навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ (ДВ, БР. 72 ОТ 2003 Г.)

В сила от 12.11.2019 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 4, ал. 2 т. 2.4 се изменя така:
"2.4. информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация; за строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви "б" и "ж" от Закона за кадастъра и имотния регистър, които създават зони на ограничения, се прилага удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър;".

§ 2. В чл. 17 ал. 3 се изменя така:
"(3) Издаденото разрешение за ползване или отказът за издаването му се връчва лично на възложителя или упълномощено от него лице, или чрез лицензиран пощенски оператор при посочване в искането по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1."

§ 3. В чл. 19а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация се прави от възложителя или от упълномощено от него лице до органа, издал разрешението за строеж, по образец приложение № 1."
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) За регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж четвърта или пета категория към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;
3. разрешение за строеж (акт за узаконяване) - прилага се служебно;
4. протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверки на достигнатите контролирани нива - прилага се служебно;
5. акт образец № 14 за приемане на конструкцията, когато се изисква;
6. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
7. информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация; за строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви "б" и "ж" от Закона за кадастъра и имотния регистър, които създават зони на ограничения, се прилага удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
8. договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, когато такива са необходими;
9. технически паспорт, а когато строежът е новоизградена сграда - и сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност;
10. актове по специални закони, които са необходимо условие за въвеждане в експлоатация;
11. документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път."
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) За регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, с изключение на случаите, когато по желание на възложителя е сключен договор с лице, упражняващо строителен надзор."

§ 4. В чл. 19б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите "въвеждане в експлоатация" се добавя "по образец приложение № 2".
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация или отказът за издаването му се връчва лично на възложителя или упълномощено от него лице, или чрез лицензиран пощенски оператор."

§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:
1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
2. за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години;
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години;
5. за вътрешни инсталации на сгради - 7 години; при основен ремонт и реконструкция - 5 години;
6. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;
7. за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 7 години;
8. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 10 години;
9. за автомагистрали и скоростни пътища - 7 години; за републикански пътища от I и II клас - 5 години; за републикански пътища III клас - 4 години; при основен ремонт и реконструкция на всички пътища от републиканската пътна мрежа - 3 години; за останалите пътища и улиците - 3 години; при основен ремонт и реконструкция - 2 години;
10. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици - 12 години; при основен ремонт и реконструкция - 6 години;
11. за железопътни магистрали и железопътни линии - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 10 години;
12. за съоръжения за железопътни магистрали и железопътни линии - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;
13. за самолетни писти - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 10 години;
14. за съоръжения за самолетни писти - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;
15. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;
16. за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години."
2. Създава се ал. 5:
"(5) Определените в ал. 4 минимални гаранционни срокове не се прилагат за технологично оборудване - машини и/или съоръжения, които са предмет на търговска сделка и имат гаранционна карта. За тях се прилагат гаранционните срокове на производителя или негов упълномощен представител, които са отговорни за пускането им на пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите за определяне на гаранционната отговорност, а за строителя, който ги е монтирал - гаранционният срок на обекта, където е монтирано."

§ 6. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се отменя.

§ 7. Създава се приложение № 1 към чл. 19а, ал. 1:
"Приложение № 1 към чл. 19а, ал. 1


До

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА

(РАЙОН)………………………......………

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ

………………………………………………

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта/пета категория

 

От ……………………………………………………………………………………………………….....…..,

(трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице), ЕИК (на юридическото лице) ……………………………………………………………………………….......…….,

постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с. ………….…....…….,

община ................................................................., област ……………….…………………………....…….,

ул. (ж.к.) ……………………………………………………………………………………………....………,

тел.: …………………………………………………………………………………….……………...……..,

електронна поща …………………………………………………………………….…..…………...……. .

Юридическото лице се представлява от ………………………………………………………….....……..

……………………………………………………………………………………………….….……...…….,

(трите имена на представителя/пълномощника)

№/дата на пълномощното ……………………………………………………………………..…..………..

Уважаеми/а г-н (г-жо) главен архитект, областен управител, министър,

Моля да бъде регистриран строеж:            ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….……….,

(наименование)

намиращ се ………………………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………………………………..……….,

(местонахождение - урегулиран поземлен имот (неурегулиран поземлен имот), с №, квартал, по плана (в землището) на град (село), местност, зона, с административен адрес: ул. №, град (село), община (район), област)

и да бъде издадено удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

Прилагам следните документи:

1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;

3. разрешение за строеж (акт за узаконяване) - прилага се служебно;

4. протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверки на достигнатите контролирани нива - прилага се служебно;

5. акт образец № 14 за приемане на конструкцията, когато се изисква;

6. констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

7. информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация; за строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви "б" и "ж" от Закона за кадастъра и имотния регистър, които създават зони на ограничения, се прилага удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

8. договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, когато такива са необходими;

9. технически паспорт, а когато строежът е новоизградена сграда - и сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност;

10. актове по специални закони, които са необходимо условие за въвеждане в експлоатация;

11. пълномощно (в случай че заявлението се подава от пълномощник);

12. документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

0 Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак ?, когато плащането е извършено по електронен път).

Желая да получа удостоверението за въвеждане в експлоатация:

0 Лично от звеното за административно обслужване.

0 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:          ,

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

 

                                                                                                                    С уважение:

                                                                                                                                            .................................

                                                                                                                                                (име и подпис)

* Забележка. Окончателен доклад не се представя за обектите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, с изключение на случаите, когато по желание на възложителя е сключен договор с лице, упражняващо строителен надзор, както и за строежите от пета категория, за които е издадено разрешение за строеж до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.).


"

§ 8. Създава се приложение № 2 към чл. 19б, ал. 1, т. 1:
"Приложение № 2 към чл. 19б, ал. 1, т. 1

ОБЩИНА (РАЙОН) ………………………….…...…..

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ …………….....…..

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за въвеждане в експлоатация

№ ...........................г.

 

На основание чл. 177, ал. 3 от ЗУТ, чл. 19б, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и заявление на възложител (упълномощено от него лице) вх. № ......../..........г., придружено от окончателен доклад от ……....…..г.

на …………………………………………………………………………………………………………….,

(юридическо лице, ЕТ наименование, ЕИК, представлявано от ............................)

упражняващо строителен надзор, съгласно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ № .............../……......…… г.,

издадено от началника на ДНСК (министъра на регионалното развитие и благоустройството) (лиценз № ........................................./………...…г.)

 

ВЪВЕЖДАМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖ:

..........................................................,

(наименование)

четвърта (пета) категория, намиращ се в урегулиран поземлен имот (неурегулиран поземлен имот), с № ………......., квартал ………........ по плана на (в землището на) град (село)……….…............………… .

местност ..................................................................................., зона………………………..…....…………,

с административен адрес: ул. .......................................................................... № …………..…...…………,

град (село) ........................................................................, община (район) ……………………...…………,

област …………………………………………………………………………………………………...……..

С възложител …………………………………………………………………………………………....……,

(трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице), ЕИК (на юридическото лице) ………………………………………………………………………………......……..,

постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с. …………….....…….,

община .................................................................................., област ……………………………....……….,

ул. (ж.к.) …………………………………………………………………………………………..………….,

тел.: ....................................................................., електронна поща ……………………………....………...

Юридическото лице се представлява от ……………………………………………………....……………

……………………………………………………………………………………………………....…………,

(трите имена на представителя/пълномощника)

№/дата на пълномощното ………………………………………………………………………...…………

съгласно .......................................................................................................... (договор или друг документ).

При спазване на следните ограничителни условия за ползване на строежа: ……………...…………….

……………………………………………………………………………………………………..…………..

(изписват се ограничителните условия, ако има такива)

За спазване на посоченото ограничително условие отговорност носи възложителят на строежа.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти (заснемане за узаконяване), Разрешение за строеж (Акт за узаконяване) № .................../..................................... г. на …………..……….........……. и

Протокол № ................................................................................./………………………………......………г.

за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на контролираните нива изкоп, цокъл, корниз и било (Протокол № ..................../......................... г. за определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура с резултатите от проверките на контролираните нива) и изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ.

Строежът е заснет и нанесен в кадастралната карта (кадастралния план) на град (село) ......................, с идентификатор на обекта на кадастъра № ................................../удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви "б" и "ж" от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са съгласно договора между възложителя и строителя, но не по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по чл. 160, ал. 3 ЗУТ, и започват да текат от деня на издаване на удостоверението за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА

(РАЙОН) ……………………….……..

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ ………………………..…

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ……………………

                                                                        (подпис и печат)

* Забележка. В образеца на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от пета категория не се попълват текстовете относно окончателен доклад на лице, упражняващо строителен надзор, с изключение на случаите, когато по желание на възложителя е сключен договор с такова лице при издадено разрешение за строеж до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.)."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 9. Наредбата се прилага за сключени договори между възложителя и изпълнителя за съответните строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти след влизането и в сила.

§ 10. Строежите от пета категория, за които е издадено разрешение за строеж до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.), се въвеждат в експлоатация по досегашния ред.

§ 11. До предаване на специализираните карти и регистри на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 32, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър строежите, които не са обект на кадастъра, се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение, издадено от общинската администрация, за изпълнено задължение по § 36 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.).

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума