навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА (ДВ, БР. 77 ОТ 2006 Г.)

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В заглавието на наредбата думата "Общността" се заменя с "Европейския съюз".

§ 2. В чл. 1 думата "Общността" се заменя с "Европейския съюз".

§ 3. В чл. 2, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите "постоянен обект" се добавя "от който да е извършвало доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната".
2. (В сила от 01.07.2021 г.) В т. 2 се създава буква "в":
"в) доставки, за които съгласно чл. 152, ал. 6, т. 3, ал. 7, т. 3, букви "б" и/или "в" и ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност страната е държава членка по потребление:
аа) доставки на услуги, за които лицето прилага режим извън Съюза, и/или
бб) вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, за които лицето прилага режим в Съюза, и/или
вв) доставки на стоки от лице, улесняващо продажба по чл. 14а, ал. 5, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, когато изпращането или транспортирането на стоките започва и завършва на територията на страната, за които лицето прилага режим в Съюза, и/или
гг) доставки на стоки, за които лицето прилага режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии."

§ 4. (В сила от 01.07.2021 г.) Създава се чл. 10:
"Чл. 10. (1) Лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, включително и с постоянен обект, и е регистрирано на основание чл. 154 от Закона за данък върху добавената стойност или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, има право на възстановяване на данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с извършвани от него доставки на услуги, за които лицето прилага режима, като чл. 2, ал. 1, т. 3 не се прилага.
(2) Лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, включително и с постоянен обект, и е регистрирано на основание чл. 157а от Закона за данък върху добавената стойност или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, има право на възстановяване на данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с извършвани от него доставки на стоки, за които лицето прилага режима, като чл. 2, ал. 1, т. 3 не се прилага."

§ 5. (В сила от 01.07.2021 г.) В приложение № 1 към чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9, буква "б" след ред "0 е извършвал доставки на транспортни услуги и услуги, свързани с международен транспорт по смисъла на чл. 30 и 31 от Закона за данък върху добавената стойност" се добавя ред: " 0 доставки, за които съгласно чл. 152, ал. 6, т. 3, ал. 7, т. 3, букви "б" и/или "в" и ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност страната е държава членка по потребление:
аа) доставки на услуги, за които лицето прилага режим извън Съюза, и/или
бб) вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, за които лицето прилага режим в Съюза, и/или
вв) доставки на стоки от лице, улесняващо продажба по чл. 14а, ал. 5, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, когато изпращането или транспортирането на стоките започва и завършва на територията на страната, за които лицето прилага режим в Съюза, и/или
гг) доставки на стоки, за които лицето прилага режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии;".
2. Текстът след т. 9 до края се изменя така:
"

10

Данни за агент за представителство на заявителя - чуждестранно лице

Идентификационен номер по ЗДДС

 

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

Наименование/Име и фамилия на данъчно задълженото лице

 

Търговско име, ако е различно от наименованието

 


11 Списък на доставките и документите, за които се иска възстановяване на данъка
Документите следва да бъдат номерирани последователно, започвайки от 1. Този номер следва да бъде поставен в горния десен ъгъл на лицето на документа.
Всеки представен данъчен документ следва да бъде описан. Ако мястото на този формуляр не е достатъчно, можете да използвате допълнителни листи, които трябва трайно да прикрепите към искането.


 

№ Вид
на стоките и услугите

Наименование, идентификационен номер по ДДС, ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Служебен номер от регистъра на НАП/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ и адрес на доставчика на стоките и услугите

Дата на издаване и номер на документа

Стойност на искания данък за възстановяване

За служебно ползване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"

Заключителни разпоредби


§ 6. Параграф 3, т. 2, § 4 и § 5 влизат в сила от 1 юли 2021 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума