навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-6 ОТ 20 АПРИЛ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЕЗИЦИ НА НАТО

В сила от 01.05.2021 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира условията, размерите и реда за изплащане на допълнителните възнаграждения за владеене на официалните езици на НАТО - английски и френски език, на:
1. военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
2. цивилните служители, работещи по трудово правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия, за които не се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда.
(2) Тази наредба се прилага и по отношение на български граждани - военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.
(3) Тази наредба се прилага и по отношение на български граждани - цивилни служители, командировани на длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, за които не се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда.
Чл. 2. (1) На военнослужещите и цивилните служители по чл. 1 се изплаща допълнително месечно възнаграждение за владеене на английски и френски език, както следва:
1. при ниво на владеене на съответния език 2222, както и между 2222 и 3333 съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 - в размер на 20 (двадесет) лв.;
2. при ниво на владеене на съответния език 3333, както и между 3333 и 4444 съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 - в размер на 30 (тридесет) лв.;
3. при ниво на владеене на съответния език 4444 съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 - в размер на 40 (четиридесет) лв.
(2) Нивото на владеене на английски и/или френски език се удостоверява с валидно удостоверение съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001, издадено в съответствие с отделен акт на министъра на отбраната.

Чл. 3. Допълнителното възнаграждение по чл. 2 не се изплаща за времето на:
1. ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от Кодекса на труда или на отпуск при смърт или тежко заболяване на родител по чл. 167 от Кодекса на труда;
2. ползване на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство по чл. 164а от Кодекса на труда;
3. ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 164б от Кодекса на труда или на отпуск при смърт или тежко заболяване на осиновител по чл. 167 от Кодекса на труда - за периода след 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст;
4. ползване на неплатен отпуск независимо от основанието за ползването му;
5. отстраняване от длъжност;
6. отклонение от военна служба.

Чл. 4. (1) Допълнителното месечно възнаграждение по чл. 2, ал. 1 се изплаща на основание заповед на командира (началника) на съответното военно формирование, ръководителя на съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, за администрацията на Министерството на отбраната - на министъра на отбраната или оправомощено от него лице, за лицата по чл. 1, ал. 2 и 3 - въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която се водят на отчет и доволствие.
(2) Съответният орган по управление на човешките ресурси (по личния състав) изготвя списъци на военнослужещите и цивилните служители, които да бъдат включени в заповедта по ал. 1.
(3) Списъците по ал. 2 се актуализират след провеждане на съответните изпитни сесии за владеене на английски и френски език, определени в акта на министъра на отбраната по чл. 2, ал. 2.
(4) Определените възнаграждения по ал. 1 се изплащат от датата на утвърждаване на списъците по ал. 2 и 3.
(5) Допълнителното възнаграждение за владеене на английски и/или френски език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 се изплаща на новоназначените или преназначените военнослужещи и цивилни служители, отговарящи на условията за получаване, от датата на назначаването им.

Чл. 5. Разходите за изплащане на допълнителното месечно възнаграждение са за сметка на средствата за работна заплата в рамките на съответната годишна бюджетна сметка на второстепенните разпоредители с бюджет и се планират и отчитат по съответните параграфи от Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Министерството на отбраната.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 214, ал. 1, т. 6 и чл. 296, ал. 1, т. 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 2. В Наредба № Н-12 от 12 април 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; доп., бр. 81 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2012 г.; доп., бр. 66 от 2018 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.) чл. 15а се отменя.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума