навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В сила от 10.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални грижи за деца - Видин, считано от 1 януари 2020 г.

Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването да определи състава на ликвидационната комисия и да сключи договор с членовете и до 15 февруари 2020 г.
(2) Ликвидационната комисия по ал. 1 да извърши всички действия по ликвидация на лечебното заведение по чл. 1 до 15 юли 2020 г.

Чл. 3. Трудовите правоотношения с работещите в лечебното заведение по чл. 1 да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Чл. 4. Активите и пасивите, както и другите права и задължения на лечебното заведение по чл. 1 се поемат от Министерството на здравеопазването.Чл. 5. Документите от архива на закритото лечебно заведение по чл. 1, с изключение на документите, предадени от ликвидационната комисия по чл. 2, ал. 1 на съответните регионален държавен архив и териториално поделение на Националния осигурителен институт, се предават за съхранение до изтичането на определените им за това срокове на Регионалната здравна инспекция - Видин.

Чл. 6. Разходите за ликвидацията на лечебното заведение по чл. 1, включително за обезщетенията по Кодекса на труда, се изплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 7. Създава от 1 януари 2020 г. Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Видин, към Министерството на здравеопазването като юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции със седалище Видин и с предмет на дейност:
1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;
4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.

Чл. 8. (1) Определя численост на персонала на центъра по чл. 7 - 28 щатни бройки.
(2) Трудовото правоотношение с директора на центъра по чл. 7 възниква въз основа на конкурс. Конкурсът се обявява от министъра на здравеопазването.

Чл. 9. (1) Центърът по чл. 7 се създава на основата на материално-техническата база, ползвана от Дома за медико-социални грижи за деца - Видин.
(2) Министърът на здравеопазването да издаде заповед за предоставяне на недвижимите имоти и движимите вещи - държавна собственост, ползвани от Дома за медико-социални грижи за деца - Видин, които преминават към центъра по чл. 7.
(3) Документите относно недвижимите имоти и движимите вещи по ал. 2 се предават на центъра по чл. 7.

Заключителни разпоредби


§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 1 и 100 от 2018 г. и бр. 26 и 54 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В пореден № 14, в колона "Обща численост на персонала" числото "1366" се заменя с "1338".
2. В пореден № 19, в колона "Обща численост на персонала" числото "25" се заменя с "53".

§ 2. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването да обяви и проведе конкурс по Кодекса на труда за заемане на длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Видин.
(2) До провеждането на конкурс длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Видин, се заема по трудово правоотношение, възникнало на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.

§ 3. В срок до 10 януари 2020 г. министърът на здравеопазването да утвърди структурата на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Видин, броя на леглата и щатното разписание по длъжности.

§ 4. В срок до 10 януари 2020 г. министърът на здравеопазването да издаде заповедта по чл. 9, ал. 2.

§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 44 от 2013 г. и бр. 26 от 2019 г.).

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума