навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Приета с ПМС № 354 от 26.10.2021 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. мерките за постигане на устойчиво намаляване на употребата на определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ);
2. изискванията към определени ППЕУ;
3. изискванията за маркировка към определени ППЕУ;
4. мерките за носене на разширена отговорност от производители на ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, както и задълженията им за разделно събиране и рециклиране на ППЕУ;
5. отговорността за почистване на замърсяване с отпадъци от ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса;
6. мерките за повишаване на осведомеността на потребителите на определени ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.
(2) Наредбата има за цел да се предотврати и намали въздействието на определени ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, върху околната среда и по-специално върху водната среда и върху здравето на човека, както и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и материали с цел ефикасно функциониране на вътрешния пазар на Европейския съюз (ЕС).
Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. пластмасови продукти за еднократна употреба по приложение № 1;
2. продукти, изработени от оксо-разградима пластмаса;
3. риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.

Чл. 3. Не се допуска пускането на пазара на:
1. пластмасови продукти за еднократна употреба по приложение № 1, част Б;
2. продукти, изработени от оксо-разградима пластмаса.

Глава втора.
МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО НАМАЛЯВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА


Чл. 4. (В сила от 01.01.2023 г.) (1) Бизнес операторите, които използват пластмасови продукти за еднократна употреба по приложение № 1, част А, за пълнене с храни, включително напитки, и готови ястия, на мястото на продажбата на краен потребител, прилагат мерки за намаляване на тяхното потребление.
(2) Лицата по ал. 1 поставят на видно място информационна табела, предназначена за крайния потребител, съдържаща информация за:
1. единична цена на ППЕУ по ал. 1;
2. вредното въздействие на ППЕУ по ал. 1 върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното им изхвърляне и/или изхвърляне на неразрешени за това места след крайната им употреба;
3. необходимостта от трайното намаляване на използването на ППЕУ по ал. 1;
4. възможните алтернативи за използване на ППЕУ по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 осигуряват алтернативни варианти, заместващи ППЕУ, по приложение № 1, част А.

Чл. 5. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1 предлагат на крайния потребител ППЕУ по приложение № 1, част А, задължително срещу заплащане на сума, определена съгласно сроковете по § 5.
(2) Сумата по ал. 1 се посочва отделно от цената на съответната храна, включително напитка, в касовия бон.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА


Чл. 6. (В сила от 03.07.2024 г.) (1) Пластмасови съдове за напитки с вместимост до три литра по приложение № 1, част В, които имат капачки или капаци, произведени от пластмаса, могат да бъдат пускани на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съдовете по време на употреба на продукта.
(2) Алинея 1 не се прилага за:
1. метални капачки или капаци с пластмасови уплътнения;
2. стъклени или метални съдове за напитки, които имат капачки и капаци, изработени от пластмаса;
3. съдове за напитки, предназначени и използвани за храни за специални медицински цели, които са в течно състояние, съгласно определението по чл. 2, буква "ж" от Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181 от 29 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 609/2013".
(3) Продуктите по ал. 1, които са в съответствие с хармонизирани европейски стандарти или части от тях, свързани с изискването по ал. 1, чиито номера са публикувани в "Официален вестник" на ЕС, се счита, че съответстват на изискването по ал. 1.

Чл. 7. (1) Бутилките за напитки по приложение № 1, част Е, които са произведени от полиетилен терафталат като основен компонент ("бутилки от PET"), съдържат най-малко 30 на сто рециклирана пластмаса, изчислени като средна стойност от всички бутилки от PET, пуснати на пазара от всяко лице поотделно през текущата година.
(2) Производителите на бутилки от PET постигат целта по ал. 1 поетапно съгласно сроковете по § 7.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО МАРКИРОВКАТА


Чл. 8. (1) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Г, задължително маркират всеки продукт с видима, ясно четлива и незаличима маркировка, която информира потребителите за следните елементи:
1. подходящите варианти за управление на отпадъците от продукта или начините за обезвреждане на отпадъците, които трябва да се избягват за този продукт, в съответствие с йерархията на отпадъците, и
2. наличието на пластмаси в продукта и произтичащото от това отрицателно въздействие върху околната среда от замърсяване или друг неправилен начин за обезвреждане на отпадъците от продукта.
(2) Маркировката по ал. 1 се нанася върху самия продукт или върху неговата опаковка, както следва:
1. за продуктите по приложение № 1, част Г, т. 1 - 3, се поставя върху търговската и груповата опаковка на тези продукти; когато няколко единично продавани бройки са групирани в момента на покупката, маркировка се нанася върху опаковката на всяка продавана бройка;
2. за чаши за напитки по приложение № 1, част Г, т. 4, се поставя върху самия продукт.
(3) Не се изисква нанасяне на маркировка върху опаковки с повърхност, ненадвишаваща 10 cm2.
(4) Маркировката по ал. 1 се нанася в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2151 на Комисията от 17 декември 2020 г. за определяне на правила за хармонизираните спецификации относно маркировката на пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част Г от приложението към Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ОВ, L 428 от 18 декември 2020 г.; попр., L 77 от 5 март 2021 г.).
(5) Изискванията за маркировка по ал. 1 на тютюневи изделия и филтри по приложение № 1, част Г, т. 3, се изпълняват заедно с тези по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
(6) Изискванията по тази глава не отменят други нормативни изисквания, свързани с маркирането на продуктите по приложение № 1, част Г.
(7) Забранява се използването на маркировка, която съдържа информация, подвеждаща потребителя.

Глава пета.
РАЗШИРЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


Чл. 9. (1) (В сила от 01.01.2025 г. (*)) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, и на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, прилагат схема на разширена отговорност на производителя.
(2) (В сила от 01.01.2022 г.) Лицата по ал. 1 прилагат мерки по чл. 23 за информиране на потребителите и за насърчаване на отговорното им поведение, в т.ч. кампании, с цел намаляване на отпадъците от ППЕУ.
(3) (В сила от 01.01.2025 г. (*)) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, покриват по реда на чл. 12 разходите за:
1. събиране на отпадъците от продуктите по ал. 1, които са изхвърлени в обществени системи за събиране, включително за инфраструктурата и нейното функциониране, и за последващото транспортиране и третиране на тези отпадъци;
2. почистване на замърсяването с отпадъци, които произтичат от употребата на продуктите по ал. 1, и за последващото транспортиране и третиране на тези отпадъци;
3. провеждане на национални представителни проучвания по чл. 13.
(4) (В сила от 01.01.2023 г.) Разходите по ал. 2 и 3, произтичащи от употребата на ППЕУ по приложение № 1, част Д, не надвишават разходите, необходими за икономически ефективното предоставяне на услугите по ал. 3, и се определят по прозрачен начин между съответните участници. Разходите за почистване на замърсяването с отпадъци се ограничават до дейности, извършвани от централни или териториални органи на изпълнителната власт или от тяхно име.
(5) Производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, покриват разходите за разделно събиране на отпадъците от риболовните съоръжения, които са изхвърлени на местата по чл. 17, включително за осигуряване на съдове за събиране на отпадъци, и за последващото транспортиране и третиране на тези отпадъци.

Чл. 10. (В сила от 01.01.2022 г.) (1) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Е, създават системи за разделно събиране на отпадъците от тези продукти.
(2) Системите по ал. 1 включват най-малко специализирани съдове за разделно събиране, които се разполагат на площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
(3) Системите по ал. 1 трябва да осигуряват:
1. събиране по подходящ начин на отпадъците по ал. 1, в т.ч. чрез поставяне на специализирани съдове за разделно събиране и на мястото на продажбата, в случай че това е технически възможно, или в близост до мястото на продажба и други места, където се образуват отпадъците;
2. предаване на събраните по т. 1 отпадъци на площадки за временно съхраняване, на съоръжения за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване.
(4) Системите по ал. 1 са част от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки по глава трета, раздел II от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2013 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 60 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.).
(5) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци по ал. 1, отговарят за цялостното им оползотворяване и/или рециклиране.

Чл. 11. (1) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Е, осигуряват разделното събиране за рециклиране на отпадъците от тези продукти, както следва:
1. на количество отпадъчни ППЕУ, равняващо се на 77 тегловни процента от пуснатите на пазара за дадена година - до 2025 г.;
2. на количество отпадъчни ППЕУ, равняващо се на 90 тегловни процента от пуснатите на пазара за дадена година - до 2029 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) За изпълнение на целите по ал. 1 събраните отпадъци се предават за рециклиране само за производство на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изискването се прилага поетапно, както следва:
1. до 31 декември 2022 г. - 15 на сто от събраните отпадъци за изпълнение на целите по ал. 1 се предават за рециклиране за производство на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
2. до 31 декември 2023 г. - 30 на сто от събраните отпадъци за изпълнение на целите по ал. 1 се предават за рециклиране за производство на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
3. до 31 декември 2024 г. - 60 на сто от събраните отпадъци за изпълнение на целите по ал. 1 се предават за рециклиране за производство на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни.
(3) Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете по § 10.
(4) Не се признава за изпълнение на целите по ал. 1 събирането с цел рециклиране на отпадъци по ал. 1 с получени такива на територията на Република България от друга държава - членка на ЕС, и/или с въведени на митническата територия на ЕС от трети страни по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превоза на отпадъци (ОВ, L 190 от 12 юли 2006 г.), специално издание 2007 г. (ОВ, L 334 от 13 декември 2013 г.).
(5) Пластмасовите продукти за еднократна употреба по ал. 1, които са пуснати на пазара, може да се считат за равни по количество на образуваните отпадъци от тези продукти, включително нерегламентирано изхвърлените, през същата година в страната.

Чл. 12. (1) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел І, т. 2, изпълняват задълженията си по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 по реда на глава трета, раздели II, IV и V, глави шеста и седма от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
(2) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел І, т. 3, изпълняват задълженията си по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 10 и 11 по реда на глава трета, раздели II, IV и V, глави шеста и седма от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 изпълняват задълженията си:
1. индивидуално, или
2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
(4) Изпълнението на задълженията по ал. 1 и 2 не отменя изпълнението на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
(5) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел І, т. 1, 4 и 5 и раздел ІІІ, изпълняват задължението си по чл. 9, ал. 3, като заплащат продуктова такса за количествата продукти, пуснати от тях на пазара, по ред, определен в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.).
(6) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел ІІ, изпълняват задължението си по чл. 9, ал. 3, т. 2 и 3, като заплащат продуктова такса за количествата продукти, пуснати от тях на пазара, по ред, определен в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.

Чл. 13. (*) (1) Министърът на околната среда и водите възлага извършването на национално представително проучване за определяне на количествата, състава и дела на отпадъците от продуктите по приложение № 1, част Д, на всеки 5 години.
(2) Въз основа на получените данни по ал. 1 се определят разходите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2.
(3) Методологията за извършване на проучването по ал. 1 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 14. Производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, отговарят за:
1. намаляване образуването на отпадъци от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, и за свеждане до минимум на въздействието им върху околната среда, включително за оптимизиране на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, и за многократната им употреба, както и за влагането на рециклирани материали при производството им;
2. разделното събиране на образуваните отпадъци от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, включително създаване и организиране на системи за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на тези отпадъци;
3. екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени.

Чл. 15. (1) Производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, предприемат мерки за събиране с цел рециклиране на не по-малко от 40 на сто от общото тегло на пуснатите от тях на пазара риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.
(2) Целта по ал. 1 се постига поетапно съгласно сроковете по § 12.
(3) Не се отчитат за изпълнение на целта по ал. 1 получените на територията на Република България от друга държава - членка на ЕС, и/или въведените на митническата територия на ЕС от трети страни отпадъци от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.

Чл. 16. Производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, изпълняват задълженията си по чл. 15:
1. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или
2. индивидуално.

Чл. 17. (1) Операторите на пристанищните приемни съоръжения и местата, предназначени за любителски риболов и аквакултури, осигуряват подходящи места за разделно събиране и предават събраните отпадъци на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
(2) Обслужването на съдовете в местата по ал. 1 се извършва най-малко веднъж в годината.

Чл. 18. Ползвателите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, събират разделно получените от дейността им отпадъци от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, на мястото на образуване и ги предават на определените за това места по чл. 17, ал. 1.

Чл. 19. Когато производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, не могат да бъдат идентифицирани, дистрибуторите, включително лицата, извършващи продажби на крайните потребители, имат същите задължения като производителите.

Чл. 20. (1) За изпълнение на задълженията по чл. 9 - 16 производителите, които пускат на пазара на територията на страната ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, могат да назначат упълномощен представител по чл. 14а от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Всеки производител, установен на територията на страната, който продава ППЕУ по приложение № 1, част Д, и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, в друга държава членка, в която не е установен, назначава упълномощен представител в другата държава членка.

Глава шеста.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ С ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА


Чл. 21. (1) Концесионерите и наемателите на морски плажове осигуряват разделно събиране на отпадъците от ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел І.
(2) Отпадъците от ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел І, се събират отделно и се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, в т.ч. в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, въведени на територията на съответните населени места.
(3) Лицата по ал. 1 осигуряват подходящи условия за регламентирано изхвърляне на отпадъците от ППЕУ по приложение № 1, част Д.

Чл. 22. (1) Лицата, стопанисващи заведения по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма, осигуряват разделно събиране на отпадъците от ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел І.
(2) Разделно събраните отпадъци по ал. 1 се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, в т.ч. в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, въведени на територията на съответните населени места.

Глава седма.
ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 23. (*) (1) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Ж, и на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, прилагат с цел намаляване на отпадъците от тези продукти мерки за информиране на потребителите относно:
1. наличността на алтернативи за многократно използване, системи за повторно използване и варианти за управление на отпадъците за ППЕУ по приложение № 1, част Ж, и за риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, както и за най-добрите практики за добро управление на отпадъците;
2. въздействието на замърсяването и на други неправилни начини за обезвреждане на отпадъците от ППЕУ по приложение № 1, част Ж, и на риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, върху околната среда и по-специално върху морската среда, и
3. въздействието на неправилните начини за обезвреждане на ППЕУ по приложение № 1, част Ж, и на риболовните съоръжения върху канализационната мрежа.
(2) Мерките по ал. 1 се изпълняват индивидуално от лицата по ал. 1 или колективно чрез сдруженията на производителите и браншовите организации, в които участват.
(3) Ежегодно до 31 март лицата по ал. 1 представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) информация за предходната година за проведените кампании за повишаване на общественото съзнание.
(4) Когато мерките по ал. 1 се изпълняват колективно, информацията се подава от съответното сдружение или браншова организация, като се посочват поименно всички участващи дружества.
(5) На всеки 3 години мерките по ал. 1 се прилагат чрез национална информационна кампания, осъществявана от министъра на околната среда и водите.

Чл. 24. (*) Производителите на продукти по приложение № 1, част А, ежегодно до 31 март представят на изпълнителния директор на ИАОС информация по образец съгласно приложение № 2 за пуснатите на пазара количества в тонове за предходната година.

Чл. 25. (*) Производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, ежегодно до 31 март представят на изпълнителния директор на ИАОС информация по образец съгласно приложение № 3 за пуснатите на пазара количества в тонове за предходната година.

Чл. 26. (*) Лицата по чл. 7, ал. 2 ежегодно до 31 март предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация по образец съгласно приложение № 4 за общото количество пуснати на пазара бутилки по приложение № 1, част Е, както и за общото количество рециклирана пластмаса, вложена в бутилките от PET, пуснати от тях на пазара през предходната година.

Чл. 27. (*) Производителите на ППЕУ по приложение № 1, част Д, раздел ІІІ, ежегодно до 31 март предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация по образец съгласно приложение № 5 за общото количество продукти, пуснати от тях на пазара през предходната година.

Чл. 28. (1) (*) Министърът на околната среда и водите ежегодно, до 18 месеца след приключването на отчетната година, докладва на Европейската комисия информация по формат и съгласно изискванията на Европейската комисия.
(2) Данните и информацията по ал. 1 се придружават от доклад за проверка на качеството.

Чл. 29. Информацията по чл. 24 - 27 и чл. 31, ал. 2 се предоставя чрез Националната информационна система "Отпадъци".

Чл. 30. (1) Изпълнителният директор на ИАОС въз основа на получените данни по чл. 29 ежегодно до 1 декември изготвя и предоставя на министъра на околната среда и водите информацията, необходима за докладването по чл. 28.
(2) Изпълнителният директор на ИАОС въз основа на информацията по ал. 1 и чл. 23, ал. 3 изготвя и представя на министъра на околната среда и водите доклад за предходната година, който съдържа и изводи за изпълнението на мерките и постигането на целта на наредбата.
(3) Изпълнителният директор на ИАОС осигурява достъп на обществеността до доклада по ал. 2 по подходящ начин.

Глава осма.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА ПРОДУКТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, ЧАСТ Д, И РИБОЛОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ПЛАСТМАСА


Чл. 31. (В сила от 01.09.2022 г.) (1) Всяко лице, което пуска на пазара продукти по приложение № 1, част Д, и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, подава заявление за вписване в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО.
(2) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО лицата по ал. 1 в едномесечен срок от започването на дейност подават в ИАОС следната информация:
1. наименование и единен идентификационен код (ЕИК);
2. търговски марки, използвани в страната (когато е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;
4. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;
5. вид на продуктите, които пуска на пазара/продава на крайните клиенти;
6. когато е приложимо - начин на изпълнение на задълженията - индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членува;
7. декларация, удостоверяваща верността на предоставената информация;
8. дата на заявлението за регистрация.

Чл. 32. Изпълнителният директор на ИАОС предоставя на заявителя регистрационен номер в срок до 10 дни от подаването на информацията по чл. 31, ал. 2.

Чл. 33. (1) При промяна в данните по чл. 31, ал. 2 в едномесечен срок от настъпването на промяната лицата по чл. 31, ал. 1 подават по електронен път заявление до изпълнителния директор на ИАОС за вписване на промяната.
(2) Когато лицата по чл. 31, ал. 1 престанат да извършват дейност, в едномесечен срок подават заявление по електронен път до изпълнителния директор на ИАОС за заличаване от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Бизнес оператори" са лицата по смисъла на чл. 9 от Закона за храните, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна.
2. "Биоразградима пластмаса" е пластмаса, която може да претърпи физическо и биологично разлагане, така че като краен резултат да се разложи до въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода, и която, в съответствие с европейските стандарти за опаковките, подлежи на рециклиране чрез компостиране и анаеробно разграждане.
3. "Мономер" е вещество, което може да образува ковалентни връзки с поредица подобни или различни молекули при условията на съответната полимеризационна реакция, използвана за конкретния процес.
4. "Мономерна единица" е реагиралата форма на мономерно вещество в полимер.
5. "Оксо-разградима пластмаса" са пластмасови материали, съдържащи добавки, които при окисляване водят до разпадане на пластмасовия материал на микрофрагменти или до химично разграждане.
6. "Опаковка" са всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки, от сурови материали до обработени стоки, от производителя до ползвателя или потребителя. Артикули, които "не се връщат" и се използват за същите цели, също се считат за опаковки.
"Опаковката" включва само:
а) търговска опаковка или първична опаковка, т.е. опаковка, замислена като единица стока за продажба на крайния потребител на мястото на покупката;
б) групова опаковка или вторична опаковка, т.е. опаковка, замислена за група от определен брой единици стока на мястото на продажбата, независимо дали ще се продава по този начин на крайния ползвател или потребител, или служи само за попълване на рафтовете на мястото на продажба; тя се отстранява от продукта, без да се отразява на качествата му;
в) транспортна опаковка или третична опаковка, т.е. опаковка, замислена за улесняване на пренасянето и транспорта на брой артикули или групови опаковки, за да се предотврати физическото манипулиране с тях или повредите при транспортирането; транспортните опаковки не включват контейнери за шосеен, железопътен превоз, превоз по море и въздух.
7. "Отпадък от риболовно съоръжение" е всяко риболовно съоръжение, от което притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи, включително всички отделни компоненти, вещества или материали, които са били част от такова риболовно съоръжение или са били прикрепени към него в момента на изхвърлянето му, включително когато то е било изоставено или изгубено.
8. "Отпадък" е всяко вещество или предмет, от което/който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
9. "Пластмаса" е материал, състоящ се от полимер, към който може да са добавени адитиви или други вещества и който може да функционира като основен структурен компонент на крайни продукти, с изключение на естествените полимери, които не са били химически модифицирани.
10. "Пластмасов продукт за еднократна употреба" е продукт, който е направен изцяло или отчасти от пластмаса и не е замислен, проектиран или пуснат на пазара, за да направи в рамките на своя експлоатационен живот многократни цикли или обороти, като се връща на производител за повторно пълнене или повторна употреба за същата цел, за която е бил замислен.
11. "Полимер" е вещество, съставено от молекули, характеризиращи се с последователност на една или повече видове мономерни единици. Такива молекули могат да имат вариращо молекулно тегло, при което различията в молекулното тегло се дължат предимно на различията в броя на мономерните единици. Един полимер съдържа следното:
а) просто тегловно мнозинство от молекули, които съдържат поне три мономерни единици, ковалентно свързани с поне една друга мономерна единица или друг реагент;
б) по-малко от просто тегловно мнозинство от молекули със същото молекулно тегло.
12. "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или използване на пазара на държава членка в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно.
13. "Пристанищни приемни съоръжения" са съоръженията по смисъла на § 2, т. 39 от допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
14. "Производител" е:
а) всяко физическо или юридическо лице, установено в държава членка, което професионално произвежда, пълни, продава или внася, независимо от използваните техники за продажба, включително чрез договори от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, и пуска на пазара на същата държава членка ППЕУ, пълнени ППЕУ или риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, различно от лицата, осъществяващи риболовна дейност по смисъла на чл. 4, т. 28 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (OB, L 354 от 28.12.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1380/2013", или
б) всяко физическо или юридическо лице, установено в една държава членка или в трета държава, което професионално продава в друга държава членка пряко на частни домакинства или на ползватели, различни от частни домакинства, чрез договори от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите ППЕУ, пълнени ППЕУ или риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, различно от лицата, осъществяващи риболовна дейност по смисъла на чл. 4, т. 28 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
15. "Пускане на пазара" е първото предоставяне на продукта на разположение на друго лице безплатно или срещу заплащане с цел той да бъде разпространен и/или използван на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на продукта от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност, в т.ч. чрез средства за комуникация от разстояние в съответствие с чл. 49, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, за договорите, сключвани от разстояние.
16. "Разделно събиране" е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед на улесняване на специфична обработка.
17. "Риболовни съоръжения" е всяко изделие или част от оборудване, което се използва в риболова или аквакултурата за насочване към, улавяне или развъждане на морски биологични ресурси или което плава по морската повърхност и се разполага с цел привличането и улавянето на морски биологични ресурси или с цел развъждането им.
18. "Схема за разширена отговорност на производителя" е набор от мерки, предприети с цел да гарантират, че производителите на продукти носят финансова отговорност или финансова и оперативна отговорност за управлението на отпадъците като етап от жизнения цикъл на продукта след превръщането му в отпадък.
19. "Събиране" е натрупването на отпадъци, включително предварителното им сортиране и предварителното съхраняване, с цел превозването им до съоръжение за третиране на отпадъци.
20. "Третиране" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяването или обезвреждането.
21. "Тютюневи изделия" са изделия по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
22. "Хармонизиран стандарт" е хармонизиран стандарт по смисъла на чл. 2, т. 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 316 от 14 ноември 2012 г.).

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ОВ, L 155 от 12 юни 2019 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Продуктите, пуснати на пазара до влизането в сила на тази наредба, се предлагат до изчерпване на количествата, а именно:
1. пластмасовите продукти за еднократна употреба по приложение № 1, част Б, и продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса;
2. продуктите по приложение № 1, част Г, на които не е поставена маркировка в съответствие с чл. 8.

§ 4. Разпоредбата на чл. 4 се прилага от 1 януари 2023 г.

§ 5. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 се прилага:
1. От 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. - не по-малко от 0,05 лв. за брой за продуктите по приложение № 1, част А, т. 1, и не по-малко от 0,20 лв. за брой за продуктите по приложение № 1, част А, т. 2.
2. От 1 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г. - не по-малко от 0,10 лв. за брой за продуктите по приложение № 1, част А, т. 1, и не по-малко от 0,25 лв. за брой за продуктите по приложение № 1, част А, т. 2.
3. От 1 януари 2025 г. до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 0,15 лв. за брой за продуктите по приложение № 1, част А, т. 1, и не по-малко от 0,30 лв. за брой за продуктите по приложение № 1, част А, т. 2.
4. От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2026 г. - не по-малко от 0,20 лв. за брой за продуктите по приложение № 1, част А, т. 1, и не по-малко от 0,35 лв. за брой за продуктите по приложение № 1, част А, т. 2.
5. От 1 януари 2027 г. - не по-малко от 0,25 лв. за брой за продуктите по приложение № 1, част А, т. 1, и не по-малко от 0,40 лв. за брой за продуктите по приложение № 1, част А, т. 2.

§ 6. Разпоредбата на чл. 6 се прилага от 3 юли 2024 г.

§ 7. Разпоредбата на чл. 7, ал. 2 се прилага:
1. От 2025 г. бутилките за напитки по приложение № 1, част Е, да съдържат най-малко 25 на сто рециклирана пластмаса, изчислени като средна стойност за всички бутилки от PET, пуснати на пазара.
2. От 2030 г. бутилките за напитки по приложение № 1, част Е да съдържат най-малко 30 на сто рециклирана пластмаса, изчислени като средна стойност за всички бутилки за напитки от PET, пуснати на пазара.

§ 8. (1) Разпоредбите на чл. 9, ал. 1 и 3 се прилагат от 1 януари 2025 г., с изключение на:
1. Продуктите по приложение № 1, част Д, раздел І, т. 3, за които се прилагат от 1 януари 2022 г.
2. Продуктите по приложение № 1, част Д, раздел ІІІ, за които се прилагат от 1 януари 2023 г.
(2) Разпоредбата на чл. 9, ал. 2 се прилага от 1 януари 2022 г.
(3) Разпоредбата на чл. 9, ал. 4 се прилага от 1 януари 2023 г.

§ 9. Разпоредбата на чл. 10 се прилага от 1 януари 2022 г.

§ 10. (1) Разпоредбата на чл. 11, ал. 3 се прилага, както следва:
1. До 31 декември 2022 г. да се събират разделно не по-малко от 30 тегловни процента от пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
2. До 31 декември 2023 г. да се събират разделно не по-малко от 40 тегловни процента от пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
3. До 31 декември 2024 г. да се събират разделно не по-малко от 50 тегловни процента от пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
4. До 31 декември 2025 г. да се събират разделно не по-малко от 77 тегловни процента от пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
5. До 31 декември 2026 г. да се събират разделно не по-малко от 80 тегловни процента от пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
6. До 31 декември 2027 г. да се събират разделно не по-малко от 83 тегловни процента от пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
7. До 31 декември 2028 г. да се събират разделно не по-малко от 86 тегловни процента от пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
8. До 31 декември 2029 г. и всяка следваща година да се събират разделно не по-малко от 90 тегловни процента от пластмасовите продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара през текущата година.
(2) Целите по чл. 11, ал. 1 се постигат ежегодно.

§ 11. Първото проучване по чл. 13 се извършва през 2022 г.

§ 12. Разпоредбата на чл. 15, ал. 2 се прилага, както следва:
1. От 1 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г. - най-малко 5 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, да се събират с цел рециклиране.
2. От 1 януари 2025 г. до 31 декември 2025 г. най-малко 10 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, да се събират с цел рециклиране.
3. От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2026 г. най-малко 15 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, да се събират с цел рециклиране.
4. От 1 януари 2027 г. до 31 декември 2027 г. най-малко 20 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, да се събират с цел рециклиране.
5. От 1 януари 2028 г. до 31 декември 2028 г. най-малко 25 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, да се събират с цел рециклиране.
6. От 1 януари 2029 г. до 31 декември 2029 г. най-малко 30 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, да се събират с цел рециклиране.
7. От 1 януари 2030 г. до 31 декември 2030 г. най-малко 35 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, да се събират с цел рециклиране.
8. От 1 януари 2031 г. най-малко 40 на сто от отпадъците от риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, да се събират с цел рециклиране.

§ 13. Първото докладване по чл. 23 се извършва през 2023 г. за отчетната 2022 г.

§ 14. Първото докладване по чл. 24 се извършва през 2023 г. за отчетната 2022 г.

§ 15. Първото докладване по чл. 25 се извършва през 2024 г. за отчетната 2023 г.

§ 16. Първото докладване по чл. 26 се извършва през 2024 г. за отчетната 2023 г.

§ 17. Първото докладване по чл. 27 се извършва през 2024 г. за отчетната 2023 г.

§ 18. Първият период на докладване по чл. 28, ал. 1 е за календарната 2022 г., с изключение на информацията по чл. 25 - 27, за които първият период на докладване е календарната 2023 г.

§ 19. Разпоредбата на чл. 31 се прилага от 1 септември 2022 г.

§ 20. (1) Министърът на околната среда и водите изготвя описание на всички мерки за устойчиво намаляване на потреблението на ППЕУ по приложение № 1, част А, и уведомява Европейската комисия за това описание и го оповестява публично.
(2) Мерките по ал. 1 се включват в Националния план за управление на отпадъците и в други относими планове и програми.

§ 21. Изискванията на наредбата се прилагат с приоритет при противоречие с Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки или други относими разпоредби на нормативните актове по управление на отпадъци.

§ 22. За целите на наредбата пълният обхват на ППЕУ по приложение № 1 се определя съгласно Насоките на Комисията относно пластмасовите продукти за еднократна употреба в съответствие с Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ОВ, С 216 от 7 юни 2021 г.).

§ 23. Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 1, 2 и 6 от Закона за управление на отпадъците и чл. 7а от Закона за нормативните актове.


Приложение № 1 към чл. 2

ЧАСТ А - Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 4


1. Чаши за напитки и техните капаци и капачки.
2. Съдове за храна, т.е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:
а) е предназначена за незабавна консумация както на място, така и за изнасяне от обекта;
б) по принцип се консумира от съда, и
в) е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за "бързи храни" или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.
3. В допълнение към критериите по т. 2 определяща роля дали даден съд за храна се счита за ППЕУ е вероятността той да се превърне в отпадък поради обема или размера си, по-специално при съдовете за единична порция.

ЧАСТ Б - Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 3


1. Клечки за уши, освен ако не попадат в приложното поле на Закона за медицинските изделия или Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия, приета с Постановление № 185 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г. и бр. 69 от 2016 г.).
2. Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене).
3. Чинии.
4. Сламки, освен ако не попадат в приложното поле на Закона за медицинските изделия или Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия.
5. Бъркалки за напитки.
6. Пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите, включително механизмите за такива пръчици.
7. Съдове за храна, изработени от експандиран полистирен, т.е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:
а) е предназначена за незабавна консумация както на място, така и за изнасяне от обекта;
б) по принцип се консумира от съда, и
в) е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за "бързи храни" или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.
8. Съдове за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително капачки и капаци за тях.
9. Чаши за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително капаци и капачки за тях.
10. Тънки пластмасови торбички с дебелина под 25 микрона.

ЧАСТ В - Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 6


1. Съдове за напитки с вместимост до три литра, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци, и композитни опаковки за напитки и техните капачки и капаци, но не:
а) стъклени или метални съдове за напитки, които имат капачки и капаци, изработени от пластмаса;
б) съдове за напитки, предназначени и използвани за храни за специални медицински цели, които са в течно състояние, съгласно определението в чл. 2, буква "ж" от Регламент (ЕС) № 609/2013;
в) метални капачки или капаци с пластмасови уплътнения.

ЧАСТ Г - Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 8


1. Дамски превръзки, хигиенни тампони и апликатори за тампони.
2. Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена и битова употреба.
3. Тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.
4. Чаши за напитки.

ЧАСТ Д - Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 9


Раздел І
1. Съдове за храна, т.е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:
а) е предназначена за незабавна консумация както на място, така и за изнасяне от обекта;
б) по принцип се консумира от съда, и
в) е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за "бързи храни" или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.
2. Пликове и обвивки, направени от гъвкав материал, съдържащи храни, предназначени за незабавна консумация от плика или обвивката без по-нататъшна подготовка.
3. Съдове за напитки с вместимост до три литра, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци, и смесените опаковки за напитки и техните капачки и капаци, но не стъклени или метални съдове за напитки, които имат капачки и капаци, изработени от пластмаса. Съдовете по тази точка включват продуктите по част Е.
4. Чаши за напитки, включително техните капаци и капачки.
5. Тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина под 50 микрона.
Раздел ІІ
1. Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена и битова употреба.
2. Балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите.
Раздел ІІІ
Тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.

ЧАСТ Е - Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 7, 10 и 11


Бутилки за напитки с вместимост до три литра, включително техните капачки и капаци, но не:
а) стъклени или метални бутилки за напитки, които имат капачки и капаци, изработени от пластмаса;
б) бутилки за напитки, предназначени и използвани за храни за специални медицински цели, които са в течно състояние, съгласно определението в чл. 2, буква "ж" от Регламент (ЕС) № 609/2013.

ЧАСТ Ж - Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 23


1. Съдове за храна, т.е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:
а) е предназначена за незабавна консумация както на място, така и за изнасяне от обекта;
б) по принцип се консумира от съда, и
в) е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за "бързи храни" или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.
2. Пликове и обвивки, направени от гъвкав материал, съдържащи храни, предназначени за незабавна консумация от плика или обвивката без по-нататъшна подготовка.
3. Съдове за напитки с вместимост до три литра, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци, и смесените опаковки за напитки и техните капачки и капаци, но не стъклени или метални съдове за напитки, които имат капачки и капаци, изработени от пластмаса.
4. Чаши за напитки, включително капаци и капачки за тях.
5. Тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.
6. Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена и битова употреба.
7. Балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите.
8. Тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина под 50 микрона.
9. Дамски превръзки, хигиенни тампони и апликатори за тампони.


Приложение № 2 към чл. 24
Приложение № 3 към чл. 25
Приложение № 4 към чл. 26
Приложение № 5 към чл. 27
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума