навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (ДВ, БР. 22 ОТ 2020 Г.)

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г., изм. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020г., доп. ДВ. бр.33 от 7 Април 2020г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.)

РЕШИ:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г.) По време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), Народното събрание провежда пленарни заседания само по законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. Парламентарният контрол в този период се осъществява само с писмени отговори на въпроси и питания.
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г.) По време на извънредното положение извънредни пленарни заседания се свикват при условията и по реда на чл. 78 от Конституцията на Република България и чл. 46 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
3. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г.)
4. По време на извънредното положение парламентарните комисии провеждат заседания. По решение на съответната комисия нейно открито заседание може да бъде с ограничен достъп на външни лица, като в този случай заседанието се предава пряко в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
5. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 33 от 2020 г.) По време на извънредното положение се прилагат следните особени правила в работата на Народното събрание:
6.1. председателят на Народното събрание разпределя постъпилите законопроекти само на водеща комисия, а проектите на актове, приемани на едно гласуване - само на една комисия;
6.2. член 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание не се прилага;
6.3. установяването на кворум преди откриване на пленарно заседание се извършва чрез компютризираната система за гласуване, като регистрацията на народните представители започва 1 час преди обявения начален час на заседанието;
6.4. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г.)
6.5. след закриване на разискванията по точките от дневния ред за заседанието председателят определя начален час за гласуването на обсъдените законопроекти на първо гласуване и проектите на актове, приемани на едно гласуване, който не може да е по-рано от 30 минути след приключване на последните разисквания; гласуването се извършва чрез компютризираната система за гласуване по график, определен от председателя, като народните представители препоръчително се разделят на две групи, които гласуват последователно в залата; след приключване на гласуването резултатите се установяват и обобщават от секретари на Народното събрание и се предават на председателя, който ги обявява по време на същото заседание;
6.6. срокът за писмени предложения от народни представители по приети на първо гласуване законопроекти е 24 часа.
6.7. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г.)
-------------------------
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума