навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (ДВ, БР. 35 ОТ 2017 Г.)

В сила от 01.05.2021 г.
Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Изречение първо се изменя така: "Комисията по правни въпроси най-малко веднъж на всеки три месеца изслушва главния прокурор във връзка с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи, включително законодателни промени, ресурсна осигуреност, затруднения, свързани с осъществяване функциите на тези органи, резултати в борбата с престъпността, в т.ч. корупцията, взаимодействие с разследващите органи."
2. Създават се нови изречения второ и трето: "Главният прокурор е длъжен да се яви пред комисията. Комисията по правни въпроси най-малко веднъж на всеки три месеца изслушва председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд."
3. Досегашните изречения второ и трето стават изречения четвърто и пето.

§ 2. В чл. 31, ал. 1 изречение второ се изменя така: "Заседанията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи."

§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават ново изречение второ и изречение трето: "Гражданите заявяват имената си на електронния адрес или телефона на съответната комисия преди началото на заседанието, на което искат да присъстват. Комисията незабавно регистрира постъпилите заявки и ги изпраща към служителите за издаване на пропуск на гражданите.", а досегашното изречение второ става изречение четвърто.
2. В ал. 2 след думите "Представители на" се добавя "граждански организации" и се поставя запетая.

§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите, но само ако за решението са гласували не по-малко от една трета от членовете на комисията. Гласуването е лично."

§ 5. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 числото "24" се заменя със "72".
2. Създава се нова ал. 4:
"(4) Когато се налага законопроект да бъде разгледан спешно и по мотивирано решение на съответната комисия, срокът от 72 часа по ал. 3 може да бъде съкратен до 24 часа."
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите провежда редовно съвместно заседание с Обществения съвет от представители на неправителствени организации на всеки 6 месеца, както и извънредно по инициатива на комисията или съвета."

§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи".
2. В ал. 3 думите "предоставя на народните представители" се заменят с "обсъжда от народните представители в пленарна зала".

§ 8. В чл. 51 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи".
2. В ал. 3 след думите "парламентарен контрол" се добавя "включително по чл. 107а".

§ 9. В чл. 52 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата "кворума" се добавя "чрез компютризираната система за гласуване".
2. Създава се ал. 5:
"(5) Когато при гласуване на акт по чл. 86, ал. 1 от Конституцията или на отделна негова част или разпоредба общият брой на гласувалите е по-малко от 121 народни представители, председателят прави проверка за наличие на кворум и гласуването се повтаря."

§ 10. В чл. 62, ал. 1, изречение първо думата "постъпило" се заменя с "направено".

§ 11. В чл. 65 изречение второ се изменя така: "По тяхно искане те се изслушват с предимство."

§ 12. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след думите "и в електронен вид" се добавя "или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, изпратен на електронния адрес на деловодството на Народното събрание";
б) в изречение второ в т. 1 думите "европейското право" се заменят с "правото на Европейския съюз";
в) в изречение трето накрая се добавя "и в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове".
2. Създават се нова ал. 6 и ал. 7 и 8:
"(6) Когато законопроектите се внасят от Министерския съвет, те задължително се изпращат по електронен път на електронния адрес на деловодството на Народното събрание, подписани с квалифициран електронен подпис от министър-председателя и главния секретар на администрацията на Министерския съвет.
(7) За внесените от народни представители законопроекти се прилагат изискванията за обществени консултации по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, като на интернет страницата на Народното събрание се създава раздел "Обществени консултации", в който се публикува информация за настоящи или проведени обществени консултации. Администрирането на обществените консултации се осъществява от администрацията на Народното събрание.
(8) Когато законопроектите се внасят от народни представители, включително и за писмените предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект или изработения общ законопроект, към тях може да се прилагат:
1. справка с информация дали са проведени срещи и с кои заинтересовани страни;
2. справка с информация дали законопроектът е разработен от външни за Народното събрание лица или организации и кои са те."
3. Досегашната ал. 6 става ал. 9.

§ 13. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото "24" се заменя със "72".
2. Създава се нова ал. 6:
"(6) По законопроекти, свързани с правомощия на общините, председателят на водещата комисия изисква становище от Националното сдружение на общините в Република България."
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите "5 и 6" се заменят с "5, 6 и 7".
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите "5 и 6" се заменят с "5, 6 и 7".
6. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

§ 14. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект или изработения общ законопроект съгласно чл. 81, ал. 2 в 7-дневен срок от приемането му, съответно от предоставянето му на народните представители, които се аргументират. Предложенията не могат да противоречат на принципите, обхвата и мотивите на приетия на първо гласуване законопроект. Предложенията се отправят чрез председателя на Народното събрание до председателя на водещата комисия и се вписват в публичен регистър на Народното събрание. По изключение Народното събрание може да реши този срок да бъде удължен най-много с три седмици."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Предложенията по ал. 1 не могат да се отнасят до законодателни актове, различни от тези, чието изменение или допълнение е предложено в първоначално внесения законопроект, освен когато това се налага във връзка с материята, за която е внесен. В този случай предложението следва да бъде прието от две трети от всички членове на водещата комисия. Ако предложението не бъде одобрено, то не се предлага за второ гласуване."
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "може да" се заличават.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите "ал. 5" се заменят с "ал. 6".

§ 15. В чл. 88, ал. 2 след думите "и в електронен вид" се добавя "или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, изпратен на електронния адрес на деловодството на Народното събрание".

§ 16. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
"В първото за всяка сесия заседание на Народното събрание председателят на Народното събрание представя справка за органите, които се избират изцяло или частично от Народното събрание и чийто мандат изтича в рамките на съответната сесия, както и за органите с изтекъл мандат, чиито нови членове все още не са избрани."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Кандидати могат да се предлагат от всеки народен представител, освен ако в решението за откриване на процедурата не е предвидено друго. Срокът за представяне на кандидатури не може да бъде по-кратък от две седмици от деня, следващ датата на приемане на решение за откриване на процедурата. Предложенията за избор заедно с биографична справка и документи, свързани с изискванията за несъвместимост, стаж, образование и другите изискуеми документи, се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни."
3. В ал. 3 се създава ново изречение четвърто: "Въпросите, зададени по този ред, се съобщават на кандидатите в писмен вид не по-късно от 24 часа преди началото на изслушването.", а досегашното изречение четвърто става изречение пето.
4. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Предложенията за избор се разглеждат от постоянна комисия на Народното събрание, която изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на закона, като председателят на комисията е длъжен да покани кандидата да отговори на поставените по реда на ал. 3 въпроси. Комисията внася доклад, който обобщава резултатите от изслушването. Изслушването е публично."
5. В ал. 5 се създава изречение четвърто: "Докладът задължително съдържа и информация за поставените към всеки кандидат въпроси, на които кандидатът не е дал отговор."
6. В ал. 6 числото "24" се заменя със "72".
7. Алинея 7 се изменя така:
"(7) Народното събрание приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в съответната комисия, както и процедурата за избирането им от Народното събрание."

§ 17. В чл. 96, ал. 1 след думите "и в електронен вид" се добавя "или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, изпратен на електронния адрес на деловодството на Народното събрание".

§ 18. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "и в електронен вид" се добавя "или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, изпратен на електронния адрес на деловодството на Народното събрание".
2. Алинея 2 се отменя.

§ 19. В чл. 106, ал. 1 думите "освен ако реши друго" се заличават.

§ 20. Създава се чл. 107а:
"Чл. 107а. (1) В последните до два часа от заседанието всеки първи четвъртък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса има всяка една парламентарна група, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.
(3) Министър-председателят и заместник министър-председателите, към които е отправен въпрос, отговарят веднага след задаването му. В случай на отсъствие на министър-председателя или заместник министър-председателите поради болест или командировка извън страната председателят на Народното събрание, съгласувано с тях, определя заседанието, на което ще отговарят на актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуални устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред, след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси.
(5) За процедурата по актуалните устни въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 97, ал. 2 и 3.
(6) Парламентарните групи не могат да се възползват от правото си по чл. 54, ал. 6 във времето за отговори на актуалните устни въпроси."

§ 21. В чл. 145, ал. 2 думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

§ 22. В чл. 146 думите "Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

§ 23. В чл. 147 думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

§ 24. В чл. 149, ал. 2, изречение първо думите "до една десета" се заменят с "до една двадесета".

§ 25. В чл. 156 в текста преди т. 1 след думата "представители" се добавя "по време на пленарното заседание".

§ 26. В допълнителните разпоредби се създава § 8а:
"§ 8а. Достъпът на журналисти в сградата на Народното събрание за пленарни заседания, при изпълнение на служебните им задължения, е свободен и неограничен, както и тяхното придвижване."

§ 27. В приложението към правилника се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 2 накрая се добавя "в размер до 25 на сто от основното месечно възнаграждение по чл. 5".
2. В чл. 11 изречение пето се изменя така: "Народните представители, организирани в парламентарни групи, и народните представители, нечленуващи в парламентарна група, обявяват на всеки три месеца на страницата на Народното събрание в интернет информация за изразходваните средства, като се посочват и получателите на средствата (собствено и фамилно име или наименование).", а изречение шесто се заличава.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 28. Член 76, ал. 7 не се прилага за законопроекти, внесени до влизането в сила на това решение.

§ 29. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Решението е прието от 45-ото Народно събрание на 29 април 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума