навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 27 ОТ 2019 Г.)

В сила от 06.04.2021 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 15, ал. 3, т. 1 думата "реалните" се заменя с "реални".

§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Работодателят изготвя ежегодно, но не по-късно от края на януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Списъкът се съхранява в предприятието и се представя при поискване от контролните органи по чл. 26, ал. 1."

§ 3. В чл. 26, ал. 1 след цифрата "5" се поставя запетая и думите "и 6" се заменят с "6 и 7".

§ 4. В чл. 28, ал. 1 изречение второ се изменя така: "Вътрешните правила включват задължително специфичните фактори по чл. 38, ал. 8 от Закона за хората с увреждания, процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението на проверките и последващи оценки на изпълнението, както и ред за извършване на проверки във връзка с чл. 38, ал. 5 от Закона за хората с увреждания."

§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
"(6) Компенсационната вноска по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания се заплаща не по-късно от последното число на месеца, за който се отнася. Когато този ден е неработен, вноската се внася най-късно в първия работен ден."
2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 6. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 след думата "увреждания" се поставя запетая и се добавя "с психични разстройства и/или интелектуални затруднения".
2. В ал. 2 след думата "увреждания" се поставя запетая и се добавя "с психични разстройства и/или интелектуални затруднения".
3. В ал. 3, т. 9 след думата "увреждания" се поставя запетая и се добавя "с психични разстройства и/или интелектуални затруднения".

§ 7. В чл. 45, ал. 1, т. 5 след думата "увреждания" се поставя запетая и се добавя "с психични разстройства и/или интелектуални затруднения".

§ 8. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. Компонент 2 "Лична мобилност" - за финансиране на дейности за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане съобразно функционалния дефицит и потребности."
2. В ал. 6 след думата "политика" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице".

§ 9. В чл. 50, т. 2 думите "Закона за етажната собственост" се заменят със "Закона за управление на етажната собственост".

§ 10. Член 53 се изменя така:
"Чл. 53. Допустимите за финансиране дейности за осигуряване на личната мобилност на хора с трайни увреждания по Компонент 2 се определят в Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност."

§ 11. В чл. 58, ал. 5, т. 2 думите "или липсващи приложения" се заличават.

§ 12. В чл. 63, ал. 1 думата "изпълнителят" се заменя с "бенефициентът".

§ 13. В чл. 86, в основния текст думите "Министерството на труда и социалната политика" се заменят с "Агенцията за хората с увреждания".

§ 14. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "съгласно бюджетните насоки и срокове, определени от министъра на финансите, след предварително съгласуване с" и запетаята пред тях се заменят с "до".
2. В ал. 3 думата "акт" се заменя с "решение".

§ 15. В чл. 106 ал. 5 се изменя така:
"(5) При констатирани нарушения в изпълнение на субсидираните дейности и/или при неизпълнението им, както и при отпадане на националната представителност, Министерството на труда и социалната политика преустановява субсидирането."

§ 16. В приложение № 2 към чл. 68, ал. 1, на ред 8 "Перука - един брой" се правят следните изменения:
1. В колона 4 "Необходими документи" думите "онкологична или хирургична" се заменят с "по профила на заболяването".
2. В колона 6 "Забележки" след абревиатурата "(СБАЛО)" се добавя "или към клиника/отделение по онкология към многопрофилна болница за активно лечение".

Заключителни разпоредби


§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 18. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума