навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)

(Приети с Резолюция MSC.219(82) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 8 декември 2006 г. В сила за Република България от 1 януари 2009 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.49 от 21 Юни 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква (б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.4(48), с която прие Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (наричан по-долу "Кодекс IBC"), който стана задължителен съгласно Глава VII от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) (наричана по-долу "Конвенцията"),
Като отбелязва също член VIII, буква (b) и Правило VII/8.1 от Конвенцията относно процедура за изменение на Кодекса IBC,
Като желае Кодексът IBC да бъде актуализиран своевременно,
Като взе предвид на своята осемдесет и втора сесия измененията на Кодекса IBC, предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (i) от Конвенцията,
Като отчита, че е много желателно разпоредбите на Кодекса IBC, които са задължителни както съгласно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78), така и съгласно Конвенцията SOLAS от 1974 г., да останат идентични,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (iv) от Конвенцията изменения на Кодекса IBC, текстът на които е изложен в Приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (vi), точка 2, подбуква (bb) от Конвенцията, че измененията ще се считат за приети на 1 юли 2008 г., освен ако преди тази дата повече от 1/3 от договарящите се правителства по Конвенцията или договарящите се правителствата, чийто комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от бруто тонажа на световния търговски флот, са уведомили за своите възражения срещу измененията;
3. Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (vii), точка 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2009 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (v) от Конвенцията да изпрати заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, които се съдържат в Приложението към нея, на всички договарящи се правителства по Конвенцията;
5. Допълнително изисква Генералният секретар да изпрати копия от тази резолюция и Приложението към нея до Членовете на Организацията, които не са договарящи се правителства по Конвенцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменения към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)

ГЛАВА 11

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА И ПОЖАРОГАСЕНЕ

11.1 Приложение
1 В параграф 11.1.1, подпараграфи от 4. до 6. се заменят със следните подпараграфи:
"4. Правило 10.5.6 се прилага за кораби с бруто тонаж 2000 и над 2000 тона;
5. разпоредбите на Правило 11.3 се прилагат вместо Правило 10.8;
6. разпоредбите на Правило 11.2 се прилагат вместо Правило 10.9;
7. Правило 4.5.10 се прилага за кораби с бруто тонаж от 500 и над 500 тона, като се заместват думите "Въглеводородни газове" със "запалими пари" в правилото; и
8. Правилата 13.3.4 и 13.4.3 се прилагат за кораби с бруто тонаж от 500 и над 500 тона."
2 В параграф 11.1 се добавя следният нов параграф 11.1.4:
"11.1.4 Вместо разпоредбите на Правило II-2/1.6.7 на SOLAS се прилагат изискванията на Правила II-2/4.5.10.1.1 и II-2/4.5.10.1.4, като се монтира система за непрекъснато наблюдение на концентрацията на запалими пари на корабите с бруто тонаж 500 и над 500 тона, които са били построени преди 1 януари 2009 г. към датата на първото планирано качване на сух док, но не по-късно от 1 януари 2012 г. Точките за вземане на проби или главната част на детекторите трябва да бъдат разположени на подходящи места, за да могат потенциално опасните течове да се откриват лесно. Когато концентрацията на запалими пари достигне предварително зададено ниво, което не трябва да бъде по-високо от
10 % от долната граница на запалимост, непрекъснат звуков и визуален алармен сигнал трябва да бъде автоматично излъчван в помещението за контрол на товарните и помпените отделения, за да предупреди персонала за потенциала опасност. Въпреки това е допустимо наличието на вече инсталирани системи за мониторинг, които имат зададено ниво не по-високо от 30 % от долната граница на запалимост. Независимо от разпоредбите по-горе Администрацията може да освободи от тези изисквания кораби, които не извършват международни плавания."

ГЛАВИ 17, 18 И 19

3 Глави 17, 18 и 19 от Кодекса IBC се заменят с Приложение 23 на документа MEPC 55/23/Add.1, който ще бъде добавен след срещата.


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума