навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 12 ОТ 2 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ"

В сила от 19.06.2020 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 482040 "Организатор интернет приложения" от област на образование "Информатика" и професионално направление 482 "Приложна информатика" съгласно Списъка на професии-те за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 482040 "Организатор интернет приложения" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност 4820401 "Електронна търговия".

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на държавния образователен стандарт


Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 482040 "Организатор интернет приложения" включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2020/2021 г. за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2019/2020 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 51 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор интернет приложения" (ДВ, бр. 19 от 2012 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
"Организатор интернет приложения"

 

Професионално направление:

482

Приложна информатика

Наименование на професията:

482040

Организатор интернет приложения

Код

Специалности:

Степен на
професионална

квалификация:

Ниво по Национална квалификационна рамка (НКР):

Ниво по Европейска квалификационна рамка (ЕКР):

4820401

Електронна търговия

Трета

4

4

 
1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор интернет приложения" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-2973 от 28.11.2019 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
за ученици - завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години - придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование 48 "Информатика".
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията "Организатор интернет приложения" или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Организаторът интернет приложения отговаря за основните процеси в WEB базирани системи за електронна търговия, като актуализира съдържанието и софтуера на сайта, поддържа контакти с клиенти и посредници, следи за качественото и навременно предоставяне на услугите, съдейства за представянето на приложението и неговите продукти в каналите за онлайн и традиционна реклама, анализира постигнатите резултати. В дейността си комбинира отговорности, свързани с WEB технологиите, продажбите и анализа на данни.
В своята работа организаторът интернет приложения използва различни WEB технологии, с помощта на които структурира съдържанието и създава връзки между различните му части, като спазва установените технически спецификации и стандарти. Обработва графични изображения, което включва тяхното създаване, преобразуване от един формат в друг, мащабиране, оцветяване, създаване на композиции с помощта на специализирани софтуерни продукти за работа с растерна графика. Създава стилови набори, като избира цвят, шрифт, размери на елементите на съдържанието и по този начин оформя цялостния дизайн на страниците.
Организаторът интернет приложения определя необходимото ниво на сигурност на приложенията и данните, избира протоколите, сертификатите и технологиите за комуникация според целите, предназначението и целевата група потребители на приложението. Организаторът публикува готовите проекти в интернет, като използва програми за трансфер на файлове или вградените инструменти в програмите за администриране на сървъри. Отговаря за актуалността на информацията, адекватното и професионално представяне на предлаганите продукти в електронния магазин.
Задълбочените познания в сферата на онлайн бизнеса и търговията позволяват на организатора интернет приложения да анализира данни за оценка на ефективността на бизнес дейностите, свързани с реклама, продажби, логистика и др., да изготвя справки и отчети, като използва специализиран софтуер. Организаторът интернет приложения прилага различни методи за събиране на данни с цел проучване на пазари, потребителско поведение, потребности и др. В резултат на извършените проучвания прави предложения за оптимизиране на бизнес процесите.
Организаторът интернет приложения притежава умения за работа в екип, проявява отговорност, комуникира ефективно с колеги и клиенти, спазва срокове, има творческо и аналитично мислене, може бързо да се адаптира към нови задачи и да се справя в критични ситуации. Организаторът трябва да владее чужди езици на ниво, позволяващо му да извършва ефективна комуникация по професионални теми, и да работи със специализирана документация, да разучава за кратко време постоянно обновяващите се технологии. Периодично участва в семинари и обучения, посветени на електронната търговия и WEB технологиите, за да следи новостите в тези динамично променящи се области, да разширява и надгражда професионалната си компетентност, за да отговори на технологичните и пазарните предизвикателства в своята работа.
Организаторът интернет приложения притежава познания в областта на предприемачеството, умее да убеждава и представя аргументи в полза на своите идеи и решения. Сътрудничи си с екип от различни специалисти - програмисти, WEB разработчици, фотографи, продуктови мениджъри, рекламодатели, анализатори и маркетолози, работи съвместно с доставчици и изпълнители.
Организаторът интернет приложения работи в офис, във фирма/организация от всякакъв мащаб и предмет на дейност. Може да работи и като самонаето лице на свободна практика.
Работното му място е оборудвано с персонален компютър и помощни средства, като скенер, принтер и връзка с интернет. В своята дейност използва различни софтуерни продукти - текстови редактори, среди за програмиране, редактори на графични изображения и др.
Наемането и определянето на работното време на организатора интернет приложения се договаря с работодателя при спазване на Кодекса на труда.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор интернет приложения", могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление "Приложна информатика".
При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
Завършилите обучение за придобиване на професионална квалификация по професията "Организатор интернет приложения" притежават необходимите компетентности и могат да се явят на изпити за получаване на международно признатите професионални сертификати от групата на Microsoft Technology Associate Developer exams и на Adobe Certified Associate в оторизираните за целта тестови центрове.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-815 от 23.12.2019 г.
Организаторът интернет приложения намира професионална реализация във фирми и организации от различни бизнес сектори, предлагащи продукти и услуги чрез интернет.
Съгласно НКПД - 2011 придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор интернет приложения", специалност "Електронна търговия", може да заема следните длъжности от НКПД:
3514 - 3001 Администратор, уеб сайт
3514 - 3002 Техник, уеб сайт
3514 - 3003 Уебмастер
3514 - 3004 Мениджър, уеб сайт
3514 - 3005 Консултант, управление на уеб сайт
3514 - 3006 Координатор, управление на уеб сайт
3339 - 3003 Специалист, търговия,
както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от ученето (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка - единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност за опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
2.2. РУ Познава характеристиките на дейността в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка - единна за професиите от професионално направление "Приложна информатика"
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип
4.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
4.3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 5. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
5.1. РУ Обработва информация с ИКТ
5.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
5.4. РУ Осигурява защита на електронната среда
5.5. РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 6. Организация на работния процес
6.1. РУ Организира работния процес
6.2. РУ Поема отговорност за качеството на работата си
ЕРУ 7. Спазване на етичните и правните норми в професията
7.1. РУ Следва професионалната етика в своята работа
7.2. РУ Спазва правните норми в професията
7.3. РУ Надгражда професионалната си компетентност
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Електронна търговия" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8. Основи на бизнеса в интернет
8.1. РУ Познава организацията на интернет комуникациите
8.2. РУ Следва принципите на онлайн търговията
8.3. РУ Осигурява защита на интернет приложенията
ЕРУ 9. Администрира приложение за онлайн търговия
9.1. РУ Познава процеса на онлайн разплащанията
9.2. РУ Осигурява логистична поддръжка
9.3. РУ Спазва специфичните за електронната търговия правни норми
ЕРУ 10. Обработва изображения със средствата на растерната графика
10.1. РУ Подготвя хардуера и софтуера за обработка на растерни изображения
10.2. РУ Избира оптимални параметри на изображенията при обработката им
10.3. РУ Обработва растерни изображения със специализиран софтуер
ЕРУ 11. Комбинира технологии за създаване на WEB съдържание
11.1. РУ Създава визуално съдържание за WEB приложение
11.2. РУ Използва технологии за създаване на WEB страници
11.3. РУ Използва система за управление на съдържанието (CMS)
ЕРУ 12. Прилага различни маркетинг похвати
12.1. РУ Постига заложените маркетинг цели
12.2. РУ Обслужва продажбите в приложение за онлайн търговия
12.3. РУ Създава онлайн реклама
12.4. РУ Използва инструменти за анализ на бизнес данни
3.2. Описание на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка - единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1

Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

• Познава разпоредбите за осигуряване на ЗБУТ на работното място

• Описва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на ЗБУТ за конкретната трудова дейност

• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Посочва разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ

Умения

• Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

• Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

• Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на ЗБУТ

• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

• Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност за опазване на околната среда

Знания

• Посочва разпоредбите за опазване на околната среда

• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

• Организира сортирането на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

• Организира съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

• Способен е да анализира възможните причини за замърсяване на околната среда и да съдейства за тяхното предотвратяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Описва основните рискови и аварийни ситуации

• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

• Посочва основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

• Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

• Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

• Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

• Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности

• Съдейства за предотвратяването на рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация

• Участва в овладяването на възникнал пожар или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

 

За средство 1:

• Владее теоретични знания за:

• хигиенните норми;

• здравословни и безопасни условия на труд на работното място;

• превантивна дейност за опазване на околната среда;

• овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.

За средство 2:

• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация

• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

 
ЕРУ 2

Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• Описва общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с основните икономически проблеми

• Посочва ролята на държавата в пазарната икономика

• Изброява видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

• Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

Компетентности

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността в предприятие

Знания

 

• Посочва основите на пазарното търсене

• Описва принципите на пазарното предлагане

• Дефинира основни икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на организацията

• Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

Компетентности

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на фирмата

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус

 
ЕРУ 3

Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• Описва същността на предприемачеството

• Обяснява принципите на предприемаческата дейност

• Посочва видовете предприемачески умения

Умения

• Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията

Компетентности

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• Посочва характеристиките на предприемаческото поведение

• Изрежда видовете предприемаческо поведение

• Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения

• Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи

• Идентифицира нови пазарни възможности

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Способен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

• Изброява основните елементи на бизнес плана

• Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план

• Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена организация

• Прилага изискванията за разработване на бизнес план

Компетентности

• В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Разработване на бизнес план

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус

За средство 3:

• Участва в разработването на бизнес план на фирма според изискванията на предварително дефинираното задание

 
ЕРУ по отраслова професионална подготовка - единна за професиите от професионално направление "Приложна информатика"
ЕРУ 4

Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• Посочва отделните длъжности в екипа

• Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа

Умения

• Спазва йерархията в екипа

• Осъществява комуникация в екипа

Компетентности

• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

• Поема отговорност при работа в екип

Резултат от учене 4.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

• Описва етичните норми в комуникацията

• Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация

• Посочва адекватното поведение при конфликт

• Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

• Води делова комуникация - писмена и устна

• Предоставя необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

• Избягва конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

• Провежда ефективна устна и писмена комуникация с колеги и клиенти, спазвайки изискванията за делово общуване

Резултат от учене 4.3:

Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност

Знания

• Познава основната професионална терминология на чужд език

• Изброява източници за информация в професионалната област на чужд език

• Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията

Умения

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и клиенти

Компетентности

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Провеждане на разговори на професионални теми

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна среда. Владее чужд език по професията

За средство 2:

• Провежда разговори по професионални теми на чужд език

 
ЕРУ 5

Наименование на единицата:

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• Изброява интернет търсачки и мотивира избора си

• Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и

• Посочва същността на WEB каналите (RSS и др.) за получаване на информация

• Описва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

• Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

• Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип циф-
рово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

• Посочва различни доставчици на облачни услуги

Умения

• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

• Използва WEB канали (RSS и др.) за получаване на информация

• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, WEB страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Използва облачни услуги за съхранение на информация

• Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 5.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Описва софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане

• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в професионалната област

• Обяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения

• Използва електронна поща

• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация

• Използва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.

• Използва електронен подпис за авторизация

• Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• Посочва функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

• Описва функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

• Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

• Редактира създадено цифрово съдържание

• Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 5.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

• Посочва рисковете за сигурността при работа онлайн

• Дефинира функциите на защитните стени и на антивирусните програми

• Описва начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

• Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда

Умения

• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

• Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения

• Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер

• Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

• Защитава файлове с криптиране или с пароли

• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• Способен е да защити комплексно от "злонамерени" действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

• Посочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии

• Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на софтуерни продукти, използвани в електронния магазин

• Изброява възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

• Избира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

• Инсталира избрания инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

• Променя настройките и опциите на операционната система или софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

• Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане

Средство 2:

• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща

Средство 3:

• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание

Средство 4:

• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение

Средство 5:

• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:

• Учебен/компютърен кабинет

• Персонален компютър или лаптоп

• Достъп до интернет

Критерии за оценяване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:

• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време

• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

 
ЕРУ 6

Наименование на единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес

Знания

• Посочва структурата на фирмата

• Изброява методи за нормиране на работния процес

• Познава вътрешните нормативни документи, свързани с професията

• Описва планирането на ресурси, свързани с работния процес

Умения

• Планира процеса на работата си

• Съставя график на работните си задачи

• Прилага изискванията на вътрешните нормативни документи

Компетентности

• Организира рационално процеса на работата си за ефективно изпълнение на трудовите задачи

Резултат от учене 6.2:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

• Описва видовете трудови дейности

• Посочва изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности

• Изброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• Спазва изискванията за качествено изпълнение на задачите

• Следва правилата за осигуряване на качество на обслужване на вътрешните и външните клиенти

Компетентности

• Ефективно планира и изпълнява трудовите дейности

• Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията на работния процес

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус, свързан с организацията на работния процес

ЕРУ 7

Наименование на единицата:

Спазване на етичните и правните норми в професията

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Следва професионалната етика в своята работа

Знания

• Посочва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика

• Познава нормативната уредба, свързана с боравене с лични данни

Умения

• Прилага изискванията на професионалната етика

• Спазва нормативната уредба, свързана с боравене с лични данни

Компетентности

• Способен е да съобразява своето поведение с принципите на професионалната етика при изпълнение на служебните си задължения

Резултат от учене 7.2:

Спазва правните норми в професията

Знания

• Описва правните аспекти на професията

• Познава Закона за авторско право и сродните му права

Умения

• Използва лицензиран софтуер за работа

• Прилага нормативните изисквания при употребата на продукти и софтуер, обект на авторско право

• Информира се за статута на продукти от други автори при употребата им в проект

Компетентности

• Способен е коректно да изпълнява задълженията си, като се съобразява с правните норми в професията

Резултат от учене 7.3:

Надгражда професионалната си компетентност

Знания

• Посочва ролята на надграждането на уменията за постигане на успех в професионалната област

• Идентифицира новостите в професионалната си област

• Открива възможности за професионалното си развитие

Умения

• Прилага в практиката си новостите в професионалната сфера

• Осигурява повишаване на квалификацията си

• Търси възможности за самоусъвършенстване

Компетентности

• Способен е самостоятелно да открива възможности за надграждане на професионалната си компетентност, като прилага новостите в бранша

Средства за оценяване:

 

Средство 1:

• Решаване на писмен изпит

Средство 2:

• Решаване на казус по зададена ситуация

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира задълбочени познания относно: професионалната етика, правните норми и възможностите за развитие на професионалните умения

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано решава посочения казус, свързан с професионалната етика, правните норми и надграждането на професионалната компетентност

 
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Електронна търговия" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8

Наименование на единицата:

Основи на бизнеса в интернет

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Познава организацията на интернет комуникациите

Знания

• Идентифицира видовете приложения за електронна търговия според продукта/услугата, която предоставят

• Изброява основните протоколи в мрежовата комуникация (http, https)

• Посочва видовете домейни в интернет - .org, .com и т.н.

• Дефинира IP адрес

• Описва ролята на сървъра в интернет комуникациите

• Различава статично и динамично WEB съдържание

• Посочва разликата между видовете сертификати за удостоверяване на автентичността

Умения

• Определя целите на приложението

• Съобразява избора на домейн с предназначението на приложението

• Сравнява различните варианти за хостване на приложение за електронна търговия

• Избира подходящи сертификати за удостоверяване на автентичността

• Внедрява приложение за електронна търговия

Компетентности

• Способен е да избере оптимален вариант за хостване, домейн, сертификат за удостоверяване на автентичността, като се съобразява с бюджета, целите и обема на приложението за електронна търговия

Резултат от учене 8.2:

Следва принципите на онлайн търговията

Знания

 

• Дефинира онлайн бизнес (e-business)

• Обяснява понятието онлайн търговия (e-commerce)

• Изрежда особености на онлайн търговията

• Описва разликите в бизнес процесите в онлайн и традиционната търговия

• Изброява ключовите характеристики на онлайн търговията (универсалност, глобален обхват, универсални стандарти, информационна плътност, богато съдържание, персонализация, интерактивност и др.)

• Посочва особеностите на различните видове онлайн търговия според участниците (B2B, B2C, C2C и др.)

• Обяснява разликите при участие в специализирана платформа и самостоятелен магазин

• Описва ролята на външните фирми за изпълнение на услуги (аутсорсинг)

Умения

• Различава дейностите, свързани с онлайн бизнес и онлайн търговия

• Избира подходяща платформа или собствен сайт за осъществяване на онлайн търговия

• Съобразява се с универсалните стандарти в управлението на приложение за онлайн търговия

• Създава богато съдържание в различни медии за целите на приложението

• Оценява ролята на персонализацията на изживяването

• Координира дейностите между вътрешни и външни изпълнители

Компетентности

• Способен е самостоятелно и в екип да избере ефективен бизнес модел, като съобразява особеностите на онлайн търговията

Резултат от учене 8.3:

Осигурява защита на интернет приложенията

Знания

• Обяснява рисковете от злонамерен достъп до чувствителна информация

• Познава добрите практики за защита на съдържанието

• Описва разликите между DOS и DDOS

• Дефинира "спам"

• Изброява методите за идентификация на реален потребител и робот

Умения

• Предприема стъпки за осигуряване на нормална работа на приложението

• Следва добрите практики за защита на съдържанието

• Използва филтри за ограничаване на "спам"

• Избира подходящ метод за идентификация на реален потребител

Компетентности

• Способен е да осигури достатъчна степен на защита на електронния магазин

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит по поставена тема

Средство 2:

• Решаване на тест

Средство 3:

• Решаване на казус по задание

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2, 3:

• Оборудван учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Представената писмена работа изчерпателно и ясно описва поставената тема

За средство 2:

• Отговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време

• Демонстрира задълбочени познания в областите: онлайн бизнес, електронната търговия, защита на интернет приложенията

За средство 3:

• Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус, свързан с организацията на интернет комуникациите, особеностите на онлайн търговията и обезпечаване сигурността на приложенията

 
ЕРУ 9

Наименование на единицата:

Администрира приложение за онлайн търговия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Познава процеса на онлайн разплащанията

Знания

• Описва различните форми на разплащане според техническите им характеристики

• Назовава ролята на участниците в процеса на обработка на плащанията

• Посочва стъпките в процеса на онлайн разплащане

• Изброява видове карти за онлайн разплащания

• Назовава видовете защити на карти

Умения

• Инсталира приставки за разплащане към електронния магазин

• Настройва параметрите за онлайн плащания според изискванията на портала

• Поддържа актуална информация за извършените плащания

• Съдейства при проблеми в процеса на онлайн заплащане

Компетентности:

• Способен е коректно да настрои параметрите на онлайн плащанията по предварително зададени характеристики

• Способен е да комуникира ефективно със страните в процеса на онлайн разплащане за разрешаване на възникнали проблеми

Резултат от учене 9.2:

Осигурява логистична поддръжка

Знания

• Описва особеностите на веригата за доставки в електронната търговия

• Назовава ролята на участниците във веригата за доставки

• Посочва различните варианти на канали за дистрибуция

• Изброява вариантите за интеграция на модул за доставяне на пратки

• Маркира важните стъпки в процедурата при връщане или рекламация на продукт

• Описва възможностите за създаване на справки и отчети за доставките

Умения

• Поддържа комуникацията между отделните участници в процеса

• Координира с доставчици изпълнението на поръчки

• Осигурява коректното изпълнение на поръчките

• Следи за спазването на сроковете и изискванията за качество

• Инсталира приставки за доставяне на пратки

• Работи с вградените модули на куриерските компании

• Обработва върнати поръчки и рекламации

• Изготвя справки за заинтересованите страни

Компетентности

• Самостоятелно и в екип осигурява прецизно окомплектоване и навременна доставка на продуктите до клиента

• Способен е да осигури разрешаване на рекламации от клиенти при спазване на изискванията за осигуряване на качество

Резултат от учене 9.3:

Спазва специфичните за електронната търговия правни норми

Знания

• Изброява правните регламенти, свързани с електронната търговия

• Описва изискванията за защита на личните данни

• Маркира основните изисквания при отчитане на продажби през интернет

• Посочва правата на потребителя при електронно пазаруване

• Описва ролята на общите условия на един електронен магазин

Умения

• Управлява личните данни на клиенти съгласно нормативната уредба

• Спазва изискванията при счетоводно отчитане на продажби през интернет

• Предоставя достоверна информация на потребителите за защита на техните права

Компетентности

• Способен е да прилага стриктно нормативната уредба и добрите практики при осъществяване на електронна търговия

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Оборудвана учебна зала

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Отговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус, като демонстрира задълбочено владеене на спецификите в администрирането на приложение за онлайн търговия

 
ЕРУ 10

Наименование на единицата:

Обработва изображения със средствата на растерната графика

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Подготвя хардуера и софтуера за обработка на растерни изображения

Знания

• Изброява видовете периферни устройства (скенер, таблет, принтер и др.), необходими в работата

• Посочва специализирания софтуер за обработка на растерни изображения

• Познава лицензионните ограничения при използване на софтуер

• Описва характеристиките на растерната графика

Умения

• Избира компютърна конфигурация с оптимални параметри

• Свързва периферни устройства към компютърна конфигурация

• Използва лицензиран софтуер в своята дейност

Компетентности

• Способен е ефективно да настройва периферни устройства, да инсталира и настройва точно необходимия за работа софтуер

Резултат от учене 10.2:

Избира оптимални параметри на изображенията при обработката им

Знания

• Описва изискванията към изображенията според употребата им (WEB, видео, анимация, 3D, печат и др.)

• Изброява графичните файлови формати и техните характеристики

• Познава възможностите на софтуера за обработка на растерни изображения

Умения

• Предвижда влиянието на параметрите на изображението върху крайния резултат

• Избира подходящи файлови формати

• Работи с програми за обработка на растерни изображения

Компетентности

• Способен е самостоятелно да определи оптимални размер, резолюция, цветови модел и формат при обработка на растерни изображения

Резултат от учене 10.3:

Обработва растерни изображения със специализиран софтуер

Знания

• Познава инструментите на програмите за обработка на изображения

• Разбира въздействието на техниките за манипулация и трансформация на елементите на изображение

• Описва ограниченията при използване на изображения с авторско право

Умения

 

• Редактира елементи на изображение чрез селектиране, изрязване, завъртане, изкривяване, мащабиране и др.

• Извършва цветови корекции на изображения

• Нанася светлинни корекции на изображения

• Ретушира изображения

• Прилага специфични ефекти към изображение

Компетентности

• Способен е да използва инструментите за ретуш, корекция и други за подобряване на качеството на изображение, като прилага различни техники

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Изработване на проект по задание

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Оборудван учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Отговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време

За средство 2:

• В представения проект са демонстрирани умения за редактиране и ретуш на изображения със средствата на растерната графика с цел подобряване на качеството им

 
ЕРУ 11

Наименование на единицата:

Комбинира технологии за създаване на WEB съдържание

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Създава визуално съдържание за WEB приложение

Знания

• Описва необходимостта и ползите от проучване на аудиторията

• Посочва ролята на цвета в дизайна на WEB приложение

• Изброява изискванията към типографията при изграждане на WEB съдържание

• Описва въздействието на формата на елементите върху потребителя

• Назовава принципите на дизайна при изграждане на WEB съдържание

• Изрежда особеностите на възприемането на WEB съдържание от потребителя

Умения

• Проучва потребителското поведение на целевата аудитория

• Анализира изискванията на аудиторията към достъпност на съдържанието

• Комбинира цветове в дизайна на елементите

• Аргументира се за избора си на четлив шрифт

• Съобразява въздействието на формите върху аудиторията

• Прилага принципите на дизайна - контраст, баланс и др.

Компетентности

• Способен е да създаде въздействащо визуално съдържание, като прилага добрите практики за избор на цветове, шрифт, форма

• Способен е да предложи дизайн, съобразен с очакванията на аудиторията

Резултат от учене 11.2:

Използва технологии за създаване на WEB страници

Знания

• Назовава основните технологии за създаване на WEB съдържание

• Изброява основните структурни етикети и приложението им

• Посочва ролята на стиловите таблици при форматиране на WEB съдържание

• Посочва добрите практики при изграждане на адаптивен дизайн

• Описва изискванията към изображенията за публикуване в интернет

Умения

• Използва структурни етикети за изграждане на WEB съдържание

• Създава стилове за форматиране на WEB съдържание

• Структурира адаптивен дизайн, като използва колони и мрежи

• Избира подходящ файлов формат за оптимизиране на изображение за WEB

Компетентности

• Способен е самостоятелно и в екип да изгради WEB страници с адаптивен, функционален дизайн, при спазване на изискванията от заданието

Резултат от учене 11.3:

Използва система за управление на съдържанието (CMS)

Знания

 

• Описва характеристиките на платформите за онлайн търговия

• Посочва начините за отдалечен достъп до сървър

• Изброява начините за инсталация на платформа за електронна търговия на сървър

• Обяснява необходимостта от разширяване на функционалността на платформата

• Изброява подходите за постигане на индивидуален облик на приложението

• Описва ползите от категоризиране на съдържанието

• Познава инструментите за актуализиране на съдържанието

• Изброява възможностите на платформите за управление на контактите с потребителите

Умения

 

• Аргументира се за избора си на WEB базирана платформа за електронна търговия

• Инсталира платформа за електронна търговия на сървър в интернет

• Планира необходимите допълнения към функционалността на приложението

• Настройва приставки за разширяване на функционалността на платформата

• Придава индивидуален облик на приложението, като настройва стилове за шрифт, цвят, разположение на елементите и др.

• Систематизира съдържанието на електронния магазин

• Поддържа актуално съдържанието на електронния магазин

• Прилага обновявания на софтуера на електронния магазин

• Управлява контактите с потребители

Компетентности

• Способен е самостоятелно и в екип да инсталира точно и да поддържа качествено WEB базирано приложение за електронна търговия (CMS)

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Изработване на проект по задание

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Оборудвана учебна зала

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Отговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време

За средство 2:

• Представеният проект е адаптивен, функционален, с ясно визуално послание, с ефективен потребителски интерфейс

ЕРУ 12

Наименование на единицата:

Прилага различни маркетинг похвати

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Организатор интернет приложения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Постига заложените маркетинг цели

Знания

• Изброява видовете маркетинг цели

• Обяснява необходимостта от анализ за определяне на конкретни стъпки за постигане на заложените цели

• Описва основните фактори, които влияят върху пазара (PEST анализ)

• Дефинира елементите на маркетинг микса

• Дава примери за връзката между поведението и предпочитанията на потребителите и финансовия резултат

• Определя ключови характеристики за пазарните сегменти

• Изброява каналите за онлайн и традиционна реклама

• Описва процеса за създаване на въздействащо рекламно послание

Умения

• Използва методи на анализ за откриване на потенциални възможности, заплахи, подобряване на слабости и запазване на конкурентното предимство

• Проучва пазарната ниша

• Проследява тенденциите на пазара

• Анализира потребностите и поведението на клиентите

• Планира стъпки за постигане на маркетинг цели

• Създава профил на ключовите характеристики на целевите клиенти

• Избира подходящи канали за реклама, като съобразява наличния бюджет

• Създава въздействащи рекламни послания за избраните канали

Компетентности

• Способен е самостоятелно и в екип да формулира стъпки за изпълнение на заложените маркетинг цели, като съобразява поведението и нуждите на потребителите, тенденциите на пазара и наличния бюджет

Резултат от учене 12.2:

Обслужва продажбите в приложение за онлайн търговия

Знания

• Описва етапите от поръчка до доставка

• Обяснява влиянието на промоциите върху продажбите

• Изброява методи за разрешаване на казуси

• Посочва добрите практики при обслужването на клиенти

Умения

• Проследява етапите от поръчка до доставка

• Следи за актуалността на информацията

• Използва инструментите за създаване на промоции в приложението

• Разрешава казуси в процеса на продажбите

• Прилага добрите практики при обслужване на клиенти

Компетентности

• Способен е да осигури качествено обслужване в процеса на продажба, като се съобрази с нуждите на клиента и текущите промоции

Резултат от учене 12.3:

Създава онлайн реклама

Знания

• Описва добрите практики за оптимизация на съдържанието по отношение на търсещите машини

• Обяснява необходимостта от фрагменти, проследяващи поведението на потребителя

• Описва процеса по създаване на ефективна реклама в социалните мрежи

• Изброява типовете реклама за търсещите машини

• Познава механизма за формиране на цени на рекламата за търсещи машини и социални мрежи

• Описва предимствата и недостатъците на различните канали за онлайн маркетинг

• Посочва стратегии за имейл маркетинг

• Назовава възможностите на инструментите за анализ на поведението на потребителя

Умения

• Спазва добрите практики за оптимизация на съдържанието по отношение на търсещите машини

• Вгражда в приложението фрагменти, проследяващи поведението на потребителите

• Планира рекламни кампании в търсещи машини

• Организира рекламни кампании в социалните мрежи

• Избира подходящ тип кампания според целите и бюджета

• Настройва автоматично изпращане на потвърждаващи имейли към потребителите за значимите събития в приложението

• Създава бюлетини и други циркулярни имейл маркетинг инициативи

• Оптимизира изживяването във всички точки на контакт с приложението

Компетентности

• Способен е в екип да създаде план за реклама в каналите за онлайн комуникация според бюджета и поставените цели

Резултат от учене 12.2:

Използва инструменти за анализ на бизнес данни

Знания

• Изброява различни източници на данни

• Посочва видове анализи на данни

• Разграничава ключовите от маловажните показатели за анализ

• Описва възможностите на инструментите за анализ на данни

Умения

• Определя ключовите за бизнеса показатели

• Комбинира различни източници на данни за многоаспектен анализ

• Използва инструменти за анализ на данни

• Анализира влиянието на различни фактори върху бизнеса

• Изготвя справки и отчети за продажбите

• Използва инструменти за анализ на ефективността на онлайн рекламата

Компетентности

• Способен е в екип да определи точно промяната в ключови показатели след анализ на данни за бизнеса

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус

Средство 3:

• Представяне на проект по задание

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:

• Оборудвана учебна зала

Критерии за оценяване:

 

За средство 1:

• Отговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус като демонстрира умения за обслужване на клиенти, за планиране на реклама и промоции в рамките на определен бюджет и за анализ на бизнес резултати

Средство 3:

• Представеният проект демонстрира придобитите умения за вярно и точно обобщаване на информацията в отчети, с подходящи графики и диаграми

 

 

Речник на използваните съкращения

 

Акроним

Значение

Превод

CMS

Content Management System

Система за управление на съдържание (напр. Wordpress, Joomla)

3D

3-dimensional

С три измерения

DOS

Denial of Service

Атака за отказ на услуга

DDOS

Distributed Denial of Service

Разпределена атака за отказ на услуга

HTTP

Hyper Text Transfer Protokol

Протокол за предаване на хипертекст

HTTPS

Secure Hyper Text Transfer Protocol

Сигурен протокол за предаване на хипертекст

B2B

Business to Business

Икономическо взаимодействие между юридически лица

B2C

Business to Consumer

Икономическо взаимодействие между юридически лица и крайни клиенти

C2C

Consumer to Consumer

Икономическо взаимодействие между крайни клиенти (неюридически лица)

E-business

-

Електронен бизнес. Включва използване на интернет не само за търговски операции, а и различните софтуерни решения за контакт между служители, посредници, партньори, управление на процесите и т.н.

Е-commerce

-

Електронна търговия. Всички търговски процеси, подпомагани от интернет

 
4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в учебен кабинет или в зала. Учебният кабинет е оборудван с работно място за всеки обучаван (работна маса и стол), работно място за обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска (бяла, черна - според възможностите на залата), аудио-визуална техника, мултимедиен проектор и екран, компютър с инсталирани програмни продукти, необходими за учебния процес, информационни табла, учебни видеофилми, интернет.
4.2. Компютърен кабинет
Учебната практика за придобиване на професионална квалификация по професията "Организатор интернет приложения" се провежда в компютърна зала, оборудвана с необходимите за учебния процес работни места: работна маса, стол, компютър с инсталиран специализиран софтуер, необходим за провеждане на практика по професията, учебна дъска, аудио-визуална техника, мултимедиен проектор и екран, принтер, скенер, информационни табла, интернет.
Нормативните изисквания към учебната зала са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните и естетичните изисквания.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети или модули по професионална подготовка имат лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация "учител", ако са придобили професионална квалификация по съответната специалност при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума