навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБОЛОВНИЯ ФЛОТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 29.11.2019 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за управление на риболовния флот на Република България.

Чл. 2. (1) Риболовният флот на Република България е част от риболовния флот на Европейския съюз (Съюза) и включва всички риболовни кораби, плаващи под знамето на Република България.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) събира, проверява, заверява и вписва данни за риболовните кораби, плаващи под знамето на Република България, и тяхната дейност в регистъра на риболовните кораби на Република България.
(3) Регистърът по ал. 2 се води и поддържа от ИАРА по реда на наредбата по чл. 16, ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).
(4) Данните по ал. 2 се използват за прилагане на правилата на Общата политика в областта на рибарството на Съюза и определяне на националната политика в тази област.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБОЛОВНИЯ ФЛОТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Чл. 3. (1) Риболовният капацитет на корабите, регистрирани за извършване на стопански риболов или превоз на продукти от стопански риболов във водите на Черно море, в нито един момент не трябва да надвишава пределните граници, определени в приложение II на Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ, L 354/22 от 28.12.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1380/2013".
(2) Риболовният капацитет на корабите, използвани само при производство на аквакултури във водите на Черно море, не е част от риболовния капацитет по ал. 1.
(3) Границите на риболовния капацитет по ал. 1 се намаляват автоматично с размера на отписания с публична помощ риболовен капацитет и същият не може да бъде ползван повторно.

Чл. 4. На вписване в регистъра на риболовните кораби подлежат всички кораби, използвани за извършване на стопански риболов или за превоз на продукти от стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав, както и тези, използвани при производство на аквакултури във водите на Черно море.

Чл. 5. (1) На всеки кораб, който за пръв път влиза в риболовния флот на Европейския съюз, при първото вписване в националния регистър на риболовните кораби се издава единен идентификационен номер за Европейския съюз (CFR).
(2) Номерът по ал. 1 се посочва във всички данни за характеристиките и събитията, свързани с риболовния кораб, предавани между държавите членки и Европейската комисия, и не може:
1. да бъде изменян по време на периода, през който риболовният кораб е част от риболовния флот на Съюза, дори при прехвърляне на кораба към флота на друга държава членка;
2. да се преотстъпва на друг кораб.
(3) Ако риболовен кораб бъде изнесен извън Съюза и внесен отново в държава членка, на риболовния кораб се издава същият CFR номер.
(4) При вписване на кораб за пръв път в регистъра на риболовните кораби на Република България CFR номерът се издава от Изпълнителна агенция "Морска администрация" съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за вписване в регистъра на корабите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.) (Наредба № 1 от 2003 г.).

Чл. 6. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури организира вписването и отписването на кораби от морския риболовен флот на Република България в регистъра на риболовните кораби по такъв начин, че вписването на нов риболовен капацитет без публична помощ да бъде компенсирано от предшестващо отписване на риболовен капацитет без публична помощ, най-малко равен на новозаписания.

Чл. 7. (1) Вписване/отписване на кораб в регистъра на риболовните кораби или на риболовен капацитет от него се извършва въз основа на подадено в едно от териториалните звена (ТЗ) на ИАРА писмено заявление по образец от собственика или упълномощено от него лице с нотариална заверка на подписите.
(2) Самоличността и представителната власт на заявителя се проверяват при подаването на заявлението, а когато е подадено чрез лицензиран пощенски оператор, заявлението трябва да е с нотариална заверка на подписите.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА КОРАБИ В РЕГИСТЪРА НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I.
Вписване и отписване на риболовни кораби от регистъра на риболовните кораби, използвани за извършване на стопански риболов или превоз на продукти от стопански риболов във водите на Черно море


Чл. 8. Вписването и отписването на риболовни кораби в регистъра на риболовните кораби се осъществява при спазване на разпоредбите на част IV от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Чл. 9. Вписването на кораби, използвани за извършване на стопански риболов или превоз на продукти от стопански риболов във водите на Черно море, в регистъра на риболовните кораби, воден от ИАРА, се извършва след:
1. вписване в регистъра на корабите, воден от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) съгласно Наредба № 1 от 2003 г.;
2. наличие на валидно удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, издадено от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);
3. осигуряване на риболовен капацитет (брутен тонаж в БТ и мощност в квт), което е задължение на собственика на риболовния кораб.

Чл. 10. (1) Риболовен капацитет се осигурява чрез:
1. отписване на кораб от регистъра на риболовните кораби или на риболовен капацитет от него;
2. получаване на риболовен капацитет въз основа на проведена от ИАРА процедура за разпределяне на свободен риболовен капацитет.
(2) Осигуреният риболовен капацитет по ал. 1, т. 1 трябва да бъде равен на или по-голям от капацитета на кораба, заявен за вписване.
(3) Осигуреният риболовен капацитет чрез класиране по ал. 1, т. 2 трябва да бъде равен на капацитета на кораба, заявен за вписване.

Чл. 11. (1) За вписване на кораб в регистъра на риболовните кораби чрез отписване на един или повече риболовни кораби се подава заявление за отписване/вписване по образец съгласно приложение № 1.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат копие на валидно свидетелство за регистрация и свидетелство за годност, издадени от ИАМА, за кораба, обект на вписването.
(3) За вписване на кораб в регистъра на риболовните кораби чрез осигуряване на риболовен капацитет се подава заявление за вписване по образец съгласно приложение № 2.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат следните документи:
1. копие на валидно свидетелство за регистрация и валидно свидетелство за годност, издадени от ИАМА;
2. заверено копие от договор/декларация за продажба/предоставяне на риболовен капацитет (бруто тонаж и мощност в квт) с нотариална заверка на подписите - в случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1;
3. оригинал на удостоверението за свободен риболовен капацитет - в случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1.

Чл. 12. (1) Увеличаването на риболовен капацитет на риболовен кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби, се извършва при спазване на следните изисквания:
1. осигуряване на риболовен капацитет по реда на чл. 10, ал. 1;
2. отразяване на промените в техническите характеристики на кораба в регистъра на корабите, воден от ИАМА.
(2) За вписване по ал. 1 се подава заявление по образец съгласно приложение № 3.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат следните документи:
1. копие на валидно свидетелство за регистрация и валидно свидетелство за годност, издадени от ИАМА, с отразени промени в техническите характеристики;
2. заверено копие от договор/декларация за продажба/предоставяне на риболовен капацитет (бруто тонаж и мощност в квт) с нотариална заверка на подписите - в случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1;
3. оригинал на удостоверението за свободен риболовен капацитет - в случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1.

Чл. 13. (1) За осигуряване на свободен риболовен капацитет чрез отписване на риболовен кораб от регистъра на риболовните кораби се подава заявление по образец съгласно приложение № 4.
(2) За осигуряване на свободен риболовен капацитет чрез намаляване на риболовния капацитет на риболовни кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби, се подава заявление по образец съгласно приложение № 5.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат копие на валидно свидетелство за регистрация и свидетелство за годност, издадено от ИАМА, с отразени промени в техническите характеристики.
(4) При намаляване на риболовния капацитет на реконструирания или модифициран риболовен кораб следва да се издаде ново разрешително за стопански риболов след подаване на изискуемите по чл. 18 от ЗРА документи.

Чл. 14. При смяна на собствеността на риболовен кораб риболовният капацитет следва риболовния кораб и правото върху него преминава върху новия му собственик, без да е необходимо да се подава заявление за отписване от регистъра на риболовните кораби от предишния собственик.

Чл. 15. (1) Собственик на риболовен кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби, е длъжен да уведоми ИАРА в 14-дневен срок от настъпване на всяко едно от следните събития, а в случаите по т. 1, 3 и 4 е длъжен да уведоми и БАБХ:
1. промяна в собствеността;
2. промяна на техническите характеристики на риболовния кораб;
3. спиране извършването на риболовна дейност за срок, по-дълъг от 3 месеца (поради ремонт, туристическа дейност и др.);
4. възобновяване на риболовната дейност.
(2) Собственикът на риболовен кораб, ползвал публична помощ във връзка с промяна на техническите характеристики на кораба, следва да предоставя и данни за настъпилата промяна.
(3) Мощността на двигателите на кораби, заменени с публична помощ, не следва да надхвърля:
1. за кораби с обща дължина до 12 метра - мощността на заменените двигатели;
2. за кораби с обща дължина между 12 и 18 метра - 80 на сто от мощността на заменените двигатели;
3. за кораби с обща дължина между 18 и 24 метра - 70 на сто от мощността на заменените двигатели.

Чл. 16. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява служебно ИАРА в 7-дневен срок от отписването на риболовен кораб по чл. 9 по реда на раздел V от Наредба № 1 от 2003 г.
(2) Българската агенция по безопасност на храните в 7-дневен срок уведомява служебно ИАРА за заличаване на регистрацията и обезсилване на удостоверението за регистрация на риболовен кораб по реда на чл. 16, ал. 2 от Закона за храните.

Чл. 17. (1) Риболовните кораби по чл. 9, отписани по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 3 от Наредба № 1 от 2003 г., подлежат на отписване от регистъра на риболовните кораби в 3-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 16, ал. 1.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури уведомява писмено собственика на риболовен кораб, отписан от регистъра на риболовните кораби съгласно ал. 1, в 7-дневен срок.
(3) Собственик на риболовен кораб, отписан от регистъра на риболовните кораби съгласно ал. 1, може в едномесечен срок от датата на получаване на уведомлението по ал. 2 да поиска писмено да му бъде издадено удостоверение за свободен риболовен капацитет.
(4) След изтичане на срока по ал. 3 непоисканият риболовен капацитет се разпределя по реда на глава четвърта.
(5) В 3-дневен срок от получаване на уведомление по чл. 16, ал. 2 ИАРА отписва служебно риболовния кораб от регистъра на риболовните кораби и уведомява писмено в 7-дневен срок собственика му за отписването.

Чл. 18. (1) Риболовните кораби по чл. 9, отписани по чл. 22, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г., подлежат на отписване от регистъра на риболовните кораби в 3-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 16, ал. 1.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури служебно издава удостоверение за свободен риболовен капацитет на собственика на риболовен кораб, отписан от регистъра на риболовните кораби съгласно ал. 1, и писмено го уведомява в 7-дневен срок.
(3) Собственикът на риболовен кораб, отписан от регистъра на риболовните кораби съгласно ал. 1, може в тригодишен срок от датата на отписването по ал. 1 да поиска вписване на друг кораб с риболовен капацитет, по-малък или равен на отписания.

Чл. 19. (1) Риболовните кораби, използвани за извършване на стопански риболов или превоз на продукти от стопански риболов във водите на Черно море, отписани по чл. 22, ал. 2 от Наредба № 1 от 2003 г., подлежат на служебно отписване от регистъра на риболовните кораби.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в 14-дневен срок уведомява писмено собственика на риболовен кораб, отписан от регистъра на риболовните кораби съгласно ал. 1.
(3) Освободеният в резултат на отписването по ал. 1 риболовен капацитет се разпределя по реда на глава четвърта.

Чл. 20. Отписването на риболовен кораб от регистъра на риболовните кораби се извършва след прекратяване на издаденото за него разрешително за извършване на стопански риболов във водите на Черно море.

Чл. 21. (1) При установяване на непълноти и/или несъответствия в заявлението по чл. 11, ал. 1 и 3, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 1 и 2 и приложените към него документи изпълнителният директор на ИАРА уведомява заявителя в 7-дневен срок от получаването на заявлението.
(2) Заявителят отстранява непълнотите и/или несъответствията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 2 производството по вписване/отписване на риболовен кораб или увеличаване/намаляване на риболовен капацитет се прекратява със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, която се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице мотивирано отказва вписване на риболовен кораб в регистъра на риболовните кораби, когато:
1. не са изпълнени условията по чл. 9;
2. липсва работещо сателитно устройство за кораби с обща дължина 12 метра или повече, което позволява корабът да бъде автоматично локализиран и идентифициран чрез системата за наблюдение на корабите;
3. липсва оборудвана и поддържана в действие система за автоматично разпознаване за кораби с обща дължина над 15 метра съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на Общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ, L 343/1 от 22.12.2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1224/2009";
4. корабът е включен в списъка с кораби, извършвали незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов.
(5) Отказът за вписване на риболовен кораб в регистъра на риболовните кораби по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 22. (1) Удостоверение за свободен риболовен капацитет по образец съгласно приложение № 6 (брутен тонаж в БТ и мощност в квт) се издава от ИАРА:
1. при отписване на риболовен кораб от регистъра на риболовните кораби по желание на собственика - за размера на отписания риболовен капацитет;
2. при намаляване на риболовния капацитет на риболовен кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби - за размера на намаления риболовен капацитет;
3. в случаите по чл. 17, ал. 3;
4. в случаите по чл. 18.
(2) Удостоверението по ал. 1 е поименно и може да се преотстъпва или прехвърля на друго лице само с документ с нотариална заверка на подписите, който задължително съдържа:
1. име/наименование и адрес/седалище на притежателя на удостоверението за свободен риболовен капацитет и на правоприемника;
2. ЕГН/ЕИК на притежателя на удостоверението за свободен риболовен капацитет и на правоприемника;
3. размер (брутен тонаж в БТ и мощност в квт) на прехвърления/преотстъпения свободен риболовен капацитет.
(3) Удостоверението по ал. 1 е със срок на валидност три години от датата на издаването му.
(4) При изтичане на срока на валидност лицето, притежаващо правата над издаденото удостоверение, губи правото си върху свободния риболовен капацитет, като освободеният риболовен капацитет се разпределя по реда на глава четвърта.
(5) При прехвърляне/преотстъпване на риболовен капацитет съгласно ал. 2 на приобретателя на правата се издава ново удостоверение със срок на валидност до изтичането на срока на първоначално издаденото удостоверение по ал. 1.

Раздел II.
Вписване и отписване на риболовни кораби, извършващи стопански риболов или превоз на продукти от стопански риболов в река Дунав


Чл. 23. Вписването на кораби, извършващи стопански риболов или превоз на продукти от стопански риболов в река Дунав, в регистъра на риболовните кораби, воден от ИАРА, се извършва след:
1. вписване в регистъра на корабите, воден от ИАМА съгласно Наредба № 1 от 2003 г.;
2. наличие на валидно удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, издадено от БАБХ.

Чл. 24. (1) За вписване на риболовен кораб по чл. 23 в регистъра на риболовните кораби се подава заявление за вписване по образец съгласно приложение № 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат копие на валидно свидетелство за регистрация и контролен талон за преглед на кораб, издадени от ИАМА.
(3) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури проверява по служебен път за наличието на валидно удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, издадено от БАБХ.

Чл. 25. Риболовен кораб, вписан по реда на чл. 23, се отписва от регистъра на риболовните кораби:
1. когато отпадне основанието за вписване;
2. по искане на собственика.

Чл. 26. За отписване на риболовен кораб по чл. 23 от регистъра на риболовните кораби се подава заявление за отписване по образец съгласно приложение № 4.

Чл. 27. Собственикът на риболовен кораб по чл. 23, вписан в регистъра на риболовните кораби, е длъжен да уведоми ИАРА в 14-дневен срок от настъпване на всяко едно от следните събития, а в случаите по т. 1, 3 и 4 е длъжен да уведоми и БАБХ:
1. промяна в собствеността;
2. промяна на техническите характеристики на риболовния кораб;
3. спиране извършването на риболовна дейност за повече от 3 месеца;
4. възобновяване на риболовна дейност.

Чл. 28. Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява служебно ИАРА в 7-дневен срок от отписването на риболовен кораб по чл. 23 по реда на раздел V от Наредба № 1 от 2003 г.

Чл. 29. Българската агенция по безопасност на храните уведомява служебно ИАРА в 7-дневен срок от заличаването на регистрацията и обезсилване на удостоверението за регистрация на риболовен кораб по чл. 23 по реда на чл. 16, ал. 2 от Закона за храните.

Чл. 30. В 3-дневен срок от получаване на уведомление по чл. 28 или 29 ИАРА отписва служебно риболовния кораб от регистъра на риболовните кораби и уведомява писмено в 7-дневен срок собственика му за отписването.

Чл. 31. Отписването на риболовен кораб, извършващ стопански риболов или превоз на продукти от стопански риболов в река Дунав, от регистъра на риболовните кораби се извършва след прекратяване на издаденото за него разрешително за извършване на стопански риболов в река Дунав.

Чл. 32. (1) При установяване на непълноти и/или несъответствия в заявлението по чл. 24 или 26 изпълнителният директор на ИАРА уведомява заявителя в 7-дневен срок от получаването на заявлението.
(2) Заявителят отстранява непълнотите и/или несъответствията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 2 производството по вписване/отписване на риболовен кораб се прекратява със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, която се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице мотивирано отказва вписване на риболовен кораб в регистъра на риболовните кораби, когато не са изпълнени условията по чл. 23.
(5) Отказът за вписване на риболовен кораб в регистъра на риболовните кораби по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Вписване и отписване на кораби, използвани при производство на аквакултури във водите на Черно море


Чл. 33. Вписването в регистъра на риболовните кораби, воден от ИАРА, на кораб, използван при производство на аквакултури във водите на Черно море, се извършва след:
1. вписване в регистъра на корабите, воден от ИАМА съгласно Наредба № 1 от 2003 г., и регистрация по чл. 25 от ЗРА;
2. наличие на валидно удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, издадено от БАБХ.

Чл. 34. (1) За вписване на кораб по чл. 33 в регистъра на риболовните кораби се подава заявление за вписване по образец съгласно приложение № 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат копие на валидно свидетелство за регистрация и контролен талон за преглед на кораб, издадено от ИАМА.
(3) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури проверява по служебен път за наличието на валидно удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, издадено от БАБХ.

Чл. 35. Кораб, вписан по реда на чл. 33, се отписва от регистъра на риболовните кораби:
1. когато отпадне основанието за вписване;
2. по искане на собственика;
3. при прекратяване на регистрацията по чл. 25 от ЗРА.

Чл. 36. За отписване на кораб по чл. 33 от регистъра на риболовните кораби собственикът подава заявление за отписване по образец съгласно приложение № 4.

Чл. 37. Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява служебно ИАРА в 7-дневен срок от отписването на риболовен кораб по чл. 33 по реда на раздел V от Наредба № 1 от 2003 г.

Чл. 38. Българската агенция по безопасност на храните уведомява служебно ИАРА в 7-дневен срок от заличаването на регистрацията и обезсилването на удостоверението за регистрация на риболовен кораб по чл. 33 по реда на чл. 16, ал. 2 от Закона за храните.

Чл. 39. В 3-дневен срок от получаване на уведомление по чл. 37 или 38 ИАРА отписва служебно риболовния кораб от регистъра на риболовните кораби и уведомява писмено в 7-дневен срок собственика му за отписването.

Чл. 40. (1) При установяване на непълноти и/или несъответствия в заявлението по чл. 34 или 36 изпълнителният директор на ИАРА уведомява заявителя в 7-дневен срок от получаването на заявлението.
(2) Заявителят отстранява непълнотите и/или несъответствията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 2 производството по вписване/отписване на риболовен кораб се прекратява със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, която се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице мотивирано отказва вписване на риболовен кораб в регистъра на риболовните кораби, когато не са изпълнени условията по чл. 33.
(5) Отказът за вписване на риболовен кораб в регистъра на риболовните кораби по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СВОБОДЕН РИБОЛОВЕН КАПАЦИТЕТ


Чл. 41. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури провежда процедура за разпределяне на риболовен капацитет в морския флот, освободен в резултат на:
1. служебно отписване на риболовни кораби от регистъра на риболовните кораби по реда на чл. 18в, ал. 3 от ЗРА;
2. отписване на риболовни кораби по реда на чл. 17, ал. 1;
3. отписване на риболовни кораби по реда на чл. 19, ал. 1;
4. изтичане на срока на валидност на удостоверенията за свободен риболовен капацитет по чл. 22, ал. 3.
(2) Процедурата по ал. 1 се провежда не по-малко от веднъж на три календарни години.
(3) Процедурата по ал. 1 се открива с публикуването на интернет страницата на ИАРА на уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт по реда на Административнопроцесуалния кодекс и проект на заповед на изпълнителния директор на ИАРА за откриване на процедура за разпределяне на свободен риболовен капацитет.
(4) Заповедта по ал. 3 съдържа информация за:
1. условията за извършване на стопански риболов във водите на Черно море;
2. общия размер на свободен риболовен капацитет, подлежащ на разпределяне;
3. съотношението на свободния риболовен капацитет, подлежащ на разпределяне за вписване на кораби в регистъра на риболовните кораби и за увеличаване на риболовния капацитет на вече вписани кораби в регистъра на риболовните кораби, като част от капацитета по т. 2;
4. размера на свободен риболовен капацитет, подлежащ на разпределяне за вписване на кораби в регистъра на риболовните кораби;
5. размера на свободен риболовен капацитет, подлежащ на разпределяне за увеличаване на риболовния капацитет на вече вписани кораби в регистъра на риболовните кораби;
6. изискуеми документи и срок за представянето им, който не може да бъде по-дълъг от един месец;
7. критерии за допустимост на участниците;
8. критерии за оценка на участниците.
(5) Критериите за допустимост на участниците включват най-малко изисквания за:
1. годината на построяване на риболовния кораб;
2. валидно свидетелство за регистрация или позволително за плаване, издадени от ИАМА (с посочен брутен тонаж, пресметнат за риболовен кораб съгласно раздел VІ от Наредба № 3 от 2004 г. за измерване тонажа на морските кораби - ДВ, бр. 44 от 2004 г.);
3. валидно свидетелство за годност или валиден контролен талон за преглед на плавателния съд, издадени от ИАМА;
4. валидно удостоверение за регистрация на риболовен кораб по Закона за храните, издадено от БАБХ;
5. липса на установено нарушение на правилата за отговорен риболов както на кораба, така и на заявителя, в рамките на определен период от време не по-малък от три години от датата на подаване на заявлението;
6. липса на отпусната на участника в процедурата или свързаните с него лица публична помощ за окончателно преустановяване на риболовните дейности по линия на европейски фондове по рибарство.
(6) Критериите за оценка на участниците включват най-малко:
1. критерий за година на построяване на риболовния кораб;
2. критерий, установяващ съотношение между средния регистриран брутен тонаж и средната регистрирана мощност на двигателя в регистъра на риболовните кораби за съответния сегмент по обща дължина на риболовните кораби (до 5,99 метра, от 6 до 11,99 метра, от 12 до 17,99 метра, от 18 до 23,99 метра и над 24 метра);
3. критерий за насърчаване на заетостта на младите хора.
(7) Критериите по ал. 4, т. 7 и 8 се разработват от комисия, назначена от изпълнителния директор на ИАРА.

Чл. 42. В едномесечен срок от изтичането на срока, определен по реда на чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс в уведомлението по чл. 41, ал. 3, изпълнителният директор на ИАРА издава заповед за откриване на процедура за разпределяне на свободен риболовен капацитет, в която се определя срокът за участие. Заповедта се публикува на интернет страницата на ИАРА.

Чл. 43. За участие в процедурата за разпределяне на свободен риболовен капацитет кандидатите подават в ИАРА заявление по образец, утвърден със заповедта по чл. 42.

Чл. 44. (1) Класирането на участниците в процедурата за разпределяне на свободен риболовен капацитет се извършва от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. В 14-дневен срок от изтичането на срока за участие в процедурата за разпределяне на свободен риболовен капацитет комисията изготвя протокол с резултатите от класирането на участниците в процедурата за разпределяне на свободен риболовен капацитет.
(2) Комисията по ал. 1 отстранява от участие в процедурата кандидат, който:
1. не отговаря на критериите за допустимост, посочени в заповедта по чл. 42;
2. не е представил информация/документи, посочени в заповедта по чл. 42;
3. не е подал в срока, посочен в заповедта по чл. 42, заявление за участие.
(3) В случай на остатък от неразпределения риболовен капацитет по чл. 41, ал. 4, т. 5 същият се разпределя от комисията по ал. 1 на следващите по ред класирани участници в процедурата за разпределяне на капацитета по чл. 41, ал. 4, т. 4.
(4) Въз основа на протокола по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА издава заповед за класиране на участниците в процедурата за разпределяне на свободен риболовен капацитет, която съдържа:
1. класираните участници, между които се разпределя свободният риболовен капацитет;
2. CFR, външна маркировка и име на всеки класиран риболовен кораб;
3. индивидуалния размер на риболовния капацитет, който получава всеки класиран участник;
4. срок за подаване на заявления за вписване/увеличаване на риболовен капацитет съгласно приложение № 2/приложение № 3 за участниците по т. 1.
(5) След изтичане на срока по ал. 4, т. 4 собствениците на одобрени за вписване/увеличаване на риболовен капацитет кораби губят правото си на вписване/увеличаване на риболовен капацитет в следните случаи:
1. при неподадено заявление съгласно приложение № 2/приложение № 3 ведно с изискваните документи (ако има такива);
2. при липса на работещо сателитно устройство, свързано със Системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби, за корабите с обща дължина над 12 метра;
3. при липса на оборудвана и поддържана в действие система за автоматично разпознаване (AIS) съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1224/2009 за риболовни кораби с обща дължина над 15 метра.
(6) Предоставяне на свободен риболовен капацитет за увеличаване на капацитета на риболовен кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби, се допуска с цел подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на рибарите или за подмяна на двигателя с по-нов, чиято мощност не надвишава средната регистрирана в регистъра на риболовните кораби мощност за съответния сегмент по обща дължина (до 5,99 метра, от 6 до 11,99 метра, от 12 до 17,99 метра, от 18 до 23,99 метра и над 24 метра).

Чл. 45. (1) Собственик на риболовен кораб, вписан с риболовен капацитет, осигурен след класиране в процедура по чл. 41, получава безвъзмездно правото над получения риболовен капацитет, когато в петгодишен период от датата на вписването:
1. не е променена собствеността на риболовния кораб, с изключение на случаите на смърт на собственика;
2. риболовният кораб е имал активност не по-малко от 80 дни на море годишно - за риболовни кораби с обща дължина над 12 метра, 40 дни на море годишно - за риболовни кораби с обща дължина между 6 и 12 метра, и 30 дни на море годишно - за риболовни кораби с обща дължина под 6 метра;
3. риболовният кораб не е нарушавал правилата за отговорен риболов и няма присъдени точки за извършени тежки нарушения;
4. се допуска качване на наблюдатели на борда на риболовния кораб при поискване от ИАРА при най-малко 10 % от риболовните рейсове годишно.
(2) При смяна на собствеността на риболовен кораб с вписан риболовен капацитет, осигурен изцяло или частично по реда на чл. 41, в рамките на петгодишен период от датата на вписването в регистъра на риболовните кораби, с изключение на случаите на смърт на собственика:
1. издаденото за него разрешително за стопански риболов на основание чл. 18в, ал. 1, т. 2 от ЗРА се прекратява;
2. корабът се отписва от регистъра на риболовните кораби.
(3) Освободеният в резултат на отписването по ал. 2, т. 2 риболовен капацитет се разпределя чрез процедура по чл. 41, както следва:
1. при изцяло осигурен риболовен капацитет чрез процедура по чл. 41 - в размер на целия риболовен капацитет, получен чрез процедурата;
2. при частично осигурен риболовен капацитет чрез процедура по чл. 41 - в размер на получения чрез процедурата риболовен капацитет.
(4) Собствениците на риболовни кораби, отписани от регистъра на риболовните кораби съгласно ал. 2, т. 2, се уведомяват от ИАРА писмено в 14-дневен срок.
(5) Собствениците на риболовни кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби с частично осигурен от тях риболовен капацитет и отписани по реда на ал. 2, т. 2, могат в едномесечен срок от датата на получаване на уведомлението по ал. 4 да поискат да им бъде издадено удостоверение за свободен риболовен капацитет за размера на осигурения от тях риболовен капацитет.
(6) След изтичане на срока по ал. 5 непоисканият риболовен капацитет се разпределя по реда на чл. 41.

Чл. 46. (1) Собствениците на риболовни кораби с увеличен риболовен капацитет по реда на чл. 41 получават безвъзмездно правото над получения в рамките на процедурата риболовен капацитет, когато в тригодишен период от датата на вписването на увеличението в регистъра на риболовните кораби:
1. не е променена собствеността на риболовния кораб, с изключение на случаите на смърт на собственика;
2. риболовният кораб е имал активност не по-малко от 50 дни на море годишно - за риболовни кораби с обща дължина над 12 метра, 20 дни на море годишно - за риболовни кораби с обща дължина между 6 и 12 метра, и 15 дни на море годишно - за риболовни кораби с обща дължина под 6 метра;
3. риболовният кораб не е нарушавал правилата за отговорен риболов и няма присъдени точки за извършени тежки нарушения;
4. се допуска качване на наблюдатели на борда на риболовния кораб при поискване от ИАРА при най-малко 10 % от риболовните рейсове годишно.
(2) При смяна на собствеността на риболовен кораб с увеличен риболовен капацитет, осигурен изцяло или частично по реда на чл. 41, в рамките на тригодишен период от датата на вписването на увеличението в регистъра на риболовните кораби, с изключение на случаите на смърт на собственика:
1. издаденото за него разрешително за стопански риболов на основание чл. 18в, ал. 1, т. 2 от ЗРА се прекратява;
2. корабът се отписва от регистъра на риболовните кораби.
(3) Освободеният в резултат на отписването по ал. 2, т. 2 риболовен капацитет се разпределя по реда на чл. 41, ал. 1, както следва:
1. при изцяло осигурен за увеличението риболовен капацитет чрез процедура по чл. 41 - в размер на целия риболовен капацитет, получен чрез процедурата;
2. при частично осигурен за увеличението риболовен капацитет чрез процедура по чл. 41 - в размер на получения чрез процедурата риболовен капацитет.
(4) Собствениците на риболовни кораби, отписани от регистъра на риболовните кораби съгласно ал. 2, т. 2, се уведомяват от ИАРА писмено в 14-дневен срок.
(5) Собствениците на риболовни кораби, отписани от регистъра на риболовните кораби съгласно ал. 2, т. 2, могат в едномесечен срок от датата на получаване на уведомлението по ал. 4 да поискат писмено да им бъде издадено удостоверение за свободен риболовен капацитет в размер на първоначално осигурения от тях такъв в рамките на процедурата по чл. 41.
(6) След изтичане на срока по ал. 5 непоисканият риболовен капацитет се разпределя по реда на чл. 41.

Чл. 47. Кандидатстване за отпускане на публична помощ за окончателно преустановяване на риболовните дейности е допустимо само за риболовни кораби, придобили правото над риболовния си капацитет съгласно чл. 45, ал. 1 и чл. 46, ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Кораб, използван при производство на аквакултури" е кораб, оборудван изключително за улов, транспорт, обработка и/или разтоварване на продукти от аквакултури.
2. "Обща дължина (Loa)" е дължината по смисъла на § 1, т. 11, буква "а" от Наредба № 3 от 2004 г. за измерване тонажа на морските кораби (ДВ, бр. 44 от 2004 г.).
3. "Публична помощ" е финансова помощ, предоставяна под формата на еднократна субсидия.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Издадените от ИАРА до датата на влизане в сила на наредбата удостоверения за свободен риболовен капацитет запазват действието си до изтичане на посочения в тях срок на валидност.

§ 3. Лицата, придобили риболовен капацитет чрез проведена от ИАРА процедура за разпределяне на свободен риболовен капацитет преди влизането в сила на наредбата, придобиват безвъзмездно правото над него.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 8 от Закона за рибарството и аквакултурите.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

§ 6. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИАРА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ/ВПИСВАНЕ

от

................................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

адрес/седалище: гр./с. .................................................., община ..........................................,

област ......................................................................................................................................,

ул. ................................................................................................................... № ....................,

бл. .................................................., вх. .........................................., ап. .................................,

ЕГН/ЕИК: .............................................................................., тел.: ........................................

и

.................................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

адрес/седалище: гр./с. ............................................, община ................................................,

област ......................................................................................................................................,

ул. .................................................................................................................. № ....................,

бл. ....................................................., вх. ..............................., ап. ........................................,

ЕГН/ЕИК: .............................................................................., тел.: .......................................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Заявявам, че като собственик на риболовен кораб с външна маркировка ..................,

име ...................................., CFR код ............, притежаващ ........................ част от кораба,

                                                                                                (1/2, 1/3, друго)

с обща дължина ........................ метра, ............................ бруто тона и ....................... квт,

желая:

- същият да бъде отписан от регистъра на риболовните кораби на Република България, воден от ИАРА;

- да бъде прекратено безсрочно разрешително за стопански риболов

№ .........................., издадено на: .................................................................................... г.

Освободения капацитет желая да употребя за:

- вписване на следния(те) риболовен(ни) съд(ове):

1. външна маркировка ......................., име на кораба ...................................................,

Loa: ............................., БТ: ........................, квт: .............................................................,

основен риболовен уред .................................................................................................,

допълнителен риболовен уред .......................................................................................,

№ .............................................../..................................................................................... г.

(удостоверение за регистрация на риболовен кораб по Закона за храните)

2. външна маркировка ........................., име на кораба ..................................................,

Loa: ............................., БТ: ........................, квт: ..............................................................,

основен риболовен уред ..................................................................................................,

допълнителен риболовен уред .......................................................................................,

№ ................................................./................................................................................... г.

(удостоверение за регистрация на риболовен кораб по Закона за храните)

За остатъка от капацитета искам/не искам да получа документ, удостоверяващ правото ми на капацитет.

(вярното се загражда)

Прехвърлям/предоставям на ............................................................................................,

                 (трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

ЕГН/ЕИК: ..........................................................................................................................,

правото да използва освободен риболовен капацитет в размер на .......... бруто тона

и ..................... квт.

 

Към настоящото заявление прилагам:

За кораба, който ще се отписва:

1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

За кораба(ите), който/които ще се вписва(т):

1. копие от валидно свидетелство за регистрация;

2. копие от валидно свидетелството за годност/контролен талон, издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация";

3. други:

- ............................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

 

Дата: ....................................                                                         Заявител: ............................

Гр./с. ....................................                                                                                  (подпис)

 


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3, чл. 24, ал. 1 и чл. 34, ал. 1

 

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИАРА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

от

..............................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

адрес/седалище: гр./с. .................................., община ......................................................,

област ..................................................................................................................................,

ул. .............................................................................................................. № ....................,

бл. ......................................................., вх. ..............................., ап. ..................................,

ЕГН/ЕИК:..........................................................................., тел.: .......................................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Заявявам, че като собственик на риболовен кораб с външна маркировка ............... и име ......................................................................, с обща дължина ...................... метра, ................................ бруто тона и .............................. квт желая същият да бъде вписан в регистъра на риболовните кораби на Република България, воден от ИАРА, със следните риболовни уреди:

основен риболовен уред ..............................................................................................,

допълнителен риболовен уред ....................................................................................,

№ ................................................./................................................................................ г.

(удостоверение за регистрация на риболовен кораб по Закона за храните)

Осигурен капацитет в размер на ....................... бруто тона и ........................ квт чрез класиране в процедура по чл. 37/удостоверение за свободен капацитет.

(попълва се само в случаите по чл. 11, ал. 3, като вярното се огражда)

 

Към настоящото заявление прилагам:

1. Копие от валидно свидетелство за регистрация и копие от валидно свидетелство за годност/контролен талон, издадени от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за кораба, който се вписва.

2. Копие от договор/декларация за продажба/предоставяне на капацитет (в бруто тона и квт) с нотариална заверка на подписите.

(само в случаите по чл. 11, ал. 3)

3. Оригинал на удостоверение за свободен капацитет № ................/.........................

(само в случаите по чл. 11, ал. 3)

 

Дата: ....................................                                                     Заявител: ............................

Гр./с. ....................................                                                                                (подпис)

 


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИАРА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РИБОЛОВЕН КАПАЦИТЕТ

от

...........................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

адрес/седалище: гр./с. .................................., община ......................................................,

област ..................................................................................................................................,

ул. .............................................................................................................. № ....................,

бл. ......................................................., вх. ..............................., ап. ..................................,

ЕГН/ЕИК:..........................................................................., тел.: .......................................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Заявявам, че като собственик на риболовен кораб с външна маркировка ...............

име ........................................................................., CFR код ..............................................,

с обща дължина .......................... метра, ....................... бруто тона и ........................ квт,

№ ......................................................................../............................................................... г.

(удостоверение за регистрация на риболовен кораб по Закона за храните)

желая на същия да бъде увеличен капацитетът в размер на ............................ бруто тона и ..................................... квт в регистъра на риболовните кораби на Република България, воден от ИАРА.

Осигурен капацитет в размер на ....................... бруто тона и ........................ квт чрез класиране в процедура по чл. 37/удостоверение за свободен капацитет.

(вярното се огражда)

 

Към настоящото заявление прилагам:

1. Копие от валидно свидетелство за регистрация и копие от валидно свидетелство за годност, издадени от Изпълнителна агенция "Морска администрация", с отразени промени в техническите характеристики за кораба.

2. Оригинал на удостоверение № ......................../.................. за свободен риболовен капацитет.

3. Копие от договор/декларация за продажба/предоставяне на риболовен капацитет (в бруто тона и квт) с нотариална заверка на подписите.

 

Дата: ....................................                                                       Заявител: ............................

Гр./с. ....................................                                                                               (подпис)

 Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1, чл. 26 и чл. 36


ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИАРА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ

от

..............................................................................................................................................

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

притежаващ ............ част от кораба, адрес/седалище: гр./с. ...........................................,

община ..............................................., област ...................................................................,

ул. .............................................................................................................. № .....................,

бл. ......................................................., вх. ..............................., ап. ...................................,

ЕГН/ЕИК: .........................................................................., тел.: ........................................

и

....................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта/име на фирмата, представлявана от)

притежаващ ............ част от кораба, адрес/седалище: гр./с. ...........................................,

община ..............................................., област ...................................................................,

ул. ............................................................................................................... № ....................,

бл. ........................................................, вх. ..............................., ап. ..................................,

ЕГН/ЕИК: ..........................................................................., тел.: .......................................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Заявявам/е, че като собственик/ци на риболовен кораб с външна

маркировка .............................................., име ..............................................................,

CFR код ...................................., с обща дължина ................. метра, ............................

бруто тона и ............................................ квт,

желая:

- същият да бъде отписан от регистъра на риболовните кораби на Република България, воден от ИАРА;

- да бъде прекратено безсрочно разрешително за стопански риболов № ..................,

издадено на .......................................................................................................................

(не се попълва, когато корабът се използва само при производство на аквакултури във водите на Черно море)

За освободения риболовен капацитет желая/не желая да получа документ, удостоверяващ правото ми на капацитет.

(попълва се само в случаите по чл. 11, ал. 3, като вярното се загражда)

Прехвърлям/предоставям на ..........................................................................................,

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

ЕГН/ЕИК: .........................................................................................................................,

правото да използва освободен риболовен капацитет в размер на ............................ бруто тона и ......................... квт.

(попълва се само в случаите по чл. 11, ал. 3)

 

Към настоящото заявление прилагам/е:

1. .......................................................................................................................

 

Дата: ....................................                                                     Заявител: ............................

Гр./с. ....................................                                                                          (име, фамилия)

 Приложение № 5 към чл. 13, ал. 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИАРА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИБОЛОВЕН КАПАЦИТЕТ

от

...........................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

адрес/седалище: гр./с. .................................., община ......................................................,

област ..................................................................................................................................,

ул. .............................................................................................................. № ....................,

бл. ......................................................., вх. ..............................., ап. ..................................,

ЕГН/ЕИК:..........................................................................., тел.: .......................................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Заявявам, че като собственик на риболовен кораб с външна

маркировка .............................................., име ..............................................................,

CFR код ...................................., с обща дължина ................. метра, ............................

бруто тона и ............................................ квт

№ ................................................................../.................................................................. г.

(удостоверение за регистрация на риболовен кораб по Закона за храните)

желая на същия да бъде намален капацитетът в размер на ................................ бруто тона и ......................... квт в регистъра на риболовните кораби на Република България, воден от ИАРА.

За остатъка от капацитета искам/не искам да получа документ, удостоверяващ правото ми на капацитет.

(вярното се загражда)

Прехвърлям/предоставям на ..........................................................................................,

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

ЕГН/ЕИК: .........................................................................................................................,

правото да използва освободен риболовен капацитет в размер на ......................... бруто тона

и ......................... квт.

 

Към настоящото заявление прилагам:

1. Копие от валидно свидетелство за регистрация и копие от валидно свидетелство за годност, издадени от Изпълнителна агенция "Морска администрация", с отразени промени в техническите характеристики за кораба.

2. ........................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................

 

Дата: ....................................                                                     Заявител: ............................

Гр./с. ....................................                                                                              (подпис)

 Приложение № 6 към чл. 22, ал. 1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СВОБОДЕН РИБОЛОВЕН КАПАЦИТЕТ

№ ......................./...................................... дата

 

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури издава настоящото удостоверение на:

................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ и ЕИК)

с адрес: .............................................................................................................................

в уверение, че на ............................ (дата на придобиване) е придобил право за ползване на свободен риболовен капацитет, който възлиза на:

Брутен тонаж = ............... БТ

Мощност = ....................... квт

Удостоверението се издава в съответствие с изискванията на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството.

 

Валидно до: ........................................

(три години от датата на издаване)

 

                                                            Име ........................................................................

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАРА

 
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума