навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8 ОТ 13 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 31 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 24 Август 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. критериите и условията, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може лечебното заведение да осъществява дейностите по:
а) клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация;
б) клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи";
в) (изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) следдипломно обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
2. условията и редът за проверка на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията по т. 1;
3. организацията на работа на консултативния съвет към министъра на здравеопазването, който предоставя становище за одобряване или за отказ да бъде одобрено лечебното заведение за извършване на дейностите по т. 1;
4. условията и редът за водене на регистъра на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейностите по т. 1.
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За получаване на одобрение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1 ръководителят на лечебното заведение или писмено упълномощено от него лице подава до министъра на здравеопазването заявление по образец, утвърден от министъра на здравеопазването, към което прилага:
1. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) обосновка за съответствието на лечебното заведение с критериите и условията, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, включително на електронен носител, във формата съгласно:
а) приложение № 1 за лечебно заведение за болнична помощ;
б) приложение № 2 за комплексен онкологичен център, център за психично здраве и център за кожно-венерически заболявания;
в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) приложение № 3 за диагностично-консултативен център, медицински център, дентален център, медико-дентален център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория, самостоятелна медико-техническа лаборатория и групова практика за специализирана медицинска помощ, организирана и осъществявана от лекари;
г) приложение № 4 за център за спешна медицинска помощ;
д) (изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) приложение № 5 за център за трансфузионна хематология;
е) приложение № 6 за диализен център;
ж) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) приложение № 7 за индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, организирана и осъществявана от лекар/и;
з) (нова - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) приложение № 8 за индивидуална или групова практика за първична или специализирана извънболнична помощ, организирана и осъществявана от лекар/и по дентална медицина;
2. документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 41, ал. 4 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).
(2) В случай на непълноти на представените документи по ал. 1 министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър писмено уведомява за това заявителя и определя 7-дневен срок за отстраняването им.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Лечебното заведение съставя доказателствен материал, въз основа на който се изготвя обосновката по ал. 1, т. 1. Доказателственият материал се съхранява в лечебното заведение и се предоставя на електронен носител на експертната комисия при проверката по чл. 12, ал. 1.

Чл. 3. (1) Проверката на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията по чл. 1, т. 1 се извършва от експертна комисия, определена от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър по предложение на консултативния съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В състава на експертната комисия се включват лица, заявили желание да участват в експертни комисии и включени в списък, утвърден със заповед от министъра на здравеопазването, които притежават:
1. не по-малко от една година опит в организирането, координирането и/или провеждането на обучение на студенти и/или специализанти, или в работа с документи, които се оценяват съгласно тази наредба, или
2. сертификат за оценяване и акредитация на лечебни заведения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Минималният състав на експертната комисия включва три лица, а на експертната комисия за проверка на индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, организирана и осъществявана от лекар/и, и за проверка на индивидуална или групова практика за първична или специализирана извънболнична помощ, организирана и осъществявана от лекар/и по дентална медицина - едно лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) По изключение при липса на специалист със съответната професионална квалификация или специалност в системата на здравеопазването, по предложение на консултативния съвет, в състава на експертната комисия могат да се включват и лекар/и (лекар/и по дентална медицина) с призната специалност и лице/а с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи", които не са включени в списъка по ал. 6.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Лицата по ал. 2, които желаят да участват в експертни комисии, подават заявление по образец до министъра на здравеопазването в срок от 1 септември до 15 ноември, като към заявлението прилагат документ/и, удостоверяващ/и опита по ал. 2, т. 1. Съответствието с изискването по ал. 2, т. 2 се проверява служебно от Министерството на здравеопазването.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Заявление за включване в списъка по ал. 2 могат да подават и лицата по ал. 4, които са участвали в състава на не по-малко от три експертни комисии.
(7) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Лицата, включени в списъка по ал. 2, могат да подават заявление до министъра на здравеопазването за изключване от списъка.
(8) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Промени в списъка по ал. 2 могат да се извършват веднъж годишно в срок до 31 декември на годината, през която са възникнали, въз основа на подадените заявления по ал. 5, 6 и 7.


Чл. 4. (1) Дейността на експертната комисия при извършване на проверката на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията по чл. 1, т. 1 се основава на принципите на обективност и добросъвестност, отговорност, точност при установяване на данни и факти, обоснованост на фактите и подкрепата им с доказателства.
(2) Експертите не могат:
1. да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни при извършване на проверката по ал. 1, в това число резултатите от проверката;
2. да представляват или защитават чужди или конфликтни интереси;
3. да извършват действия, които накърняват репутацията и престижа на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение.

Чл. 5. (1) Експертите, които се включват в състава на експертната комисия, не могат да участват като консултанти при изготвяне на обосновка за съответствието с критериите и условията по чл. 1, т. 1 от лечебните заведения.
(2) В експертна комисия не могат да участват експерти, които:
1. работят в кандидатстващото за одобрение лечебно заведение;
2. са съпруг, съпруга, родственици по права или съребрена линия до IV степен включително на член на органите за управление на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение;
3. са членове на консултативния съвет.

Чл. 6. (1) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за назначаване на експертна комисия и сключва договор с председателя и членовете и, в който се определят конкретните задачи, сроковете за изпълнението и размерът на възнаграждението.
(2) При включването им в състава на експертната комисия експертите представят на министъра на здравеопазването декларация за обстоятелствата по чл. 5.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава в 3-дневен срок от издаването и на председателя на експертната комисия и на ръководителя на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение.

Чл. 7. (1) Създава се консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който му предоставя становище за одобряването или за отказ да бъде одобрено лечебно заведение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1.
(2) Консултативният съвет се състои от 13 членове, в т.ч. председател и заместник-председател.
(3) В състава на консултативния съвет се включват петима представители на Министерството на здравеопазването (МЗ), двама представители на Българския лекарски съюз (БЛС) и по един представител на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Българския зъболекарски съюз (БЗС), Българския фармацевтичен съюз (БФС), Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и на представителните организации за защита правата на пациентите.
(4) Представителите по ал. 3 на МЗ се определят от министъра на здравеопазването.
(5) Представителите по ал. 3 на ИАМН се определят от изпълнителния и директор.
(6) Представителите по ал. 3 на НЗОК се определят от надзорния съвет на НЗОК.
(7) Представителите по ал. 3 на БЛС, БЗС, БФС и на БАПЗГ се определят от управителния съвет на съответната съсловна организация.
(8) Представителят по ал. 3 на представителните организации за защита правата на пациентите се определя от организациите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето (ЗЗ).
(9) Министерството на здравеопазването, ИАМН, НЗОК, БЛС, БЗС, БФС, БАПЗГ и представителните организации за защита правата на пациентите определят за всеки член и по един резервен член, който може да замества титуляря в състава на консултативния съвет за участие в заседанията и при вземане на решения.
(10) Консултативният съвет се създава със заповед на министъра на здравеопазването, в която се определя поименният състав, в т.ч. председател и заместник-председател, както и размерът на заседателните възнаграждения. В заповедта се посочват и резервните членове по ал. 9.
(11) За председател на консултативния съвет се определя представител на МЗ, а за заместник-председател - представител на БЛС.
(12) Представители на държавата в консултативния съвет, които са министри, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда, не получават възнаграждение за участието си в консултативния съвет.

Чл. 8. (1) Председателят, заместник-председателят и членовете на консултативния съвет, включително и резервните, не могат да участват като консултанти при изготвяне на обосновка за съответствието с критериите и условията по чл. 1, т. 1 от лечебните заведения.
(2) При включването им в състава на консултативния съвет членовете, включително и резервните, представят на министъра на здравеопазването декларация за обстоятелството по ал. 1.
(3) Не могат да участват в заседание председателят, заместник-председателят и членовете на консултативния съвет, включително и резервните, които:
1. работят или са членове на органите на управление в кандидатстващото за одобрение лечебно заведение;
2. са съпруг, съпруга, роднини по права или съребрена линия до IV степен включително на член от органите за управление на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение.
(4) Председателят, заместник-председателят и членовете на консултативния съвет, включително и резервните, не могат да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в процедурата по одобряването на лечебни заведения за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1.

Чл. 9. Председателят на консултативния съвет:
1. представлява съвета;
2. организира и ръководи дейността на съвета;
3. свиква и ръководи заседанията на съвета.

Чл. 10. (1) Консултативният съвет провежда редовни и извънредни заседания.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж месечно. По изключение, по предложение на председателя консултативният съвет може да провежда заседания и дистанционно.
(3) Извънредно заседание може да бъде свикано по искане на една трета от членовете на консултативния съвет.
(4) Заседанията се свикват от председателя на съвета, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Членовете на консултативния съвет се уведомяват по електронен път за датата и часа на заседанието и дневния ред най-малко 3 работни дни преди провеждането му. В същия срок всички материали по дневния ред се предоставят на членовете на съвета.
(6) Дневният ред на заседанията се определя от председателя на консултативния съвет. Допълнителни точки в дневния ред могат да се включват по решение на съвета в деня на провеждане на заседанието.
(7) Заседанията на консултативния съвет се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя. По изключение, при отсъствие по уважителни причини на председателя и заместник-председателя заседанието на съвета може да се ръководи от друг член, определен от председателя.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Заседанията на консултативния съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от членовете му. При липса на кворум председателстващият насрочва ново заседание. Когато заседанието се провежда дистанционно, се осигурява пряко и виртуално участие на членовете на консултативния съвет при спазване на изискванията за кворум.
(9) Председателят, заместник-председателят и членовете на консултативния съвет участват в работата му лично. При тяхно отсъствие участие в работата на съвета вземат резервните членове по чл. 7, ал. 9.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За всяко заседание на консултативния съвет се води протокол, който се подписва от председателстващия съвета.
(11) Техническото обслужване на дейността на консултативния съвет се осигурява от техническо звено, определено със заповед на министъра на здравеопазването.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Консултативният съвет на свое заседание избира експертна комисия за проверка на съответствието с критериите и условията по чл. 1, т. 1 на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение и рецензент, който е от състава на консултативния съвет. Съветът определя председател и състав на експертната комисия и прави предложение до министъра на здравеопазването за нейното назначаване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Заседанията на консултативния съвет, на които се избира само експертна комисия за проверка на съответствието с критериите и условията по чл. 1, т. 1 на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение и рецензент, могат да бъдат провеждани и неприсъствено.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Проверката на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията по чл. 1, т. 1 се извършва от експертната комисия въз основа на представените документи - обосновката по чл. 2, ал. 1, т. 1 и доказателствения материал по чл. 2, ал. 3. При необходимост експертната комисия може да извърши проверка на място в лечебното заведение.
(2) Експертната комисия извършва проверка на съответствието с критериите и условията, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може да извършва дейностите по чл. 1, т. 1, както следва:
1. по приложение № 1 за лечебно заведение за болнична помощ;
2. по приложение № 2 за комплексен онкологичен център, център за психично здраве и център за кожно-венерически заболявания;
3. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) по приложение № 3 за диагностично-консултативен център, медицински център, дентален център, медико-дентален център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория, самостоятелна медико-техническа лаборатория и групова практика за специализирана медицинска помощ, организирана и осъществявана от лекари;
4. по приложение № 4 за център за спешна медицинска помощ;
5. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) по приложение № 5 за център за трансфузионна хематология;
6. по приложение № 6 за диализен център;
7. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) по приложение № 7 за индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, организирана и осъществявана от лекар/и;
8. (нова - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) по приложение № 8 за индивидуална или групова практика за първична или специализирана извънболнична помощ, организирана и осъществявана от лекар/и по дентална медицина.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За доказване изпълнението на изискванията на тази наредба експертната комисия не може да откаже приемане на други документи от лечебното заведение извън посочените в приложения № 1 - 8, освен ако специален нормативен акт предвижда доказване по определен начин или с определени средства.

Чл. 13. (1) В срок до 3 дни от съобщаването по чл. 6, ал. 3 техническото звено към консултативния съвет предоставя на председателя на експертната комисия копие от обосновката по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Експертната комисия извършва проверката на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията по чл. 1, т. 1 за срок до 14 дни от съобщаването по чл. 6, ал. 3, в който при необходимост може да се включи и проверка на място с продължителност до 3 дни, съобразно преценката на експертната комисия.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За извършване на проверката кандидатстващото лечебно заведение е длъжно да окаже пълно съдействие на експертната комисия, включително в срок до 3 дни от съобщаването по чл. 6, ал. 3 да предостави доказателствения материал по чл. 2, ал. 3 и при необходимост от проверка на място да изплати на председателя и на членовете на експертната комисия средства за командировъчни разходи (дневни, пътни, квартирни) съобразно броя на дните, в които е извършена проверка на място от всеки отделен член.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Експертната комисия съставя доклад и предложение за решение за одобряване или за отказ да бъде одобрено кандидатстващото лечебно заведение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1, като мотивира решението си и посочва кои индикатори са приложими за съответната програма за оценяване на съответния вид лечебно заведение, кои индикатори са оценявани, както и кои от тях са приети за изпълнени и кои не.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В случаите, когато експертната комисия приеме, че е налице неизпълнен индикатор от критериите, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността, необходимото оборудване и квалификацията на персонала в лечебното заведение, се изготвя предложение за решение за отказ да бъде одобрено кандидатстващото лечебно заведение.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Експертната комисия изготвя предложение за решение за отказ да бъде одобрено кандидатстващото лечебно заведение при липса на доказателствен материал по чл. 2, ал. 3, както и при отказ от страна на лечебното заведение да предостави доказателствения материал на експертната комисия.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В 5-дневен срок от приключване работата на експертната комисия, председателят на комисията представя на ръководителя на кандидатстващото лечебно заведение съставения доклад и предложение за решение по чл. 13, ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В 3-дневен срок от получаването на доклада и предложението за решение ръководителят на кандидатстващото лечебно заведение представя писмено становище по тях.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В срока по ал. 2 ръководителят на кандидатстващото лечебно заведение може да направи възражение по доклада и предложението за решение на експертната комисия. С възражението може да бъде направено искане за откриване на контролно производство.
(4) Становището по ал. 2 и възражението по ал. 3 се подават до консултативния съвет.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) След изтичане на сроковете по ал. 2 и 3 председателят на експертната комисия внася доклада, кратко резюме на доклада и предложението за решение в консултативния съвет на хартиен и електронен носител.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) След внасяне на доклада и предложението за решение определеният рецензент се произнася писмено за основателността на предложеното от експертната комисия предложение за решение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Докладът и предложението за решение на експертната комисия се разглеждат на заседание на консултативния съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) На заседанието присъства председателят на експертната комисия, а по негово искане - и други членове на експертната комисия.
(4) На заседанието присъства ръководителят на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение или писмено упълномощено от него лице.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Обсъждането на доклада, предложението за решение и рецензията се извършва в закрито заседание.
(6) Консултативният съвет приема решенията с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 16. Консултативният съвет приема становище за одобряване или за отказ да бъде одобрено кандидатстващото лечебно заведение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1 и в срок до 7 дни от провеждане на заседанието, на което е прието становището, го предоставя на министъра на здравеопазването.

Чл. 17. (1) Въз основа на становището по чл. 16 министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед, с която одобрява или мотивирано отказва да одобри лечебното заведение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1 в двумесечен срок от подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1 или от отстраняване на непълнотите по чл. 2, ал. 2.
(2) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър мотивирано отказва да одобри лечебното заведение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1:
1. при непълноти на представените документи и неотстраняването им в срока по чл. 2, ал. 2;
2. когато при проверката по чл. 12, ал. 1 е установено несъответствие с критериите и условията, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може да извършва дейностите по чл. 1, т. 1.
(3) Отказът по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
(4) В заповедта на министъра на здравеопазването, с която се одобрява лечебното заведение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1, се посочват видът на обучението и специалностите, по които лечебното заведение ще извършва обучение на студенти и/или специализанти.
(5) Одобрението за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1 е за срок 5 години.

Чл. 18. (1) В случай че с възражението по чл. 14, ал. 3 е направено искане за откриване на контролно производство, консултативният съвет изразява мотивирано становище по искането. Ако становището е положително, срокът по чл. 16 спира да тече до приключване на контролното производство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Консултативният съвет може да направи мотивирано искане за откриване на контролно производство след изслушване на доклада и предложението за решение на експертната комисия по чл. 13, ал. 4. В този случай срокът по чл. 16 спира да тече до приключване на контролното производство.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 министърът на здравеопазването издава заповед за откриване на контролно производство, определя състава на контролната комисия и сключва договор с членовете и, в който се определят обхватът на проверката, срокът за работа и размерът на възнаграждението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Контролната комисия се състои максимум от три лица, които отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 2.
(5) В контролната комисия не могат да участват експерти, за които е налице несъвместимост по чл. 5, както и такива, които са участвали при извършването на проверката на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията по чл. 1, т. 1.
(6) Обстоятелствата по ал. 5 се доказват с декларация, представена на министъра на здравеопазването преди назначаването на контролната комисия.
(7) Контролната комисия в срок до 3 работни дни от издаване на заповедта по ал. 3 извършва проверка по документи, а при необходимост - и в лечебното заведение, и внася доклад в консултативния съвет не по-късно от 10 работни дни от издаване на заповедта по ал. 3.
(8) Въз основа на доклада по ал. 7 консултативният съвет приема становище за одобряване или за отказ да бъде одобрено кандидатстващото лечебно заведение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1 и в срок до 3 дни от провеждане на заседанието, на което е прието решението, го предоставя на министъра на здравеопазването.
(9) Въз основа на становището по ал. 8 министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповедта по чл. 17, ал. 1.

Чл. 19. (1) В МЗ се води регистър на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1. В регистъра се вписват:
1. номерът и датата на заповедта за одобрение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1;
2. наименованието на лечебното заведение;
3. видът на обучението и специалностите, по които лечебното заведение ще извършва обучение на студенти и/или специализанти.
(2) Всяко лечебно заведение, получило одобрение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1, получава пореден номер в регистъра, под който се извършват всички вписвания по отношение на обстоятелствата по ал. 1.
(3) Вписванията в регистъра по ал. 1 се извършват в срок до 10 дни след датата на издаване на заповедта за одобрение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1.
(4) В регистъра по ал. 1 се обособява отделен раздел, който съдържа информация за подадените заявления за одобрение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1. Разделът съдържа следните данни:
1. пореден номер;
2. данни за лицето, подало заявление - име от документа за самоличност и длъжност;
3. брой и вид на приложените към заявлението документи;
4. движение на преписката, образувана по заявлението.
(5) Данните по ал. 4 се вписват в регистъра по реда на подаване на заявленията.

Чл. 20. (1) Регистърът по чл. 19 представлява база данни, която се води на електронен носител.
(2) Регистърът е публичен и достъпът до него се осъществява чрез официалната интернет страница на МЗ.
(3) Министърът на здравеопазването със заповедта по чл. 10, ал. 11 определя служители, които да извършват вписванията в регистъра.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "пациентско досие" е досие, което съдържа: история на заболяването (с отразени декурзуси, искания и резултати от проведени консултации) и температурен лист (за лечебни заведения за болнична помощ), амбулаторен лист (за лечебни заведения за извънболнична помощ), данни за проведени диагностични процедури и изследвания, оперативни и анестезиологични протоколи, данни за диспансеризация на пациентите, писмено изразено съгласие за провеждане на диагностични и лечебни методи, епикриза и всички медицински документи, издавани във връзка със здравното състояние на пациента;
2. "предходни години" е периодът, в който кандидатстващото за одобрение лечебно заведение е осъществявало медицинска дейност, но не повече от 3 години преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г. (*))

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Индикаторите за изпълнение на критериите по приложения № 1 - 8 се оценяват за периода, в който кандидатстващото за одобрение лечебно заведение е осъществявало медицинска дейност, но за не повече от 3 години преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 90, ал. 3, чл. 91, ал. 4 и чл. 92, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 54 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2006 г., бр. 77 от 2008 г., бр. 11 от 2009 г., бр. 5 и 12 от 2010 г., бр. 10 от 2011 г., бр. 50 и 57 от 2012 г., бр. 79 от 2016 г. и бр. 25 от 2018 г.).

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2020 Г.)

§ 9. Производствата за получаване на одобрение за обучение на студенти и специализанти, които са започнали към датата на влизане в сила на тази наредба, но по които няма издадена заповед по чл. 91, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, се довършват по реда на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)

§ 20. (1) В срок до 31.12.2021 г. министърът на здравеопазването утвърждава първоначалния списък по чл. 3, ал. 2 с лицата, заявили желание за участие в състава на експертни комисии.
(2) До утвърждаването на списъка по чл. 3, ал. 2 съставът на експертните комисии се определя по досегашния ред.

§ 21. Производствата за получаване на одобрение за обучение на студенти и специализанти, които са започнали към датата на влизане в сила на тази наредба, но по които няма издадена заповед по чл. 91, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, се довършват по досегашния ред, освен ако лечебното заведение подаде заявление, че желае оценяването да се извърши по реда на тази наредба.

§ 22. Наредбата влиза в сила седем дни след обнародването и в "Държавен вестник", с изключение § 11, т. 1, който влиза в сила след утвърждаването на списъка по чл. 3, ал. 2.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а" и чл. 12, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)

Критерий № 1
Структура и организация на дейността на лечебно заведение за болнична помощ
 
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение има разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност (акт за създаване на лечебното заведение по чл. 5 ЗЛЗ).

2.

Има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение и вписаната в разрешението за осъществяване на лечебна дейност (в акта за създаване на лечебното заведение по чл. 5 ЗЛЗ), както и с определеното в него ниво на компетентност на всяка структура.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност (акт за създаване на лечебното заведение по чл. 5 ЗЛЗ).

Годишен отчет за дейността към регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Резултати от извършени проверки на ИАМН, РЗИ и други контролни органи.

Справки за дейността на лечебното заведение.

3.

Клиниката/отделението, което ще извършва обучение, осъществява медицинска дейност от не по-малко от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за дейността на съответната клиника/отделение.

4.

Лечебното заведение осъществява медицински дейности, свързани с диагностика и лечение на пациенти със заболявания, които са включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти.

Справка за дейността на лечебното заведение.

5.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие на пациентите със заболявания, включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти, относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

Документирани случаи на информирано съгласие.

 
Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или специализанти
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение и вписана в разрешението за осъществяване на лечебна дейност (в акта за създаване на лечебното заведение по чл. 5 ЗЛЗ) с предвиденото практическо обучение в учебните програми на студентите и/или специализантите по съответната специалност.

Справка за дейността на лечебното заведение.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност (акт за създаване на лечебното заведение по чл. 5 ЗЛЗ).

2.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура разполагат с учебната програма за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти.

Учебна програма, предоставена от лечебното заведение (може и на електронен носител).

3.

Лечебното заведение провежда практическо обучение на студенти и/или специализанти по график.

График за провеждане на практическо обучение на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

4.

Към лечебното заведение или отделна негова медицинска структура има интерес от страна на висше училище, удостоверен чрез наличие на договореност за обучение на една или повече от следните категории лица:

1. студенти по медицина, дентална медицина и/или фармация;

2. студенти от професионално направление "Здравни грижи";

3. специализанти в системата на здравеопазването.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност/и.

5.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура има възможност за изпълнение на не по-малко от 50 % от продължителността в месеци и съдържанието на утвърдената учебна програма по съответната следдипломна специалност.

Справка за възможностите на лечебното заведение да изпълнява учебната програма по съответната следдипломна специалност, съдържаща информация за модулите и разделите от практическото обучение и тяхната продължителност, възможността на лечебното заведение да изпълни съответния модул/раздел, както и информация за извършената през предходните години дейност, доказваща възможността за изпълнение на съответния модул/раздел.

6.

За модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които лечебното заведение не може да проведе, е налице договореност с друга база за обучение, която има възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност с друга база за обучение, за модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които кандидатстващото за одобрение лечебно заведение не може да проведе.

7.

В лечебното заведение има разписани права, задължения и отговорности на студентите и/или специализантите, включително по отношение съставянето и поддържането на пациентските досиета.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

8.

В лечебното заведение са утвърдени правила и е определено конкретно звено или длъжностно лице за координация и взаимодействие между висшите училища и лечебното заведение, което ще извършва обучение на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение са утвърдени правила за документиране и контрол на присъствието и участието на студентите и/или специализантите в обучението (графици, присъствени форми, протоколи от провеждани практически занятия и др.).

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Графици, присъствени форми, протоколи и други, ако е приложимо.

10.

В лечебното заведение има установен ред и най-малко веднъж годишно се проучва мнението на студентите и/или специализантите (удовлетвореност, жалби, предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността на студентите и/или специализантите.

Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите и/или специализантите, ако е приложимо.

Справка за подадени жалби и предложения във връзка с обучението на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

11.

В лечебното заведение са утвърдени правила за определяне на ежегодния му капацитет за обучение на студенти и/или специализанти, съобразени включително и с изискванията за минимален обем дейност, определен в утвърдените програми по съответните специалности.

Правила за определяне на ежегодния капацитет на лечебното заведение за обучение на студенти и/или специализанти.

12.

В лечебното заведение са утвърдени правила за първоначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите.

Правила за инструктаж на студентите и/или специализантите, чието практическо обучение се провежда в лечебното заведение, утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

 
Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информационна система с данни за:

1. оперативна активност, брой и относителен дял на много големи, големи, средни и малки операции (в случаите, когато лечебното заведение кандидатства за оценка на възможностите за обучение по следдипломни специалности, в обучението на които са включени дейности, свързани с оперативна активност);

Справки с посочените в т. 1 - 3 индикатори за предходните години, генерирани от информационната система на лечебното заведение.

Справка за лицата с придобита специалност в системата на здравеопазването, работещи в лечебното заведение, и техния трудов стаж по специалността към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

 

2. брой извършени манипулации, процедури и други дейности, предвидени като задължителни в утвърдената учебна програма по съответната следдипломна специалност;

3. брой преминали пациенти по групи заболявания, включени в учебната програма за съответната следдипломна специалност;

4. служителите на лечебното заведение с придобита специалност в системата на здравеопазването и техния трудов стаж по специалността;

5. служителите на лечебното заведение, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" (в случаите, когато лечебното заведение кандидатства за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи");

6. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.

Справка за броя на студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, вкл. периода на обучението им, към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на студенти, разполага с учебна/и зала/и.

Описание на учебната/ите зала/и.

3.

Лечебното заведение или съответната негова медицинска структура разполага със специализирана литература и учебни пособия за целите на обучението.

Описание на наличната специализирана литература и учебни пособия.

4.

Лечебното заведение или съответната негова медицинска структура разполага с компютърна и аудио-визуална техника за целите на обучението.

Списък с наличната компютърна и аудио-визуална техника.

 
Критерий № 3
 
Персонал на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:

1. в съответната медицинска структура на лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на специализанти, работи на пълно работно време по трудов договор поне един специалист с придобита съответна специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;

2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи", има поне едно лице, завършило съответната специалност от професионално направление "Здравни грижи" и придобило образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве".

Дипломи за съответното висше образование.

Свидетелства за придобита специалност в системата на здравеопазването.

Документи, удостоверяващи трудов стаж.

Трудови договори.

Графици.

2.

Длъжностните характеристики на участващите в процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти в лечебното заведение.

Длъжностни характеристики.

 


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" и чл. 12, ал. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)


Критерий № 1
 
Структура и организация на дейността на комплексен онкологичен център, център за психично здраве и център за кожно-венерически заболявания
 
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение има разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

2.

Има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение и вписаната в разрешението за осъществяване на лечебна дейност, както и с определеното в него ниво на компетентност на всяка структура.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Годишен отчет за дейността към РЗИ.

Резултати от извършени проверки на ИАМН, РЗИ и други контролни органи.

Справки за дейността на лечебното заведение.

3.

Отделението, което ще извършва обучение, осъществява медицинска дейност не по-малко от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за дейността на съответното отделение.

4.

Лечебното заведение осъществява медицински дейности, свързани с диагностика и лечение на пациенти със заболявания, които са включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти.

Справка за дейността на лечебното заведение.

5.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие на пациентите със заболявания, включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти, относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

Документирани случаи на информирано съгласие.

 
Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или специализанти
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение и вписана в разрешението за осъществяване на лечебна дейност с предвиденото практическо обучение в учебните програми на студентите и/или специализантите по съответната специалност.

Справка за дейността на лечебното заведение.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

2.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура разполага с учебната програма за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти.

Учебна програма, предоставена от лечебното заведение (може и на електронен носител).

3.

Лечебното заведение провежда практическо обучение на студенти и/или специализанти по график.

График за провеждане на практическо обучение на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

4.

Към лечебното заведение или отделна негова медицинска структура има интерес от страна на висше училище, удостоверен чрез наличие на договореност за обучение на една или повече от следните категории лица:

1. студенти по медицина;

2. студенти от професионално направление "Здравни грижи";

3. специализанти в системата на здравеопазването.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност/и.

5.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура има възможност за изпълнение на не по-малко от 50 % от продължителността в месеци и съдържанието на утвърдената учебна програма по съответната следдипломна специалност.

Справка за възможностите на лечебното заведение да изпълнява учебната програма по съответната следдипломна специалност, съдържаща информация за модулите и разделите от практическото обучение и тяхната продължителност, възможността на лечебното заведение да изпълни съответния модул/раздел, както и информация за извършената през предходните години дейност, доказваща възможността за изпълнение на съответния модул/раздел.

6.

За модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които лечебното заведение не може да проведе, е налице договореност с друга база за обучение, която има възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност с друга база за обучение, за модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които кандидатстващото за одобрение лечебно заведение не може да проведе.

7.

В лечебното заведение има разписани права, задължения и отговорности на студентите и/или специализантите, включително по отношение съставянето и поддържането на пациентските досиета.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

8.

В лечебното заведение са утвърдени правила и е определено конкретно звено или длъжностно лице за координация и взаимодействие между висшите училища и лечебното заведение, което ще извършва обучение на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение са утвърдени правила за документиране и контрол на присъствието и участието на студентите и/или специализантите в обучението (графици, присъствени форми, протоколи от провеждани практически занятия и др.).

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Графици, присъствени форми, протоколи и други, ако е приложимо.

10.

В лечебното заведение има установен ред и най-малко веднъж годишно се проучва мнението на студентите и/или специализантите (удовлетвореност, жалби, предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността на студентите и/или специализантите.

Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите и/или специализантите, ако е приложимо.

Справка за подадени жалби и предложения във връзка с обучението на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

11.

В лечебното заведение са утвърдени правила за определяне на ежегодния му капацитет за обучение на студенти и/или специализанти, съобразени включително и с изискванията за минимален обем дейност, определен в утвърдените програми по съответните специалности.

Правила за определяне на ежегодния капацитет на лечебното заведение за обучение на студенти и/или специализанти.

12.

В лечебното заведение са утвърдени правила за първоначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите.

Правила за инструктаж на студентите и/или специализантите, чието практическо обучение се провежда в лечебното заведение, утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

 
Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информационна система с данни (доколкото са приложими за конкретното лечебно заведение) за:

1. оперативна активност;

2. брой извършени манипулации, процедури и други дейности, предвидени като задължителни в утвърдената учебна програма по съответната следдипломна специалност;

Справки с посочените в т. 1 - 3 индикатори за предходните години, генерирани от информационната система на лечебното заведение.

Справка за лицата с придобита специалност в системата на здравеопазването, работещи в лечебното заведение, и техния трудов стаж по специалността към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

 

3. брой преминали пациенти по групи заболявания, включени в учебната програма за съответната следдипломна специалност;

4. служителите на лечебното заведение с придобита специалност в системата на здравеопазването и техния трудов стаж по специалността;

5. служителите на лечебното заведение, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" (в случаите, когато лечебното заведение кандидатства за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи");

6. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.

Справка за броя на студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, вкл. периода на обучението им, към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на студенти, разполага с учебна/и зала/и.

Описание на учебната/ите зала/и.

3.

Лечебното заведение или съответната негова медицинска структура разполага със специализирана литература и учебни пособия за целите на обучението.

Описание на наличната специализирана литература и учебни пособия.

4.

Лечебното заведение или съответната негова медицинска структура разполага с компютърна и аудио-визуална техника за целите на обучението.

Списък с наличната компютърна и аудио-визуална техника.

 
Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:

1. в съответната медицинска структура на лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на специализанти, работи на пълно работно време по трудов договор поне един специалист с придобита съответна специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;

2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи", има поне едно лице, завършило съответната специалност от професионално направление "Здравни грижи" и придобило образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве".

Дипломи за съответното висше образование.

Свидетелства за придобита специалност в системата на здравеопазването.

Документи, удостоверяващи трудов стаж.

Трудови договори.

Графици.

2.

Длъжностните характеристики на участващите в процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти в лечебното заведение.

Длъжностни характеристики.


 

Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" и чл. 12, ал. 2, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)

 
Критерий № 1
 
Структура и организация на дейността на диагностично-консултативен център, медицински център, дентален център, медико-дентален център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория, самостоятелна медико-техническа лаборатория и групова практика за специализирана медицинска помощ, организирана и осъществявана от лекари
 
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение има удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

Удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

2.

Има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение и вписаната в удостоверението за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

Удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

Годишен отчет за дейността към РЗИ.

Резултати от извършени проверки на ИАМН, РЗИ и други контролни органи.

Справка за дейността на лечебното заведение.

3.

Лечебното заведение осъществява дейност не по-малко от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за дейността на лечебното заведение.

4.

Лечебното заведение осъществява медицински дейности, свързани с диагностика и лечение на пациенти със заболявания, които са включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти.

Справка за дейността на лечебното заведение.

5.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие на пациентите със заболявания, включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти, относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

Документирани случаи на информирано съгласие.

6.

Лечебното заведение реализира годишно най-малко
50 % над минималния обем от медицинските дейности, съответстващи на изискванията за минимален обем дейност, определен в утвърдените програми по съответните специалности (когато такъв обем е определен в учебната програма).

Справка за осъществената дейност в съответствие с изискуемия минимален обем дейност, определен в програмата по съответната специалност.

 
Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или специализанти
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение и вписана в удостоверението за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ с предвиденото практическо обучение в учебните програми на студентите и/или специализантите по съответната специалност.

Справка за дейността на лечебното заведение.

Удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

2.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура разполага с учебната програма за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти.

Учебна програма, предоставена от лечебното заведение (може и на електронен носител).

3.

Лечебното заведение провежда практическо обучение на студенти и/или специализанти по график.

График за провеждане на практическо обучение на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

4.

Към лечебното заведение или отделна негова медицинска структура има интерес от страна на висше училище, удостоверен чрез наличие на договореност за обучение на една или повече от следните категории лица:

1. студенти по медицина, дентална медицина и/или фармация;

2. студенти от професионално направление "Здравни грижи";

3. специализанти в системата на здравеопазването.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност/и.

5.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура има възможност за изпълнение на не по-малко от 80 % от продължителността в месеци и съдържанието на утвърдената учебна програма по съответната следдипломна специалност в частта, която може да се изучава в извънболничната медицинска помощ.

Справка за възможностите на лечебното заведение да изпълнява частта от учебната програма по съответната следдипломна специалност, която може да се изучава в извънболничната медицинска помощ, съдържаща информация за модулите и разделите от практическото обучение и тяхната продължителност, възможността на лечебното заведение да изпълни съответния модул/раздел, както и информация за извършената през предходните години дейност, доказваща възможността за изпълнение на съответния модул/раздел.

6.

За модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които лечебното заведение не може да проведе, е налице договореност с друга база за обучение, която има възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност с друга база за обучение, за модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които кандидатстващото за одобрение лечебно заведение не може да проведе.

7.

В лечебното заведение има разписани права, задължения и отговорности на студентите и/или специализантите, включително по отношение съставянето и поддържането на пациентските досиета.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

8.

В лечебното заведение са утвърдени правила и е определено конкретно звено или длъжностно лице за координация и взаимодействие между висшите училища и лечебното заведение, което ще извършва обучение на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение са утвърдени правила за документиране и контрол на присъствието и участието на студентите и/или специализантите в обучението (графици, присъствени форми, протоколи от провеждани практически занятия и др.).

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Графици, присъствени форми, протоколи и други, ако е приложимо.

10.

В лечебното заведение има установен ред и най-малко веднъж годишно се проучва мнението на студентите и/или специализантите (удовлетвореност, жалби, предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността на студентите и/или специализантите.

Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите и/или специализантите, ако е приложимо.

Справка за подадени жалби и предложения във връзка с обучението на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

11.

В лечебното заведение са утвърдени правила за определяне на ежегодния му капацитет за обучение на студенти и/или специализанти, съобразени включително и с изискванията за минимален обем дейност, определен в утвърдените програми по съответните специалности.

Правила за определяне на ежегодния капацитет на лечебното заведение за обучение на студенти и/или специализанти.

12.

В лечебното заведение са утвърдени правила за първоначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите.

Правила за инструктаж на студентите и/или специализантите, чието практическо обучение се провежда в лечебното заведение, утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

 
Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информационна система с данни за:

1. общ брой преминали пациенти, брой преминали пациенти по дейности, включени в програмата за обучение;

2. брой извършени манипулации, процедури и други дейности, предвидени като задължителни в утвърдената учебна програма по съответната следдипломна специалност;

3. брой преминали пациенти по групи заболявания, включени в учебната програма за съответната следдипломна специалност, ако е приложимо;

4. служителите на лечебното заведение с придобита специалност в системата на здравеопазването и техния трудов стаж по специалността;

5. служителите на лечебното заведение, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" (в случаите, когато лечебното заведение кандидатства за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи");

6. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

Справки с посочените в т. 1 - 3 индикатори за предходните години, генерирани от информационната система на лечебното заведение.

Справка за лицата с придобита специалност в системата на здравеопазването, работещи в лечебното заведение, и техния трудов стаж по специалността към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.

Справка за броя на студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, вкл. периода на обучението им, към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на студенти, разполага с учебна/и зала/и.

Описание на учебната/ите зала/и.

3.

Лечебното заведение или съответната негова медицинска структура разполага със специализирана литература и учебни пособия за целите на обучението.

Описание на наличната специализирана литература и учебни пособия.

4.

Лечебното заведение или съответната негова медицинска структура разполага с компютърна и аудио-визуална техника за целите на обучението.

Списък с наличната компютърна и аудио-визуална техника.

 
Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:

1. в съответната медицинска структура на лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на специализанти, работи на пълно работно време по трудов договор поне един специалист с придобита съответна специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;

2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи", има поне едно лице, завършило съответната специалност от професионално направление "Здравни грижи" и придобило образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве".

Дипломи за съответното висше образование.

Свидетелства за придобита специалност в системата на здравеопазването.

Документи, удостоверяващи трудов стаж.

Трудови договори.

Графици.

2.

Длъжностните характеристики на участващите в процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти в лечебното заведение.

Длъжностни характеристики.Приложение № 4 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "г" и чл. 12, ал. 2, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)


Критерий № 1
Структура и организация на дейността на център за спешна медицинска помощ
 
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение е създадено по реда на чл. 35, ал. 1 ЗЛЗ.

Акт за създаване на лечебното заведение.

2.

Има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение и разписаната в правилника по чл. 35, ал. 3, т. 1 ЗЛЗ, медицинския стандарт по спешна медицина и правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, утвърден от неговия ръководител, като са регламентирани видовете екипи.

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Годишен отчет за дейността на лечебното заведение.

Резултати от извършени проверки на ИАМН, РЗИ и други контролни органи.

Справка за дейността на лечебното заведение.

3.

Лечебното заведение осъществява дейност не по-малко от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за дейността на лечебното заведение.

4.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие на пациентите със заболявания, включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти, относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

Документирани случаи на информирано съгласие.

 
Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или специализанти
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с учебната програма за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти.

Учебна програма, предоставена от лечебното заведение (може и на електронен носител).

2.

Лечебното заведение провежда практическо обучение на студенти и/или специализанти по график.

График за провеждане на практическо обучение на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

3.

Към лечебното заведение има интерес от страна на висше училище, удостоверен чрез наличие на договореност за обучение на една или повече от следните категории лица:

1. студенти по медицина;

2. специализанти по специалност "Спешна медицина" за лица с професионална квалификация "лекар";

3. студенти от професионално направление "Здравни грижи";

4. специализанти с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи".

Документ, удостоверяващ наличие на договореност/и.

4.

Лечебното заведение има възможност за изпълнение на не по-малко от 50 % от продължителността в месеци и съдържанието на утвърдената учебна програма по специалност "Спешна медицина" за лица с професионална квалификация "лекар" и/или специалност "Спешна медицинска помощ" за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи".

Справка за възможностите на лечебното заведение да изпълнява учебната програма по специалност "Спешна медицина" (за лекари) и/или "Спешна медицинска помощ" (за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи"), съдържаща информация за модулите и разделите от практическото обучение и тяхната продължителност, възможността на лечебното заведение да изпълни съответния модул/раздел, както и информация за извършената през предходните години дейност, доказваща възможността за изпълнение на съответния модул/раздел.

5.

За модулите и разделите от практическото обучение по специалност "Спешна медицина" и/или "Спешна медицинска помощ", които лечебното заведение не може да проведе, е налице договореност с друга база за обучение, която има възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност с друга база за обучение, за модулите и разделите от практическото обучение по специалност "Спешна медицина" и/или "Спешна медицинска помощ", които кандидатстващото за одобрение лечебно заведение не може да проведе.

6.

В лечебното заведение има разписани права, задължения и отговорности на студентите и/или специализантите, включително по отношение съставянето и поддържането на медицинската документация.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

7.

В лечебното заведение са утвърдени правила за координация и взаимодействие между висшите училища и лечебното заведение, което ще извършва обучение на студенти и/или специализанти и конкретно звено и/или длъжностно лице, което да отговаря и да осъществява координацията.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

8.

В лечебното заведение са утвърдени правила и е определено конкретно звено или длъжностно лице за координация и взаимодействие между висшите училища и лечебното заведение, което ще извършва обучение на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение има установен ред и най-малко веднъж годишно се проучва мнението на студентите и/или специализантите (удовлетвореност, жалби, предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността на студентите и/или специализантите.

Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите и/или специализантите, ако е приложимо.

Справка за подадени жалби и предложения във връзка с обучението на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

10.

В лечебното заведение са утвърдени правила за определяне на ежегодния му капацитет за обучение на студенти и/или специализанти, съобразени включително и с изискванията за минимален обем дейност, определен в учебните програми.

Правила за определяне на ежегодния капацитет на лечебното заведение за обучение на студенти и/или специализанти.

11.

В лечебното заведение са утвърдени правила за първоначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите.

Правила за инструктаж на студентите и/или
специализантите, чието практическо обучение се провежда в лечебното заведение, утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

 
Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с база данни за:

1. общ брой обслужени пациенти, брой обслужени пациенти по дейности или групи заболявания, включени в програмата за обучение;

2. брой извършени манипулации, процедури и други дейности, предвидени като задължителни в утвърдената учебна програма по съответната следдипломна специалност;

3. служителите на лечебното заведение с придобита специалност в системата на здравеопазването и техния трудов стаж по специалността;

4. служителите на лечебното заведение, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" (в случаите когато лечебното заведение кандидатства за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи");

5. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

 

Справки с посочените в т. 1 и 2 индикатори за предходните години, генерирани от информационната система на лечебното заведение.

Справка за лицата с придобита специалност в системата на здравеопазването, работещи в лечебното заведение, и техния трудов стаж по специалността към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.

Справка за броя на студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, вкл. периода на обучението им, към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на студенти, разполага с учебна/и зала/и.

Описание на учебната/ите зала/и.

3.

Лечебното заведение разполага със специализирана литература и учебни пособия за целите на обучението.

Описание на наличната специализирана литература и учебни пособия.

4.

Лечебното заведение разполага с компютърна и аудио-визуална техника за целите на обучението.

Списък с наличната компютърна и аудио-визуална техника.

 
Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:

1. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на специализанти по специалност "Спешна медицина", работи на пълно работно време по трудов договор поне един специалист с придобита специалност "Спешна медицина" или "Анестезиология и интензивно лечение" и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;

2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на специализанти по специалност "Спешна медицинска помощ", работи на пълно работно време по трудов договор поне един специалист с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи" с придобита специалност "Спешна медицинска помощ", или един лекар-специалист с придобита специалност "Спешна медицина" или "Анестезиология и интензивно лечение" и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;

3. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи", има поне едно лице, завършило съответната специалност от професионално направление "Здравни грижи" и придобило образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве".

Дипломи за съответното висше образование.

Свидетелства за придобита специалност в системата на здравеопазването.

Документи, удостоверяващи трудов стаж.

Трудови договори.

Графици.

2.

Длъжностните характеристики на участващите в процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти в лечебното заведение.

Длъжностни характеристики.Приложение № 5 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "д" и чл. 12, ал. 2, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)

Критерий № 1
Структура и организация на дейността на център за трансфузионна хематология
 
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение е създадено по реда на чл. 35, ал. 1 ЗЛЗ.

Акт за създаване на лечебното заведение.

2.

Има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение и регламентираната в правилника по чл. 35, ал. 3, т. 1 ЗЛЗ.

Годишен отчет за дейността към МЗ.

Резултати от извършени проверки на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), ИАМН, РЗИ и други контролни органи.

Справка за дейността на лечебното заведение.

3.

Лечебното заведение осъществява дейност не по-малко от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1, като осъществява всички дейности, определени в чл. 12 от правилника по чл. 35, ал. 3, т. 1 ЗЛЗ и в медицинския стандарт по трансфузионна хематология.

Справка за дейността на лечебното заведение.

4.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие на пациентите със заболявания, включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти, относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

Документирани случаи на информирано съгласие.

 
Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или специализанти
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с учебната програма за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти по трансфузионна хематология.

Учебна програма, предоставена от лечебното заведение (може и на електронен носител).

2.

Лечебното заведение провежда практическо обучение на студенти и/или специализанти по график.

График за провеждане на практическо обучение на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

3.

Към лечебното заведение има интерес от страна на висше училище, удостоверен чрез наличие на договореност за обучение на една или повече от следните категории лица:

1. студенти по медицина;

2. специализанти по специалности за лица с професионална квалификация "лекар";

3. студенти от професионално направление "Здравни грижи";

4. специализанти с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи".

Документ, удостоверяващ наличие на договореност/и.

4.

Лечебното заведение има възможност за изпълнение на не по-малко от 80 % от продължителността в месеци и съдържанието на утвърдената учебна програма по специалността "Трансфузионна хематология".

Справка за възможностите на лечебното заведение да изпълнява учебната програма по специалност "Трансфузионна хематология", съдържаща информация за модулите и разделите от практическото обучение и тяхната продължителност, възможността на лечебното заведение да изпълни съответния модул/раздел, както и информация за извършената през предходните години дейност, доказваща възможността за изпълнение на съответния модул/раздел.

5.

За модулите и разделите от практическото обучение по специалност "Трансфузионна хематология", които лечебното заведение не може да проведе, е налице договореност с друга база за обучение, която има възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност с друга база за обучение, за модулите и разделите от практическото обучение по специалност "Трансфузионна хематология", които кандидатстващото за одобрение лечебно заведение не може да проведе.

6.

В лечебното заведение има разписани права, задължения и отговорности на студентите и/или специализантите, включително по отношение съставянето и поддържането на медицинската документация.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

7.

В лечебното заведение са утвърдени правила за координация и взаимодействие между висшите училища и лечебното заведение, което ще извършва обучение на студенти и/или специализанти и конкретно звено и/или длъжностно лице, което да отговаря и да осъществява координацията.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

8.

В лечебното заведение са утвърдени правила и е определено конкретно звено или длъжностно лице за координация и взаимодействие между висшите училища и лечебното заведение, което ще извършва обучение на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение има установен ред и най-малко веднъж годишно се проучва мнението на студентите и/или специализантите (удовлетвореност, жалби, предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността на студентите и/или специализантите.

Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите и/или специализантите, ако е приложимо.

Справка за подадени жалби и предложения във връзка с обучението на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

10.

В лечебното заведение са утвърдени правила за определяне на ежегодния му капацитет за обучение на студенти и/или специализанти, съобразени включително и с изискванията за минимален обем дейност, определен в учебната програма.

Правила за определяне на ежегодния капацитет на лечебното заведение за обучение на студенти и/или специализанти.

11.

В лечебното заведение са утвърдени правила за първоначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите.

Правила за инструктаж на студентите и/или специализантите, чието практическо обучение се провежда в лечебното заведение, утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

 
Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информация за:

1. служителите на лечебното заведение с придобита специалност в системата на здравеопазването и техния трудов стаж по специалността;

2. служителите на лечебното заведение, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" (в случаите когато лечебното заведение кандидатства за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи");

3. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

 

Справка за лицата с придобита специалност в системата на здравеопазването, работещи в лечебното заведение, и техния трудов стаж по специалността към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.

Справка за броя на студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, вкл. периода на обучението им, към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на студенти, разполага с учебна/и зала/и.

Описание на учебната/ите зала/и.

3.

Лечебното заведение разполага със специализирана литература и учебни пособия за целите на обучението.

Описание на наличната специализирана литература и учебни пособия.

4.

Лечебното заведение разполага с компютърна и аудио-визуална техника за целите на обучението.

Списък с наличната компютърна и аудио-визуална техника.

 
Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:

1. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на специализанти, работи на пълно работно време по трудов договор поне един специалист с придобита специалност "Трансфузионна хематология" и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;

2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи", има поне едно лице, завършило съответната специалност от професионално направление "Здравни грижи" и придобило образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве".

Дипломи за съответното висше образование.

Свидетелства за придобита специалност в системата на здравеопазването.

Документи, удостоверяващи трудов стаж.

Трудови договори.

Графици.

2.

Длъжностните характеристики на участващите в процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти в лечебното заведение.

Длъжностни характеристики.


 

Приложение № 6 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "е" и чл. 12, ал. 2, т. 6

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)


Критерий № 1
Структура и организация на дейността на диализен център
 
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение има разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 ЗЛЗ.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

2.

Има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение, вписаната в разрешението за осъществяване на лечебна дейност и правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, утвърден от ръководителя на лечебното заведение.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Годишен отчет за дейността към РЗИ.

Резултати от извършени проверки на ИАМН, РЗИ и други контролни органи.

Справка за дейността на лечебното заведение.

3.

Лечебното заведение осъществява дейност не по-малко от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за дейността на лечебното заведение.

4.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие на пациентите със заболявания, включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти, относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

Документирани случаи на информирано съгласие.

5.

В лечебното заведение се извършват следните медицински дейности:

1. наблюдение и лечение на пациенти в преддиализния стадий на хронична бъбречна недостатъчност (ХБН);

2. подготовка на пациенти с напреднала ХБН за диализно лечение;

3. лечение на пациенти с ХБН с хемодиализа, перитонеална диализа;

4. други извънбъбречни методи за очистване на кръвта;

5. лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение.

Справка за дейността на лечебното заведение.

6.

Лечебното заведение има сключен договор с лечебно заведение за болнична помощ за дейности, които не извършва - съдов достъп, ползване на лаборатория, дейности по образна диагностика и други.

Договор с лечебно заведение за болнична помощ.

Правила, регламентиращи осигуряването на дейностите, които лечебното заведение не осъществява.

7.

За всяка проведена хемодиализа се попълва диализен протокол по образец, който се съхранява 12 месеца.

Диализни протоколи от последните
12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за дейността на лечебното заведение по тримесечия през последните 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

 
Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или специализанти
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с учебната програма за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти по специалност "Нефрология".

Учебна програма, предоставена от лечебното заведение (може и на електронен носител).

2.

Лечебното заведение провежда практическо обучение на студенти и/или специализанти по график.

График за провеждане на практическо обучение на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

3.

Към лечебното заведение има интерес от страна на висше училище, удостоверен чрез наличие на договореност за обучение на една или повече от следните категории лица:

1. студенти по медицина;

2. специализанти по специалности за лица с професионална квалификация "лекар";

3. студенти от професионално направление "Здравни грижи";

4. специализанти с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи".

Документ, удостоверяващ наличие на договореност/и.

4.

Лечебното заведение има възможност за изпълнение на 100 % от раздел "Диализа" от утвърдената учебна програма по специалността "Нефрология".

Справка за възможностите на лечебното заведение да изпълнява раздел "Диализа" от утвърдената учебна програма по специалността "Нефрология", съдържаща информация за извършената през предходните години дейност, доказваща възможността за изпълнение на раздела.

5.

За модулите и разделите от практическото обучение по специалност "Нефрология", които лечебното заведение не може да проведе, е налице договореност с друга база за обучение, която има възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност с друга база за обучение, за модулите и разделите от практическото обучение по специалност "Нефрология", които кандидатстващото за одобрение лечебно заведение не може да проведе.

6.

В лечебното заведение има разписани права, задължения и отговорности на студентите и/или специализантите, включително по отношение съставянето и поддържането на пациентските досиета.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

7.

В лечебното заведение са утвърдени правила и е определено конкретно звено или длъжностно лице за координация и взаимодействие между висшите училища и лечебното заведение, което ще извършва обучение на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

8.

В лечебното заведение са утвърдени правила за документиране и контрол на присъствието и участието на студентите и/или специализантите в обучението (графици, присъствени форми, протоколи от провеждани практически занятия и др.).

Правила/правилници/инструкции/ заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Графици, присъствени форми, протоколи и други, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение има установен ред и най-малко веднъж годишно се проучва мнението на студентите и/или специализантите (удовлетвореност, жалби, предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността на студентите и/или специализантите.

Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите и/или специализантите, ако е приложимо.

Справка за подадени жалби и предложения във връзка с обучението на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

10.

В лечебното заведение са утвърдени правила за определяне на ежегодния му капацитет за обучение на студенти и/или специализанти, съобразени включително и с изискванията за минимален обем дейност, определен в учебната програма по специалността "Нефрология".

Правила за определяне на ежегодния капацитет на лечебното заведение за обучение на студенти и/или специализанти.

11.

В лечебното заведение са утвърдени правила за първоначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите.

Правила за инструктаж на студентите и/или специализантите, чието практическо обучение се провежда в лечебното заведение, утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

 
Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информация за:

1. служителите на лечебното заведение с придобита специалност в системата на здравеопазването и техния трудов стаж по специалността;

2. служителите на лечебното заведение, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" (в случаите когато лечебното заведение кандидатства за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи");

3. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

 

Справка за лицата с придобита специалност в системата на здравеопазването, работещи в лечебното заведение, и техния трудов стаж по специалността към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.

Справка за броя на студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, вкл. периода на обучението им, към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на студенти, разполага с учебна/и зала/и.

Описание на учебната/ите зала/и.

3.

Лечебното заведение разполага със специализирана литература и учебни пособия за целите на обучението.

Описание на наличната специализирана литература и учебни пособия.

4.

Лечебното заведение разполага с компютърна и аудио-визуална техника за целите на обучението.

Списък с наличната компютърна и аудио-визуална техника.

 
Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:

1. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на специализанти, работи на пълно работно време по трудов договор поне един специалист с придобита специалност "Нефрология" и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;

2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни

Дипломи за съответното висше образование.

Свидетелства за придобита специалност в системата на здравеопазването.

Документи, удостоверяващи трудов стаж.

Трудови договори.

Графици.

 

грижи", има поне едно лице, завършило съответната специалност от професионално направление "Здравни грижи" и придобило образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве".

 

2.

Длъжностните характеристики на участващите в процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти в лечебното заведение.

Длъжностни характеристики.
Приложение № 7 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "ж" и чл. 12, ал. 2, т. 7

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)

Критерий № 1
Структура и организация на дейността на индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, организирана и осъществявана от лекар/и
 
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение има удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

Удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

2.

Има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение и вписаната в удостоверението за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

Удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

Годишен отчет за дейността към РЗИ.

Резултати от извършени проверки на ИАМН, РЗИ и други контролни органи.

Справка за дейността на лечебното заведение.

3.

Лечебното заведение осъществява дейност не по-малко от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за дейността на лечебното заведение.

4.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие на пациентите относно присъствието и участието в диагностично-лечебния процес на студенти и/или специализанти.

Документирани случаи на информирано съгласие.

 
Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или специализанти
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с учебната програма за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти.

Учебна програма, предоставена от лечебното заведение (може и на електронен носител).

2.

Лечебното заведение провежда практическо обучение на студенти и/или специализанти по график.

График за провеждане на практическо обучение на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

3.

Към лечебното заведение или отделна негова медицинска структура има интерес от страна на висше училище, удостоверен чрез наличие на договореност за обучение на една или повече от следните категории лица:

1. студенти по медицина;

2. специализанти по специалност "Обща медицина" за лица с професионална квалификация "лекар";

3. студенти от професионално направление "Здравни грижи";

4. специализанти с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи".

Документ, удостоверяващ наличие на договореност/и.

4.

Лечебното заведение осигурява в пълен обем практическото обучение в амбулатория за първична медицинска помощ, предвидено в утвърдената учебна програма по специалността "Обща медицина".

Лечебното заведение осигурява в пълен обем практическото обучение в амбулатория за първична медицинска помощ, предвидено в утвърдените учебни програми по съответните специалности за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи".

Справка за възможностите на лечебното заведение да изпълнява практическото обучение в амбулатория за първична медицинска помощ, предвидено в утвърдената учебна програма по специалността "Обща медицина" и/или съответните специалности за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи", съдържаща информация за извършената през предходните години дейност, доказваща възможността за изпълнение на посоченото обучение.

5.

За модулите и разделите от практическото обучение по специалност "Обща медицина" и/или съответните специалности за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи", които лечебното заведение не може да проведе, е налице договореност с друга база за обучение, която има възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност с друга база за обучение, за модулите и разделите от практическото обучение, които кандидатстващото за одобрение лечебно заведение не може да проведе.

6.

В лечебното заведение има разписани права, задължения и отговорности на студентите и/или специализантите, включително по отношение съставянето и поддържането на пациентските досиета.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

7.

В лечебното заведение са утвърдени правила и е определено конкретно звено или длъжностно лице за координация и взаимодействие между висшите училища и лечебното заведение, което ще извършва обучение на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

8.

В лечебното заведение са утвърдени правила за документиране и контрол на присъствието и участието на студентите и/или специализантите в обучението (графици, присъствени форми, протоколи от провеждани практически занятия и др.).

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Графици, присъствени форми, протоколи и други, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение има установен ред и най-малко веднъж годишно се проучва мнението на студентите и/или специализантите (удовлетвореност, жалби, предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността на студентите и/или специализантите.

Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите и/или специализантите, ако е приложимо.

Справка за подадени жалби и предложения във връзка с обучението на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

10.

В лечебното заведение са утвърдени правила за определяне на ежегодния му капацитет за обучение на студенти и/или специализанти.

Правила за определяне на ежегодния капацитет на лечебното заведение за обучение на студенти и/или специализанти.

11.

В лечебното заведение са утвърдени правила за първоначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите.

Правила за инструктаж на студентите
и/или специализантите, чието практическо обучение се провежда в лечебното заведение, утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

 
Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информация за:

1. преминалите пациенти в амбулаторията, включително диспансеризираните, както и за осъществените профилактични прегледи;

2. служителите на лечебното заведение с придобита специалност в системата на здравеопазването и техния трудов стаж по специалността;

3. служителите на лечебното заведение, придобили

 

Справка с посочените в т. 1 индикатори за предходните години.

Справка за лицата с придобита специалност в системата на здравеопазването, работещи в лечебното заведение, и техния трудов стаж по специалността към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" (в случаите когато лечебното заведение кандидатства за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи");

4. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.

Справка за броя на студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, вкл. периода на обучението им, към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

2.

Лечебното заведение разполага поне с едно допълнително работно място за обучаващия се/специализиращия.

Описание на допълнителното работно място.

3.

Лечебното заведение разполага със специализирана литература за целите на обучението.

Описание на наличната специализирана литература.

4.

Лечебното заведение разполага с компютърна техника за целите на обучението.

Списък с наличната компютърна техника.

 
Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:

1. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на специализанти, осъществява дейност поне един специалист с придобита специалност "Обща медицина" и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;

2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи", има поне едно лице, завършило съответната специалност от професионално направление "Здравни грижи" и придобило образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве".

Диплома за съответното висше образование.

Свидетелство за придобита специалност "Обща медицина".

Документи, удостоверяващи трудов стаж.

Трудов договор, ако е приложимо.

2.

Лекарят, който ще ръководи практическо обучение по специалност "Обща медицина", има регистрирани не по-малко от 1300 пациенти, включително и пациенти под диспансерно наблюдение.

Справка от съответната регионална здравноосигурителна каса.

3.

Лекарят, който ще ръководи практическо обучение по специалност "Обща медицина", има сключен договор с НЗОК и/или застраховател.

Договор с НЗОК и/или застраховател. 

Приложение № 8 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "з" и чл. 12, ал. 2, т. 8

(Ново - ДВ, бр. 70 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)

Критерий № 1
Структура и организация на дейността на индивидуална или групова практика за първична или специализирана извънболнична помощ, организирана и осъществявана от лекар/и по дентална медицина
 
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение има удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

Удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

2.

Лечебното заведение осъществява извънболнична помощ по дентална медицина.

Удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

Годишен отчет за дейността към РЗИ.

Резултати от извършени проверки на ИАМН, РЗИ и други контролни органи.

Справка за дейността на лечебното заведение.

3.

Лечебното заведение осъществява дейност не по-малко от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за дейността на лечебното заведение.

4.

Лечебното заведение осъществява медицински дейности, свързани с диагностика и лечение на пациенти със заболявания, които са включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти.

Справка за дейността на лечебното заведение.

5.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие на пациентите със заболявания, включени в програмите за обучение на студенти и/или специализанти, относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

Документирани случаи на информирано съгласие.

6.

Лечебното заведение реализира годишно най-малко 50 % над минималния обем от медицинските дейности, съответстващи на изискванията за минимален обем дейност, определен в утвърдените програми по съответните специалности (когато такъв обем е определен в учебната програма).

Справка за осъществената дейност в съответствие с изискуемия минимален обем дейност, определен в програмата по съответната специалност.

 
Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или специализанти
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Има съответствие на дейността, осъществявана от лечебното заведение, с предвиденото практическо обучение в учебните програми на студентите и/или специализантите по съответната специалност.

Справка за дейността на лечебното заведение.

Удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

2.

Лечебното заведение разполага с учебната програма за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти.

Учебна програма, предоставена от лечебното заведение (може и на електронен носител).

3.

Лечебното заведение провежда практическо обучение на студенти и/или специализанти по график.

График за провеждане на практическо обучение на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

4.

Към лечебното заведение има интерес от страна на висше училище, удостоверен чрез наличие на договореност за обучение на една или повече от следните категории лица:

1. студенти по дентална медицина;

2. студенти от професионално направление "Здравни грижи";

3. специализанти в системата на здравеопазването по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина".

Документ, удостоверяващ наличие на договореност/и.

5.

Лечебното заведение има възможност за изпълнение на не по-малко от 80 % от продължителността в месеци и съдържанието на утвърдената учебна програма по съответната следдипломна специалност за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" в частта, която може да се изучава в извънболничната медицинска помощ.

Справка за възможностите на лечебното заведение да изпълнява частта от учебната програма по съответната следдипломна специалност, която може да се изучава в извънболничната медицинска помощ, съдържаща информация за модулите и разделите от практическото обучение и тяхната продължителност, възможността на лечебното заведение да изпълни съответния модул/раздел, както и информация за извършената през предходните години дейност, доказваща възможността за изпълнение на съответния модул/раздел.

6.

За модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които лечебното заведение не може да проведе, е налице договореност с друга база за обучение, която има възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност с друга база за обучение, за модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които кандидатстващото за одобрение лечебно заведение не може да проведе.

7.

В лечебното заведение има разписани права, задължения и отговорности на студентите и/или специализантите, включително по отношение съставянето и поддържането на пациентските досиета.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

8.

В лечебното заведение са утвърдени правила и е определено конкретно звено или длъжностно лице за координация и взаимодействие между висшите училища и лечебното заведение, което ще извършва обучение на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение са утвърдени правила за документиране и контрол на присъствието и участието на студентите и/или специализантите в обучението (графици, присъствени форми, протоколи от провеждани практически занятия и др.).

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.

Графици, присъствени форми, протоколи и други, ако е приложимо.

10.

В лечебното заведение има установен ред и най-малко веднъж годишно се проучва мнението на студентите и/или специализантите (удовлетвореност, жалби, предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността на студентите и/или специализантите.

Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите и/или специализантите, ако е приложимо.

Справка за подадени жалби и предложения във връзка с обучението на студенти и/или специализанти, ако е приложимо.

11.

В лечебното заведение са утвърдени правила за определяне на ежегодния му капацитет за обучение на студенти и/или специализанти, съобразени включително и с изискванията за минимален обем дейност, определен в утвърдените програми по съответните специалности.

Правила за определяне на ежегодния капацитет на лечебното заведение за обучение на студенти и/или специализанти.

12.

В лечебното заведение са утвърдени правила за първоначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите.

Правила за инструктаж на студентите
и/или специализантите, чието практическо обучение се провежда в лечебното заведение, утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

 
Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информация за:

1. общ брой преминали пациенти, брой преминали пациенти по дейности, включени в програмата за обучение;

2. брой извършени манипулации, процедури и други дейности, предвидени като задължителни в утвърдената учебна програма по съответната следдипломна специалност;

3. брой преминали пациенти по групи заболявания, включени в учебната програма за съответната следдипломна специалност, ако е приложимо;

4. служителите на лечебното заведение с придобита специалност в системата на здравеопазването и техния трудов стаж по специалността;

5. служителите на лечебното заведение, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" (в случаите когато лечебното

Справки с посочените в т. 1 - 3 индикатори за предходните години.

Справка за лицата с придобита специалност в системата на здравеопазването, работещи в лечебното заведение, и техния трудов стаж по специалността към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве" към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.

Справка за броя на студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, вкл. периода на обучението им, към датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

 

заведение кандидатства за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи");

6. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

 

2.

Лечебното заведение разполага поне с едно допълнително работно място за обучаващия се/специализиращия.

Описание на допълнителното работно място.

3.

Лечебното заведение разполага със специализирана литература за целите на обучението.

Описание на наличната специализирана литература.

4.

Лечебното заведение разполага с компютърна техника за целите на обучението.

Списък с наличната компютърна техника.

 
Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
 

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:

1. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на специализанти, осъществява дейност поне един специалист с придобита съответна специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;

2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи", има поне едно лице, завършило съответната специалност от професионално направление "Здравни грижи" и придобило образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве".

Дипломи за съответното висше образование.

Свидетелства за придобита специалност в системата на здравеопазването.

Документи, удостоверяващи трудов стаж.

Трудови договори.

Графици.

2.

Длъжностните характеристики на участващите в процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти в лечебното заведение.

Длъжностни характеристики.
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума