навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г.

В сила от 10.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. в размер 549 229 лв. във връзка със заплащане на арбитражна такса за предявяване на осъдителен иск пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата срещу "АДВАНС ПРОПЪРТИС" - ООД (Гарант), и "КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ШИПИНГ" - АД (Купувач), с предмет плащане, при условията на солидарност, на сума в размер 53 224 922 лв., в т.ч. 52 252 446,02 лв. главница, представляваща начислена на "КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ШИПИНГ" - АД, неустойка за неизпълнение на задължението за поддържане на средногодишен общ тонаж на корабите на "Параходство Български морски флот" - ЕАД (сега АД), гр. Варна (ПБМФ, дружеството), и 972 476,08 лв., представляваща законната лихва за забава съгласно условията на Договора за приватизационна продажба на 70 на сто от капитала на "Параходство Български морски флот" - ЕАД, и Договор за корпоративна гаранция, подписан между Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (сега Агенцията за публичните предприятия и контрол) и "АДВАНС ПРОПЪРТИС" - ООД, на 14 август 2008 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост", по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 3. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума