навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ДВ, БР. 31 ОТ 2000 Г.)

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
"(2) Тази наредба се прилага и спрямо гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, притежаващи удостоверение за продължително пребиваване, удостоверение за постоянно пребиваване, разрешение за пребиваване или карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, издадени при условията на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, както и спрямо членове на семейства на български граждани, които не са граждани на Европейския съюз, притежаващи разрешение за пребиваване, издадено при условията на Закона за чужденците в Република България."

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
"(2) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва:
1. след подаване на заявление до началника на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР - при идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер на територията на СДВР/ОДМВР по месторегистрация на превозните средства по мястото, където следва да бъде регистрирано превозното средство;
2. след подаване на заявление до директора на ГДНП - при идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер на територия, различна от територията, обслужвана от СДВР/ОДМВР по месторегистрация на превозните средства по мястото, където следва да бъде регистрирано превозното средство.
(3) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 1 се допуска, ако собственикът е заявил не по-малко от 5 броя превозни средства."
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
"(4) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 2 се допуска, ако собственикът е заявил не по-малко от 10 броя превозни средства.
(5) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 1 и 2, чиито технически характеристики и/или моментно техническо състояние ограничават скоростта на движение и/или създават затруднения в пътното движение, се извършват, без да се прилагат изискванията за минимален брой ПС съгласно ал. 3 и 4.
(6) Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация не се допуска, когато:
1. на превозното средство е наложен запор или друго законово ограничение;
2. не е установена собствеността на превозното средство;
3. има несъответствие с нормативните изисквания."

§ 3. В чл. 16 се създава ал. 10:
"(10) Информация за превозното средство и сключения договор не се обменя по електронен път между МВР и Нотариалната камара в случаите, когато данни за ЕИК/БУЛСТАТ за праводателя и/или приобретателя не могат да бъдат намерени в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ."

§ 4. В чл. 18б, ал. 1, т. 7 след думите "орган на съдебната власт" се добавя "или друг компетентен орган".

§ 5. В чл. 23 се създава ал. 4:
"(4) Графичните знаци на регистрационния номер за моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател, се нанасят с черен цвят на зелен светлоотразителен фон."

§ 6. В т. 1 от приложение № 10 към чл. 40, ал. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите "Министерството на вътрешните работи" се добавя "потвърждава данните за идентификация на собственика на ПС и".
2. Буква "в" се изменя така:
"в) вид, марка и модел;".
3. Създава се буква "у":
"у) код на каросерия."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 7. Табелите с регистрационен номер за моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател, се издават след определянето им с БДС 15980.

§ 8. Табели с регистрационен номер, поставени на моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател, до влизане в сила на наредбата запазват валидността си. Собственикът на такова превозно средство може да заяви подмяна на табелите с регистрационен номер с табели с регистрационен номер по чл. 23, ал. 4 по реда на чл. 14 - 17.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума