навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ФИЛТРАЦИЯТА И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ - САМОСТОЯТЕЛНИ ИЛИ ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

В сила от 12.07.2019 г.
Приета с ПМС № 171 от 09.07.2019 г.

Обн. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) С наредбата се определят изискванията за правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.
(2) Собственикът, съответно лицата, стопанисващи плувните басейни въз основа на писмен договор, трябва да осигурят правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.
Чл. 2. (1) Плувен басейн е изкуствено създадено и обособено съоръжение, предназначено за обществено ползване, с една или повече водни площи, предназначени за плуване или други физически дейности, свързани с вода - възстановяване, спорт, отдих и др.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) Прилежащ плувен басейн към място за настаняване е плувен басейн, намиращ се на територията или функционално свързан с място за настаняване, включително когато е част от прилежащ към място за настаняване сертифициран по реда на Закона за туризма балнеолечебен (медикъл СПА) център, СПА център, уелнес център и таласотерапевтичен център.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) Самостоятелен плувен басейн е плувен басейн, изграден в курортна или градска среда, включително когато е част от сертифициран по реда на Закона за туризма самостоятелен балнеолечебен (медикъл СПА) център, СПА център, уелнес център и таласотерапевтичен център или воден парк.

Чл. 3. (1) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.)
(2) Правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни по ал. 1 се извършва от лицата по чл. 1, ал. 2 в съответствие с изискванията и мерките, предвидени в ръководствата за експлоатация и ремонт на съответния басейн, издадени/съставени от производителя и/или от проектанта на басейна.
(3) Елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни са:
1. елементи за вграждане - стълби и перила, закладни части тип скимер и тип преливник, водно осветление, хидромасажно оборудване, оборудване за водни ефекти, сифони, вливни и смукателни дюзи, смукатели за водни ефекти;
2. филтрация - извършва се от различни системи за филтриране, включващи шахта, тръби, фитинги, вентили и помпи, различни по функции.

Глава втора.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ЛИЦАТА, СТОПАНИСВАЩИ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ


Чл. 4. (1) Лицата по чл. 1, ал. 2, които притежават или стопанисват обекти по чл. 2, са длъжни:
1. да поддържат, организират, провеждат, ръководят и осъществяват техническата изправност и безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) да осигуряват ефективен контрол на работата на съоръженията;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) да съставят и съхраняват досие, което съдържа проектна и техническа документация, информация за всеки елемент за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни и чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, издадени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в резултат на контрола по тази наредба;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) да изпълняват предписанията за осигуряване на техническата изправност и безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, давани им от органа за контрол;
5. да не допускат експлоатацията на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, които:
а) са с промени в устройството, които водят до несъответствие с нормативните изисквания или с техническата документация на производителя;
б) показват повреда или неизправност при работа;
6. (нова - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) да определят персонал, който е отговорен за безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.
(2) Когато с договора за концесия или за отдаване под наем на обект по чл. 2 собственикът не е възложил задълженията по ал. 1 на стопанисващия плувния басейн, тогава задълженията по ал. 1 са на собственика.

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.)

Чл. 6. Лицата по чл. 1, ал. 2 са отговорни за неизпълнението на задълженията по тази наредба.

Чл. 7. Лицата по чл. 1, ал. 2 са длъжни да осигуряват достъп на служителите на ДАМТН до обектите по чл. 2 и до местата, на които са монтирани елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ФИЛТРАЦИИТЕ И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ


Чл. 8. (1) Монтажът, поддържането, експлоатацията или промяната на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни се извършват съобразно инвестиционния проект на обекта по чл. 2 и при спазване на изискванията, определени от производителя на съответното съоръжение (техническите данни за съоръжението, данните, свързани с безопасността).
(2) За техническото състояние на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни се съставя досие, което се съхранява на обекта.

Чл. 9. Състоянието на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни се следи по начини, указани в инструкциите за безопасна експлоатация на съоръженията, които са част от инвестиционния проект на обекта по чл. 2.

Чл. 10. В етапа на експлоатация, в рамките на техническото обслужване/поддръжка, се извършват проверки на безопасността и техническата изправност на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни по реда на чл. 11.

Чл. 11. (1) Два пъти годишно - от 1 април до 1 май и от 30 септември до 31 октомври, лицето по чл. 1, ал. 2 назначава комисия в 3-членен състав за извършване на проверките по чл. 10.
(2) За работата си комисията по ал. 1 съставя протокол, който съдържа:
1. данни за действителното техническо и експлоатационно състояние на всеки един от елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни;
2. заключение за безопасната експлоатация на всеки един от елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.
(3) Протоколът се подписва от всички членове на комисията.
(4) При подписване на протокола с особено мнение, в т. ч. заключението за безопасната експлоатация на всеки елемент за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, съответният член на комисията в срок 3 дни от извършването на проверката представя на собственика, съответно на лицето по чл. 4, ал. 2, писмено мотиви към особеното мнение, които са неразделна част от протокола.
(5) Заповедта по ал. 1 и протоколът от работата на комисията се прилагат към досието по чл. 8, ал. 2.
(6) Лицето по чл. 1, ал. 2 предприема действия за осигуряване на безопасната експлоатация на всеки елемент за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, за които комисията по ал. 1 е установила в заключенията по ал. 2, т. 2, че съответен елемент е неизправен и/или не функционира безопасно в съответствие с изискванията на чл. 9. Извършените дейности по отстраняване на неизправности и/или небезопасно функциониране на съоръженията по чл. 3, ал. 2 се отразяват в досието по чл. 4, ал. 1, т. 3.
(7) Когато комисията по ал. 1 констатира несъответствия относно безопасната експлоатация на елементите за вграждане, на филтрацията и помпите към плувните басейни, е длъжна в 3-дневен срок от подписването на протокола да уведоми писмено председателя на ДАМТН за констатациите.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР


Чл. 12. Председателят на ДАМТН или оправомощени от него длъжностни лица контролират:
1. задължението на лицата по чл. 1, ал. 2 за поддържане в изправно техническо състояние и безопасна експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност;
2. осигуряването от лицата по чл. 1, ал. 2 на проверките по чл. 10 за техническото състояние и безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, които са част от инвестиционния проект на обекта по чл. 2;
3. съдържанието на досието на обектите по чл. 2;
4. изпълнението на дадените предписания;
5. спазването на изискванията на тази наредба.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) (1) При изпълнение на правомощията си по тази наредба длъжностните лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, имат право:
1. на свободен достъп до контролираните от тях обекти и до елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни;
2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация;
3. да дават предписания на лицата по чл. 1, ал. 2 за предприемане на мерки и действия за осигуряване на безопасната експлоатация и привеждането в изправно техническо състояние съобразно предвиденото в инвестиционните проекти и в указанията на производителя на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, както и да извършват действия за изясняване на действителното техническо състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение;
4. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) В резултат на контрола по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица налагат глоби и имуществени санкции и прилагат принудителна административна мярка "временна забрана за ползване на плувния басейн".

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) За изпълнението на функциите по тази наредба длъжностните лица по чл. 13, ал. 1 извършват проверки на досието на обекта и външен оглед на видимите и достъпни части на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) За установените факти и обстоятелства при проверките по ал. 1 се съставят констативни протоколи, които съдържат:
1. собственото, бащиното и фамилното име на проверяващите и техните длъжности;
2. датата на извършване на проверката;
3. описанието на проверявания обект:
4. наименованието/имената на лицето по чл. 1, ал. 2;
5. номер и дата на сключване на актуален договор за концесия или договор за наем, когато е приложимо;
6. характерните условия и обстоятелствата при провеждането на инспекцията;
7. описание на техническото и експлоатационното състояние на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни;
8. резултати/констатации от извършената проверка;
9. имената и точните адреси на лицата, присъствали на проверката;
10. описа на документите, сведенията, обясненията и друга информация, събрана в хода на проверката;
11. предписанията и срока за тяхното изпълнение;
12. указания за предоставянето на протокола на лицата по чл. 1, ал. 2, когато те не са присъствали лично на проверката;
13. подписите на длъжностните лица, извършили проверката, и на лицата по т. 9.
(3) Екземпляр от протокола се връчва на лицето по чл. 1, ал. 2, което го съхранява в досието на обекта.
(4) Тежестта на доказване за спазване на задълженията по тази наредба се носи от лицата по чл. 1, ал. 2.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) Контролът по изпълнение на задълженията по наредбата се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица.

§ 2. Лицата по чл. 1, ал. 2 са длъжни да приведат обектите по чл. 2 в съответствие с изискванията на наредбата в едномесечен срок от влизането и в сила.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 164 от Закона за туризма и влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 22 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ФИЛТРАЦИЯТА И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ - САМОСТОЯТЕЛНИ ИЛИ ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2024 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума