навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 9 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 12 Май 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 28 Юни 2022г., доп. ДВ. бр.68 от 23 Август 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 14 Юли 2023г., доп. ДВ. бр.3 от 9 Януари 2024г., попр. ДВ. бр.21 от 12 Март 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. Пакетът медицинска помощ, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, съдържа здравни дейности, услуги и стоки, определени по вид и обхват, по отделни медицински специалности, по заболявания или групи заболявания, съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Чл. 2. В случай че към момента на приключване на дейностите по амбулаторните процедури по приложение № 7, с изключение на амбулаторни процедури № 5, 30, 31 и 38, се установи от медицински специалист необходимост от наблюдение на пациента в стационарни условия с цел предотвратяване на медицински риск от усложнения в резултат на проведената амбулаторна процедура, той може да бъде хоспитализиран по клинична пътека с наименование и съдържание съгласно приложение № 10, но за период не по-дълъг от 48 часа.

Чл. 3. Клинична пътека с договорен с националния рамков договор за медицинските дейности минимален престой до 3 дни може да бъде изпълнена и приключена като амбулаторна процедура с наименование и съдържание съгласно приложение № 11, в случай че в рамките на не по-малко от 12 часа от престоя на пациента в лечебното заведение по клиничната пътека по отношение на него са изпълнени всички задължителни дейности и са налице всички условия за дехоспитализация, определени с националния рамков договор, и е налице писмена оценка от лекар за липсата на медицински риск за пациента от приключването на дейността по клиничната пътека.

Чл. 4. За заболяванията съгласно приложение № 12 се осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от цялостния процес на лечение).

Чл. 5. (1) Противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в съответствие с утвърдените фармако-терапевтични ръководства, необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, имуноглобулините, имуносупресивната терапия и хелиращата терапия, бифосфонатите и другите лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение, са включени в пакета дейности по системно лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в условията на болнична медицинска помощ.
(2) Пакетът по настоящата наредба включва и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Клинична пътека" е система от определени с националния рамков договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности по отношение на пациенти със заболявания, изискващи хоспитализация и непрекъснат болничен престой не по-кратък от 48 часа.

§ 2. "Клинична процедура" е система от определени с националния рамков договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти в специализирани структури на лечебни заведения за болнична помощ при изпълнението по отношение на пациента на определени по вид и обхват дейности самостоятелно и/или преди, по време на или след болнично лечение по клинична пътека. Клиничната процедура е с продължителност до 24 часа.

§ 3. "Амбулаторна процедура" е система от определени с националния рамков договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности в лечебни заведения за болнична помощ, комплексни онкологични центрове, центрове за кожно-венерически заболявания и лечебни заведения за извънболнична помощ с легла, съответно с диализни постове (диализни места) по отношение на пациенти, чието състояние не налага непрекъснат престой в лечебното заведение.

§ 4. "Дежурен кабинет" е структура на лечебно заведение за болнична помощ и на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 2, букви "б", "в" и "г" от Закона за лечебните заведения, както и организирана на функционален принцип на базата на сключен договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения дейност на най-малко две лечебни заведения за първична медицинска помощ, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни медицинска помощ на здравноосигурените лица по повод остри и изострени хронични заболявания и състояния, при които медицинската помощ не може да бъде отложена във времето с цел да бъде изпълнена в рамките на утвърдения работен график на лекаря в първичната извънболнична медицинска помощ.

Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.

§ 6. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 към наредбата се обнародват като притурка само на интернет страницата на "Държавен вестник" към броя на вестника, в който е обнародвана наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 24.04.2020 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2021 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2021 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г.

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 10.12.2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2023 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на приемане на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА


Приложение № 1

(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г.)

(Бел. ред. Сиела Норма - измененията и допълненията не са нанесени)

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 1а към чл. 1

(Ново - ДВ, бр. 82 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 26.07.2023 г.)

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В ДОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ ИЛИ ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ

Осъществяват се за новородени до 6 месеца след изписване от лечебното заведение от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти от амбулатория за първична медицинска помощ и включват:
1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на здравето на детето и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения;
2. оценка от здравна гледна точка на средата, в която се отглежда детето и запознаване с рисковите фактори за заболявания и вредата от нездравословните навици в средата;
3. даване на необходимата информация (консултиране) на родителите за рационално хранене на кърмачето, ползите от изключителното кърмене през първите шест месеца и продължителността на естественото хранене съгласно приетите норми, а при кърмачета на смесено и кърмачета на изкуствено хранене - на препоръки за подходящите адаптирани млека;
4. даване на указания за правилния хигиенен режим за отглеждане и закаляване на детето;
5. консултиране по въпроси за подобряване на родителските практики за отглеждане и възпитание на детето;
6. при необходимост измерване, регистрация и оценяване на витални показатели, разпознаване на индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на своевременни действия.

Приложение № 2

(Доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 26.07.2023 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2024 г., в сила от 01.01.2024 г., попр. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.)

(Бел. ред. Сиела Норма - измененията и допълненията не са нанесени)

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 3

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г.)

(Бел. ред. Сиела Норма - измененията не са нанесени)

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 4

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 5

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 6

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 7

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2021 г., в сила от 12.05.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 26.07.2023 г.)

(Бел. ред. Сиела Норма - измененията и допълненията не са нанесени)

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 8

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 26.07.2023 г.)

(Бел. ред. Сиела Норма - измененията и допълненията не са нанесени)

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 9

(Доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2021 г., в сила от 12.05.2021 г., , изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 26.07.2023 г.)

(Бел. ред. Сиела Норма - измененията и допълненията не са нанесени)

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 10

(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.)

(Бел. ред. Сиела Норма - измененията не са нанесени)

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 11

(Изм. - ДВ, бр. 8 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.)

(Бел. ред. Сиела Норма - измененията не са нанесени)

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 12

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума