навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г.)

В сила от 10.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. Заглавието на раздел III се изменя така:
"Раздел III
Такси, събирани за дейностите по Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40, 93 и 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66, 83 и 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г. и бр. 10, 26, 52 и 75 от 2019 г.)".

§ 2. В чл. 14, ал. 1 таблицата се допълва със следните редове:
"

Шифър

Дейност

Такса за 1 бр.

(в лв.)

1

2

3

Т1700141

Първоначална проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП)

120

Т1700142

Последваща проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП)

100

Т1700210

Издаване на разрешение на лица за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД)

100

"

§ 3. В чл. 15а думите "Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства" се заменят с "Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. За започналите, но неприключили производства до влизането в сила на постановлението се събират таксите по досегашния ред.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума