навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 49 ОТ 2011 Г.)

В сила от 10.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 2 думите "пътната безопасност" се заменят с "безопасността на движението по пътищата".

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
"5. обучение и опазване на живота и здравето на децата като участници в движението по пътищата;".
2. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите "пътната безопасност" се заменят с "безопасността на движението по пътищата".

§ 3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите "план-програма" се добавя "и ежегодни план-графици", а думите "на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата" се заменят с "от съвет, създаден със заповед на министъра на вътрешните работи".
2. Точка 5 се изменя така:
"5. одобрява годишен отчет за изпълнението на дейностите от план-графика за съответната година, изготвен от съвета по т. 1."

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата "контрол" се добавя "и превенция, свързани с", а думите "пътната безопасност" се заменят с "безопасността на движението по пътищата".
2. Създават се ал. 2 и 3:
"(2) Предложенията по ал. 1, свързани с осъществяваните от Министерството на вътрешните работи дейности по контрол, превенция и подобряване на безопасността на движението по пътищата, се изготвят въз основа на утвърдени национални стратегически документи, европейски директиви и разпореждания, предложения от други институции, организации и граждани.
(3) Предложенията по ал. 2 постъпват чрез съответните структури на Министерството на вътрешните работи на централно и териториално ниво и се обобщават от Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи."

§ 5. В чл. 10, ал. 2 думите "пътната безопасност" се заменят с "безопасността на движението по пътищата".

§ 6. Член 11 се изменя така:
"Чл. 11. (1) Министърът на вътрешните работи със заповед създава съвет, който го подпомага във връзка с правомощията му по управлението на фонда.
(2) Съветът се състои от председател, заместник-председател, технически секретар и членове - служители на Министерството на вътрешните работи.
(3) При необходимост в заседанията на съвета участие може да вземат експерти от структури на Министерството на вътрешните работи, които не са включени в състава.
(4) Заседанията на съвета се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя. За всяко заседание на съвета се изготвя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря.
(5) Дейността и организацията на работата на съвета се уреждат с правила, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(6) Съветът разглежда предложенията по чл. 9 и изготвя становище по всяко предложение за включването му или не в план-програмата по чл. 7, ал. 2, т. 1.
(7) В план-програмата по чл. 7, ал. 2, т. 1 се включват предложенията, за които е изразено положително становище на съвета.
(8) Предложение за план-график за дейностите от план-програмата, които се предвижда да бъдат реализирани през следващата календарна година, се изготвя от Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи и се предоставя за одобряване от министъра на вътрешните работи не по-късно от 1 август на текущата година след обсъждане на заседание на съвета.
(9) В план-графика по предложение на структурите по чл. 9, ал. 1 може да бъдат извършвани промени и да бъдат включвани нови предложения, като включването на нови предложения се допуска само ако те са на стойност, не по-голяма от стойността на отпадналите предложения.
(10) Промените в план-графика се одобряват от министъра на вътрешните работи след разглеждане на заседание на съвета."

Заключителни разпоредби


§ 7. (1) Правилата по чл. 11, ал. 5 се утвърждават от министъра на вътрешните работи в срок до два месеца от влизането в сила на постановлението.
(2) Насоките за изготвяне на предложения и критериите за оценка на предложенията за включване в план-програмата на дейностите по контрола на движението по пътищата и подобряване на безопасността на движението по пътищата се публикуват на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от утвърждаването на правилата по ал. 1.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума