навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

В сила от 29.11.2019 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят съдържанието и редът за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) съставя и поддържа регистри на:
1. издадените разрешителни за стопански риболов;
2. издадените билети за любителски риболов;
3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;
4. риболовните кораби;
5. центровете за първа продажба на продукти от риболов;
6. регистрираните по реда на чл. 46д, ал. 1 от ЗРА купувачи;
7. разрешителните за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели по чл. 40, ал. 1 от ЗРА;
8. лицата по чл. 14, ал. 1 от ЗРА;
9. констативните протоколи, актовете за установяване на административни нарушения, издадените и влезли в сила наказателни постановления, издавани от оправомощените служители на ИАРА.
(3) Данните от регистрите се използват за осъществяване на държавната политика в сектор "Рибарство" и прилагане на Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз (ЕС) с цел постигане на устойчиво управление на рибарството, включително опазване и възстановяване на рибните ресурси.

Чл. 2. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури създава и поддържа информационно-статистическа система (ИСС).
(2) Информационно-статистическата система на ИАРА е електронна база данни, състояща се от информационни полета, организирани в масиви, която позволява създаване на съобщения.
(3) Масивите се поддържат по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу унищожаване, неправомерно изменение или ползване на данните съгласно изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.).
(4) Данните се съхраняват безсрочно.
(5) Данните по ал. 2 подлежат на валидиране и верифициране от страна на ИАРА.
(6) Регистрите се водят само в електронна форма чрез ИСС на ИАРА.
(7) Информационно-статистическата система на ИАРА осигурява възможност за търсене на данни и извличане на справки.

Чл. 3. Вписванията в регистрите се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА за водене на регистрите.

Чл. 4. (1) Данните от регистрите се съхраняват в ИСС на физически машини, помещаващи се в специализирано сървърно помещение, намиращо се в седалището на ИАРА.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикува на електронната си страница информация от ИСС, която е публична, както следва:
1. данни за издадените разрешителни за стопански риболов за предходния месец - уникален идентификационен код на регистрацията, име и външна маркировка на риболовния кораб - до 15-о число на първия месец от всяко календарно тримесечие;
2. данни за издадените за предходния месец билети за любителски риболов по видове - брой и вид - до 10-о число на месеца;
3. данни за регистрираните лица, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми - уникален идентификационен код на регистрацията, наименование и местонахождение на обекта, дата на регистриране и/или прекратяване на регистрацията - до 15-о число на първия месец от всяко календарно тримесечие;
4. данни за произведената от лицата по т. 3 през предходната година риба или други водни организми по видове, категории (стадий/ите от развитието на рибата и другите водни организми: хайвер, зарибителен материал, риба за консумация, маточни риби и др.) и количества - до края на месец май на текущата година;
5. данни за центровете за първа продажба на продукти от риболов - уникален идентификационен код на регистрацията, наименование и местонахождение на обекта - до 15-о число на първия месец от всяко календарно тримесечие;
6. данни за регистрираните купувачи - уникален идентификационен код на регистрацията и име/наименование - до 15-о число на първия месец от всяко календарно тримесечие;
7. брой на издадените разрешителни за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели - до 15-о число на първия месец от всяко календарно тримесечие;
8. данни за риболовните кораби, вписани в РРК - име, CFR, външна маркировка, пристанище, дължина, бруто тонаж, основна мощност, допълнителна мощност, основен риболовен уред, допълнителен риболовен уред, материал на корпуса, година на построяване, място на построяване, код на събитието - съгласно приложение № 1, дата на събитието, индекс за издадено разрешително за стопански риболов - до 10-о число на месеца;
9. данни за лицата по чл. 14, ал. 1 от ЗРА - уникален идентификационен код и дата на регистрацията - до 10-о число на месеца;
10. данни за разтоварената през предходната година риба или други водни организми по видове, количества, размерни групи, нежелан прилов, произход (воден обект) - до края на месец май на текущата година.
(3) Данните от регистрите с изключение на тези по ал. 2 са за служебно ползване.
(4) Не се допуска за публикуване на електронната страница на ИАРА на информация по ал. 2, която представлява лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Чл. 5. (1) За получаване на извадка от регистрите се подава заявление по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) или в териториално звено (ТЗ) на ИАРА на хартиен или магнитен носител до изпълнителния директор на ИАРА. Заявлението съдържа описание на исканите данни и целта, за която те ще се използват.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА дава разрешение или прави мотивиран отказ за получаване на извадката в 14-дневен срок от подаване на заявлението.
(3) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) За получаване на извадка от регистрите се заплаща такса по Тарифата за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с ПМС № 133 от 2006 г. (ДВ, бр. 48 от 2006 г.).

Чл. 6. Валидиране и верифициране на данните се извършва съгласно изискванията на дял XII от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (OB, L 343, 22.12.2009 г.).

Чл. 7. (1) Промени във вписаните обстоятелства се извършват от лицата по чл. 3, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(2) Грешки и непълноти, допуснати при вписване на нови или промяна на вписани обстоятелства, включително и при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него, се отстраняват чрез ново вписване.
(3) Грешките или непълнотите се поправят служебно или по искане на заинтересованото лице.

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ

Раздел I.
Съдържание и ред за водене на регистъра на издадените разрешителни за стопански риболов


Чл. 8. (1) В регистъра на издадените разрешителни за стопански риболов се вписват следните данни:
1. уникален идентификационен код на регистрацията - съгласно приложение № 2;
2. име, ЕГН и постоянен адрес на физическото лице или наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК на юридическото лице, на което е издадено разрешителното;
3. име, ЕГН и постоянен адрес на капитана или на друго физическо лице, което фигурира в разрешителното за стопански риболов, в случаите, когато извършва риболова от името и за сметка на собственика на риболовния кораб или рибностопанския обект;
4. номер и дата на издаване на свидетелството за правоспособност за извършване на стопански риболов;
5. номер и дата на издаване на разрешителното за стопански риболов - съгласно приложение № 2;
6. номер, дата на издаване и срок на действие на удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми - съгласно приложение № 3;
7. име и външна маркировка на кораба;
8. дата на сключване и срок на действие на договора, удостоверяващ право на ползване, или данни за документа за собственост на кораба;
9. данни за риболовните уреди, вписани в разрешителното и удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми;
10. наименование на воден обект;
11. зона за извършване на стопански риболов (площ и описание или координати);
12. дата и номер на заповедта по чл. 5 от Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) (Наредба № 3 от 2013 г.), с която е отнето разрешителното за стопански риболов, и периодът, за който е отнето, ако е наложена такава санкция;
13. информация за наличие на нарушения, извършени с риболовния кораб;
14. видове водни организми, за които е издадено удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми;
15. актуално състояние на издаденото разрешително и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез отбелязване от съответните длъжностни лица "активно/прекратено, причина и дата";
16. уникален идентификационен номер за Европейския съюз (ЕС) - CFR.
(2) В случаите, когато е издадено разрешително за стопански риболов със специализиран уред, в регистъра по ал. 1 освен данните по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 7 и 8 се вписват:
1. номер и дата на издаване на заповедта по чл. 21к, т. 6 от ЗРА;
2. техническите характеристики, местоположението и координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;
3. наименование на уреда;
4. срок за заплащане на дължимата годишна такса за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми;
5. дължимата годишна цена за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред.

Чл. 9. Данните, подлежащи на вписване в регистъра, се:
1. подават от регистрираните лица, извършващи стопански риболов.
2. взимат служебно от издадените актове по глава трета, раздел II от ЗРА.

Раздел II.
Съдържание и ред на водене на регистъра на издадените билети за любителски риболов


Чл. 10. (1) В регистъра на издадените билети за любителски риболов се вписват следните данни:
1. уникален идентификационен код на регистрацията съгласно чл. 2, ал. 8 от Наредба № 8 от 2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов (Наредба № 8 от 2006 г.) (ДВ, бр. 15 от 2006 г.);
2. име, ЕГН, номер и дата на издаване на документ за самоличност и постоянен адрес на лицето, на което е издаден билетът за любителски риболов;
3. номер и дата на издаване на билета за любителски риболов;
4. наименование на органа, който е издал билета за любителски риболов.
(2) В случаите, когато е издаден безплатен билет за любителски риболов на лице под 14-годишна възраст, в регистъра се вписват и:
1. името, ЕГН и адресът на законния представител на лицето;
2. номерът и датата на издаване на документа, удостоверяващ данните по т. 1.
(3) В случаите, когато е издаден безплатен билет за любителски риболов на лице с увреждания, в регистъра се вписват номерът и датата на издаване на документа, удостоверяващ това обстоятелство.
(4) В случаите, когато е издаден билет за любителски риболов на лице, член на сдружение по чл. 11 от ЗРА, в регистъра се вписват номерът на валидна членска карта на сдружението и наименованието на сдружението.

Чл. 11. Данните, подлежащи на вписване в регистъра, се вписват съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2006 г.

Раздел III.
Съдържание и ред за водене на регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми


Чл. 12. В регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, се вписват:
1. уникален идентификационен код на регистрацията - съгласно приложение № 4;
2. наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК на юридическото лице, което ползва обекта за развъждане и отглеждане на риба и/или други водни организми;
3. данни за обекта (наименование, местонахождение, GPS координати, номер по кадастралния план);
4. видовете риба или други водни организми, които се развъждат и отглеждат в обекта (българско наименование и код по ASFIS на ФАО);
5. техническо описание на обекта - съгласно изискванията на Наредба № 18 от 2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури (ДВ, бр. 90 от 2016 г.);
6. вид и дебит на захранващия водоизточник;
7. данни за произведената и продадена от лицата през предходната година риба или други водни организми по възраст, видове и количества;
8. броят наети лица (по област на дейност, вид заетост, пол, възрастови групи, образование и гражданство);
9. дата на промяна на собствеността или на правното основание за ползване на обекта, на въвеждане в действие на нови мощности, на промяна типа на производството, на прекратяване на дейността на обекта за развъждане и отглеждане на риба и/или други водни организми;
10. вид на промяната по т. 9;
11. номер и дата на издаване на съответното решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и съгласувателни скици с органите по чл. 25, ал. 2 от ЗРА;
12. номер, дата на издаване и срок на действие на разрешителното по чл. 44 или чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите;
13. дата на прекратяване и основание за прекратяване на регистрацията.

Чл. 13. Данните, подлежащи на вписване в регистъра, се:
1. подават от регистрираните лица по чл. 25 от ЗРА, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;
2. взимат служебно от издадените актове по глава трета, раздел IV от ЗРА.

Раздел IV.
Съдържание и ред на водене на регистъра на риболовните кораби


Чл. 14. В регистъра на риболовните кораби се вписват следните данни:
1. държава на регистрация;
2. уникален идентификационен номер за ЕС - CFR;
3. уникален идентификационен номер на кораба, когато е приложимо - UVI;
4. код на събитието съгласно приложение № 1;
5. дата на събитието;
6. индекс за издадено разрешително за стопански риболов;
7. регистрационен номер на кораба;
8. външна маркировка на кораба;
9. име на кораба;
10. пристанище на регистрация на кораба;
11. индекс, указващ разполага ли корабът с международна радиокомуникационна система - IRCS;
12. международна радиопозивна, когато е приложимо - IRCS;
13. индекс, указващ разполага ли корабът с устройство за наблюдение със сателит - VMS;
14. индекс, указващ разполага ли корабът с електронна система за докладване - ERS;
15. индекс, указващ разполага ли корабът с автоматична система за идентификация - AIS;
16. вид на кораба в съответствие с Международната стандартна статистическа класификация (МССК) на риболовните кораби (кодовете (или съответните данни) са изброени на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия);
17. основно риболовно съоръжение съгласно приложение № 5;
18. допълнително риболовно съоръжение съгласно приложение № 5;
19. обща дължина - LOA;
20. дължина между перпендикулярите - LBP;
21. бруто тонаж;
22. друг тонаж;
23. разрешено увеличение на тонажа по съображения за сигурност - GT's;
24. мощност на главния двигател;
25. мощност на допълнителния/ите двигател/и;
26. материал на корпуса съгласно приложение № 6;
27. влизане в експлоатация: ден, месец, година;
28. сегмент съгласно приложение № 7;
29. страна вносител/износител;
30. тип износ съгласно приложение № 8;
31. код на държавната помощ съгласно приложение № 9;
32. дата на административното решение;
33. сегмент, визиран в административното решение, съгласно приложение № 7;
34. година на построяване;
35. място на построяване;
36. име на ползвателя;
37. адрес на ползвателя;
38. отбелязване дали ползвателят е собственик на кораба;
39. име на собственика;
40. адрес на собственика;
41. номер и дата на удостоверението за регистрация, издадено по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ);
42. номер и дата на свидетелството за регистрация на риболовния кораб по реда на чл. 13 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (Наредба № 5 от 2004 г.) (ДВ, бр. 88 от 2004 г.);
43. район на плаване на риболовния кораб и номер и дата на свидетелство за годност по реда на чл. 37 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи.

Чл. 15. (1) Данните, подлежащи на вписване в регистъра, се:
1. подават от собствениците на риболовни кораби;
2. взимат от издадените корабни документи от Изпълнителна агенция "Морска администрация";
3. взимат от електронните регистри, списъци и документи, издадени от Българската агенция по безопасност на храните.
(2) Данните по ал. 1 се вписват съгласно приложение № 10.
(3) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури изпраща на Европейската комисия данните за всяко събитие във връзка с риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби (РРК) на Република България, не по-късно от края на работния ден, в който са записани.
(4) Данните по ал. 3 се обменят с Европейската комисия съгласно стандартите за обмен на данни, посочени в чл. 9 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията от 6 февруари 2017 г. относно регистъра на риболовния флот на Съюза (OB, L 34, 9.02.2017 г.).

Раздел V.
Съдържание и ред на водене на регистъра на центровете за първа продажба на продукти от риболов


Чл. 16. В регистъра на центровете за първа продажба на продукти от риболов се вписват следните данни:
1. уникален идентификационен код на регистрацията - съгласно приложение № 11;
2. наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК на юридическото лице;
3. номер на документ за платена такса;
4. номер и дата на издаване на документа за собственост или на документа, удостоверяващ правното основание за ползване на обекта;
5. номер и дата на удостоверението за регистрация, издадено по реда на чл. 12 от ЗХ.

Чл. 17. Данните, подлежащи на вписване в регистъра, се:
1. подават от заявителите;
2. взимат служебно от издадените актове по глава пета от ЗРА.

Раздел VI.
Съдържание и ред на водене на регистъра на регистрираните по реда на чл. 46д, ал. 1 от ЗРА купувачи


Чл. 18. В регистъра на регистрираните купувачи се вписват следните данни:
1. уникален идентификационен код на регистрацията - съгласно приложение № 11;
2. наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК на юридическото лице;
3. номер на документа за платена такса;
4. номер и дата на удостоверението за регистрация, издадено по реда на чл. 12 от ЗХ или по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 19. Данните, подлежащи на вписване в регистъра, се:
1. подават от заявителите;
2. взимат служебно от издадените актове по глава пета от ЗРА.

Раздел VII.
Съдържание и ред на водене на регистъра на разрешителните за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели по чл. 40, ал. 1 от ЗРА


Чл. 20. В регистъра на разрешителните за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели се вписват следните данни:
1. уникален идентификационен код и дата на регистрацията - съгласно приложение № 12;
2. име, месторабота и длъжност на лицето, което извършва експеримента;
3. разрешените за улов на видове риба и други водни организми - по семейство и размер;
4. цел на изследването;
5. период на валидност на разрешителното;
6. период, за който може да се извършва улов;
7. водни обекти, в които се разрешава да се извършва улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели;
8. видовете риболовни уреди и средства;
9. информация за уловената риба и други водни организми (по видове, количество, размерни групи и други) с научноизследователски цели за целия период на валидност на разрешителното.

Чл. 21. Данните, подлежащи на вписване в регистъра, се:
1. подават от заявителите;
2. взимат служебно от издадените актове по глава четвърта, раздел II от ЗРА.

Раздел VIII.
Съдържание и ред на водене на регистъра на лицата по чл. 14, ал. 1 от ЗРА


Чл. 22. В регистъра на лицата по чл. 14, ал. 1 от ЗРА се вписват следните данни:
1. уникален идентификационен код и дата на регистрацията - съгласно приложение № 13;
2. име и ЕГН на физическото лице, на което е издадено свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов;
3. номер на протокола от проведения изпит за правоспособност за извършване на стопански риболов;
4. дата на провеждане на изпита;
5. наименование на териториалното звено (ТЗ), в което е проведен изпитът.

Чл. 23. Данните, подлежащи на вписване в регистъра, се:
1. подават от заявителите;
2. взимат служебно от издадените актове по глава трета, раздел I от ЗРА.

Раздел IX.
Съдържание и ред на водене на регистъра на констативните протоколи, актовете за установяване на административни нарушения, издадените и влезли в сила наказателни постановления, издавани от оправомощените служители на ИАРА


Чл. 24. В регистъра на констативните протоколи (КП), актовете за установяване на административни нарушения (АУАН), издадените и влезли в сила наказателни постановления, издавани от оправомощените служители на ИАРА, се вписват следните данни:
1. номер и дата на КП;
2. име и длъжност на лицето, съставило КП;
3. име и длъжност/и на лицето/ата, свидетел/и по съставянето на КП;
4. име на проверяваното лице;
5. проверяван обект - наименование, или превозно средство - регистрационен номер, или плавателен съд - външна маркировка и име;
6. установено нарушение;
7. номер и дата на АУАН;
8. име и длъжност на оправомощения служител на ИАРА, съставил АУАН;
9. име, месторабота, длъжност, ЕГН за физически лица или ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) на лицето, на което е съставен АУАН;
10. проверяван обект - наименование, или превозно средство - регистрационен номер, или плавателен съд - външна маркировка и име;
11. дата и място на извършване на нарушението;
12. законовите разпоредби от съответния нормативен акт, които са били нарушени;
13. административнонаказателна/и разпоредба/и;
14. иззети уреди, средства и риба (ако има такива);
15. дата на връчване на АУАН, а в случите, когато същият се връчва със съдействието на други държавни органи, се изписват номер и дата на документа, с който е връчен;
16. на кого са предадени иззетите вещи за съхранение;
17. номер и дата на издаване на наказателно постановление (НП);
18. име и длъжност на оправомощения служител на ИАРА, издал НП;
19. име, месторабота, длъжност, ЕГН за физически лица или ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ на лицето, на което е издадено НП;
20. проверяван обект - наименование, или превозно средство - регистрационен номер, или плавателен съд - външна маркировка и име;
21. дата и място на извършване на нарушението;
22. законовите разпоредби от съответния нормативен акт, които са били нарушени;
23. административнонаказателна/и разпоредба/и;
24. размер на наложена глоба и/или имуществена санкция;
25. обезщетение;
26. иззети уреди, средства и риба (ако има такива);
27. актуално състояние на административнонаказателното производство (висящо, спряно, възобновено, прекратено или приключило);
28. номер и дата на документа за спиране на административнонаказателното производство, в случай че е спряно;
29. номер и дата на документа за възобновяване на административнонаказателното производство, в случай че е възобновено;
30. номер и дата на документа за прекратяване на административнонаказателното производство, в случай че е прекратено;
31. дата и номер на документа, с който е връчено НП;
32. номер и дата на съдебно решение, в случай че НП е преминало производство по съдебен контрол;
33. дата на влизане в сила на НП, в случай че не е преминало съдебен контрол;
34. дата на влизане в сила на съдебното решение, когато НП е отменено, изменено или потвърдено;
35. измененият размер на наложената санкция от съда, в случай че същата е изменена;
36. размерът на обезщетението, потвърдено или изменено от съда;
37. номер и дата на плащане или на писмото за принудително изпълнение;
38. размер на постъпило частично плащане по НП;
39. разпореждане с отнетите вещи (предоставени за ползване, продадени, бракувани, върнати);
40. в случай на продажба се въвежда размерът на сумата, получена от продажбата на съответната вещ;
41. погасено по давност НП.

Чл. 25. Данните, подлежащи на вписване в регистъра, се взимат служебно от издадените актове по глава осма от ЗРА.

Раздел X.
Други данни, които се вписват в ИСС на ИАРА


Чл. 26. (1) В ИСС се вписват:
1. данни за броя наети лица (по област на дейност, вид заетост, пол, възрастови групи, образование и гражданство) съгласно изискванията на чл. 18е, ал. 9, чл. 27, т. 1 и чл. 27а от ЗРА;
2. общият улов и/или производство по видове или брой, където е приложимо, риба или други водни организми;
3. вид на преработката на продуктите от риболов;
4. присъдени точки за тежки нарушения.
(2) На основание подадена информация от капитана на риболовния кораб в ИСС се вписват:
1. датата на излизане от пристанище и името на пристанището;
2. датата на влизане в пристанище и името на пристанището;
3. датата и часът на влизане в зона за риболов;
4. датата и часът на излизане от зона за риболов;
5. данни за риболовната операция (видове риба и други водни организми в килограми живо тегло или брой използвани единици за съхранение (каси, кутии, кошове и др.), размерни групи, нежелан прилов, произход (воден обект) и др.;
6. претоварването от кораб на кораб;
7. данни за съвместните риболовни дейности (името на втория риболовен съд, външната маркировка и името на неговия капитан);
8. вид на преработката на продуктите от риболов (филета, изкормена, без глава и др.);
9. общият улов по дати и по видове риба или други водни организми;
10. данни за разтоварването на продуктите от риболов на пристанище (видове риба и други водни организми в килограми живо тегло или брой използвани единици за съхранение (каси, кутии, кошове и др.).
(3) На основание подадена информация от лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, в ИСС се вписват:
1. видът риба или други водни организми, обект на продажба;
2. начинът на представяне на продадената риба или други водни организми (цяла, личинки, хайверни зърна);
3. предназначението на продадената риба или други водни организми (за човешка консумация, за животинска консумация, за зарибяване - за пускане в реки, морета, водоеми за естествено развитие, за угояване - за пускане в обекти за изкуствено отглеждане и др.);
4. средното единично тегло в килограми за рибата или другите водни организми;
5. общото количество риба или други водни организми в килограми или бройките, когато рибата, хайверът или водните организми са за зарибяване;
6. единичната продажна цена за килограм/брой риба или други водни организми;
7. общата стойност на продадената риба или други водни организми;
8. произведената през предходната година риба или други водни организми по видове, по категории (стадий/ите от развитието на рибата и другите водни организми: хайвер, зарибителен материал, риба за консумация, маточни риби и др.).
(4) На основание подадена информация от организаторите на центровете за първа продажба или регистрираните купувачи в ИСС се вписват:
1. наименованието на всеки вид риба или друг воден организъм и мястото на улова;
2. размерът или теглото, качеството, видът на представяне и степента на свежест на всеки вид риба или друг воден организъм;
3. минималният размер риба или друг воден организъм, ако такъв е определен;
4. цената и количеството за всеки вид риба или друг воден организъм, както и за всеки размерът или теглото, качеството, видът на представяне и степента на свежест;
5. предназначението за продукти, които не подлежат на последваща продажба (за преработка, за човешка консумация, за съхранение);
6. имената на продавача и купувача;
7. мястото и датата на продажбата;
8. номерът и датата на договора за продажба, в случай че такъв е сключен.

Чл. 27. (1) Данните по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се подават от лицата, които извършват стопански риболов в съответствие с чл. 17 от ЗРА, или лицата, регистрирани по чл. 25 от ЗРА, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, по реда на ЗЕДЕУУ или в ТЗ на ИАРА на хартиен или магнитен носител.
(2) Данните по чл. 26, ал. 1, т. 4 се вземат служебно от заповедите на изпълнителния директор на ИАРА за присъждане на точки съгласно Наредба № 3 от 2013 г.

Чл. 28. Данните по чл. 26, ал. 2 се подават от капитана на риболовния кораб по реда на ЗЕДЕУУ или в ТЗ на ИАРА на хартиен или магнитен носител.

Чл. 29. Данните по чл. 26, ал. 3 се подават от организаторите на центровете за първа продажба или регистрираните купувачи по реда на ЗЕДЕУУ или в ТЗ на ИАРА на хартиен или магнитен носител.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Масив" е набор от информационни полета, които са организирани по определен начин, като всяко поле от него се индексира с пореден номер или със символен низ.
2. "Събитие" означава всяко вписване или отписване от РРК на кораб, или промяна в една от характеристиките му, изброени в приложение № 10.
3. "Уникален идентификационен код на регистрация" е буквено-цифрова комбинация, чрез която еднозначно се достига до информационните полета на запис в масив.
4. "Уникален идентификационен номер за Европейския съюз - CFR" е номерът CFR, вписан в регистъра на риболовните кораби. При вписване на кораб за пръв път в регистъра на риболовните кораби на Република България CFR номерът се издава от Изпълнителна агенция "Морска администрация" съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за вписване в регистъра на корабите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 16, ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 54 от 2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 45 от 2006 г.).

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2, т. 8 и чл. 14, т. 4

Таблица за определяне код на събитието в регистъра на риболовните кораби

Включване във флота

Инвентаризация

CEN

Новопостроен

CST

Промяна на дейността

CHA

Внос, трансфер

IMP

Във флота

Промяна

MOD

Напускане на флота

Унищожаване, корабокрушение

DES

Смяна на дейността

RET

Износ, трансфер

EXPПриложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 1 и 5

Номерът на уникалния идентификационен код на регистрацията и номерът на разрешителното за стопански риболов се състоят от 8 арабски цифри, като:
- първите две цифри са код на сектор "Рибарство и контрол";
- третата цифра е код на вида воден обект;
- останалите цифри са пореден номер, под който е издадено разрешителното за стопански риболов.
Таблица 1
Код на сектор "Рибарство и контрол"

Код

Сектор "Рибарство и контрол"

1

2

01

Благоевград

02

Бургас

03

Варна

04

Велико Търново

05

Видин

06

Враца

07

Габрово

08

Добрич

09

Кюстендил

10

Кърджали

11

Ловеч

12

Монтана

13

Пазарджик

14

Перник

15

Плевен

16

Пловдив

17

Разград

18

Русе

19

Силистра

20

Сливен

21

Смолян

22

София област

23

Стара Загора

24

Търговище

25

Хасково

26

Шумен

27

Ямбол


Таблица 2
Код на вида воден обект

Код

Вид воден обект

1

във водите на Черно море

2

във водите на р. Дунав

3

във водите на крайморските и крайдунавските езера

4

във водите на вътрешни водни обекти

6

Черно море - със специализиран уред далян
Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1, т. 6

Номерът на удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се състои от 11 арабски цифри и буква (в случите, когато се издава за улов на квотиран вид), като:
- първите осем цифри представляват номер на разрешително за стопански риболов (определен съгласно приложение № 2);
- останалите цифри са пореден номер, под който е издадено удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми;
- буква "К" - за улов на калкан:


Приложение № 4 към чл. 12, т. 1

Номерът на уникалния идентификационен код на регистрацията се състои от 8 арабски цифри, като:
- първите две цифри са код на сектор "Рибарство и контрол" (съгласно табл. 1 от приложение № 8);
- третата цифра е код на вида воден обект (съгласно табл. 2 от приложение № 2);
- останалите цифри са пореден номер за съответния сектор "Рибарство и контрол":


Приложение № 5 към чл. 14, т. 17 и 18

Таблица за определяне код на основното и допълнителното риболовно съоръжение в регистъра на риболовните кораби

Категория съоръжение

Вид съоръжение

Код

1

2

3

Заграждащи мрежи

Гъргъри:

PS

- Гъргъри, теглени от един кораб

PS 1

- Гъргъри, теглени от два кораба

PS 2

Лампари

LA

Мрежи

Грибове (плажни)

SB

Грибове (корабни):

SV

- Датски грибове

SDN

- Шотландски грибове

SSC

- Двойни грибове

SPR

Грибове (неопределени)

SX

Тралове

Дънни тралове

Бим тралове

TBB

Дънни тралове

OTB

Дънни тралове, теглени от два кораба

PTB

Дънни тралове за норвежки омар

TBN

Дънни тралове за скариди

TBS

Дънни тралове (неопределени)

TB

Пелагични тралове

Пелагични тралове

OTM

Пелагични тралове, теглени от два кораба

PTM

Пелагични тралове за скариди

TMS

Пелагични тралове (неопределени )

TM

Близнецови тралове

OTT

Пелагични тралове, теглени от два кораба (неопределени)

PT

Други тралове (неопределени)

TX

Драги

Корабни драги

DRB

Ръчни драги

DRH

Вдигащи се мрежи

Преносими вдигащи се мрежи

LNP

Вдигащи се мрежи, управлявани от кораба

LNB

Стационарни вдигащи се мрежи, управлявани от брега

LNS

Вдигащи се мрежи (неопределени)

LN

Хрилни и оплитащи мрежи

Хрилни мрежи (закотвени)

GNS

Хрилни мрежи (дрифтерни, плаващи)

GND

Заграждащи хрилни мрежи

GNC

Фиксирани хрилни мрежи (на колове)

GNF

Тристенни хрилни мрежи

GTR

Комбинирани тристенни хрилни мрежи

GTN

Хрилни и оплитащи мрежи (неопределени)

GEN

Хрилни мрежи (неопределени)

GN

Капани

Стационарни непокрити мрежени капани

FPN

Винтери или други капанни уреди (покрити)

FPO

Цилиндрични или конусовидни режени капани

FYK

Въздушни капани

FAR

Капани (неопределени)

FIX

Въдици и парагади

Чепарета, ръчни въдичарски уреди и въдици

LHP

Чепарета, въдичарски уреди и въдици (механизирани)

LHM

Парагади и кърмаци (закотвени)

LLS

Плаващи парагади

LLD

Парагади (неопределени)

LL

Влачещи се въдичарски уреди

LTL

Въдици и парагади (неопределени)

LX

Съоръжения за събиране на улова

Помпи

HMP

Механизирани драги

HMD

Съоръжения за събиране на улова (неопределени)

HMX

Други съоръжения

MIS

Уред за любителски риболов

RG

Неизвестен или неопределен риболовен уред

NKПриложение № 6 към чл. 14, т. 26

Таблица за определяне код на материала на корпуса по регистъра на риболовните кораби

Дърво

1

Метал

2

Стъклопласт/Пластмаса

3

Други

4

Неизвестен (1)

5

Полиестер

6

Алуминий

7

(1) Не важи за корабите от флота или декларираните след 1 януари 2003 г.


Приложение № 7 към чл. 14, т. 28 и 33

Таблица за определяне код на сегмент по регистъра на риболовните кораби

Вътрешен флот

MFL

Аквакултура

AQUПриложение № 8 към чл. 14, т. 30

Таблица за определяне код на тип износ по регистъра на риболовните кораби

Износ или трансфер

EX

Износ в рамките на смесено дружество

SMПриложение № 9 към чл. 14, т. 31

Таблица за определяне код на държавната помощ по регистъра на риболовните кораби

Помощ, която не се съфинансира от Общността

AE

Помощ, съфинансирана от Общността

AC

Помощ за смяна на двигател (група)

EG

Помощ за смяна на двигател (индивидуално)

EI

Няма държавна помощ

PAПриложение № 10 към чл. 15, ал. 2

Таблица за определяне на данните и описване на събитие

Наименование на полето

Максимален брой  знаци

Изравняване Л (ляво)/Д (дясно)

Определение и коментар

1

2

3

4

Страна на регистрация

3

-

Страна членка (алфа-3 ISO код), в която корабът е регистриран за риболов, съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013

Винаги докладващата страна

Уникален идентификационен номер за ЕС - CFR

12

-

Уникален идентификационен номер на риболовния кораб.

Страна членка (алфа-3 ISO, следван от идентифицираща серия (9 знака). Когато серията е по-малка от 9 знака, следва да се прибавят нули от ляво надясно

UVI

10

-

Уникален идентификационен номер на кораба (номер по ММО) съгласно Регламент (ЕС) № 404/2011, който съдържа 10 символа, от които 3 букви и 7 цифри

Код на събитието

3

-

Код, идентифициращ типа на събитието съгласно приложение № 1

Дата на събитието

8

-

Дата (ГГГГММДД), на която събитието се случва

Индекс за издадено разрешително за стопански риболов

1

-

Кораб с риболовен лиценз съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета;

Д(да)/Н(не)

Номер на издаденото разрешително за стопански риболов

14

Л

 

Външна маркировка на кораба

14

Л

Съгласно Регламент (ЕС) № 404/2011

Име на кораба

40

Л

Наименование на риболовния кораб, вписан в РРК

Пристанище на регистрация на кораба

5

Л

Национален код

Индекс, указващ разполага ли корабът с международна радио-комуникационна система - IRCS

1

-

Кораб с международно радиопредаване на борда

Д(да)/Н(не)

Международна позивна - IRCS

7

Л

Международен код за радиоповикване

Индекс, указващ разполага ли корабът с устройство за наблюдение със сателит - VMS

1

-

Система за наблюдение на корабите.

Кораб със сателитна система за наблюдение в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и членове 18 - 28 от Регламент (ЕС) № 404/2011

Д(да)/Н(не)

Индикатор ERS

1

-

Кораб с електронна система за докладване (бордови дневник) в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и членове 29 и следващите от Регламент (ЕС) № 404/2011 - Да/Не

Индикатор AIS

1

-

Кораб с автоматична система за идентификация в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 - Да/Не

Вид на кораба

3

-

В съответствие с Международната стандартна статистическа класификация на риболовните кораби

Основно риболовно съоръжение

3

Л

Код на основния риболовен уред съгласно приложение № 5

Допълнително риболовно съоръжение

3

Л

Код на допълнителния риболовен уред съгласно приложение № 5

Обща дължина - LOA

6

Д

Обща дължина в метри, определена в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1130

Дължина между перпендикулярите - LBP

6

Д

Дължина между перпендикулярите в метри, определена в съответствие с Регламент 2017/1130

Бруто тонаж

8

Д

В бруто тона в съответствие с Регламент 2017/1130

Друг тонаж

8

Д

В тонове съгласно Конвенцията Осло или съгласно определение, установено от страната членка

Разрешено увеличение на тонажа по съображения за сигурност - GT‘s

7

Д

В бруто тона, нарастване в тонажа, разрешено от съображения за сигурност, съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013

Мощност на главния двигател

8

Д

В kW в съответствие с Регламент 1130/2017

Мощност на спомагателния/те двигател/и

8

Д

В kW. Включва всички инсталирани мощности, невключени в графата "Мощност на главния двигател"

Материал на корпуса

1

-

Код съгласно приложение № 6

Влизане в експлоатация:

година

4

-

В съответствие с Регламент 1130/2017

Влизане в експлоатация:

месец

2

-

В съответствие с Регламент 1130/2017

Влизане в експлоатация:

ден

2

-

В съответствие с Регламент 1130/2017

Сегмент

3

-

Код съгласно приложение № 7

Страна вносител/износител

3

-

Алфа-3 ISO код на изнасящата или внасящата страна

Тип износ

2

-

Код съгласно приложение № 8

Код на държавната помощ

2

-

Код съгласно приложение № 9

Дата на административното решение

8

-

Дата (ГГГГ/ММ/ДД) на административното решение

Сегмент, визиран в административното решение съгласно приложението по т. 31

3

-

Код съгласно приложение № 7

Година на построяване

4

 

Дата на започване на строителството

Място на построяване

100

Л

Свободен текст. Име на корабостроителницата, града и държавата, където корпусът е бил построен

Име на ползвателя

100

Л

Представител на кораба:

Физическо лице: име

Юридическо лице: име

Адрес на ползвателя

100

Л

Свободен текст. Адресът трябва да е достатъчно ясен, за да може да се контактува с представителя: улица, номер, пощенски код, град и държава

Отбелязване дали ползвателят е собственик на кораба

1

-

Кораб, на който представителят е и собственик

Д(да)/Н(не)

Име на собственика

100

Л

Физическо лице: име

Юридическо лице: име

Адрес на собственика

100

Л

Свободен текст. Адресът трябва да е достатъчно ясен, за да може да се контактува с представителя: улица, номер, пощенски код, град и държаваПриложение № 11 към чл. 16, т. 1 и чл. 18, т. 1

Номерът на уникалния идентификационен код на регистрацията по чл. 46 от ЗРА се състои от 8 арабски цифри, като:
- първите две цифри са код на сектор "Рибарство и контрол" (съгласно табл. 1 от приложение № 8);
- останалите цифри са пореден номер за съответния сектор "Рибарство и контрол":

Приложение № 12 към чл. 20, т. 1

Номерът на уникалния идентификационен код на регистрацията по чл. 40, ал. 1 от ЗРА се състои от пореден номер на издаденото за текущата година разрешително и дата на издаване на документа:

Приложение № 13 към чл. 22, т. 1

Номерът на уникалния идентификационен код на регистрацията се състои от 16 арабски цифри, като:
- първите четири цифри са годината на издаване;
- следващите цифри са пореден номер, по който е издадено удостоверението;
- останалите осем цифри са дата на издаване на документа:

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума