна дървесина и дървесни материали в съответствие с изискванията на проектната документация

• Прилага технологичната последователност и необходимите процеси при производството на различните видове мебели, като спазва изискванията за точност и качество

Резултат от учене 12.2:

Облагородява, декорира и финишира мебелни повърхнини със защитно-декоративни покрития

Знания

• Обосновава необходимостта от защита и декориране на мебелните повърхнини

• Познава съставите за формиране на защитно-декоративни покрития върху мебелните повърхнини

• Изброява видовете инструменти, съоръжения и машини, използвани за формиране на защитно-декоративни покрития

• Познава методите и средствата за опаковане на облагородените (лакираните) мебелни детайли

Умения

• Нанася защитно-декоративни покрития с пистолети за пръскане

• Управлява машини и линии за формиране на защитно-декоративни покрития

Компетентности

• Спазва стриктно технологичната последователност за формиране на защитно-декоративни покрития

• Способен е да оцени и окачестви готовото (втвърденото) защитно-декоративно покритие

• Спазва разходните норми за ефективно използване на материалите

Резултат от учене 12.3:

Извършва ремонт на мебели

Знания

• Идентифицира основните недостатъци и дефекти по дървесината

• Разпознава механичните повреди в конструкцията на мебелите

• Разпознава конструктивните повреди в мебелите

• Различава обкова на мебелите и повредите в него

Умения

• Подбира и използва основни и спомагателни материали за ремонт на конструктивни повреди в мебелни детайли

• Подбира и използва ръчни и механизирани инструменти за ремонт на конструктивни повреди в мебелни детайли

Компетентности

• Способен е да оцени и установи причините за конструктивни повреди в мебелите

• Способен е да оцени и установи причините за механични повреди в мебелните повърхнини и в защитно-декоративните покрития

• Обосновава точно необходимостта от ремонт на повърхнините и защитно декоративните покрития на мебелите, като посочва начините и материалите за извършването му

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания за проектиране, конструиране, материали, обков и машини, използвани в производството на мебели

• Описва технологичните процеси за производството и опаковането на различни видове мебели

За средство 2:

• Изпълнява практическа задача за получаване на детайл или мебел от дървесина и дървесни материали по задание

• Извършва ремонт на конструктивни повреди в мебелни детайли

 
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Реставрация на стилни мебели и дограма" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 13

Наименование на единицата:

Реставрация на стилни мебели и дограма

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1:

Реставрира стилни мебели и дограма

Знания

• Познава различните видове мебели и дограма - прозорци и врати

• Изброява съставните части на мебелите и дограмата

• Описва основните и спомагателните материали за производство и реставрация на стилни мебели, прозорци и врати (дограма)

• Описва машините, инструментите и съоръженията за производство на мебели, прозорци и врати (дограма)

• Обяснява стиловите особености и украси на мебели, врати и прозорци през различните епохи

• Познава видовете дърворезба и технологичната последователност на операциите при изработването и

• Обяснява дейностите по настройка и поддържане на машини, инструменти и съоръжения за производство на мебели, прозорци и врати (дограма)

• Описва възможните дефекти при реставрация на мебели, прозорци и врати (дограма)

• Обяснява начините за отстраняване на констатирани дефекти

• Идентифицира основните недостатъци и дефекти

• Разпознава механичните повреди в конструкцията на мебелите

Умения

• Разработва конструкторска и проектантска документация за стилни мебели, прозорци и врати (дограма)

• Разчита конструкторска и технологична документация

• Изготвя технологична документация за реставрация на стилни мебели, прозорци и врати (дограма)

• Настройва машини, инструменти и съоръжения за производство и реставрация на стилни мебели и дограма

• Обработва дървесина и дървесни материали с машини, инструменти и съоръжения при реставрация на стилни мебели и дограма

• Подбира необходимите основни и спомагателни материали при реставриране на стилни мебели и дограма

Компетентности

• Използва по предназначение основни и спомагателни материали в съответствие с конструкторската и технологичната документация

• Извършва в правилна технологична последователност всички операции при реставрация на стилни мебели, прозорци и врати (дограма)

Резултат от учене 13.2:

Облагородява, защитава и консервира реставрирани мебели и дограма

Знания

• Знае за необходимостта от защита, консервация, декориране на стилни мебели, прозорци и врати

• Обяснява методите и съставите за формиране на защитно-декоративни покрития и консервиране

• Изброява инструментите, машините и съоръженията, използвани за формиране на защитно-декоративни покрития при различни реставрационни обработки

• Назовава методите и средствата за опаковане на облагородените (лакираните) мебелни детайли

Умения

• Нанася средства за защита и модифициране

• Управлява машини и линии за формиране на защитно-декоративни покрития

• Настройва машини и линии за формиране на защитно-декоративни покрития

Компетентности

• Спазва стриктно технологичната последователност за формиране на защитно-декоративни покрития

• Способен е да оцени и окачестви правилно готовото (втвърденото) защитно-декоративно покритие

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания за проектиране, конструиране, материали, обков и машини, използвани при реставрацията на стилни мебели, прозорци и врати (дограма)

• Описва технологичните процеси за реставрация на различни стилни мебели, прозорци и врати (дограма)

За средство 2:

• Изпълнява точно практическа задача за реставрация на стилна мебел, прозорец или врата

 
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Тапицерство и декораторство" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 14

Наименование на единицата:

Подготвя необходимите тапицерски материали

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1:

Подбира тапицерски материали

Знания

• Познава тапицерските материали и техните еластични и физико-химични свойства

• Описва видовете тапицерски материали и изискванията към тях

• Класифицира видовете тапицерски материали

• Аргументира изискванията към видовете тапицерски материали

• Обосновава избора на подходящи тапицерски материали за даден вид тапицерия

Умения

• Разпознава видовете тапицерски материали

• Подбира различни тапицерски материали

Компетентности

• Използва рационално подходящите видове тапицерски материали според вида на изделието

• Прилага правилно изискванията към видовете тапицерски материали

Резултат от учене 14.2:

Описва начините и схемите за разкрояване на тапицерски материали

Знания

• Познава технологията за производство на тапицирани изделия

• Обяснява начините за разкрояване на тапицерски материали

Умения

• Подбира схеми за разкрояване на тапицерски материали

Компетентности

• Разработва подходящи начини и схеми за разкрояване на тапицерски материали

• Използва вярно и точно схеми за разкрояване на тапицерски материали

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус по задание

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични знания за видовете тапицерски материали и изискванията към тях

За средство 2:

• Избира начините и подходящите схеми за разкрояване на тапицерските материали

 
ЕРУ 15

Наименование на единицата:

Произвежда и опакова тапицирани изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 15.1:

Разграничава видовете тапицерия

Знания

• Разпознава видовете тапицерия - със или без пружинни пакети
и/или с напластени пълнежни материали

• Обяснява свойствата на пружинните пакети и на напластените пълнежни материали

Умения

• Предлага използването на определена тапицерия

• Съобразява предимствата и недостатъците на различните видове (със или без пружинни пакети и/или с напластени пълнежни материали)

Компетентности

• Коректно и целесъобразно подбира видовете тапицерия (със или без пружинни пакети и/или с напластени пълнежни материали)

Резултат от учене 15.2:

Спазва последователността при производството на тапицирани изделия

Знания

• Познава конструкторската и проектантската документация за производство на тапицирани изделия

• Назовава конструктивните елементи на тапицираните изделия

• Обяснява технологичната последователност на операциите при тапицирането

• Описва последователността при производството на тапицирани изделия

Умения

• Изготвя конструкторска и технологична документация

• Прилага конструктивните елементи на тапицираните изделия

Компетентности

• Прилага правилно последователността при производството на тапицираните изделия

Резултат от учене 15.3:

Изпълнява технологичните операции за производство на различните видове тапицирани изделия

Знания

• Изброява етапите за производство на тапицирани изделия

• Обяснява технологичните операции за производство на различните видове тапицирани изделия

Умения

• Изпълнява технологичните операции за производство на различните видове тапицирани изделия

Компетентности

• Прилага в точна последователност технологичните операции за производство на различните видове тапицирани изделия

Резултат от учене 15.4:

Познава и избира ръчни инструменти, машини и съоръжения, използвани при производството на тапицирани изделия

Знания

• Познава ръчните инструменти и тяхното предназначение

• Изброява машините и съоръженията, използвани при производството на тапицирани изделия

• Описва технологичната последователност при използването на машините

Умения

• Аргументира използването на конкретни ръчни инструменти, машини и съоръжения при производството на тапицирани изделия

Компетентности

• Избира правилно ръчните инструменти, машините и съоръженията, използвани при производството на тапицирани изделия

Резултат от учене 15.5:

Опакова тапицирани изделия

Знания

• Познава качествата на опаковъчните материали

• Назовава начините за опаковане на тапицирани изделия

• Обяснява изискванията към опаковките

Умения

• Прилага начините за опаковане на тапицирани изделия и изискванията към опаковките

Компетентности

• Преценява най-подходящия начин за опаковане спрямо конкретното изделие

• Организира безопасно товарене и транспортиране на опакованите тапицирани изделия

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния процес

За средство 2:

• Демонстрирани са нужните професионални знания, умения и компетентности при разрешаване на поставения казус

 
ЕРУ 16

Наименование на единицата:

Извършва ремонт и претапициране на тапицирани изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 16.1:

Описва необходимостта от ремонт и претапициране на изделието

Знания

• Идентифицира нуждата от ремонт и претапициране на изделието

• Знае последователността на операциите за претапициране

• Обяснява необходимостта от ремонт и претапициране на изделието

Умения

• Преценява степента на претапициране (частично, цялостно)

Компетентности

• Извършва правилно ремонт и претапициране на изделието съобразно предварително идентифицираната необходимост

Резултат от учене 16.2:

Подбира и използва основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране

Знания

• Обяснява свойствата на тапицерските материали

• Изброява основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране

Умения

• Подбира необходимите основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране

• Използва подбраните основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране

Компетентности

• Използва правилните основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране

• Организира качествено и отговорно процеса на претапициране

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Учебна работилница

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични знания за видовете основни и спомагателни тапицерски материали за ремонт и претапициране

За средство 2:

• Поставената задача е изпълнена самостоятелно

• Демонстрирани са нужните професионални знания, умения и компетентности при изпълнение на задачата

 
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Производство на врати и прозорци" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 17

Наименование на единицата:

Производство и ремонт на врати и прозорци от дървесина

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 17.1:

Произвежда врати от дървесина и дървесни материали

Знания

• Познава дървесината и дървесните материали, използвани за производството на врати

• Класифицира видовете врати по форма, конструкция и местоположение

• Изброява основните съставни части на вратите

• Знае основните съединения за събиране на рамки и каси

• Познава обкова за вратите, начините за закачване, плъзгане и заключване на вратите

• Изброява основните машини и инструменти за изработване на надлъжни и напречни профили и отвори за обкова

• Обяснява състава на защитните покрития, начините, инструментите и машините за формирането им

• Описва методите и средствата за опаковане, съхраняване, транспортиране и монтаж на различните видове врати

Умения

• Подбира инструменти и настройва машините за надлъжно и напречно профилиране на детайлите и агрегатите

• Изработва отворите за монтаж на обкова и заключващите устройства

• Лепи дървесина и прилага различни режими за облицоване на крилата на вратите (мебелни плочи) с фурнир и ламинати в преси

• Работи с пистолети за пръскане и линии за формиране на защитни филмови покрития върху крилата

• Остъклява крила на врати

• Монтира заключващите устройства и механизми

• Разчита конструктивна документация на видовете врати

• Извършва монтаж на врати

• Ремонтира врати

Компетентности

• Разпознава и използва масивна дървесина и дървесни материали, използвани за производство на врати, в съответствие с изискванията на проектната документация

• Спазва стриктно технологичната последователност и процесите за производството на различните видове врати

Резултат от учене 17.2:

Произвежда прозорци, жалузи и капаци за прозорци от дървесина

Знания

• Познава масивна и слепена дървесина, използвани за производството на прозорци, жалузи и капаци за прозорци

• Класифицира видовете прозорци по форма и конструкция

• Изброява основните съставни части на прозорците

• Знае основните съединения за събиране на рамки и каси

• Познава лепилата за прозорци

• Познава обкова за прозорците, както и начините за закачване, плъзгане и заключване на прозорците

• Изрежда основните машини и инструменти за изработване на надлъжни и напречни профили и отвори за обкова

• Изрежда основните машини и инструменти за изработване на жалузи и капаци за прозорци

• Познава състави за формиране на защитни декоративни покрития върху елементи и агрегати на прозорци, витрини, жалузи и капаци за прозорци

• Изброява начините, инструментите и машините за формирането на защитно-декоративни покрития

Умения

• Разчита конструктивна документация на различни видове прозорци, жалузи и капаци за прозорци

• Подбира инструменти, настройва и работи с машини за надлъжно и напречно разкрояване и профилиране на детайли и агрегати

• Изработва отвори за монтаж на обков, затварящи и заключващи устройства и механизми

• Настройва и работи с машини за точно окрайчване и външно профилиране на рамки за крила

• Подбира инструменти, настройва и работи с машини за изработване на отвори за монтаж на обков, затварящи и заключващи устройства и механизми

• Настройва и работи с машини за точно шлайфане по дебелина (калиброване) на рамки за крила на прозорци

• Работи с пистолети за пръскане и линии за формиране на защитни филмови покрития върху съставните части на прозорци (крила, носещи рамки, каси)

• Остъклява крила и рамки на прозорци и витрини

• Монтира заключващи устройства и механизми

• Монтира прозорци, жалузи и капаци за прозорци

• Ремонтира прозорци, жалузи и капаци за прозорци

Компетентности

• Лепи дървесина и събира крила, носещи рамки и каси в подходящи преси, като съблюдава режимите за втвърдяване на лепилния филм

• Разпознава и употребява правилно масивна и слепена дървесина, използвана за производство на прозорци, витрини, жалузи и капаци за прозорци в съответствие с изискванията на проектната документация

• Спазва точно технологичната последователност и процесите за производството на различните видове прозорци, жалузи и капаци за прозорци

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни познания за масивна и слепена дървесина, използвани за производство на различни видове прозорци, жалузи, капаци за прозорци и врати

• Владее основни познания за конструкцията и обкова на различни видове прозорци, жалузи, капаци за прозорци и врати

• Познава и описва различни видове съединения и лепила, използвани за получаване на съставните части на прозорци, жалузи, капаци за прозорци и врати

• Познава и описва различни видове машини и инструменти, както и технологичната последователност за производство на съставни части (фризове, крила, каси, носещи рамки, первази, крепващи летви) на врати и прозорци

• Познава и описва различни видове състави, инструменти, машини и съоръжения за формиране на защитно-декоративни покрития върху повърхнините на прозорци и врати

За средство 2:

• Изпълнява практическа задача за производство на детайл, агрегат (рамка, крило, каса) или изделие (прозорец, врата) от дървесина и дървесни материали по задание

 
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Дърворезни и амбалажни производства" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 18

Наименование на единицата:

Производство на дървени фасонирани материали

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 18.1:

Подготвя суровини и материали

Знания

• Изброява начините на измерване и кубиране на трупи и объл дървен материал

• Обяснява диспозиции за надлъжно рязане (бичене) на трупи

• Обяснява дейностите по настройване и поддържане на машини, инструменти и съоръжения

Умения

• Избира диспозиции за бичене на трупи

• Измерва и кубира трупи и обли дървени материали

• Настройва и поддържа машини, инструменти и съоръжения

Компетентности

• Разработва качествено рационални диспозиции за бичене на трупи

Резултат от учене 18.2:

Произвежда дървени фасонирани материали

Знания

• Изброява технологичните операции за разкрояване на трупи

• Обяснява устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на бичени материали

• Описва подготовката за работа на машини за производство на бичени материали

• Обяснява дейностите по подготовка на инструментите за производства на бичени материали

• Изрежда дейностите по подготовка на машините и съоръженията за производства на бичени материали

• Описва възможните дефекти при производството на фасонирани материали

Умения

 

• Подготвя инструментите за производства на бичени материали

• Настройва и поддържа машините за производства на бичени материали

Компетентности

• Произвежда качествено дървени фасонирани материали

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Класифицира видовете бичени материали

• Обяснява как се измерват и кубират трупи и бичени материали

• Обяснява устройството и принципа на действие на машини за бичене на трупи

За средство 2:

• Произвежда бичени материали по задание

 
ЕРУ 19

Наименование на единицата:

Производство на амбалаж

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 19.1:

Подготвя суровини и материали за производство на амбалаж

Знания

• Описва и класифицира видовете амбалажи

• Обяснява изискванията към амбалажите и особеностите в конструкцията им

• Описва основните и спомагателните материали за производство на амбалаж

• Обяснява дейностите по настройване и поддържане на машини, инструменти и съоръжения за производство на амбалаж

Умения

• Подбира основните и спомагателните материали за производство на амбалаж

• Настройва и поддържа машини, инструменти и съоръжения за производство на амбалаж

Компетентности

• Подготвя качествено основните и спомагателните материали за производство на амбалаж

Резултат от учене 19.2:

Произвежда амбалаж

Знания

• Познава технологичните операции за производство на дървени амбалажи

• Описва устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на дървени амбалажи

• Обяснява технологичните операции за производство на дървени амбалажи

• Описва възможните дефекти при производството на амбалаж

Умения

• Подготвя машините и инструментите за производство на амбалаж

• Настройва и поддържа машините за производство на амбалаж

Компетентности

• Произвежда качествено дървен амбалаж, спазвайки стриктно технологичните операции

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Класифицира видовете дървени амбалажи

• Обяснява характерните особености на видовете амбалаж

• Описва технологичните процеси за производство на амбалаж

За средство 2:

• Произвежда амбалаж по задание

 
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност " Производство на плочи и слоиста дървесина" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 20

Наименование на единицата:

Произвежда плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 20.1:

Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на дървесни плочи

Знания

• Изброява видовете плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)

• Описва стандартните изисквания за размерите на плочите

• Обяснява изискванията за подбор на дървесина и спомагателни материали

• Описва режимите за хидротермична обработка на дървесината

• Класифицира видовете плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)

Умения

• Прилага стандартните изисквания към плочите от дървесни частици (ПДЧ) и плочите с ориентирани частици (OSB)

• Подбира режимите за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)

Компетентности

• Подбира и подготвя правилно основни и спомагателни материали за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)

Резултат от учене 20.2:

Произвежда плочи от дървесни частици и плочи с ориентирани частици

Знания

• Описва устройството и принципа на действие на машините за добиване на трески и раздробяване на дървесината

• Обяснява процеса на сушене на раздробена дървесина

• Описва устройството и принципа на действие на сушилни за раздробена дървесина

• Обяснява принципа на действие на сушилни съоръжения за сушене на раздробена дървесина

• Дефинира технологичните изисквания за транспортиране, съхраняване и олепиляване на дървесни частици

• Обяснява технологиите за механично обработване и повърхностно облагородяване на плочите

• Изброява дейностите по настройване и поддържане на машини, инструменти и съоръжения

Умения

• Прилага необходимите режими за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)

• Използва технологиите за механично обработване и повърхностно облагородяване

• Настройва машини, инструменти и съоръжения

Компетентности

• Произвежда качествено плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB), спазвайки технологичните изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус по задание

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Класифицира и описва технологичните процеси за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ)

• Обяснява технологичния процес за производство на плочи с ориентирани частици (OSB)

За средство 2:

• Поставената задача е изпълнена самостоятелно

• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности при изпълнение на задачата

 
ЕРУ 21

Наименование на единицата:

Производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 21.1:

Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на плочи от дървесни влакна и плочи от дървесни влакна със средна плътност

Знания

• Изброява видовете плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

• Описва стандартните изисквания за размерите на плочите

• Обяснява изискванията за подбор на дървесина и спомагателни материали

• Описва режимите за хидротермично обработване на дървесина

• Класифицира видовете плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

Умения

• Прилага стандартните изисквания към плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

• Подбира режимите за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

Компетентности

• Подбира и подготвя правилно основни и спомагателни материали за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

Резултат от учене 21.2:

Произвежда плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

Знания

• Описва устройството и принципа на действие на машините за добиване на трески и развлакняване на дървесината

• Обяснява устройството и принципа на действие на машини за добиване на раздробена дървесина и развлакняване

• Дефинира технологичните изисквания за транспортиране, съхраняване и олепиляване на дървесните влакна

• Описва принципа на действие и работата на пресови линии за формиране на пакети

• Обяснява технологиите за механична обработване и повърхностно облагородяване на плочите

• Изброява дейностите по настройване и поддържане на машини, инструменти и съоръжения

Умения

• Прилага необходимите режими за производство на твърди плочи от дървесни влакна (ПДВ) и на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

• Прилага технологиите за механична обработване и повърхностно облагородяване

• Настройва машини, инструменти и съоръжения

Компетентности

• Произвежда качествено твърди плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ), спазвайки технологичните изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус по задание

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Класифицира и описва технологичните процеси за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ)

• Обяснява технологичния процес за производство на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

За средство 2:

• Поставената задача е изпълнена самостоятелно

• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности при изпълнение на задачата

 
ЕРУ 22

Наименование на единицата:

Производство на фурнир и слоиста дървесина

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 22.1:

Произвежда фурнир

Знания

• Познава дървесината, използвана за производство на фурнир, като посочва изискванията за подбор на трупи (секции) за добиването му

• Описва методите за пластифициране на дървесината за производство на фурнир

• Обяснява същността на процеса "пропарване" на дървесината, методите и съоръженията, използвани за пропарване

• Изброява видовете фурнир, начините и съоръженията за производството му (машини за рязан фурнир и машини за развиван фурнир)

• Познава методите и съоръженията за сушене на фурнир

• Обяснява нормативните изисквания за размерите на добития фурнир за пакетиране, маркиране, съхранение и транспорт

• Обяснява дейностите по настройване и поддържане на машини, инструменти и съоръжения

Умения

• Изпълнява в технологична последователност операциите за пластифициране на дървесината

• Изпълнява в технологична последователност операциите за производство на развиван и рязан фурнир, като настройва машините за дебелина, съответстваща на заданието

• Настройва сушилната линия на определените от технологичното предписание режимни фактори за постигане на стойностите на зададената крайна влажност

• Настройва и работи с гилотините за окрайчване на фурнир

Компетентности

• Разпознава правилно видовете дървесина, подходяща за добив на фурнир

• Прави заявка за необходимата суровина, съобразявайки се с рандемана и заданието

• Преценява правилно качеството на произведения фурнир съгласно нормативните изисквания и предназначението му за употреба спрямо заданието

Резултат от учене 22.2:

Произвежда шперплат

Знания

• Класифицира видовете шперплат по строежа, вида на дървесината, използваното лепило и качеството му

• Изброява начините за нанасяне на лепило и формиране на пакети от фурнирни платна

• Обяснява устройството на пресите

• Познава нормативните изисквания за размерите на шперплата според предназначението му

• Изброява дейностите по настройване и поддържане на машини, инструменти и съоръжения

Умения

• Изпълнява в технологична последователност операциите за производство на шперплат

• Настройва преси на режими, съответстващи на технологичната документация

• Настройва и работи с машините за окрайчване на шперплата

• Настройва и работи с машините за шлайфане и калиброване по дебелина на шперплата

• Изпълнява в технологична последователност операциите за ламиниране на шперплат

Компетентности

• Прави заявка за необходимия фурнир по вид, количество и качество, както и за лепило, в съответствие със заданието за производство на шперплат

• Компетентен е правилно да оцени качеството на произведения шперплат спрямо нормативните изисквания и предназначението му за употреба съгласно заданието

Резултат от учене 22.3:

Произвежда слоисто-слепена дървесина от фурнир и огънато-слепени детайли

Знания

• Класифицира видовете слоисто-слепена дървесина от фурнир и огъната слоиста дървесина по строеж, вид дървесина и използвано лепило

• Изброява начините за нанасяне на лепило и формиране на пакети от фурнирни платна

• Познава устройството на пресите

• Изрежда дейностите по настройване и поддържане на преси, машини, инструменти и съоръжения

Умения

• Разчита технологичната документация, регламентираща производството на огънато-слепените заготовки и детайли

• Настройва пресите на режими, съответстващи на технологичната документация

• Изпълнява в технологична последователност операциите за производство на огънато-слепени заготовки

• Настройва и работи с машините за разкрояване на огънато-слепени заготовки и окрайчване на получените детайли

Компетентности

• Прави заявка за необходимия фурнир по вид, количество и качество, както и за лепило, в съответствие със заданието за производство на огънато-слепени детайли

• Компетентен е правилно да оцени качеството на произведените огънато-слепени детайли съгласно изискванията на заданието

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Учебна работилница

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Обяснява основни теоретични понятия относно пластифицирането, огъването и лепенето на дървесината

• Владее основни теоретични знания за видовете фурнир, шперплат и слоисто-слепена дървесина, както и начините за получаване

За средство 2:

• Поставената задача е изпълнена самостоятелно, като са проявени професионални знания, умения и компетентности

 
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Производство на строителни изделия от дървесина" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 23

Наименование на единицата:

Производство на строително-столарски изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в дървообработването

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 23.1:

Подготвя суровини и материали за производство на строително-столарски изделия

Знания

• Описва видовете строително-столарски изделия

• Обяснява изискванията към строително-столарските изделия

• Класифицира видовете строително-столарски изделия

Умения

• Подбира основните и спомагателните материали за производство на строително-столарски изделия

Компетентности

• Подготвя качествено основните и спомагателни материали за производство на строително-столарски изделия

Резултат от учене 23.2:

Произвежда строително-столарски изделия

Знания

• Познава различните видове строително-столарски изделия

• Класифицира строително-столарски изделия по различни признаци

• Изброява съставните части на строително-столарски изделия

• Назовава материалите за производство на строително-столарски изделия

• Изрежда специализираните машини за производство на строително-столарски изделия

• Обяснява начините за съединяване на детайлите в агрегати и изделия

• Обяснява технологичните операции за производство на строително-столарски изделия

• Описва устройството и принципа на действие на машините за производство на строително-столарски изделия

• Описва методите и съставите за формиране на защитно-декоративни покрития и модифициране и консервиране

Умения

• Разчита конструктивна документация на видовете строително-столарски изделия

• Изготвя конструктивна и технологична документация на строително-столарски изделия

• Подготвя машините и инструментите за производство на строително-столарски изделия

• Настройва и поддържа машините за производство на строително-столарски изделия

• Нанася средства за защита и модифициране

Компетентности

• Произвежда качествено строително-столарски изделия, като следва стриктно технологичните операции

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Класифицира видовете строително-столарски изделия

• Описва технологичните процеси за производство на строително-столарски изделия

За средство 2:

• Произвежда строително-столарски изделия по задание

 
4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в специализирани кабинети по чертане и конструиране, технологии, дървообработващи машини, компютри и др.
4.1.1. Основно оборудване - учебни маси, чертожни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (компютри, мултимедия и др.).
4.1.2. Помощно оборудване - чертожни инструменти, линеали, мостри, пробни образци.
4.1.3. Учебни пособия - табла с мостри, образци на основни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, каталози на мебели и други изделия от дървесина, БДС за съответните изделия, учебници по изучаваните предмети, включително електронни курсове (ако има такива).
4.2. Учебна работилница
В учебните работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с ръчни инструменти, преносими електрически инструменти, съоръжения, приспособления, машини, тезгяхи, както и със съответните пособия съобразно усвояваната професия и специалност. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и работно място за обучаващия.
4.2.1. Учебна работилница по дървообработване
Учебната работилница по дървообработване за обучение по професията "Техник-технолог в дървообработването" трябва да бъде оборудвана със: универсални дървообработващи машини - гатер, циркуляр, банциг, абрихт, щрайхмус, фреза (по една за група от седем обучавани), лентова шлайфмашина, тезгяхи, ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, приспособления (вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване - прахосмукачка, ютия, чукове, калибри, шаблони, спомагателни материали (различни видове лепила, шкурка, лакове), рулетки, моливи и др.
4.2.2. Учебна работилница по мебелно производство
Учебната работилница за обучение по специалността "Мебелно производство" трябва да бъде оборудвана със: специализирани дървообработващи машини - пробивна машина, дърводелски струг, преса, тезгяхи, ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, шприцпистолети, пневматичен пистолет, приспособления (вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване - прахосмукачка, ютия, калибри, шаблони, спомагателни материали (различни видове лепила, шкурка, байцове, лакове), рулетки, моливи и др.
4.2.3. Учебна работилница по реставрация на стилни мебели и дограма
Учебната работилница за обучение по специалността "Реставрация на стилни мебели и дограма" трябва да бъде оборудвана със: специализирани дървообработващи машини - пробивна машина, дърводелски струг, преса, тезгяхи, ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, шприцпистолети, пневматичен пистолет, приспособления (вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване - прахосмукачка, ютия, калибри, шаблони, спомагателни материали (различни видове лепила, шкурка, байцове, лакове), рулетки, моливи и др.
4.2.4. Учебна работилница по тапицерство и декораторство
Учебната работилница за обучение по специалността "Тапицерство и декораторство" трябва да бъде оборудвана със: универсален банциг, лентова кроячна машина, шевна машина (по една за група от седем обучавани), съоръжения (пневматични пистолети, съоръжения за опъване на колани), инструменти (ножове, клещи, шила, игли).
Спомагателни материали - тапицерски кламери, скоби, винтове, гвоздеи, моливи, рулетки и др.
4.2.5. Учебна работилница за производство на врати и прозорци
Учебната работилница за обучение по специалността "Производство на врати и прозорци" трябва да бъде оборудвана със: специализирани дървообработващи машини - фреза, шипорезна машина, преса, шлайфмашина (по една за група от седем обучавани), ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, приспособления (вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване - прахосмукачка, ютия, калибри, шаблони, рулетки, спомагателни материали (лепила, шкурка, лакове), отвеси, моливи и др.
4.2.6. Обучение по практика за специалностите "Дърворезни и амбалажни производства", "Производство на плочи и слоиста дървесина"
Обучението по практика за специалностите "Дърворезни и амбалажни производства", "Производство на плочи и слоиста дървесина" се извършва в реални производствени условия.
4.2.7. Учебна работилница за производство на строителни изделия от дървесина
Учебната работилница по специалност "Производство на строителни изделия от дървесина" трябва да бъде оборудвана със: специализирани дървообработващи машини - фреза, пробивна машина, дърводелски струг (по една за група от седем обучавани), тезгяхи, ръчни инструменти, преносими електрически инструменти, шприц пистолети, пневматичен пистолет, приспособления (стяги, чукове, отвертки).
Помощно оборудване - прахосмукачка, ютия, шаблони, спомагателни материали (лепила, шкурка, лакове), рулетки, моливи и др.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети или модули по професионална подготовка имат лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация "учител", ако са придобили професионална квалификация по съответната специалност при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума