навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЧИВНА БАЗА "МОРСКО УТРО" - ГР. КИТЕН

Издаден от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността и организацията на работа на Почивна база "Морско утро" - гр. Китен (почивна база).
Чл. 2. (1) Почивната база е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите, със седалище в гр. Китен.
(2) Издръжката на почивната база се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.
(3) Общата численост на персонала е 3 щатни бройки - управител и двама служители.

Глава втора.
ДЕЙНОСТ НА ПОЧИВНАТА БАЗА


Чл. 3. (1) Почивната база създава условия за отдих на:
1. работниците и служителите в системата на Министерството на земеделието, храните и горите;
2. пенсионирани служители от системата на Министерството на земеделието, храните и горите.
(2) При определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите условия почивната база може да се ползва от външни за системата на Министерството на земеделието, храните и горите лица.

Чл. 4. (1) Почивната база се ръководи и управлява от управител.
(2) Управителят:
1. ръководи и организира дейността на почивната база;
2. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
3. утвърждава структурата и щатното разписание на почивната база;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
5. утвърждава правила, методики, указания и инструкции, свързани с дейността на почивната база;
6. сключва договори във връзка с осъществяване дейността на почивната база;
7. командирова служителите;
8. при необходимост сключва граждански договори с извънщатни сътрудници;
9. утвърждава вътрешни правила за документооборота;
10. изготвя и представя на министъра на земеделието, храните и горите годишен доклад за дейността на почивната база;
11. ежегодно предлага на министъра на земеделието, храните и горите условия и ред за организиране на отдиха за съответния летен сезон;
12. изготвя и представя в Министерството на земеделието, храните и горите периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета;
13. поддържа регистър чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеббазирано или друго приложение за онлайн достъп;
14. ежегодно предлага за утвърждаване от министъра на земеделието, храните и горите цените на нощувките в почивната база;
15. изпълнява и други функции, определени с нормативен акт и/или заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) Функциите на управителя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед служител на почивната база.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ПОЧИВНАТА БАЗА


Чл. 5. Управителят възлага задачи на служителите в почивната база, контролира и отговаря за тяхното срочно и качествено изпълнение и осигурява взаимодействието със звена в администрацията на Министерството на земеделието, храните и горите и с други ведомства.

Чл. 6. Служителите изпълняват възложените им задачи съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 7. Входящата, изходящата и вътрешната документация се регистрира, обработва и изпълнява в съответствие с утвърдени от управителя вътрешни правила за документооборот.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 6 от заключителната разпоредба към ПМС № 187 от 2003 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 79 от 2003 г.).

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума