навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

В сила от 01.01.2022 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 Юли 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 47-202-01-7/01.02.2022 г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) (1) Приема държавния бюджет за 2022 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:


Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

34 112 529,3

 1.

Данъчни приходи

31 460 100,0

 1.1.

Корпоративен данък

3 908 000,0

 1.2.

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица

112 000,0

 1.3.

Данъци върху доходите на физически лица

5 015 000,0

 1.4.

Данък върху добавената стойност

16 020 000,0

 1.5.

Акцизи

5 820 000,0

 1.6.

Данък върху застрахователните премии

55 100,0

 1.7.

Мита и митнически такси

380 000,0

 1.8.

Други данъци

150 000,0

 2.

Неданъчни приходи

2 652 429,3(2) Приема държавния бюджет за 2022 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:


Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 II.

РАЗХОДИ

21 171 354,7

 1.

Текущи разходи

17 894 823,2

 

в т.ч.

 

 1.1.

Персонал

7 204 353,2

 1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1 644 135,8

 1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

1 488 932,7

 1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

151 079,7

 1.2.3.

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

4 123,4

 1.3.

Лихви

629 750,8

 1.4.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 994 589,4

 2.

Капиталови разходи

3 144 783,2

 2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 815 006,8

 2.2.

Капиталови трансфери

329 776,4

 3.

Прираст на държавния резерв (нето)

31 275,1

 4.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

19 073,2

 5.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

81 400,0

 5.1.

По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

80 000,0

 5.2.

По бюджета на съдебната власт

900,0

 5.3.

По бюджета на Народното събрание

500,0

 III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО

18 724 894,8

1.

 Предоставени трансфери за:

18 738 294,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Общините

5 612 824,2

1.2.

Държавното обществено осигуряване

8 569 647,1

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

2 333 950,1

 

в т.ч.

 

1.3.1.

- от Министерството на здравеопазването

106 570,6

1.4.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд

682 129,3

1.5.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие"

234 397,4

2.

 Получени трансфери от:

13 400,0

 

 в т.ч.

 

2.1.

Държавното обществено осигуряване

7 400,0

2.1.1.

- за Министерството на труда и социалната политика

4 000,0

2.1.2.

- за Министерския съвет

250,0

2.1.3.

- за Министерството на здравеопазването

3 150,0

 IV.

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 839 918,5


(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2022 г., както следва:


Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 V.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

-7 623 638,7(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2022 г., както следва:


Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

VІ.

 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

7 623 638,7(5) Приема разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики, както следва:


Направление на средствата

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

ОБЛАСТ НАУКА

 

 1.1.

За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта

82 107,0

 1.2.

За увеличение на трудовите възнаграждения на учените от Българската академия на науките при изпълнение на индикатори за научно и иновационно развитие, определени в споразумение между Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките, и за проекти, разработени от учените в Българската академия на науките - по критерии, приети от нея

20 000,0

 1.3.

За увеличение на трудовите възнаграждения на работещите в Селскостопанска академия за изпълнение на научно-приложната, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните

5 500,0

 2.

ОБЛАСТ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 2.1.

За саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития

35 000,0

 2.2.

За изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, в т.ч. дофинансиране на ремонт на училищата по ОП "Региони в растеж"

80 000,0

 2.3.

За закупуване на училищни автобуси

10 000,0

 2.4.

За разширяване на достъпа и обхващането в задължително предучилищно образование на 4-годишните деца

18 000,0

 2.5.

За повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик. Допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения

90 000,0

 2.6.

За финансиране на Национална програма "Отново заедно"

22 600,0

 2.7.

За изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата

15 000,0

 2.8.

За развитие на българистиката зад граница, чрез осигуряване на по-добри условия за командированите преподаватели в средни и висши училища в чужбина и за допълнително финансиране на неделните училища зад граница

4 800,0

 2.9.

За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища

20 000,0

 2.10.

 За издръжка на обучението на държавните висши училища по реда на чл. 91, ал. 2 от Закона за висшето образование чрез повишаване на тежестта на разпределението въз основа на комплексна оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда

20 000,0

 2.11.

За увеличаване възнагражденията и за компенсиране на повишените разходи за издръжка и храна на образователните институции в системата на пред-
училищното и училищното образование и за национални програми за развитие на предучилищното и училищното образование

150 000,0

 2.12.

За социално-битови разходи на студентите и докторантите

7 000,0

 2.13.

За Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

1 200,0

 3.

ОБЛАСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

 3.1.

За осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за шест месеца

352 000,0

 3.2.

За осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас за шест месеца и за закупуване на въздухопречистватели от образователните институции

16 000,0

 3.3.

За закупуване на ваксини срещу COVID-19

222 654,1

 3.4.

За осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19

131 818,0

 3.5.

За компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини

600,0

 3.6.

За увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните и лечебните заведения, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, и в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, с цел достигане на минималните нива на заплащане, договорени в колективния трудов договор в отрасъл "Здравеопазване"

56 248,8

 3.7.

За строителство на лечебно-диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности в поземлен имот с идентификатор 56784.510.1051 по кадастралната карта на гр. Пловдив, собственост на УМБАЛ "Св. Георги" - ЕАД, за нуждите на Южна България

25 000,0

 3.8.

За обзавеждане и дооборудване с медицинска техника и апаратура и пускане в действие на разширението на УМБАЛ "Света Екатерина" - ЕАД

30 000,0

 4.

ОБЛАСТ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 

 4.1.

За месечна целева помощ при обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27, 39 и 65 от 2019 г., бр. 52, 77, 98 и 101 от 2020 г. и бр. 64 от 2021 г.) за шест месеца

17 000,0

 4.2.

За допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията COVID-19 за шест месеца

26 000,0

 4.3.

За еднократна сума за компенсация на дохода от пенсии до нивото от м. декември 2021 г. за шест месеца

102 000,0

 4.4.

За компенсиране на физическите лица, крайни потребители на моторни горива

150 000,0

 5.

ОБЛАСТ ТУРИЗЪМ

 

 5.1.

За субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм

25 000,0

 6.

ОБЛАСТ ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

 

 6.1.

 За дейности по въвеждане на споделени услуги в държавната администрация

5 400,0

 6.2.

За структурни промени и ефективно управление, в т.ч. за изплащане на обезщетения на персонала в публичния сектор, както и за увеличение на възнагражденията на персонала след извършени структурни промени

297 000,0

 

в т.ч.

 

 6.2.1.

За изплащане на обезщетения на персонала, както и за увеличаване на възнагражденията на персонала на Министерството на вътрешните работи с 20 на сто. Министърът на вътрешните работи е длъжен до 1 септември 2022 г. да внесе в Министерския съвет доклад за структурните промени в Министерството на вътрешните работи

175 000,0

 6.2.2.

За увеличение на възнагражденията на персонала на Националната служба за охрана

2 000,0

 6.2.3.

За увеличение на възнагражденията на персонала на областните администрации в Република България

2 500,0

 6.3.

За увеличаване на възнагражденията на заетите в Националния институт по метеорология и хидрология

1 900,0

 7.

ОБЛАСТ ОТБРАНА

 

 7.1.

За изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, вкл. и за съпътстващи разходи по придобиването му

110 000,0

 7.2.

 За придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на въоръжение, техника и боеприпаси, в т. ч. осигуряване на експлоатацията на самолети МиГ-29

296 246,3

 8.

ОБЛАСТ СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 

 8.1.

За инвестиции в изграждане на спортни обекти, в т.ч. довършване на спортна зала "Арена Бургас"

17 000,0

 9.

ОБЛАСТ ТРУД И ЗАЕТОСТ

 

 9.1.

За изплащане на средства за субсидирана заетост в подкрепа на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. във връзка с преодоляване последиците на пазара на труда вследствие от пандемията COVID-19 за шест месеца

50 000,0

 10.

ОБЛАСТ КУЛТУРА И ИЗКУСТВА

 

 10.1.

За финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата

30 000,0

 10.2.

За финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното и аудио-визуалното наследство и на музеите и художествените галерии с регионален характер чрез увеличаване с до 50 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала

12 000,0

 10.3.

За културната програма на българските културни институти в чужбина

1 160,0

 10.4.

За финансова подкрепа в областта на сценичните изкуства

1 400,0

 10.5.

За финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер чрез увеличаване на стойностния показател на стандарта за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала

1 400,0

 10.6.

За финансова подкрепа на 50 общински музея, финансирани от бюджетите на общините, като средствата се разпределят по предложение на Националното сдружение на общините в Република България, съгласувано с министъра на културата

5 500,0

 11.

ОБЛАСТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА

 

 11.1.

За подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина

200,0

 11.2.

За развитие на двустранните и многостранните отношения в областта на външната политика, за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от членството в международни организации, и за подпомагане развитието на историческите български общности в чужбина, в т.ч. 1 000,0 хил. лв. за Тараклийския държавен университет "Григорий Цамблак", Република Молдова

7 200,0

11.3.

За откриване на консулски представителства на Република България

2 719,4

 12.

ОБЛАСТ ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 12.1.

За еднократна подкрепа, свързана с производството на микроземеделски производители

5 000,0

 12.2.

За осигуряване на ликвидност на земеделските стопани по Временната рамка във връзка с военните действия в Украйна и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към животните

168 700,0

 12.3.

 За осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове

300 000,0

 13.

ОБЛАСТ ТРАНСПОРТ

 

 13.1.

За метрополитена и съпътстваща инфраструктура

40 000,0

 13.2.

 За Столична община - вътрешноградски транспорт

74 000,0

 13.3.

 За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

16 500,0

 13.4.

 За превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози

20 000,0

 14.

ОБЛАСТ РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

 

 14.1.

За капиталови разходи на общините чрез увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи, разпределена по общини съгласно механизма за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии за 2022 г. в частта на бюджетното взаимоотношение С4, съгласно приложението към чл. 51

100 000,0

 14.2.

За увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската администрация

30 300,0

 15.

ОБЛАСТ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ

 

 15.1.

За изграждане на комуникационна и информационна система в Държавна агенция "Национална сигурност" за обмен на класифицирана информация в реално време

1 200,0

 15.2.

За обезпечаване на Държавна агенция "Национална сигурност" с кадрови ресурс за изпълнение на дейности, свързани с изграждане, поддръжка и развитие на комуникационни и информационни системи, проучване, разработване и внедряване на нови информационни технологии, системи и стандарти за законно прихващане, на технически и комуникационни съоръжения и средства и др.

2 000,0

 16.

ОБЛАСТ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

 

 16.1.

 За източноправославното вероизповедание - на Българската православна църква - Българска патриаршия

5 000,0

 16.2.

За мюсюлманското вероизповедание - на Мюсюлманското изповедание

800,0

 16.3.

За ремонт и реставрация на Богословския факултет в гр. София

2 250,0

 16.4.

За ремонт на Зографски манастир

3 515,0

 16.5.

За проектиране и изграждане на православен християнски храм в Република Кипър

100,0
(6) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на разходите по ал. 5.
(7) Министерският съвет може да предостави допълнителни средства в размер на 50 000,0 хил. лв. за разширяване на обхвата на целево подпомагане за отопление, включително за дърва и пелети, след анализ на резултатите на 9-месечието и при условие, че не се нарушава салдото по чл. 1, ал. 3.

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

95 000,0

1.

Неданъчни приходи

95 000,0

1.1.

Съдебни такси

80 000,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 300,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

10 400,0

1.4.

Други приходи

3 300,0

II.

РАЗХОДИ

938 729,0

1.

Текущи разходи

911 459,0

2.

Капиталови разходи

26 370,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

26 370,0

3.

 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

900,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

843 729,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

843 729,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2022 г., както следва:

 

Органи на съдебната власт

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 

Висш съдебен съвет

47 341,6

 

Върховен касационен съд

24 223,2

 

Върховен административен съд

29 139,5

 

Прокуратура на Република България

332 794,0

 

Съдилища на Република България

488 074,9

 

Национален институт на правосъдието

4 866,8

 

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

11 389,0

 

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

900,0

 

Всичко:

938 729,0

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от органите на съдебната власт, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

133 319,8

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

106 969,0

 
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.

Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 500,0

1.

Неданъчни приходи

1 500,0

1.1.

Държавни такси

460,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 230,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

1.4.

Други приходи

-190,0

II.

РАЗХОДИ

93 024,7

1.

Текущи разходи

79 361,7

2.

Капиталови разходи

13 163,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

13 163,0

3.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

500,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

91 524,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

91 524,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Функционална област "Представителен и ефективен Парламент"

57 184,8

 

 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи

500,0

2.

Функционална област "Осигуряващи дейности"

33 626,3

3.

Функционална област "Съпътстваща дейност" (Икономически и социален съвет)

1 585,0

4.

Функционална област "Мониторинг на фискалната политика" (Фискален съвет)

628,6

 

Всичко:

93 024,7

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Народното събрание, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

24 533,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

36 980,0

 
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) До 31 март 2022 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет. Преди извършване на промените по бюджета на Народното събрание, за сметка на икономията да се увеличат възнагражденията на парламентарните служители в размер до 1 180 хил. лв.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.

Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 200,0

1.

Неданъчни приходи

1 200,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

1.2.

Други приходи

1 160,0

II.

РАЗХОДИ

23 538,8

1.

Текущи разходи

22 614,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

20 130,8

2.

Капиталови разходи

924,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

924,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

22 338,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

22 338,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности"

23 538,8

 

Всичко:

23 538,8

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Сметната палата, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

3 258,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

3 318,0

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

9 538,6

1.

Текущи разходи

8 951,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

6 365,8

2.

Капиталови разходи

586,8

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

586,8

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

9 538,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

9 538,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България"

9 538,6

 

Всичко:

9 538,6

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Администрацията на президента, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

3 122,8

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

3 122,8

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

135 362,2

1.

Неданъчни приходи

135 362,2

1.1.

Държавни такси

118 069,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

10 180,8

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 110,0

1.4.

Други приходи

6 002,4

II.

РАЗХОДИ

383 367,8

1.

Текущи разходи

369 870,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

166 243,3

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

128 562,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

89 792,0

1.2.1.1.

 - за "Български пощи" ЕАД

89 792,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

38 770,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

478,0

2.

Капиталови разходи

13 496,9

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

13 496,9

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

248 005,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

262 889,5

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

250,0

2.1.

 Получени трансфери (+)

250,0

2.1.1. 

 в т.ч. от Държавното обществено осигуряване

250,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-15 133,9

3.1.

 Предоставени трансфери (-)

-15 133,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

14 734,8

2.

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

53,1

3.

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

33 860,1

4.

Политика в областта на правото на вероизповедание

39 069,9

5.

Политика в областта на архивното дело

8 134,0

6.

Политика в областта на регистрите

57 260,5

7.

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите

29 674,3

8.

Политика в областта на пощите

89 792,0

9.

Бюджетна програма "Администрация"

12 808,8

10.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

97 980,3

10.1.

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

16 334,2

10.2.

Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

14 116,4

10.3.

Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

67 529,7

 

Всичко:

383 367,8

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерския съвет, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

212 037,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

232 098,5

 
(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

За източноправославното вероизповедание - на Българската православна църква - Българска патриаршия, в т. ч.:

31 000,0

1.1.

Рилски манастир

600,0

1.2.

Троянски манастир

200,0

1.3.

Бачковски манастир

200,0

 2.

За мюсюлманското вероизповедание - на Мюсюлманското изповедание

5 770,0

 3.

За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква - Българска патриаршия - на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа

800,0

 4.

За Българските православни църковни общини в чужбина

700,0

 5.

За Католическата църква в България

200,0

 6.

За протестантските вероизповедания в България

160,0

 7.

За Религиозната общност на евреите в България

70,0

 8.

За Арменската Апостолическа православна света църква

70,0

 

Всичко:

38 770,0

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

5 503,8

1.

Текущи разходи

5 283,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

4 743,8

2.

Капиталови разходи

220,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

220,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

5 503,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

5 503,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Върховенство на Конституцията"

5 503,8

 

Всичко:

5 503,8

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Конституционния съд, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

760,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

762,0

 

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

3 678,9

1.

Текущи разходи

3 607,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

2 517,9

2.

Капиталови разходи

71,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

71,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

3 678,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 678,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Защита правата на гражданите"

3 678,9

 

Всичко:

3 678,9

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Омбудсмана, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

1 159,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

1 159,1

 

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

186 231,9

1.

Неданъчни приходи

186 231,9

1.1.

Държавни такси

182 823,2

1.2.

Приходи и доходи от собственост

731,6

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 461,0

1.4.

Други приходи

1 216,1

II.

РАЗХОДИ

624 217,2

1.

Текущи разходи

564 003,7

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

419 336,4

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

4 123,4

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

4 123,4

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 500,0

2.

Капиталови разходи

60 213,5

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

60 213,5

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

437 985,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

444 126,7

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-6 000,0

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-6 000,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-141,4

3.1.

 Предоставени трансфери (-)

-141,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

39 751,5

 2.

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

487 527,1

 3.

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

51 347,3

 4.

Политика в областта на управлението на дълга

6 206,6

 5.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

296,7

 5.1.

Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

296,7

 6.

Бюджетна програма "Администрация"

39 088,0

 

Всичко:

624 217,2

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на финансите, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

216 000,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

215 740,0

 

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

46 732,3

1.

Неданъчни приходи

46 732,3

1.1.

Държавни такси

34 696,1

1.2.

Приходи и доходи от собственост

7 846,2

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

250,0

1.4.

Други приходи

3 940,0

II.

РАЗХОДИ

156 478,3

1.

Текущи разходи

141 968,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

38 495,5

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1 000,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

1 000,0

 

в т.ч.

 

1.2.1.1.

Съюз на тракийските дружества в България (СТДБ)

200,0

1.2.1.1.1.

в т.ч. за Тракийски научен институт към СТДБ

100,0

2.

Капиталови разходи

8 237,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 237,0

3.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

6 273,2

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

109 746,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

115 433,3

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-5 687,3

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-5 687,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

154 110,2

 2.

Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика

1 250,0

 3.

Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница

1 118,1

 

Всичко:

156 478,3

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на външните работи, както следва:

 

Показатели

 

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

117 188,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

117 188,1

 
(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 273,2 хил. лв., в т.ч. 1 073,2 хил. лв. по Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, одобрени от Европейската комисия и представителите на правителствата на държавите членки на 18 юли 2018 г. (ратифицирани със закон - ДВ, бр. 101 от 2018 г.), и субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 1 000,0 хил. лв. Утвърдените средства не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
(5) Утвърждава целеви средства в размер на 3 330,4 хил. лв. за националната вноска за 2022 г. за изпълнението на мерки за помощ, финансирани чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира.

Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

44 000,0

1.

Неданъчни приходи

44 000,0

1.1.

Държавни такси

40,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

24 300,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 080,0

1.4.

Други приходи

18 580,0

II.

РАЗХОДИ

1 882 425,8

1.

Текущи разходи

1 588 392,4

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

1 223 382,3

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

3 610,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

3 348,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

262,0

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Съюз на ветераните от войните в България

262,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 170,0

2.

Капиталови разходи

294 033,4

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

294 033,4

 

в т.ч.

 

 

 придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС

187 000,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

1 838 425,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 874 703,1

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-36 277,3

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-36 277,3

2.1.1.

- за държавните висши училища

-36 277,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на отбранителните способности

1 788 247,0

 2.

Политика в областта на съюзната и международната сигурност

94 178,8

 

Всичко:

1 882 425,8

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

410 582,3

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

629 569,1

 
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Военна академия "Георги Стойков Раковски"

9 588,0

 2.

Национален военен университет "Васил Левски"

15 335,0

 3.

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

7 563,8

 4.

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

3 790,5

 

Всичко:

36 277,3

 
(5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет (ратифицирани със закон - ДВ, бр. 60 от 2019 г.) могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при условие за последваща ратификация. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.

Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

222 000,0

1.

Неданъчни приходи

222 000,0

1.1.

Държавни такси

90 564,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

45 500,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

99 000,0

1.4.

Други приходи

-13 064,0

II.

РАЗХОДИ

2 060 180,0

1.

Текущи разходи

2 030 395,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

1 815 981,0

2.

Капиталови разходи

29 785,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

29 785,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

1 838 180,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 873 180,0

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-35 000,0

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-35 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

1 208 753,9

 2.

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

288 055,8

 3.

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

350 963,7

 4.

Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи

212 406,6

 

Всичко:

2 060 180,0

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

280 062,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

238 963,0

 

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

6 000,0

1.

Неданъчни приходи

6 000,0

1.1.

Държавни такси

5 764,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

36,0

1.3.

Други приходи

200,0

II.

РАЗХОДИ

372 434,8

1.

Текущи разходи

363 457,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

276 144,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

20 690,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

20 690,0

2.

Капиталови разходи

8 977,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 977,7

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

366 434,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

366 434,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на правосъдието

130 606,4

 2.

Политика в областта на изпълнение на наказанията

229 528,2

 3.

Бюджетна програма "Администрация"

12 300,2

 

Всичко:

372 434,8

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

96 727,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

94 938,2

 
(4) Утвърждава целеви текущи разходи за предоставяне на държавна субсидия на политическите партии по чл. 25 от Закона за политическите партии в размер до 20 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат изразходвани за други цели.

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

26 400,0

1.

Неданъчни приходи

26 400,0

1.1.

Държавни такси

23 550,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

50,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 000,0

1.4.

Други приходи

-3 200,0

II.

РАЗХОДИ

2 186 996,8

1.

Текущи разходи

2 177 876,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

184 589,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

14 424,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

9 054,6

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

5 369,4

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Сдружение "Съюз на инвалидите в България"

709,6

1.2.2.2.

Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"

282,9

1.2.2.3.

Сдружение "Съюз на слепите в България"

722,2

1.2.2.4.

Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения"

212,8

1.2.2.5.

Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации"

478,4

1.2.2.6.

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"

112,7

1.2.2.7.

Сдружение "Съюз на глухите в България"

372,6

1.2.2.8.

Сдружение "Българска асоциация "Диабет"

406,0

1.2.2.9.

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение"

92,0

1.2.2.10.

Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България"

193,2

1.2.2.11.

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

312,8

1.2.2.12.

Сдружение "Център за психологически изследвания"

287,5

1.2.2.13.

Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания"

59,8

1.2.2.14.

Сдружение "Национална организация "Малки български хора"

52,9

1.2.2.15.

Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия"

59,8

1.2.2.16.

Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"

236,9

1.2.2.17.

Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"

51,8

1.2.2.18.

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност"

230,0

1.2.2.19.

Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България"

113,9

1.2.2.20.

Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм"

51,8

1.2.2.21.

Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания"

59,8

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 941 675,0

2.

Капиталови разходи

9 120,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

9 120,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

2 160 596,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 156 596,8

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

4 000,0

2.1.

 Получени трансфери (+)

4 000,0

2.1.1.

- от Държавното обществено осигуряване

4 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция

133 425,7

2.

Политика в областта на трудовите отношения

22 182,5

3.

Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете

281 778,7

4.

Политика в областта на хората с увреждания

1 003 918,7

5.

Политика в областта на социалното включване

729 820,7

6.

Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции

1 132,6

7.

Бюджетна програма "Администрация"

14 737,9

 

Всичко:

2 186 996,8

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

2 101 618,6

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

2 101 628,6

 
(4) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат за увеличаване на числеността на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" до 200 щатни бройки за изпълнение на допълнително възложени функции.

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

37 500,0

1.

Неданъчни приходи

37 500,0

1.1.

Държавни такси

29 260,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

6 400,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

1.4.

Други приходи

-160,0

II.

РАЗХОДИ

825 600,4

1.

Текущи разходи

788 545,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

332 925,8

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

255 131,3

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

249 931,3

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

5 200,0

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Български Червен кръст

5 200,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

20 800,0

2.

Капиталови разходи

37 055,4

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

15 800,0

2.2.

Капиталови трансфери

21 255,4

 

в т.ч.

 

2.2.1.

Български Червен кръст

1 000,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

819 377,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

922 797,9

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-103 420,6

2.1.

 Получени трансфери (+)

3 150,0

2.1.1.

- от Държавното обществено осигуряване

3 150,0

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-106 570,6

2.1.1.

- за Националната здравноосигурителна каса

-106 570,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

31 276,9

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

-31 276,9

1.

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

-33 500,0

2.

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

2 223,1

2.1.

Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)

2 223,1

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

153 386,7

 2.

Политика в областта на диагностиката и лечението

604 450,2

 3.

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

37 179,2

 4.

Бюджетна програма "Администрация"

30 584,3

 

Всичко:

825 600,4

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

614 981,6

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

571 028,9

 
(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" за закупуване през 2022 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2022 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565".

Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

9 300,0

1.

Неданъчни приходи

9 300,0

1.1.

Държавни такси

875,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

7 918,7

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

35,0

1.4.

Други приходи

471,3

II.

РАЗХОДИ

861 174,9

1.

Текущи разходи

837 947,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

501 666,2

1.1.1.

 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

43 475,6

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

12 046,8

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

11 946,8

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

100,0

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Македонски научен институт

100,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

16,0

2.

Капиталови разходи

10 427,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 427,0

3.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

12 800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

853 874,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 598 049,1

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-739 174,2

2.1.

 Получени трансфери (+)

 

2.2.

 Предоставени трансфери (-)

-739 174,2

2.2.1.

в т.ч. за Българската академия на науките

-119 860,4

2.2.2.

за държавните висши училища

-619 313,8

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-5 000,0

3.1.

 Предоставени трансфери (-)

-5 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

2 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

-2 000,0

1.

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)

-2 000,0

 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот

771 994,7

 2.

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал

81 867,3

 3.

Бюджетна програма "Администрация"

7 312,9

 

Всичко:

861 174,9

 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

358 060,8

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.