навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 14 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 ГОДИНА

В сила от 19.09.2023 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г., изм. ДВ. бр.93 от 7 Ноември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 21 Май 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по следните интервенции в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., наричан по-нататък "Стратегическия план":
1. "Преструктуриране и конверсия на лозя".
2. "Инвестиции в лозаро-винарския сектор".
3. "Събиране на реколтата на зелено".
4. "Застраховане на реколтата".
5. "Информиране в държавите членки".
6. "Популяризиране в трети държави".
7. "Инвестиции в екологични съоръжения".
Чл. 2. Интервенциите по чл. 1 се прилагат от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Чл. 3. От поддържания от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) лозарски регистър се предоставят чрез автоматичен обмен данни на Интегрираната система за администриране и контрол, необходими за прилагането на интервенциите по чл. 1, т. 1, 2, 3 и 4.

Чл. 4. (1) Данните от лозарския регистър, необходими за прилагане на интервенции "Преструктуриране и конверсия на лозя", "Събиране на реколтата на зелено" и "Застраховане на реколтата", включват:
1. геопространствена карта на лозарските стопанства, притежавани и/или ползвани от земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.), със следните данни за всяко стопанство:
а) земеделски стопанин - собственик/ползвател;
б) идентификационен номер на стопанството;
в) размер на стопанството;
г) дата на регистрация;
2. за всеки отделен парцел в лозарското стопанство:
а) идентификационен номер;
б) правни основания за ползване на имотите, които попадат в границите на парцела - вид на правното основание и срок;
в) брой лози (схема/схеми на засаждане);
г) сорт лоза, година/години на засаждане, защитено географско указание/защитено наименование за произход (ЗГУ/ЗНП), биологично производство;
д) добив на грозде съгласно подадените годишни декларации за добив на грозде за последните 3 години;
е) издадени разрешения за презасаждане и данни от процедурите по изкореняване и издаване на разрешения за презасаждане.
(2) Данните от лозарския регистър, необходими за прилагане на интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор", включват:
1. всички обекти за винопроизводство, регистрирани в лозарския регистър, информация за производителя на вино, собственик/ползвател на предприятието и местоположение на предприятието;
2. дата на регистрацията в лозарския регистър на винопроизводителя;
3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.) технологичното оборудване на обектите;
4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.) преработена суровина (с отразен доставчик) в килограми и произведено количество вино в хектолитри;
5. ако винопрозиводителят притежава/ползва площи с винени лозя - данни за лозарското стопанство на винопроизводителя.

Чл. 5. (1) Прием по интервенцията по чл. 1, т. 1 се провежда всяка година в периода 15 октомври - 15 ноември.
(2) Прием по интервенциите по чл. 1, т. 2 и 7 се провежда всяка година в периода 15 януари - 15 февруари.
(3) Прием по интервенцията по чл. 1, т. 3 и период на прием се определят със заповед на министъра на земеделието и храните при наличие или предпоставки за възникване или поддържане на криза на пазара на вино, установени по реда на чл. 44 за съответната година, в която ще се проведе приемът. Заповедта се издава в срок до 25 май на съответната година. Със заповедта се определя и бюджетът за приема.
(4) Прием по интервенцията по чл. 1, т. 4 се провежда всяка година в периода 15 май - 15 юни.
(5) Прием по интервенциите по чл. 1, т. 5 и 6 се провежда всяка година в периода 1 - 15 декември.
(6) Бюджетът за всеки прием по интервенциите се определя със заповед на министъра на земеделието и храните 30 дни преди съответния прием по ал. 1, 2, 4 и 5. В случай на остатък от бюджета по интервенциите по чл. 1, т. 1, 2, 5, 6 и 7 може:
1. със заповед на министъра на земеделието и храните да бъде обявен втори прием по интервенцията само за авансови плащания, или
2. свободните средства да се прехвърлят към друга интервенция в рамките на съответната финансова година с изменение на съответната заповед на министъра на земеделието и храните.
(7) Решенията за бюджетите за всеки прием, за втори прием по ал. 6, т. 1 и прехвърлянето на бюджет по ал. 6 , т. 2 се взимат от постоянна работна група за решаване на текущи въпроси при прилагането на интервенциите в лозаро-винарския сектор, създадена със заповед на министъра на земеделието и храните, в сътрудничество с неправителствените организации в сектора.

Чл. 6. (1) Заявленията за предоставяне на финансова помощ и исканията за окончателно плащане по интервенциите по чл. 1 се подават по електронен път през индивидуален профил на кандидата или на упълномощено от него лице в Системата за електронни услуги (СЕУ/електронната система) съгласно чл. 30, ал. 2, т. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Системата за геопространствени заявления се прилага за интервенциите по чл. 1, т. 1 и 3 съгласно чл. 33г, ал. 3 от ЗПЗП.
(2) Лицата по ал. 1 удостоверяват подаването на заявленията за предоставяне на финансова помощ в електронна форма чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), както и всички други документи, които изискват подпис.
(3) В случай че заявления, искания и други документи не се подават лично от кандидата, същият, чрез индивидуалния си профил в СЕУ, определя пълномощника и обхвата на правата му, което се потвърждава с КЕП.
(4) Когато определени условия за получаване на финансова помощ по интервенциите по чл. 1 се доказват с документи, които не могат да се обработват по електронен път, към заявлението същите се прилагат сканирани или когато е приложимо - подписани с КЕП от съответните лица.
(5) При подаване на заявленията за предоставяне на финансова помощ по интервенциите по чл. 1, т. 1 и 3 кандидатите получават визуализирана на екран геопространствена карта на лозарските стопанства съгласно чл. 4, ал. 1, която позволява предоставяне на графичен материал за парцелите с винени лозя, за които лицето кандидатства за подпомагане.
(6) Заявленията за финансово подпомагане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им съгласно изискванията на чл. 59, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, L 435, 6.12.2021 г.), наричан по нататък "Регламент (ЕС) 2021/2116".

Глава втора.
ИНТЕРВЕНЦИЯ "ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ"

Раздел I.
Дейности


Чл. 7. (1) По интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя" се подпомагат следните дейности:
1. "Конверсия на сортовия състав на насажденията", която включва:
а) изкореняване;
б) засаждане;
в) изграждане на подпорна конструкция.
2. "Промяна на местонахождението на лозята", която включва:
а) изкореняване;
б) засаждане;
в) изграждане на подпорна конструкция.
3. "Подобряване на техниките за управление на лозята":
а) изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване;
б) изграждане/реконструкция на тераси;
в) изграждане на автоматизирани системи за капково напояване;
г) смяна на подпорна конструкция;
д) изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения;
е) смяна на формировката.
ж) (отм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.)
(2) За дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 одобрените кандидати получават парично обезщетение за загуба на доход, което компенсира загубата на доходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две последователни години.
(3) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до края на втората финансова година, следваща годината, в която е сключен договорът за предоставяне на финансова помощ.
(4) Дейността по ал. 1, т. 3, буква "б" се подпомага, когато е заявена заедно с дейност засаждане по ал. 1, т. 1, буква "б" или т. 2, буква "б" и за същия заявен парцел.
(5) Дейността по ал. 1, т. 3, буква "б" относно изграждане на тераси се изпълнява върху парцел, от който минимум 75 на сто са с наклон над 10 %.
(6) Изпълнението на дейността по ал. 1, т. 3, буква "в" следва да допринася за оптимизиране на използването на водните ресурси в рамките на подпомогнатата площ чрез контролирано подаване и ниска консумация на вода, както и чрез извършването на редовен мониторинг на потреблението на вода.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.)

Чл. 8. (1) Недопустими за подпомагане са следните дейности:
1. презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт при същите или различни разстояния на засаждане, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;
3. защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;
4. защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
5. изграждане на прегради или стени срещу вятър;
6. изграждане на пътища в лозовото насаждение или които водят до него;
7. подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал;
8. смяна на формировката, когато разликата във височината между старата и новата формировка е по-малка от 0,5 метра, измерено от земята до вече формираните кордони или рамена на лозата;
9. смяна на формировката на лозя, по-млади от 4 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или на лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;
10. преструктуриране и конверсия на винени лозя, които не отговарят на определението за добро агротехническо състояние;
11. свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, за които е получена помощ, финансирана от ЕС за същите площи през последните 5 финансови години, преди подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ;
12. по чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 за лозя, създадени по програми на ЕС преди по-малко от 10 години, следващи годината на засаждането им;
13. изкореняване на лозя като самостоятелна дейност;
14. които не са съобразени с изискванията на чл. 7, ал. 4 и които се изпълняват върху площи, неотговарящи на изискванията на чл. 7, ал. 5.
(2) Финансова помощ не се предоставя за:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) разходи по закупуване на оборудване и съоръжения втора употреба;
2. данък добавена стойност (ДДС) освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност;
3. лизинг;
4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;
5. банкови такси, разходи за гаранции, плащане и рефинансиране на лихви;
6. принос в натура;
7. дейности, платени в брой, с изключение на разходи за трудови възнаграждения, пряко свързани с осъществяването на дейностите по договора;
8. осигурителни вноски по трудови възнаграждения;
9. разходи, извършени преди подписването на договора с ДФЗ;
10. хонорари за консултантски услуги, разходи за управление на проекта;
11. закупуване на трактори и други транспортни средства;
12. ежедневно управление на лозарското стопанство;
13. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.) парцели с винени лозя, за които не е спазено изискването на чл. 42 от Закона за виното и спиртните напитки за период от три години преди подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по интервенцията;
14. дейности/активи, за които е получено финансиране от бюджета на Европейския съюз или от националния бюджет.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 9. (1) За финансова помощ за дейностите по чл. 7, ал. 1 могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., които са физически или юридически лица, вкл. признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на винено грозде, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки. Кандидатите следва да:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.
(2) Финансова помощ по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя" не могат да получат кандидати, които са физически лица, и кандидати юридически лица или призната група, или организация на физически или юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(3) Кандидатите по ал. 1, които се явяват възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат процедури за избор на изпълнител за дейностите по проекта, като в случаите на предвидено авансово плащане същото следва да бъде включено в проектната документация за провеждане на процедурата по ЗОП и в проекта на договор.

Раздел III.
Финансова помощ


Чл. 10. (1) Максималният размер на финансовата помощ по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя" е до 75 на сто от одобрените разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност.
(2) Възстановяването на разходите се извършва на база пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към заявлението за предоставяне на финансова помощ, сравнени с офертите по чл. 11, ал. 2, т. 5.
(3) Максималният размер на заявените разходи по проект или проекти, с изключение на обезщетението за загуба на доход, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 1 500 000 лв. Максималният размер на всички заявени разходи по проекти, с изключение на обезщетението за загуба на доход, подадени от един кандидат за целия период на прилагане на интервенциите, е 4 500 000 лв.
(4) Максималният размер на заявените разходи по проект или проекти, с изключение на обезщетението за загуба на доход, подадени от групи или организации в рамките на един прием, е 3 000 000 лв., като в него се включват и проекти, подадени от членовете на групата или организацията.
(5) Когато се установи, че кандидат и ползвател на помощта не е независимо предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), му се предоставя подпомагане, което общо не надвишава максималните размери, определени в ал. 3 и 4.
(6) Паричното обезщетение за загуба на доход по чл. 7, ал. 2 не се взима предвид при изчисляване на максималния размер по проект или проекти съгласно чл. 3 и 4. Паричното обезщетение за загуба на доход се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две години преди изкореняване на лозовото насаждение. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 6500 кг/ха.
(7) Парично обезщетение за загуба на доход се предоставя на кандидатите, които изрично са посочили това в заявлението за предоставяне на финансова помощ, и се изчислява съгласно приложение № 2. Цената на килограм грозде се определя със заповед на министъра на земеделието и храните за съответната финансова година, в която е подадено заявлението за парично обезщетение.
(8) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на интервенцията.
(9) Финансова помощ се предоставя за разходи, извършени в съответствие с посочените от кандидата операции в технологичната карта към заявлението за предоставяне на финансова помощ, където същата е изискуема за попълване, за които разходи към искането за окончателно плащане са приложени разходооправдателни документи, доказващи фактически извършените разходи по операции и приемно-предавателни протоколи съгласно чл. 18, ал. 4, т. 2.
(10) Разходи за операции, които не са включени в приложение № 1, не се възстановяват.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Финансовата помощ за операциите от технологичната карта се изчислява на база най-ниската предложена цена от предоставените оферти по чл. 11, ал. 2, т. 6, но не повече от пределната цена за съответната операция, определена със заповед на министъра на земеделието и храните съгласно чл. 18, ал. 8.

Раздел IV.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 11. (1) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава електронно заявление съгласно чл. 6. Когато кандидатът възнамерява да заяви авансово плащане, той следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ точния размер на сумата за авансовото плащане.
(2) Към заявлението по ал. 1 в СЕУ кандидатът прикача сканирани или подписани с КЕП следните документи:
1. декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП по образец, утвърден от министъра на икономиката;
2. удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията - за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
3. решение на управителния орган на юридическото лице за кандидатстване по интервенцията (не се прилага за кандидатите, които са еднолични търговци);
4. удостоверение, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено не по-рано от един месец преди предоставянето му - за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
5. за всяка операция, посочена в технологичната карта, най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в левове или евро с посочен ДДС;
6. за дейностите по чл. 7, ал. 1, т. 3, букви "а" и "б" - технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, изготвен от проектантско бюро и/или от правоспособен проектант и заверен от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров";
7. за дейността по чл. 7, ал. 1, т. 3, буква "в":
а) решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;
б) технически проект с подробно описани дейности и материали, изготвен и заверен от правоспособни проектант и хидроинженер за удостоверяване на изискването по чл. 7, ал. 6; проектът следва да бъде съобразен с поливните норми за лозя съгласно Наредбата за нормите за водопотребление (ДВ, бр. 103 от 2016 г.).
(3) Кандидатите, заявили приоритет за биологично производство съгласно приложение № 3, представят договор за контрол с контролиращо лице по чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат по чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/ни.
(4) При подаване на заявлението по ал. 1 се извършват автоматични проверки от електронната система за удостоверяване допустимостта на кандидата.
(5) Приетите заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута на подаване на заявлението.
(6) В случай че заявителят е група или организация на производители, ДФЗ извършва служебна проверка за нейното признаване от министъра на земеделието и храните.

Чл. 12. (1) Системата за електронни услуги извършва предварителни проверки за осигуряване на правилно заявяване съобразно всички данни, които са на разположение в нея, включително за регистрираните правни основания за ползване на заявените парцели с винени лозя, и извежда предупреждения за необходими корекции в него, ако това се налага.
(2) Въз основа на предупрежденията по ал. 1 кандидатът може да нанесе корекции в заявлението в рамките на периода на прием.

Чл. 13. (1) След подписване на заявлението за предоставяне на финансова помощ с КЕП, когато то съдържа всички задължителни данни за кандидатстване, заявлението получава уникален идентификационен номер (УИН).
(2) Датата на получаване на УИН се счита за дата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 14. (1) След приключване на приема по интервенцията ДФЗ извършва административна проверка на подаденото заявление и приложените към него документи. При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата чрез СЕУ модул Комуникация, който в срок до 15 дни трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения чрез електронната система.
(2) В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 9, ал. 2, ДФЗ уведомява кандидата чрез електронната система, който в срок до 15 дни трябва да предостави чрез електронната система свидетелство за съдимост или легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите по ал. 1 в определения срок, изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за отказ на заявлението за предоставяне на финансова помощ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(4) След проверката по ал. 1 ДФЗ може да извърши проверка на заявените за подпомагане площи, а след това извършва финансова оценка на заявлението въз основа на определените в приложение № 1 пределни цени, остойностената от кандидата технологична карта към заявлението и резултатите от извършените проверки на място. Проверка на място не се извършва, когато заявеното може да бъде проверено през Системата за мониторинг на площта съгласно чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗПЗП.
(5) Не е допустимо оттегляне на заявление за предоставяне на финансова помощ след получаване на уведомление за установени нередовности и/или непълноти на предоставените документи или за предстояща проверка на място.
(6) Когато определеният/те в съответната заповед по чл. 5, ал. 6 бюджет/и не е/са достатъчен/и да удовлетвори/ят всички допустими за подпомагане заявления за предоставяне на финансова помощ, заявленията се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 3. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи.
(7) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.
(8) Когато две или повече заявления са с еднакъв брой точки и за тях определеният бюджет е недостатъчен, същият се разпределя между тези заявления пропорционално на одобреното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички одобрени дейности, заявени за подпомагане.
(9) Резултатите от класирането се публикуват на интернет страницата на ДФЗ.
(10) В срок до 90 дни от края на приема по чл. 5, ал. 1 и въз основа на извършените административни и електронни проверки, както и въз основа на проверките на място и на класирането по ал. 6, 7 и 8 изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за:
1. одобрение на заявлението за предоставяне на финансова помощ;
2. отказ на заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(11) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай:
1. на несъответствие с целите на интервенцията съгласно Стратегическия план, дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;
2. на недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление;
3. на установяване на недопустимост на кандидата;
4. на установяване на заявена недопустима дейност;
5. че кандидатът попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
6. на кандидат, който се явява изпълнител и/или подизпълнител в проекта на друг заявител от същия прием.
(12) Срокът по ал. 10 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които кандидатът е уведомен - със срока за получаване на отговор от кандидата;
5. е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти - със срока за получаване на отговор от съответния оферент, който не надвишава 10 дни.

Чл. 15. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение по чл. 14, ал. 10 кандидатът или упълномощеното от него лице през електронната система подписва с КЕП договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(2) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за подпомагане по подаденото заявление се погасява.
(3) Когато кандидатите са извършили някоя от дейностите/операциите по чл. 7, ал. 1 преди подписване на договора, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същата операция/дейност.
(4) Кандидатите по чл. 9, ал. 3 провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след подписване на договор за предоставяне на финансова помощ. В едномесечен срок от представяне по електронен път на документите за проведената обществена поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване на избран/и изпълнител/и след одобряване на проведената обществена поръчка.

Раздел V.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 16. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът за предоставяне на финансова помощ.
(2) Финансова помощ може да бъде изплатена авансово, при условие че изпълнението на дейностите е започнало след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ и със заявлението за кандидатстване е заявен конкретен процент на авансовото плащане, който не надвишава 80 на сто от договорената финансова помощ.
(3) До два месеца след подписване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 10 работни дни преди края на съответната финансова година, ползвателите на финансова помощ прикачат в системата сканирани или подписани с КЕП разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения, заверени от банката) и предоставят в оригинал банкова гаранция, учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 на сто от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договор.
(4) За кандидати, които се явяват възложители по смисъла на ЗОП, срокът от два месеца по ал. 3 започва да тече от датата на сключване на допълнително споразумение съгласно чл. 15, ал. 4.
(5) Паричното обезщетение за загуба на доход се изплаща при окончателното възстановяване на разходите по сключения договор за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 17. (1) След подаване на документите по чл. 16, ал. 3 ДФЗ извършва проверка за наличието на изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по чл. 16, ал. 3 ДФЗ уведомява ползвателя на финансова помощ чрез СЕУ, който в срок до 15 дни трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави по електронен път изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че не бъдат отстранени нередовностите и/или непълнотите в посочения срок, авансово плащане не се предоставя и изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за отказ на изплащане на авансовата помощ.
(3) В срок до 5 работни дни от предоставяне на документите по чл. 16, ал. 3 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на авансово заявената сума и уведомява ползвателя;
2. мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(4) Срокът по ал. 3 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. е издадена заповед на изпълнителния директор на ДФЗ въз основа на постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със срока, необходим за отстраняването им, като в този случай административните проверки на документите по чл. 6, ал. 3 се спират и възобновяват със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(5) В 5-дневен срок от уведомлението по ал. 3, т. 1 ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението банкова сметка в левове.
(6) Не се извършва авансово плащане за отделни дейности и/или операции.
(7) За да бъде изплатено авансовото плащане, всяко предшестващо действие на същия парцел с винени лозя, за което ползвателят вече е получил авансово плащане, трябва да е изцяло изпълнено.
(8) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за предоставяне на финансова помощ, че ще ползва авансово плащане и не предостави документите по чл. 16, ал. 3 в двумесечен срок от подписване на договора за предоставяне на финансова помощ или е издадена заповед по ал. 3, т. 2, договорът се прекратява по право.

Чл. 18. (1) В срок до 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите от договора, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ подава чрез СЕУ искане за окончателно плащане.
(2) Недопустимо е подаването на искане за окончателно плащане във финансова година, различна от финансовата година, определена като краен срок за изпълнение на дейностите в договора. Недопустимо е окончателно плащане на отделна дейност от договора.
(3) В случай на обективна невъзможност за спазване на посочения в ал. 1 срок заявителят прилага доказателства за това в модул Комуникация на СЕУ.
(4) Към искането по ал. 1 се прилагат сканирани или подписани с КЕП:
1. разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения, заверени от банката), които следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи по технологична карта към заявлението за предоставяне на финансова помощ; разходооправдателните документи следва да бъдат с дати след датата на подписване на договора и преди датата на подаване на искането за окончателно плащане; когато не е съставена фактура по горепосочения начин, ползвателят на финансова помощ трябва да предостави подробен опис, издаден от доставчика, и/или договор, сключен с него;
2. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по операции и материали по проекта, от който да е видна датата, на която е извършена всяка операция по дейности и/или на която са доставени материалите;
3. за дейностите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 - документи, удостоверяващи качеството на различните категории лозов посадъчен материал, съгласно изискванията на Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (ДВ, бр. 71 от 2006 г.);
4. за дейността по чл. 7, ал. 1, т. 3, буква "в" - нотариално заверено или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, придружено от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, в случай че разрешителното за ползване е издадено на трето лице;
5. при изплащане на възнаграждения на физически лица, наети за извършване на дейности и мероприятия по договора - граждански договори или заповеди за конкретна работа с наетите лица и сметки за изплатени суми или служебни бележки по образец съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
6. за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията - удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията.
(5) В случай че кандидатът е група или организация на производители, ДФЗ извършва служебна проверка за нейното признаване от министъра на земеделието и храните. Служебна проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се извършва и за кандидатите, класирани въз основа на изпълнението на критерий биологично производство.
(6) Ползвателите извършват всички свързани с договора плащания само по банков път.
(7) За дейностите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 в електронната система следва да бъдат видни документите по чл. 4, ал. 1, т. 2, букви "д" и "е".
(8) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Изплащането на финансовата помощ е на база изпълнени операции по технологичната карта към заявлението за предоставяне на финансова помощ и на база предоставените по чл. 11, ал. 2, т. 6 оферти. Не се изплаща частта от разходите по операции, която надвишава определените количества в приложение № 1 и съответстващите им пределни цени, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните. За дейността по чл. 7, ал. 1, т. 3, буква "в" не се изплаща частта от разходите за елементи, които не са включени в приложение № 1.
(9) Заповедта на министъра на земеделието и храните по ал. 9 се предоставя по служебен път на Държавен фонд "Земеделие" в срок 3 дни от издаването и.

Чл. 19. (1) След подаване на искането за окончателно плащане ДФЗ извършва проверка за наличието и съответствието на документите към искането за окончателно плащане, като извършва и необходимите за това административни и други проверки.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява чрез СЕУ модул Комуникация ползвателя на помощта, който в срок от 15 дни трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави по електронен път чрез СЕУ изисканите документи и/или писмени обяснения.
(3) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка на място за установяване на изпълнението на дейностите по договора и съответствие на изпълнените операции с тези по технологичната карта към заявлението за предоставяне на финансова помощ. За дейностите по чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 2, буква "б" е допустимо неприхващане на до 5 на сто от броя на лозите.
(4) Искането за окончателно плащане не може да бъде оттеглено след уведомяване на ползвателя на помощта за установени нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.
(5) След получаване на резултатите от проверката по ал. 3 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на част или на цялата финансова помощ, за което уведомява ползвателя;
2. мотивирано отказва изплащането на част или на цялата финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(6) В заповедта по ал. 5 за кандидат по чл. 9, ал. 3 се посочва основанието за налагане на финансова корекция и приложимият и размер, които се определят съгласно Насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат извършени спрямо финансирани от Съюза разходи, в случай на неспазване на приложимите правила за възлагане на обществени поръчки, установени с Решение на Комисията С(2019) 3452 от 14 май 2019 г. на Европейската комисия (Насоките).
(7) Заповедта по ал. 5 се издава съобразно изискванията по чл. 71 и 79 от ЗПЗП.

Чл. 20. (1) В срок до 60 работни дни от подаване на искането за окончателно плащане одобрената финансова помощ се изплаща на ползвателя по посочена в искането за окончателно плащане банкова сметка в левове.
(2) Срокът по ал. 1 се:
1. удължава със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция, когато е необходимо становище на други органи или институции;
2. спира със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама.

Чл. 21. (1) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на ползвателя на помощта, установено при извършване на административната проверка и на проверката на място, договорената финансова помощ се преизчислява съгласно чл. 81 от ЗПЗП.
(2) Когато при проверката на място се установи, че ползвателят е извършил дейност/и на по-голяма площ от договорената, финансовата помощ се определя въз основа на договорената площ.
(3) Когато при проверката на място се установи, че неприхващането е над 5 на сто от броя на лозите, финансовата помощ се преизчислява съгласно приложение № 1.
(4) Договорената финансова помощ се преизчислява, когато не са извършени операции по приложение № 1, посочени в технологичната карта към заявлението за подпомагане.
(5) Алинея 1 не се прилага при установени непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.
(6) Не се предоставя финансово подпомагане за операции, които не отговарят на посочените в технологичната карта. В случай че фактически извършените разходи за операциите надвишават допустимите стойности, финансовата помощ се редуцира съобразно приложение № 1.

Чл. 22. (1) Ползвателят може да подаде искане чрез СЕУ за промяна по договора с ДФЗ в срок до един месец преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилага писмена обосновка и доказателства към нея, необходими за преценка на неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. представлява промяна в дейностите по договора;
2. води до увеличаване на площта на парцелите с винени лозя и/или на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Удължаване на срока на договора е допустимо само в рамките на съответната финансова година, през която изтича срокът за изпълнение на дейностите по договора, но не по-късно от 31 юли. В тези случаи исканията за окончателно плащане се подават не по-късно от 10 август на съответната година.
(4) При съответствие с изискванията на ал. 1, 2 и 3 ДФЗ изготвя анекс към сключения договор и уведомява ползвателя на помощта чрез СЕУ. Анексът се подписва по реда на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(5) Когато е сключен договор за изпълнение на дейност "Конверсия на сортовия състав на насажденията", ползвателят на помощта може да засади винен сорт лозя, различен от посочения в заявлението за предоставяне на финансова помощ при спазване на условието за конверсия. В тези случаи ползвателят на финансовата помощ следва да уведоми ДФЗ чрез СЕУ за промяна в сорта за засаждане в рамките на срока за изпълнение на дейността по договора за предоставяне на финансова помощ, като тази промяна не подлежи на одобрение от страна на ДФЗ.
(6) Промени в схемата на засаждане по дейностите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2, при които не се завишава одобреният брой лози в ха и видът на формировката, при условие че е спазено изискването на чл. 8, ал. 1, т. 8, не подлежат на одобрение от страна на ДФЗ.

Раздел VI.
Мониторинг


Чл. 23. (1) Ползвателят на финансова помощ по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя" има задължение да използва инвестицията по предназначение в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ.
(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка на място или проверка през Системата за мониторинг на площта за изпълнение на задължението по ал. 1. Ползвателите на финансова помощ, подлежащи на проверка, се определят на база риск анализ.
(3) При неизпълнение на задължението по ал. 1 чрез СЕУ ДФЗ предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и предвидените за това санкции, като му дава възможност в едномесечен срок от предупреждението да отстрани нарушението. В случай на отстраняване на нарушението в указания срок ползвателят не се санкционира.
(4) При неотстраняване на нарушението в указания срок ползвателят възстановява изплатената му финансова помощ в пълен размер заедно със законната лихва от датата на установяване на неизпълнението.

Чл. 24. Ползвателят на финансовата помощ е задължен за периода от нейното получаване до изтичане на срока по чл. 23, ал. 1 да заявява всички площи, заети с лозови насаждения, за които е получил финансово подпомагане по реда на настоящата наредба, по реда на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.), наричана по-нататък "Наредба № 4 от 2023 г.".

Чл. 25. (1) В срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя", с изключение на парцелите, подлежащи на изкореняване по чл. 7, ал. 1, т. 2, буква "а", ползвателят на финансова помощ няма право да:
1. прехвърля правото на собственост, съответно правото на ползване на земята, върху която е извършена инвестицията и за която е получил помощта;
2. предоставя за ползване или да преотстъпва по какъвто и да е друг начин активите, придобити със средства от финансовата помощ.
(2) Когато ползвателят на финансова помощ не спази изискване по ал. 1, дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.
(3) Когато ползвателят на финансова помощ е получил финансова помощ по интервенцията след извършено класиране по чл. 14, ал. 6, той е длъжен да поддържа съответствие със заявените критерии през периода на мониторинг по интервенцията. Когато е класиран въз основа на критерия по приложение № 3, т. 2, ползвателят на финансова помощ следва да има придобит/и сертификат/и от контролиращо лице, удостоверяващ/и, че е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични.
(4) Когато ползвателят не изпълни задължението си по ал. 3, той дължи връщане на изплатената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.
(5) Когато ползвателят на помощта е получил финансова помощ за дейността по чл. 7, ал. 1, т. 3, буква "в", изградената поливна система следва да се експлоатира съгласно поливните норми в техническия проект по чл. 11, ал. 2, т. 8, буква "б". Допуска се превишаване на поливните норми с не повече от 25 на сто на годишна база. В случай че допустимото отклонение бъде надвишено, ползвателят на финансова помощ дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.

Глава трета.
ИНТЕРВЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР"

Раздел I.
Дейности


Чл. 26. Подпомагането по интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" е насочено към повишаване ефективността на предприятието за производство на вино и неговата конкурентоспособност в производството и предлагането на пазара чрез инвестиции в материални и нематериални активи.

Чл. 27. (1) Допустими за подпомагане по интервенцията са разходите за следните дейности:
1. Инфраструктура на предприятието:
а) закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:
аа) машини/оборудване за преработката на грозде;
бб) оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст;
вв) оборудване за контрол на температурата;
гг) оборудване за преместване на виното в избените помещения;
дд) оборудване за технология, свързана с пенливи вина;
ее) оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане;
жж) оборудване за управление на отпадните води;
зз) оборудване на инфраструктурата на избата - тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.); монтаж и помощни съоръжения; автоматични системи;
ии) оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното - бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви; резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино - стационарни и подвижни; пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели); възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана; оборудване за избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното - стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори), парогенератори; модулна система за позициониране на бъчви; автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина;
б) строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за:
аа) производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в изба);
бб) контрол на качеството на виното - анализиращи лаборатории;
вв) съхранение на виното - складове;
гг) подобряване на инфраструктурата в предприятието.
2. Маркетингови инструменти (вкл. строително-монтажни дейности) - винотеки; изложбени и дегустационни зали; фиксирани места за продажби (на дребно) в стопанството (на територията на предприятието).
3. Съпътстващи дейности към дейностите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор - разходи в размер не повече от 4 на сто от общия размер на разходите по проект.
(2) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 28. (1) Недопустими за финансиране по интервенцията са разходи за:
1. закупуване на машини или оборудване втора употреба;
2. развитие на нови продукти, процеси и технологии в лозаро-винарския сектор по смисъла на чл. 58, параграф 1, буква "д" от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435, 6.12.2021 г.), наричан по нататък "Регламент (ЕС) 2021/2115";
3. събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
4. дейностите, допустими за финансиране по интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения";
5. оборудване и обзавеждане за винотеки, изложбени зали, дегустационни и фиксирани места за продажба, с изключение на изброеното в чл. 27, ал. 1, т. 1, буква "ии".
(2) Финансова помощ не се предоставя за:
1. разходи за инвестиции за обикновена подмяна;
2. разходите, свързани с договор за лизинг, извън посочените по-горе, по-специално маржа на лизингодателя, разходите за рефинансиране на лихви, непреките разходи и разходите за застраховка;
3. данък добавена стойност (ДДС) освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. разходи, извършени преди подписване на договора за предоставяне на финансова помощ по интервенцията, с изключение на разходите, посочени в чл. 27, ал. 1, т. 3;
5. за стъкларско оборудване на лаборатория (колби, епруветки, пипети и т.н.) и други краткотрайни материални активи;
6. строително-монтажни работи по чл. 137, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
7. изграждане и ремонт на пътища на територията на предприятието;
8. разходи за дейности, финансирани по други схеми, мерки или интервенции от фондовете на Европейския съюз и с национални средства.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 29. (1) За финансова помощ по интервенцията могат да кандидатстват:
1. еднолични търговци и юридически лица, включително признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на вино, вписани в лозарския регистър като винопроизводители съгласно Закона за виното и спиртните напитки и регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за висшето образование или Закона за вероизповеданията;
2. земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., които са физически или юридически лица, включително признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на винено грозде, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки, и не притежават дялове от юридическо лице, вписано в лозарския регистър като винопроизводител.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са предприятие в затруднение в случаите, когато кандидат е лице по ал. 1, т. 1;
3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
4. не са в процедура по ликвидация;
5. нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Финансова помощ не се предоставя за частта от разходите по проектите, които надхвърлят максимално допустимите стойности по чл. 30, ал. 3 за един прием или за целия период на прилагане на интервенцията, когато надвишаването е в резултат от подадени проекти от кандидати и ползватели на помощта, за които се установи, че помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП.
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се доказва от кандидата/ползвателя в срок до 15 дни от датата на получаване на уведомлението от ДФЗ чрез:
1. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, които се сканират и прикачат в СЕУ;
2. декларация към момента на кандидатстване за всички останали обстоятелства, за които не се издават официални документи, включително и за тези по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(5) Липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 2 се доказва с годишен финансов отчет за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението, в случаите, когато не са достъпни в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(6) Финансова помощ по интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" не могат да получат кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.) Ползватели на помощта, които са възложители по Закона за обществените поръчки, провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, с изключение на обществените поръчки за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 27, ал. 1, т. 3, за които при подаване на заявлението за подпомагане се представя заверено от възложителя копие на документацията от проведените обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.
(8) Изискването по ал. 2, т. 4 не се отнася за кандидати винопроизводители, регистрирани като еднолични търговци, както и за кандидати гроздопроизводители, регистрирани като физически лица или еднолични търговци.
(9) Не се предоставя финансова помощ, в случай че кандидатът/ползвателят на помощта - представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, попадат в някоя от категориите, определени в чл. 141 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ, L 193 от 30.07.2018 г.), наричан по нататък "Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046".
(10) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на интервенцията.
(11) При преценяване на допустимостта на проектните предложения ДФЗ извършва оценка на кандидатите по ал. 1, т. 1 за достатъчен технически и финансов ресурс с цел гарантиране на ефективно изпълнение на поетите задължения.
(12) Кандидатите по ал. 1, т. 2 и техните членове следва да са регистрирани като производители на винено грозде най-малко пет години преди годината на кандидатстване и да са подавали годишни декларации за реколта. Декларираното количество добито грозде на хектар за една година следва да бъде поне 70 на сто от средния добив/хектар за страната през съответната година. За целия петгодишен период е допустимо една от годишните декларации за реколта да бъде с нулев добив.

Раздел III.
Финансова помощ


Чл. 30. (1) Максималният размер на финансовата помощ по интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" е:
1. до 50 на сто от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро-, малки и средни предприятия (ОВ, L 124/36, 20.5.2003 г.) и за кандидати по чл. 29, ал. 1, т. 2;
2. до 25 на сто от действително направените разходи за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро;
3. до 15 на сто от действително направените допустими разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.
(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ по ал. 1 се осигурява от получателя на финансовата помощ.
(3) Максималната стойност на един проект не може да надвишава 2 347 000 лв.
(4) Максималният размер на общите допустими разходи по интервенцията за целия период на прилагане на интервенцията 2024 - 2027 г. за един кандидат е 5 867 400 лв.
(5) Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и в заявлението за предоставяне на финансова помощ е заявена точната сума на авансовото плащане, а за кандидати по чл. 29, ал. 7 и след сключване на допълнително споразумение по чл. 36, ал. 4.
(6) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на интервенцията.

Раздел IV.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 31. (1) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление за предоставяне на финансова помощ чрез СЕУ съгласно чл. 6. Заявлението съдържа таблица с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период и декларация за обстоятелствата по чл. 29, ал. 10.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат сканирани или подписани с КЕП:
1. договор за лизинг и погасителен план със срок на придобиване съгласно посочения краен срок в заявлението в случаите, в които инвестицията се закупува на лизинг;
2. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;
3. влязло в сила разрешение за строеж, издадено по реда на ЗУТ, включително за инвестиционните намерения, включващи разходи за строителство на сгради и съоръжения, за които не се заявява финансово подпомагане;
4. разрешение за поставяне, издадено по реда на ЗУТ, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения;
5. декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката);
6. количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице, когато проектното предложение предвижда изпълнение на дейности по чл. 27, ал. 1, т. 2;
7. когато заявител е юридическо лице винопроизводител, което не е новорегистрирано - годишен финансов отчет за две предходни години, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
8. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;
9. за всеки заявен за финансиране разход по чл. 27, ал. 1 най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС; оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите;
10. предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители;
11. договори за разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на технологичен проект, инвестиционен проект, разработен във фаза "Технически проект" или "Работен план (работни чертежи и детайли)" за дейностите по чл. 27, ал. 1, т. 2;
12. документи за правно основание за ползване на имота, в който се инвестира, със срок не по-малък от 10 години от датата на подаване на заявлението; договорите за ползване следва да бъдат вписани в Агенцията по вписванията;
13. лицензи, разрешения и удостоверения;
14. документ, заверен от правоспособно лице, доказващ енергиен клас на сградата или оборудването;
15. отчет за приходи и разходи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период;
16. справка за дълготрайни материални активи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период в електронен вариант или сканирана.
(3) Когато кандидат е винопроизводител, таблицата към заявлението по ал. 1 следва да показва подобряване на дейността на винарското предприятие на кандидата или на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на интервенцията, посочени в Стратегическия план.
(4) Таблицата към заявлението по ал. 1 следва да доказва икономическата жизнеспособност на винарското предприятие за период 5 години, а когато включва дейности по чл. 27, ал. 1, т. 2 - за период 10 години.
(5) Когато кандидатът е по чл. 29, ал. 1, т. 2, таблицата към заявлението по ал. 1 следва да показва рентабилност на инвестицията за най-малко 5-годишен период от нейното изпълнение, а когато включва дейности по чл. 27, ал. 1, т. 2 - за най-малко 10-годишен период.
(6) Към заявлението за предоставяне на финансова помощ в СЕУ се прикача сканиран технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и копие на удостоверението за правоспособност на проектанта. В случай че технологичният проект не може да бъде приложен към заявлението в СЕУ, същият следва да бъде изпратен в ДФЗ в тридневен срок от подаване на заявлението.
(7) Когато кандидатът предвижда изпълнение на дейности по чл. 27, ал. 1, т. 2, в тридневен срок от подаване на заявлението в СЕУ подава в ДФЗ:
1. инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г.; към инвестиционния проект се прилага становище на регионалната инспекция по околна среда за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействието върху околната среда, като същото се изисква във всички случаи на ново строителство или реконструкция по силата на Закона за опазване на околната среда;
2. архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, надстроява и/или пристроява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ.
(8) Когато кандидатът за подпомагане притежава/ползва винени лозя, ДФЗ извършва служебна справка за тях в лозарския регистър.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.)
(10) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата през модул Комуникация на СЕУ, който в срок до 15 дни от уведомлението следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(11) В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 29, ал. 6, ДФЗ уведомява кандидата през модул Комуникация на СЕУ, който в срок до 15 дни от уведомлението следва да предостави чрез СЕУ легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да предостави декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(12) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не предостави документите в срока по ал. 10 и 11, изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за отказ на заявлението за предоставяне на финансова помощ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(13) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата по всяко време чрез СЕУ. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях.
(14) Когато кандидатът е уведомен от ДФЗ за случаи на несъответствия и/или нередности в документите по ал. 11 или когато кандидатът е уведомен за намерението на ДФЗ да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи, засегнати от нередността. В тези случаи ДФЗ уведомява кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне.
(15) При оттегляне на заявлението за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 13, изпълнителният директор на ДФЗ прекратява със заповед образуваното административно производство, а кандидатът има право да подаде ново заявление за предоставяне на финансова помощ за същия проект, в случай че е обявен нов период на прием по интервенцията.

Чл. 32. (1) След подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите и проверка на място за преценяване допустимостта на проектното предложение.
(2) Определянето на стойността на допустимите разходи се извършва на база най-ниската предложена цена.

Чл. 33. (1) Когато определеният в съответната заповед по чл. 5, ал. 6 бюджет не е достатъчен да удовлетвори всички допустими за подпомагане заявления за предоставяне на финансова помощ, постъпилите заявления се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 4. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи.
(2) Когато се прилага оценяване на заявленията съгласно ал. 1, заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.
(3) В случаите на повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет, определен в заповедта по чл. 5, ал. 1 за съответния период на прием, е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления пропорционално спрямо одобрените разходи. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за предоставяне на финансова помощ.
(4) Държавен фонд "Земеделие" публикува на интернет страницата си резултатите от класирането.
(5) В срок до 90 дни от края на приема по чл. 5, ал. 1 и въз основа на класирането по ал. 2 и 3 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява заявлението за предоставяне на финансова помощ;
2. мотивирано отхвърля заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(6) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:
1. несъответствие с изискванията на чл. 29;
2. несъответствие с целите на интервенцията съгласно Стратегическия план, изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;
3. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в заповедта по чл. 5, ал. 1;
4. недопустимост на заявените за подпомагане дейности;
5. несъответствие с изискванията на чл. 31, ал. 3 и 4.
(7) Срокът по ал. 5 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. когато е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 31, ал. 3, т. 3 - със срока за получаване на отговор от съответния оферент;
4. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които кандидатът е уведомен чрез СЕУ - със срока за получаване на отговор от кандидата.
(8) Когато със заявлението е поискано финансиране на дейност, при която ще се закупуват машини и/или оборудване на лизинг, финансовата помощ се одобрява за допустимата част от размера на главницата до размера по чл. 30. В тези случаи собствеността върху активите, които подлежат на финансиране, трябва да бъде придобита в срока на договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 34. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение чрез модула за комуникация в СЕУ по чл. 33, ал. 5, т. 1 кандидатът или определеният съгласно чл. 6, ал. 3 негов пълномощник подписва чрез СЕУ с КЕП договор за предоставяне на финансова помощ. С договора се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(2) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за сключване на договор се погасява.
(3) Когато кандидатът е извършил някоя от дейностите по чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2 преди подписване на договора, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същата дейност.
(4) Кандидатите по чл. 29, ал. 7 провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, с изключение на дейностите по чл. 27, ал. 1, т. 3. В едномесечен срок от представяне на документите за проведената обществена поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване на избран/и изпълнител/и след одобряване на проведената обществена поръчка по реда на чл. 38.
(5) Кандидатите са длъжни да прикачат в СЕУ сканирани (или подписани с КЕП) документите за възложените обществени поръчки в срок до три работни дни от датата на подписване на договора за възлагане със съответния изпълнител.

Чл. 35. (1) Ползвателят може да подаде искане за изменение на договора чрез СЕУ не по-късно от един месец преди изтичането на неговия срок, като към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на дейностите;
2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ;
3. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба и договора за предоставяне на финансова помощ;
4. засяга дейностите, за които е сключен договор за предоставяне на финансово подпомагане, по чл. 27, ал. 1, т. 2 и е съществено изменение по смисъла на ЗУТ.
(3) Ползвателят може да поиска удължаване на срока на договора в рамките на финансовата година, през която изтича срокът на договора, но не по-късно от 31 юли. В тези случаи искането за окончателно плащане се подава не по-късно от 10 август на съответната година.
(4) В случай на липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти в искането за изменение на договора и с цел да се удостовери верността на заявените данни, ДФЗ изисква от ползвателя да предостави чрез СЕУ допълнителни данни и/или документи. Ползвателят предоставя чрез СЕУ изисканите му данни и/или документи в срок до 15 дни от уведомяването.
(5) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, а когато са изискани документи и/или информация по ал. 4 - до 14 дни от изтичане на срока за предоставянето им, ДФЗ одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява за мотивите за отхвърлянето на искането, а при одобрение в срок до 10 дни от уведомлението трябва да подпише чрез СЕУ допълнителното споразумение към договора преди изтичането на неговия срок. В случай че ползвателят или определеният съгласно чл. 6, ал. 3 пълномощник не подпише допълнителното споразумение в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.

Раздел V.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 36. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът за предоставяне на финансова помощ.
(2) Финансова помощ може да бъде изплатена авансово, при условие че изпълнението на дейностите е започнало след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ и със заявлението за кандидатстване е заявен конкретен процент на авансовото плащане, който не надвишава 80 на сто от договорената финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.) До два месеца след подписване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 10 работни дни преди края на съответната финансова година, ползвателите на финансова помощ прикачат в системата сканирани или подписани с КЕП разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения, заверени от банката) и предоставят в оригинал банкова гаранция, учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 на сто от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договор.
(4) За кандидати, които се явяват възложители по смисъла на ЗОП, срокът от два месеца по ал. 3 започва да тече от датата на сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на финансова помощ.
(5) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по ал. 3 ДФЗ уведомява ползвателя на финансова помощ през модул Комуникация на СЕУ, който в срок до 15 дни от уведомлението следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави чрез системата изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че нередовностите и/или непълнотите не бъдат отстранени в срок, искането за авансово плащане се отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(6) В срок до 15 работни дни от предоставяне на документите по ал. 3 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на авансово заявената сума;
2. мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(7) Срокът по ал. 6 се удължава, когато са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция.
(8) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 6, т. 1 ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението за предоставяне на финансова помощ банкова сметка в левове.
(9) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за предоставяне на финансова помощ, че ще ползва авансово плащане и не спази изискването на ал. 3, както и когато размерът на банковата гаранция не съответства на заявения размер на авансовото плащане в заявлението за кандидатстване или е издадена заповед по ал. 6, т. 2, договорът за финансова помощ се счита за прекратен освен в случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.
(10) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.) Действията по ал. 5 и 6, включително удължаването на срока по ал. 7, следва да са приключили не по-късно от 10 октомври на съответната финансова година, а тези по ал. 8 - не по-късно от 15 октомври на съответната финансова година.

Чл. 37. (1) До 10 работни дни след изтичане на срока на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 1 юли на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ или определеният съгласно чл. 31, ал. 3 негов пълномощник подава чрез СЕУ искане за окончателно плащане:
1. за плащане на остатък в случаите, когато е получил авансово плащане;
2. за плащане на договорената сума след изпълнение на дейностите в случаите, в които ползвателят на финансовата помощ не е получил авансово плащане.
(2) Искането за окончателно плащане се подава през същата финансова година, в която е предвидено приключване на инвестицията по договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Към искането се прикачат сканирани или подписани с КЕП:
1. разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения, заверени от банката), които следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи;
2. договори за услуги, работа, доставки на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с представена на хартиен и електронен носител подробна количествено-стойностна сметка;
3. приемно-предавателни протоколи между доставчик/изпълнител/строител и ползвателя на помощта за извършените дейности по инвестицията, съдържащи подробно описание на техническите характеристики;
4. договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг);
5. протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия - Образец № 17 - приложение № 17 към чл. 7, ал. 3, т. 17 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), наричана по-нататък "Наредба № 3 от 2003 г.", в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба;
6. разходооправдателни документи за общите разходи, свързани с проекта, в размер до 4 на сто от договорените дейности и платежни документи по тях;
7. за бенефициерите юридически лица - отчет за приходи и разходи и баланс за предходната финансова година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър;
8. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;
9. застраховка на активите, предмет на финансиране, за срок една година, в полза на ДФЗ; застраховката следва да бъде подновявана за всяка година до изтичане на периода на мониторинг съгласно договора за финансова помощ; застрахователната полица следва да покрива минимум следните застрахователни рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, измокряния в резултат на авария на ВиК, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), кражба с взлом, ако обектът е затворен или ограден, земетресение;
10. разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 г., от което да е видно, че строителството е извършено най-късно до приключване на всички дейности, подлежащи на финансово подпомагане;
11. документацията от проведените обществени поръчки за разходите по чл. 27, ал. 1, т. 1 за кандидатите, сключили договор по реда на чл. 34, ал. 4;
12. лиценз за управление на данъчен склад, издаден по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, или удостоверение за регистрация съгласно чл. 56 от същия закон;
13. документи, доказващи съответствието с критериите за приоритет, на базата на които бенефициентът е класиран за получаване на финансова помощ и е получил съответния брой точки съгласно приложение № 4.
(4) Ползвателите на помощта следва да извършват всички плащания със своите контрагенти само по банков път. Плащания, извършени в брой, не се финансират.
(5) Когато със заявлението по ал. 1 е поискано финансиране на дейност, която се изпълнява чрез закупуване на лизинг, одобрената финансова помощ се изплаща след изплащане на вноските по лизинговия план в срока на договора за предоставяне на финансова помощ.
(6) Бенефициери, които са кандидатствали за предоставяне на финансова помощ като гроздопроизводители, към момента на подаване на заявлението за окончателно плащане следва да са вписани в лозарския регистър като винопроизводители. Когато гроздопроизводителят е физическо лице, същият следва да притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на юридическото лице, вписано като винопроизводител, когато това е приложимо.

Чл. 38. (1) След подаване на искането за окончателно плащане ДФЗ извършва проверка за наличието и съответствието на документите, прикачени към него.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата през модул Комуникации на СЕУ, който в срок 15 дни от уведомлението следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения по електронен път през системата. В случай че нередовностите и/или непълнотите не бъдат отстранени в срок, заявлението за плащане се отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(3) След проверката по ал. 1 ДФЗ извършва проверка на място за установяване на изпълнението на одобрените дейности по договора за предоставяне на финансова помощ.
(4) Когато при административната проверка и проверката на място бъде установено неизпълнение на задълженията по договора от страна на ползвателя, договорената финансова помощ се преизчислява съгласно изискванията по чл. 71 и 79 от ЗПЗП.
(5) В срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на финансовата помощ;
2. мотивирано отказва изплащането на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(6) Срокът по ал. 5 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено уведомление за отстраняване на нередовности и/или непълноти или е необходимо становище на други органи или институции, срокът се удължава със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност;
3. когато е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.
(7) Отказ за изплащане на цялата или част от финансовата помощ по подадено искане за окончателно плащане се постановява, когато:
1. инвестицията не е извършена в срок или искането за окончателно плащане не е подадено в срока по чл. 37, ал. 1;
2. нередовностите и/или непълнотите не са отстранени в срок;
3. след извършен анализ се установи фактическо несъответствие и/или несъответствие по документи между одобрената и реално извършената инвестиция;
4. се установи неспазване на изисквания съгласно наредбата или договора, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
5. ползвателят попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
6. за ползватели по чл. 29, ал. 7 се установят нередности, за които Насоките предвиждат финансова корекция, чиито размер и основание се посочват в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ;
7. не са спазени правилата за възлагане на обществени поръчки съгласно националната нормативна уредба;
8. бенефициер по чл. 29, ал. 1, т. 1 е предприятие в затруднение;
9. не е спазено условието на чл. 37, ал. 6.
(8) Държавен фонд "Земеделие" осъществява последващ контрол върху проведени обществени поръчки съгласно утвърдена от изпълнителния директор на ДФЗ процедура за осъществяване последващ контрол върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(9) Държавен фонд "Земеделие" извършва последващ контрол по ал. 8 в срок до един месец от получаване на документите за проведената обществена поръчка за избор на изпълнител.
(10) При нередовност или липса на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверка по ал. 8 ДФЗ може да изиска от кандидата предоставяне на допълнителни данни и/или документи. Кандидатът е длъжен в срок до 15 дни от уведомлението чрез СЕУ да предостави изисканите му данни и/или документи. Предоставени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от ДФЗ, не се вземат предвид.
(11) Сроковете по ал. 9 спират да текат, когато е изпратено уведомление за отстраняване на нередовност на документите или непълнота, или неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверката или контрола.
(12) Въз основа на последващия контрол по ал. 8, както и при установяване на неспазване на правилата на Закона за обществените поръчки, ДФЗ налага финансови корекции на основание и в размер съгласно Насоките. Финансовите корекции се налагат с мотивирано решение на изпълнителния директор на ДФЗ. Преди издаването на решението трябва да се осигури възможност кандидатът да представи в срок от 10 дни своите възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Решението се издава в срок до 14 дни от предоставянето на възраженията и може да се оспорва пред компетентния съд по реда на АПК.

Чл. 39. (1) Държавен фонд "Земеделие" изплаща одобрения размер на финансовата помощ в 15-дневен срок от уведомлението по чл. 38, ал. 5, т. 1.
(2) Помощта се превежда на ползвателя на финансовата помощ в левове по посочената в заявлението за плащане банкова сметка.

Раздел VI.
Мониторинг


Чл. 40. (1) Ползвателите на помощ за дейности по чл. 27, ал. 1, т. 1 имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на петата година след датата на изплащането на помощта. Ползвателите на помощ за дейности по чл. 27, ал. 1, т. 2 имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на десетата година след датата на изплащането на помощта. Ползвателите се задължават до изтичане на мониторинговия период:
1. да използват активите и изпълняват дейностите - обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение и капацитет;
2. да не преустановяват подпомогнатата дейност поради каквито и да са причини освен изменящите се сезонни условия за производство;
3. да подновяват съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове - когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим;
4. да притежават застрахователен договор ведно с платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за всички активи - предмет на инвестицията, в полза на ДФЗ, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване, покриваща всички посочени в договора за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция; да подновяват ежегодно договора за застраховка за срока на мониторинга;
5. да поддържат предприятието в съответствие с критериите за приоритет, на базата на които са класирани за получаване на финансова помощ и са получили съответния брой точки съгласно приложение № 4;
6. да изпълняват заложеното в таблицата към заявлението по чл. 31, ал. 1 при одобрението на заявлението за предоставяне на финансова помощ и/или при евентуални промени, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на финансова помощ.
(2) В срока по ал. 1 ползвателите на финансовата помощ нямат право да продават, преотстъпват, преотдават или дават под наем обекта на инвестицията, за която са получили финансово подпомагане по интервенцията "Инвестиции в лозаро-винарския сектор".
(3) При установяване на неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 въз основа на проверка на ДФЗ ползвателят на финансовата помощ има право да отстрани констатираните нередовности и/или непълноти в срок 1 месец от уведомлението. В случай че констатираното не бъде отстранено и неизпълнението не се дължи на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства, изплатените суми за дейност/дейности или по целия проект се възстановяват, както следва:
1. когато ползвателят на финансова помощ не използва активите и не изпълнява дейностите - обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение, ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената финансова помощ за съответния актив и/или дейност;
2. когато ползвателят на финансова помощ преустановява подпомогнатата дейност поради каквито и да е причини освен изменящите се сезонни условия за производство или настъпили непреодолима сила и извънредни обстоятелства, ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената безвъзмездна финансова помощ;
3. когато ползвателят на финансова помощ не подновява съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове - когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим, за всяка пропусната година ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ;
4. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблицата към заявлението по чл. 31, ал. 1 между 50 на сто и 100 на сто, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, същият не подлежи на санкция;
5. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблицата към заявлението по чл. 31, ал. 1 между 20 на сто и 49 на сто вкл., съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер 30 на сто;
6. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблицата към заявлението по чл. 31, ал. 1 под 20 на сто, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер 100 на сто;
7. когато ползвателят на финансова помощ не подновява застрахователната си полица по сключения застрахователен договор текущо, за всяка пропусната година ДФЗ налага по 5 на сто санкция върху получената финансова помощ;
8. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий "Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход" за всяка година, в която липсва производство на вина със ЗНП съгласно таблицата към заявлението по чл. 31, ал. 1, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ; в случай на сключен договор за предоставяне на финансова помощ въз основа на класиране с точки, получени единствено по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 на сто;
9. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий "Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП" за всяка година, в която произвежданите вина със ЗГУ и/или ЗНП съгласно таблицата към заявлението по чл. 31, ал. 1 не са над 70 %, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ; в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране единствено с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 80 на сто;
10. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий "Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина" за всяка година, в която по данни от лозарския регистър предприятието не произвежда 30 % собствена суровина, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ; в случай на сключен договор въз основа на класиране единствено с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 80 на сто;
11. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий "Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино" за всяка година, в която ползвателят не е сертифициран като производител на биологично вино, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ; в случай на сключен договор въз основа на класиране единствено с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 на сто;
12. когато ползвателят на финансова помощ в нарушение на ал. 2 продаде, преотстъпи, преотдаде или даде под наем или извърши други разпоредителни сделки с обекта на инвестицията, за която е получил финансово подпомагане по интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор", ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената безвъзмездна финансова помощ.
(4) Когато ползвателят на помощта е получил приоритет по критерий "Проекти, насочени към енергийна ефективност на предприятието", същият предоставя доклад за първата година на периода на мониторинг, доказващ съответствие с параметрите, посочени в документа по чл. 31, ал. 2, т. 15. Такъв доклад може да бъде поискан от ДФЗ и за следващи години от периода на мониторинг. В случай че бъде установено несъответствие с първоначалните параметри с повече от 30 на сто, ползвателят на помощта връща цялата изплатена финансова помощ за съответния актив заедно със законната лихва.
(5) Когато ползвателят на помощта е бил гроздопроизводител, се задължава до изтичане на мониторинговия период да спазва изискванията съгласно чл. 37, ал. 6.

Глава четвърта.
ИНТЕРВЕНЦИЯ "СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО"

Раздел I.
Дейности


Чл. 41. (1) По интервенция "Събиране на реколтата на зелено" се подпомага пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула. Интервенцията може да се прилага за всички сортове винени лозя съгласно Списък на класифицираните винени сортове лози по лозарски райони и лозарски зони в ЕС на Република България.
(2) Недопустими за подпомагане са:
1. едни и същи площи през две последователни години;
2. пълно или частично увредени насаждения вследствие на природно бедствие или на неблагоприятно климатично събитие, настъпило преди датата на събирането на реколтата на зелено;
3. площи, за които е получено подпомагане по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя" по реда на настоящата наредба и на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (ДВ, бр. 93 от 2018 г.) и които попадат в мониторингов период;
4. площи с лозови насаждения, създадени в период, по-кратък от 4 години преди датата на кандидатстване;
5. площи с лозови насаждения, за които през последната година преди кандидатстването не е подадена декларация за реколта от тях;
6. площи, за които е заявено подпомагане по интервенция "Застраховане на реколтата" през същата финансова година;
7. операциите по отстраняване на гроздовете, които нарушават доброто вегетативно състояние на лозовото насаждение и водят до негативни фитосанитарни последици и отрицателни отражения върху околната среда;
8. площи с лозови насаждения, които не са в добро агротехническо състояние.
(3) Оставянето на гроздето с търговско качество върху насажденията в края на нормалния производствен цикъл (небране) не се счита за събиране на реколта на зелено.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 42. (1) За финансова помощ за дейностите по чл. 41, ал. 1 могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., които са физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки, и които:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.
(2) Финансова помощ по интервенцията не могат да получат кандидати, които са физически лица производители, и кандидати юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

Раздел III.
Финансова помощ


Чл. 43. (1) Максималният размер на финансовата помощ за интервенция "Събиране на реколтата на зелено" е до 50 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията.
(2) Преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете са в размер на 1299,85 лв./ха.
(3) Загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията, се изчислява на база среден добив на хектар от заявените площи за период от две години преди прилагането на интервенцията, но не повече от 6300 кг/ха, умножен по цената за килограм грозде, определена със заповед на министъра на земеделието и храните по реда на чл. 8, ал. 6.
(4) В рамките на един прием финансова помощ по ал. 1 се предоставя за не повече от 35 ха от лозовите насаждения на един бенефициент.
(5) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на интервенцията.

Раздел IV.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 44. (1) Всяка година съответната компетентна дирекция в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) извършва анализ на очакваната пазарна ситуация в сектора, въз основа на който министърът на земеделието и храните издава заповед за провеждане на прием по интервенцията или мотивирано становище за неприлагане на интервенцията в съответната финансова година.
(2) Анализът по ал. 1 се извършва въз основа на информация от вписаните в лозарския регистър винопроизводители за предвиденото/необходимото количество грозде за преработка, прогнозен добив на винено грозде по данни на ИАЛВ и данни от годишните доклади на ИАЛВ за предходни винарски години. Анализът обследва икономически, геополитически и други фактори, предполагащи възникване или поддържане на криза на пазара на вино, и се утвърждава от министъра на земеделието и храните.
(3) В срок до 25 април министърът на земеделието и храните:
1. обявява откриване на производство по чл. 66 от АПК по издаване на заповед за прилагане на интервенцията; в обявлението се посочват крайният срок за изпълнение на операциите по отстраняване на гроздовете, който не може да бъде по-късно от 20 юли, бюджетът за прилагане на интервенцията през съответната финансова година, периодът на прием в ДФЗ на заявления за предоставяне на финансова помощ по интервенцията, който е най-късно до 10 юни на съответната година;
2. със заповед обявява неприлагането на интервенцията.
(4) Обявлението по ал. 3, т. 1 заедно с проекта на заповед и анализът по чл. 44, ал. 1 се публикуват на електронната страница на МЗХ за срок от един месец по реда на АПК. След приключване на производството министърът на земеделието и храните издава заповед за прилагане на интервенцията.

Чл. 45. За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава електронно заявление съгласно чл. 6.

Чл. 46. (1) След подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по чл. 45 служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите и проверка на място за установяване наличието на зелена реколта от заявените площи.
(2) В случай че от проверката на място по ал. 1 бъде установен размер на площта, по-малък от заявения, одобрен за подпомагане ще бъде размерът от проверката на място на ДФЗ.
(3) Когато определеният в заповедта на министъра на земеделието и храните бюджет не е достатъчен да удовлетвори всички допустими за подпомагане заявления за предоставяне на финансова помощ, заявленията се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 5. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи или по служебен път.
(4) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.
(5) След извършване на всички проверки и в случай на класиране същото се публикува на интернет страницата на ДФЗ и изпълнителният директор издава мотивирана заповед за:
1. одобрение на подаденото заявление за предоставяне на финансова помощ;
2. отказ на подаденото заявление за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(6) До кандидата се изпраща уведомително писмо с указан срок, в който договорът за предоставяне на финансово подпомагане по интервенцията "Събиране на реколтата на зелено" трябва да бъде подписан чрез електронната система.
(7) Всички договори по ал. 6 трябва да бъдат сключени най-късно до 10 юли. След 10 юли в случай на неподписан от кандидата договор правото за подпомагане по подаденото от кандидата заявление се погасява.

Раздел V.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 47. (1) Кандидатът, сключил договор по чл. 46, ал. 7, извършва операциите по отстраняване на гроздовете в срока, определен със заповедта на министъра. В срок от 2 работни дни след приключване на операциите кандидатът подава чрез СЕУ искане за окончателно плащане, към което прикача сканирано заверено от банката издател копие на извлечение от банкова сметка, доказващо извършени плащания по банков път, или копие на фискален касов бон, удостоверяващ плащане в брой на извършените операции по отстраняване на гроздовете.
(2) В срок от 10 работни дни от уведомлението по чл. 1 ДФЗ извършва проверка на място.
(3) В срок от 10 работни дни от получаване на резултатите от проверката по ал. 2 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на част или на цялата финансова помощ, за което уведомява бенефициера;
2. мотивирано отказва изплащането на част или на цялата финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.

Чл. 48. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ постановява отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подадено искане за окончателно плащане в следните случаи:
1. когато операциите по отстраняване на гроздовете не са извършени в срока съгласно заповедта на министъра на земеделието и храните;
2. когато се установи противоречие с едно или повече от обстоятелствата по чл. 41.
(2) Когато при проверката на място се установи, че кандидатът е извършил операциите по отстраняване на гроздовете на по-голяма площ от договорената, подпомагането се определя въз основа на договорената площ.
(3) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на ползвателя на помощта, установено при извършване на административната проверка и на проверката на място, договорената финансова помощ се преизчислява съгласно чл. 81 от ЗПЗП.

Раздел VI.
Мониторинг


Чл. 49. Ползвателят на финансовата помощ е задължен за период от три години от нейното получаване да декларира всички площи, заети с лозови насаждения, за които е получил финансово подпомагане по реда на Наредба № 4 от 2023 г.

Глава пета.
ИНТЕРВЕНЦИЯ "ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАТА"

Раздел I.
Дейности


Чл. 50. (1) По интервенция "Застраховане на реколтата" се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде от физически или юридически лица или от признати от министъра на земеделието и храните групи или организации на физически или юридически лица, които притежават/ползват площи, засадени с винени сортове лози.
(2) Кандидатите за подпомагане трябва да са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., да бъдат вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители и да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от следните застрахователни рискове:
1. неблагоприятни климатични условия:
а) слана;
б) буря;
в) градушка;
г) заледяване;
д) силен или проливен дъжд;
е) тежка суша;
2. природни бедствия - неблагоприятни климатични условия по т. 1, които унищожават повече от 30 на сто от средния добив, изчислен на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период, като от него се изключат най-високата и най-ниската стойност;
3. нашествия от вредител.
(3) Финансова помощ за застраховане на реколтата се предоставя до размера на застрахователното обезщетение, определен съгласно чл. 51, ал. 2 и само в случаите, когато реколтата е застрахована за годината на кандидатстване.
(4) Финансова помощ по интервенцията не могат да получат кандидати, които са физически лица производители, и кандидати юридически лица, група или организация на физически или юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(5) Финансова помощ се предоставя на гроздопроизводители, вписани в лозарския регистър, които:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Кандидатите за подпомагане, които са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, провеждат процедури за избор на застрахователна компания.
(7) Не се предоставя финансова помощ по интервенция "Застраховане на реколтата" за площи, за които:
1. е заявено подпомагане по интервенция "Събиране на реколтата на зелено" през същата финансова година;
2. лозовото насаждение е създадено по-малко от 3 години преди годината на кандидатстване по интервенцията;
3. не е подадена декларация за реколта от грозде за годината преди годината на кандидатстване.

Раздел II.
Финансова помощ


Чл. 51. (1) Допустими за подпомагане са разходите за застрахователни премии до максималния размер, определен по реда на ал. 2.
(2) Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието и храните въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните три винарски години и за получените средни добиви от единица площ през същите периоди.
(3) Финансовото подпомагане не надвишава:
1. 80 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби, причинени от събития по чл. 50, ал. 2, т. 2;
2. 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби, причинени от събития по чл. 50, ал. 2, т. 1 и 2;
3. 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби, причинени от събития по чл. 50, ал. 2, т. 3.
(4) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на интервенцията.

Раздел III.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 52. (1) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава електронно заявление съгласно чл. 6.
(2) Към заявлението по ал. 1 в СЕУ кандидатът прикача сканирани или подписани с КЕП следните документи:
1. заверено копие на влязъл в сила застрахователен договор за един или повече от застрахователните рискове по чл. 50, ал. 2, в която за застрахованите лица е предвидено задължение да предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете, за които е сключена полицата;
2. декларация за липсата на изплатено подпомагане за същите застрахователни рискове по други схеми/интервенции за подпомагане, свързани със застрахователния риск;
3. документ, доказващ извършено банково плащане на цялата застрахователна премия, и банково извлечение;
4. за кандидати възложители по ЗОП - копие на всички документи от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.
(3) Документите по ал. 2 се предоставят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.

Чл. 53. (1) В срок до 10 работни дни от приключване на приема ДФЗ извършва административна проверка за неговата допустимост, а когато заявлението е подадено от кандидат възложител по ЗОП - одобрява и проведената обществена поръчка в двумесечен срок.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на подадените документи ДФЗ уведомява чрез СЕУ кандидата, който в 15-дневен срок от уведомлението следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения чрез СЕУ.
(3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 2, по заявлението за подпомагане се постановява отказ.
(4) В срок до 15 дни от изтичане на сроковете по ал. 1 и 2 ДФЗ може да извърши проверка на място за установяване съответствието на информацията, съдържаща се в заявлението за подпомагане и приложения застрахователен договор. Когато кандидатът попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства, по заявлението за подпомагане се постановява отказ.
(5) В срок до 15 работни дни след получаване на резултатите от проверките на всички подадени заявления изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за:
1. одобрение на заявлението за предоставяне на финансова помощ и посочва размера на помощта;
2. отказ на заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(6) Подаденото заявление за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ, когато:
1. нередовностите и/или непълнотите не са отстранени в срока по ал. 2 и 3;
2. се установи неспазване на разписани в наредбата или договора изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
3. кандидатът попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
4. лицензът на застрахователната компания е отнет;
5. за кандидати по чл. 50, ал. 5 се установят нередности, за които Насоките предвиждат финансова корекция, чиито размер и основание се посочват в заповедта по ал. 5.
(7) В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати през съответния прием надвишава бюджета по интервенцията, определен в заповедта на министъра на земеделието и храните, бюджетът се разпределя пропорционално между одобрените за финансиране заявления.

Чл. 54. (1) В срок до 5 работни дни от получаване на заповедта за одобрение договорът за предоставяне на финансово подпомагане по интервенцията трябва да бъде подписан чрез СЕУ.
(2) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективната невъзможност да сключи договора, правото за сключване на договор се погасява.

Чл. 55. Финансова помощ се изплаща на всички заявители, сключили договор с ДФЗ, в рамките на наличния бюджет, определен в заповедта на министъра на земеделието и храните.

Чл. 56. Финансовата помощ се изплаща в срок до 5 работни дни след сключване на договора с кандидата.

Глава шеста.
ИНТЕРВЕНЦИЯ "ИНФОРМИРАНЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ"

Раздел I.
Дейности


Чл. 57. (1) Интервенция "Информиране в държавите членки" се прилага за информиране на потребителите относно:
1. отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол;
2. схемата на Европейския съюз за ЗНП и ЗГУ по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.
(2) По интервенцията се подпомагат следните дейности:
1. провеждане на информационни кампании:
а) в медии - печатни и електронни издания, радио и телевизия;
б) чрез печатни информационни материали - брошури, дипляни, флаери, плакати, билбордове и други подобни;
в) чрез интернет - уебсайт, социални мрежи, банери;
г) чрез дегустации в търговски обекти, ресторанти, производствени помещения, както и по време на организирани семинари и мероприятия по т. 2;
д) на семинари с участието на потребители и/или професионалисти от лозаро-винарския сектор - производители, сомелиери и енолози;
2. провеждане на или участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали и конференции.
(3) Проектните предложения по интервенцията могат да включват дейностите по ал. 2, т. 1 и 2 заедно или поотделно.
(4) Когато дейностите по ал. 2, т. 1 се отнасят до отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол, те се придружават от научно доказани данни и са в съответствие с подхода на органите, отговорни за общественото здраве в държава членка, където ще се изпълнява проектът.
(5) Дейностите по ал. 2, т. 2 се изпълняват на публични мероприятия с национално или европейско значение. Мероприятия от национално значение са такива, на които участват представителите на лозаро-винарския сектор от най-малко три винарски района в страната, а мероприятия с европейско значение - на които участват представители от най-малко две държави членки.
(6) Дейностите по ал. 2, т. 2 следва да бъдат базирани на специфичното качество на виното, неговата репутация или други характеристики, които конкретен географски произход или околна среда предоставят на вината със ЗНП/ЗГУ, произведени в този регион, и не следва да насърчават консумацията на вино поради специфичния му произход. Не се допуска видимост на търговски марки.

Чл. 58. (1) Допустими за финансиране са разходи за:
1. дейностите по чл. 57, ал. 2, т. 1, букви "а" и "б":
а) за до три на брой клипове - режисура, изработка, с максимална продължителност 30 секунди, дизайн, езикова адаптация (превод) и излъчване;
б) печатни и електронни издания - отпечатване/публикуване на текстове (статии) в печатни и електронни издания, дизайн, езикова адаптация (превод);
в) печатни информационни материали - дизайн, езикова адаптация (превод), отпечатване, наем на билборд;
г) реклама в медиите;
2. дейностите по чл. 57, ал. 2, т. 1, буква "в" - за създаване на уебсайт, актуализиране на съдържанието на уебсайт, графично оформление, закупуване на домейн и хостинг за периода на изпълнение на проекта, превод на съдържанието на уебсайт; публикации в социалните мрежи; създаване и показване на банер;
3. дейностите по чл. 57, ал. 2, т. 1, буква "г" - за наемане на помещение в случай, че носител на вещни права върху помещението не е кандидатът, негов член или участник в проекта, наемане или изграждане на щанд, възнаграждение на до 2 лица на обект, логистика и транспорт (външен и вътрешен), изработване на рекламни и информационни материали, свързани с дегустацията, консумативи и оборудване, свързани с дегустацията;
4. дейностите по чл. 57, ал. 2, т. 1, буква "д" - обявление, наем на помещение, материали, кетъринг, хонорар на лектор/и;
5. дейностите по чл. 57, ал. 2, т. 2 - такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд/наем на щанд, възнаграждение на до 2 лица за обслужване на щанда, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за лицата, обслужващи щанда, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана);
6. персонал, направени във връзка с подготовката и изпълнението на конкретната подпомагана дейност по чл. 57, ал. 2, нает по договор от бенефициента конкретно във връзка с подпомаганата дейност, както и разходите, съответстващи на дела от работното време, прекаран от постоянния персонал на бенефициента в конкретната/ите дейност/и;
7. административни разходи, които не надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности, без разходите по т. 6;
8. мостри (закупени от винопроизводител по себестойност на продукта), свързани с дейностите по чл. 57, ал. 2, т. 1, буква "г" - транспорт и складиране, които не надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените разходи за конкретната дейност;
9. път, дневни и нощувки за дейностите по чл. 57, ал. 2, т. 1, букви "г" и "д" и т. 2 - транспорт, хотелско настаняване и дневни на представители от целевата/целевите държава/и, съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (ДВ, бр. 50 от 2004 г.) и Наредбата за командировките в страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.);
10. оценка на постигнатите резултати от изпълнението на проекта в размер на не повече от 3 на сто от общата одобрена сума на разходите за извършване на дейностите.
(2) Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на одобрения кандидат и са направени след датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ и преди изтичането му.
(3) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, т. 1 - 4 и в случай на разходи по т. 5, които се извършват чрез наето от кандидата лице, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал. Получените оферти съдържат:
1. наименование и адрес на оферента; когато оферентът е местно лице, той следва да е вписан в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията; когато оферентът е чуждестранно лице, той следва да представи документ за правосубектност съгласно законодателството на държавата, в която е регистриран;
2. срок на изпълнение на дейностите, включени в информационния проект съгласно чл. 57, ал. 2, т. 1;
3. датата на издаване на офертата;
4. подпис на оферента;
5. ясно и детайлно описание на разходите съгласно ал. 1;
6. цена в левове или в евро с клауза за ДДС.
(4) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ провежда избор между предоставените оферти и представя договор/и с избрания/те оферент/и. Държавен фонд "Земеделие" проверява проведения избор на оферент чрез съпоставяне на поне три независими съпоставими оферти, като извършва съпоставка между цените, посочени във всяка от представените оферти, и одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер без оглед на това с кой оферент кандидатът е сключил договор. За сходни разходи за дейности по ал. 1 в офертите на различните кандидати за предоставяне на финансова помощ се избира най-ниската предложена цена.
(5) Всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, т. 1 - 4 и когато е приложимо по т. 5, може да бъде реализиран от различни оференти при спазване изискването на ал. 3.
(6) Оценката по ал. 1, т. 10 се извършва от кандидата за всички дейности по проект на база показатели съгласно приложение № 9.
(7) Когато офертата по ал. 3 е предоставена от оферент, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените услуги (заверени копия на договори за услуги или рамкови споразумения за доставка на услуги с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с подробна количествено-стойностна сметка).
(8) Кандидатите за предоставяне на финансова помощ и оферентите следва да не се намират в свързаност.
(9) Когато кандидатът за предоставяне на финансова помощ се явява възложител по смисъла на ЗОП, той прилага разпоредбите на същия закон по отношение на извършване на разходите.

Чл. 59. (1) Недопустими за финансиране са разходите за:
1. заделени средства за бъдещи загуби или дългове;
2. такси и разходи за публичен транспорт, покрити от дневните;
3. банкови такси, банкови лихви и застраховки;
4. загуби при обмяна на валута;
5. разходи, които не попадат в обхвата на проекта;
6. създаване и/или развитие на търговска марка;
7. данък добавена стойност освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност;
8. извършване на дейности извън обхвата на чл. 57, ал. 2;
9. дейности, включени в информационния проект, съгласно чл. 57, ал. 2, извършени от лица, различни от избрания оферент;
10. дейности, извършени от оференти или други лица, различни от тези, с които кандидатът е сключил договор.
(2) Не се подпомагат проекти и дейности, получили финансиране по национални и регионални кампании и по Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 3, 5.01.2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 3/2008", Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопански продукти, прилагани на вътрешния пазар в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317/56 от 4.11.2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1144/2014", и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20.12.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1305/2013".

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 60. (1) Финансова помощ по интервенцията могат да получат:
1. юридически лица с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел с цели в лозаро-винарския сектор;
2. признати организации на винопроизводители и асоциации на организации на винопроизводители;
3. междупрофесионални организации съгласно Закона за виното и спиртните напитки;
4. публични органи, когато не са единствени бенефициери на помощта.
(2) Когато кандидат по интервенцията е лице по ал. 1, т. 1 - 3, в проекта могат да бъдат включени лица, които не са членове на съответния кандидат.
(3) Финансова помощ по интервенцията не могат да получат кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(4) Кандидатите по ал. 1 могат да получат финансова помощ, когато:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат просрочени публични задължения.

Раздел III.
Срок за изпълнение на проектите


Чл. 61. (1) Срокът за изпълнение на проектите не може да надхвърля 3 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ на одобрения кандидат.
(2) При подаване на ново заявление за подпомагане от кандидат, получил финансова помощ по интервенцията, ДФЗ извършва проверки, удостоверяващи, че предложените разходи не са били вече финансирани по същите дейности в същата държава членка.

Раздел IV.
Финансова помощ


Чл. 62. (1) Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по интервенцията е до 50 на сто от стойността на допустимите разходи.
(2) В допълнение към помощта по ал. 1 и след одобрение от страна на Европейската комисия може да се предоставя и държавна помощ до 30 на сто от стойността на допустимите разходи.
(3) В случаите на ал. 1 кандидатът за подпомагане участва във финансирането с минимум 50 на сто от стойността на допустимите разходи, а в случаите на ал. 2 - с минимум 20 на сто от стойността на допустимите разходи.
(4) Дейности, свързани с вина без ЗГУ и ЗНП, могат да получат само финансова помощ от ЕФГЗ до 50 на сто от стойността на допустимите разходи и нямат право на държавна помощ.

Чл. 63. (1) Ползвателите на финансова помощ през който и да е програмен период, могат да получат финансиране само за разходи, които не са били вече финансирани.
(2) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на интервенцията.

Чл. 64. Максималната стойност на един проект не може да надвишава:
1. 500 000 лв. за едногодишен проект;
2. 750 000 лв. за двугодишен проект;
3. 1 000 000 лв. за тригодишен проект.

Раздел V.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 65. (1) Кандидатите по чл. 60, ал. 1 и/или членовете на кандидатите, участващи в проекта, трябва да:
1. имат технически капацитет, за да гарантират финализиране на проекта - да разполагат с професионалисти за извършването на операциите, наети специално за целите им, и/или с персонал с необходимите опит, образование и квалификация за реализиране на дейностите и да притежават/ползват помещение за целите на проекта;
2. имат финансов ресурс за реализиране на дейностите, заложени в проекта - изследва се финансовата стабилност на кандидата и/или на участниците чрез финансово-счетоводни показатели съгласно годишни финансови отчети, отчети за приходи и разходи и счетоводни баланси за предходната година съгласно приложение № 7.
(2) Кандидатите по чл. 60, ал. 1 доказват изпълнението на условията по ал. 1 самостоятелно или чрез всички членове, участващи в проекта. В случай че условията по ал. 1 се доказват чрез членовете, се вземат предвид данните на всички членове, участващи в проекта.
(3) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава електронно заявление съгласно чл. 6. Към заявлението се прилагат сканирани или подписани с КЕП следните документи:
1. промоционален проект;
2. подписано решение на компетентния орган на юридическото лице за участие в конкретния проект, за осигуряване на съфинансиране на разходите съгласно чл. 62, ал. 3 и за осигуряване на възможността по чл. 60, ал. 2;
3. най-малко три съпоставими независими оферти по чл. 58, ал. 3; цената в офертите следва да бъде определена в левове или в евро с посочен ДДС; офертите трябва да са издадени при спазване изискванията на чл. 58, ал. 5 и 7 преди датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации;
4. годишни финансови отчети за приходи и разходи и счетоводен баланс за последните две години, удостоверяващи финансов капацитет на кандидата и/или на членовете, участващи в проекта, когато не са налични на електронната страница на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
5. документ от банката, в която е открита нарочна банкова сметка за целите на интервенцията, удостоверяващ, че кандидатът е титуляр на банковата сметка; документът следва да съдържа IBAN, BIC, име на титуляря на банковата сметка, име на банката;
6. договор/и с избрания/те оферент/и;
7. декларация за съгласие от всички участници в проекта.
(4) За юридическите лица, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, информацията се проверява служебно. В случай че информацията не е публикувана, същата може да бъде изискана по реда на чл. 66, ал. 2.
(5) Документите по ал. 3 са на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.
(6) Държавен фонд "Земеделие" има право да изисква представянето и на документи извън посочените в ал. 3, когато това е от съществено значение за процедурата по разглеждане и одобрение на подаденото заявление.
(7) Заявлението за предоставяне на финансова помощ може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът за предоставяне на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за издаването им. Кандидатът предоставя декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 66, ал. 2.

Чл. 66. (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка на документите по чл. 65, ал. 3 и 4 и на обстоятелствата по чл. 60, ал. 3.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява чрез СЕУ кандидата за финансова помощ, който в срок до 15 дни от уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави исканите документи и/или писмени обяснения чрез СЕУ. В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 60, ал. 3, ДФЗ уведомява кандидата чрез СЕУ, който в срок до 15 дни от уведомлението трябва да прикачи в системата легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да предостави декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(3) Ако кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не предостави документите по ал. 2 в определения срок, по заявлението за подпомагане се постановява отказ със заповед на изпълнителния директор. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.

Чл. 67. (1) Когато заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен за съответния прием, допустимите за подпомагане заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за приоритет и оценка, посочени в приложение № 6. Заявленията се класират в низходящ ред според получените при оценката точки до размера на определения за съответния прием бюджет, за което се изготвя списък. Заявления, допустими за подпомагане, които не отговарят на критериите за приоритет и оценка, получават 0,5 т. и участват в разпределението на бюджета до неговия размер. При повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления пропорционално на одобреното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.
(2) Окончателният списък на класираните заявления за предоставяне на финансова помощ се публикува на електронната страница на ДФЗ.
(3) В срок до 90 работни дни от подаване на заявленията и въз основа на класирането, когато неговото извършване се налага поради недостатъчен бюджет, изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за:
1. одобрение на заявлението за предоставяне на финансова помощ;
2. отказ на заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължен, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 58, ал. 3 и 6 - със срока за получаване на отговор от съответния оферент;
3. е изпратено уведомление до кандидата за финансова помощ за отстраняване на нередовности и/или непълноти съгласно чл. 66, ал. 2 - със срока на получаване на отговор от съответния кандидат.
(5) По заявлението за предоставяне на финансова помощ се постановява отказ, когато:
1. проектът не съответства на дейностите по чл. 57, ал. 2;
2. кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 60, ал. 1;
3. липсва наличен бюджет, определен за съответния прием;
4. кандидатът не притежава технически капацитет по чл. 65, ал. 1, т. 1;
5. кандидатът не разполага с финансови ресурси по чл. 65, ал. 1, т. 2;
6. се установи свързаност между кандидата по интервенцията и оферентите по чл. 58, ал. 3 и 6 съгласно представени договори по чл. 65, ал. 3, т. 3;
7. дейностите в проекта не съответстват на изискванията, определени в тази наредба;
8. кандидатът попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
9. се установи несъответствие с изискванията към кандидата и избрания оферент.

Чл. 68. (1) В срок до 15 дни от получаване на заповед за одобрение кандидатът или упълномощеното от него лице чрез електронната система подписва с КЕП договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(2) Когато кандидатът не сключи договор в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективна невъзможност да сключи договора, правото му да сключи договор се погасява.
(3) Кандидатите - възложители по смисъла на ЗОП, по чл. 58, ал. 9 провеждат обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта след подписване на договор по ал. 1.
(4) Крайният срок за откриване на процедурата/ите за възлагане на обществена/и поръчка/и за избор на изпълнител/и за разходи за дейностите по чл. 57, ал. 2 е до един месец след датата на подписване на договора по ал. 1.
(5) В срок до 10 работни дни от приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител кандидатът възложител предоставя на ДФЗ чрез СЕУ сканирани или подписани с КЕП всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура.
(6) В двумесечен срок от предоставяне на документите за проведената обществена поръчка ДФЗ извършва последващ контрол. Извършва се оценка на проектите за законосъобразност на проведената процедура по ЗОП и обоснованост на критериите, по които са избрани изпълнителите. След одобрение на проведената обществена поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване на избрани изпълнители.
(7) Изпълняването на дейностите по проекта следва да започне след сключване на допълнителното споразумение към договора по ал. 6.
(8) Последващият контрол от ДФЗ се осъществява преди извършване на плащане. В случай че се констатират нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, ДФЗ уведомява бенефициера чрез СЕУ и му дава възможност в 14-дневен срок да предостави своите възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства чрез СЕУ.
(9) В едномесечен срок от предоставяне на възраженията по ал. 8 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед налага финансова корекция, в резултат на която се намалява първоначално одобрената финансова помощ или изцяло се отказва нейното изплащане. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(10) Основанието за налагане на финансовата корекция и установяването на приложимия и размер се определят съгласно националната нормативна уредба и Насоките.

Раздел VI.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 69. (1) Финансовата помощ по интервенцията се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договор за предоставяне на финансова помощ.
(2) Финансова помощ може да бъде изплатена авансово при условие, че изпълнението на дейностите е започнало след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ и със заявлението за кандидатстване е заявен конкретен процент на авансовото плащане, който не надвишава 80 на сто от договорената финансова помощ.
(3) До два месеца след подписване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 10 работни дни преди края на съответната финансова година, ползвателите на финансова помощ прикачат в системата сканирани или подписани с КЕП разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения, заверени от банката) и предоставят в оригинал банкова гаранция, учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 на сто от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договор.
(4) За кандидати, които се явяват възложители по смисъла на ЗОП, срокът от един месец по ал. 4 започва да тече от датата на сключване на допълнителното споразумение.
(5) Държавен фонд "Земеделие" извършва авансово плащане до 30 дни след депозирането на документите по ал. 4.
(6) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за кандидатстване, че ще ползва авансово плащане и не предостави документите по ал. 4 в определения срок, договорът за финансова помощ се прекратява по право.
(7) Искане за окончателно плащане се подава в 10-дневен срок след изтичане на срока на договора за предоставяне на финансова помощ. Искането се подава чрез СЕУ и към него се прилага сканиран доклад с оценка за прилагане на дейностите по интервенцията.
(8) Към искането за окончателно плащане се прилагат сканирани или подписани с КЕП финален отчет за осъществените дейности, оценка на постигнатите резултати от изпълнението на проекта по чл. 58, ал. 6 по показатели съгласно приложение № 9 и окончателен финансов отчет за извършените разходи. Искането за окончателно плащане може да бъде прието и при непредставяне и/или нередовност, и/или непълнота на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които ползвателят на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за тяхното издаване. Ползвателят на помощта прилага декларация, че е запознат с нередовностите и/или непълнотите и поема задължение да предостави издадените въз основа на искането документи най-късно в срок от 15 дни.
(9) За всички разходи по чл. 58, ал. 1, с изключение на тези по т. 7, се прикачат сканирани или подписани с КЕП първични счетоводни и разходооправдателни документи и извлечение от банковата сметка. Размерът на разходите по чл. 58, ал. 1, т. 6 се изчислява на база приложимата почасова ставка, като годишните брутни разходи за трудови възнаграждения на конкретните служители, работили в изпълнението на дейността, които са в счетоводните отчети за последната година, се разделят на 1720 часа.
(10) Държавен фонд "Земеделие" извършва окончателно плащане в срок до 30 работни дни след подаване на заявлението. Срокът може да бъде удължен, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили данни за образувано досъдебно производство от прокуратурата, свързано с фондове, инструменти и програми, финансирани от ЕС;
3. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които кандидатът е уведомен чрез СЕУ - със срока за получаване на отговор от кандидата.
(11) Изпълнителният директор на ДФЗ уведомява ползвателя на финансовата помощ за размера на извършените плащания по искането за окончателно плащане.
(12) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на ползвателя на помощ, установено при извършване на административна проверка и/или на проверка на място, договорената помощ се преизчислява съгласно изискванията по чл. 71 и 79 от ЗПЗП.
(13) Ползвателят на помощта може да подаде искане чрез СЕУ за промяна на договора не по-късно от 3 месеца преди изтичане на неговия срок. Към искането в системата се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност. Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя дейностите, с което се нарушава първоначалната стратегия на проекта;
2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ;
3. пренасочва бюджет от дейност в дейност;
4. води до завишаване на единичните цени;
5. води до промяна на бюджета по дейности;
6. води до замяна на дейност с дейност.
(14) Държавен фонд "Земеделие" отказва част или цялото плащане, когато:
1. установи нередовност и/или непълнота на документите;
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на проекта;
3. ползвателят на помощта не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 10, т. 3;
4. ползвателят на помощта е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
5. ползвателят на финансова помощ не е спазил изискванията за нарочна банкова сметка за целите на интервенцията;
6. при изпълнението са използвани текстове и материали, които не са одобрени от ДФЗ;
7. са извършени дейности след изтичане на договора;
8. ползвателят на помощта попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
9. когато се установят нередности, за които регламент и/или Насоките предвиждат финансова корекция - за кандидати по чл. 58, ал. 9;
10. за проект с финансиране по чл. 62, ал. 2 се установи, че са дегустирани вина без ЗНП и ЗГУ;
11. при осъществяване на дейностите по проекта, свързани с информиране по чл. 57, ал. 1, т. 2, се установи, че са дегустирани вина без ЗНП и ЗГУ.

Раздел VII.
Контрол на изпълнението на проектите


Чл. 70. (1) Държавен фонд "Земеделие" контролира изпълнението на одобрените проекти чрез извършване на административни проверки и/или проверки на място.
(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва счетоводни и технически проверки на ползвателите на финансова помощ относно:
1. точността на представената информация за извършените разходи за изпълнение на проектите;
2. състоянието на разплащателните сметки за дейностите по изпълнение на проектите;
3. представените разходни документи;
4. изпълнението на договорните задължения.
(3) Ползвателите на финансова помощ по проекта са длъжни да:
1. оказват съдействие на проверяващите;
2. предоставят на проверяващите информацията и документите, свързани с проверката;
3. водят аналитично счетоводство;
4. съхраняват документите по проектите и по изпълнението им в продължение на 5 години след приключване на изпълнението.
(4) Ползвателите на финансова помощ са длъжни да имат отделна разплащателна сметка за дейностите по изпълнение на проекта.
(5) Материалите, изготвени при прилагането на проектите, включително графичните, визуалните и аудио-визуалните произведения и интернет страниците, могат да се използват от тях след приключване на проекта при условия, предвидени в договора за предоставяне на финансова помощ.
(6) Държавен фонд "Земеделие" проверява дали информационните материали, изготвени за нуждите на проектите, отговарят на нормативните изисквания.

Глава седма.
ИНТЕРВЕНЦИЯ "ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ"

Раздел I.
Дейности


Чл. 71. (1) Интервенция "Популяризиране в трети държави" се прилага за популяризиране на вина, включително сертифицирани биологични вина, със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.
(2) По интервенцията се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:
1. популяризиране или реклама, които посочват предимствата на вината, произведени в Европейския съюз, особено по отношение на качеството и безопасността на храните или грижата за околната среда, като:
а) рекламни кампании - разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на клипове и излъчване - до три на брой, с максимална продължителност 30 секунди;
б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове (статии) в печатни издания, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за публикуване на съобщение за дадено събитие (покана и/или прессъобщение); разходите за публикуване на съобщение за дадено събитие включват разходи за отпечатване и разходи за езикова адаптация;
в) разходи за закупуване и брандиране на рекламни материали - ключодържатели, USB стикове, химикалки и др.;
г) разходи за дизайн, разходи за езикова адаптация и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали - брошури, папки;
д) разходи за дизайн на уебсайт и закупуване на домейн, разходи за хостинг и поддръжка на домейн, администриране на уебсайта по години, разходи за езикова адаптация на уебсайта;
2. участия в мероприятия, като:
а) изложения с международна значимост - панаири и международни изложби, секторни или общи, насочени към специалистите или към потребителите, разходи за такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд, персонал на щанд - до 2 лица, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за наетия персонал, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана, оборудване за дегустация), складиране и транспорт (външен и вътрешен) на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни;
б) демонстрации в търговски обекти - разходи за наемане на щанд, осигуряване на персонал - до 2 лица на обект, логистика и транспорт (външен и вътрешен), за мостри, складиране на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни;
в) организиране на посещения на мероприятия, фестивали, винени туристически дестинации и дегустации в Република България с цел представяне на промотираните вина на заинтересовани представители от целевата/ите държава/и - търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти, журналисти, отразяващи теми, свързани с вино, за разходи за самолетни билети, хотели, изхранване на гостите, наем на вътрешен транспорт, разходи за преводач;
3. организиране и провеждане на информационни кампании, по-специално свързани с политиките на ЕС, отнасящи се до защитата на наименованията за произход, географските указания и биологичното производство; включва разходи за:
а) организиране на бизнес срещи между професионалистите и потребителите, наемане на зали, техническо оборудване, осигуряване на кетъринг и вътрешен транспорт на мостри;
б) организиране на работни срещи с вносители, дистрибутори и търговци, тематични вечери/продуктова дегустация, разходи за вътрешен транспорт на мостри, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг;
в) организиране на кулинарни училища, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, разходи за вътрешен транспорт на мостри, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг;
4. закупуване на мостри - разходите по тази дейност не надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените разходи за основната дейност, извършени от участниците в промоционалния проект;
5. пазарни проучвания на пазарите на трети държави;
6. подготовка на технически досиета, включително лабораторни изпитвания и оценки относно енологичните практики, фитосанитарните и хигиенните правила, както и други изисквания на трети държави за внос на продукти от лозаро-винарския сектор;
7. извършване на административни дейности - разходи за заплати на персонала, пряко зает с дейностите по проекта, както и разходи за възнаграждения на лица, наети по граждански договори, разходи за управление на проекта, които не следва да надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности.
(3) Дейността по ал. 2, т. 3 се изпълнява от бенефициери, чиито проекти включват дейности по т. 2.
(4) Дейностите по ал. 2, т. 4, 5, 6 и 7 не могат да се изпълняват самостоятелно. Тези дейности се изпълняват от бенефициери, чиито проекти включват дейности по ал. 2, т. 1 и/или 2.
(5) Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на одобрения кандидат и са направени след датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ и преди изтичането му.
(6) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 кандидатът предоставя най-малко три съпоставими независими оферти, с изключение на разходите за административните дейности по ал. 2, т. 7, които се извършват от физически лица, наети от кандидата по трудов или граждански договор. Офертите съдържат:
1. наименование и адрес на оферента; когато оферентът е местно лице, той следва да е вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията; когато оферентът е чуждестранно лице, той следва да представи документ за правосубектност съгласно законодателството на държавата, в която е регистриран;
2. срок на изпълнение на разходите, включени в промоционалния проект съгласно чл. 74, ал. 1;
3. датата на издаване на офертата;
4. подпис на оферента;
5. ясно и детайлно описание на разходите съгласно ал. 2;
6. цена в левове или евро с клауза за ДДС.
(7) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ предоставя решение за избор на оферент/и. Държавен фонд "Земеделие" проверява проведения избор на оферент чрез съпоставяне на поне три независими съпоставими оферти, като извършва съпоставка между цените, посочени във всяка от представените оферти, и одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер. За сходни дейности съгласно ал. 2 на един и същ целеви пазар в офертите на различните кандидати за предоставяне на финансова помощ се избира най-ниската предложена цена.
(8) Всеки заявен за финансиране разход по ал. 2 може да бъде реализиран от различни оференти при спазване изискването на ал. 6.
(9) Избраните оференти за реализиране на разходите по дейностите от ал. 2, т. 1 следва да бъдат независими от избраните оференти за реализиране на разходите по дейностите от ал. 2, т. 2 и 3.
(10) Когато офертата по ал. 6 е предоставена от оферент, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените услуги (заверени копия на договори за услуги или рамкови споразумения за доставка на услуги с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с подробна количествено-стойностна сметка).
(11) Кандидатите за предоставяне на финансова помощ и оферентите следва да са независими предприятия, както следва:
1. кандидатите по чл. 73, ал. 1, т. 1 и оферентите не са свързани предприятия съгласно чл. 4, ал. 5 от ЗМСП;
2. кандидатите по чл. 73, ал. 1, т. 2 - 5 и оферентите не се намират в свързаност.
(12) Когато кандидатът за предоставяне на финансова помощ се явява възложител по смисъла на ЗОП, за всеки заявен за финансиране разход по ал. 2 към датата на подаване на заявлението за финансова помощ обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които трябва да отговарят на изискванията на ал. 6 и 11.
(13) Кандидатите по ал. 12 събират офертите чрез прилагане на принципа на пазарни консултации по реда на ЗОП, като публикуват на профила на купувача информация относно вида на услугите и/или доставките, за които ще бъде заявено финансиране, придружена от детайлно описание на техническите характеристики, количество и начин на доставка заедно с подробна количествено-стойностна сметка. Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.
(14) В случаите по ал. 12 кандидатите представят в ДФЗ решение за избор на стойността на разхода по критерий "най-ниска цена".

Чл. 72. (1) Недопустими за финансиране са разходите за:
1. заделени средства за бъдещи загуби или дългове;
2. такси и разходи за публичен транспорт, покрити от дневните;
3. банкови такси, банкови лихви и застраховки;
4. загуби при обмяна на валута;
5. разходи, които не попадат в обхвата на проекта;
6. създаване и/или развитие на търговска марка;
7. данък добавена стойност освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност;
8. извършване на дейности извън обхвата на чл. 71, ал. 2;
9. разходи, включени в промоционалния проект съгласно чл. 71, ал. 2, извършени от лица, различни от избрания оферент.
(2) Не се подпомагат проекти и дейности, получили финансиране съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008, Регламент (ЕС) № 1144/2014 и Регламент (ЕС) № 1305/2013, и по дейностите, финансирани по национални и регионални кампании.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 73. (1) Финансова помощ по интервенцията могат да получат:
1. търговски дружества, работещи основно в лозаро-винарския сектор;
2. признати организации и асоциации на организации в сектора;
3. междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки;
4. публични органи, когато не са единствени бенефициенти на помощта;
5. професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор, включително юридически лица с нестопанска цел.
(2) Кандидатите по ал. 1, т. 2 - 5 изпращат писмена покана за участие в промоционалния проект до всеки един от своите членове - винопроизводители, като след получаването на потвърждение ги включват в проектното предложение. Всеки член следва да предостави мотивиран/о отказ/потвърждение за участие.
(3) Финансова помощ по интервенцията не могат да получат кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(4) Кандидатите по ал. 1 могат да получат финансова помощ по интервенцията, когато:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат просрочени публични задължения.

Раздел III.
Срок за изпълнение на промоционални проекти


Чл. 74. (1) Срокът за изпълнение на промоционалните проекти не може да надхвърля 3 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ на одобрения кандидат.
(2) При подаване на ново заявление за финансова помощ от кандидат, получил финансова помощ по интервенцията, ДФЗ извършва проверки, удостоверяващи, че предложените разходи не са били вече финансирани по същите дейности и на същия пазар.

Раздел IV.
Финансова помощ


Чл. 75. (1) Максималният размер на финансовата помощ от ЕФГЗ по интервенцията е до 50 на сто от стойността на допустимите разходи.
(2) В допълнение към помощта по ал. 1 и след одобрение от страна на Европейската комисия може да се предоставя и държавна помощ до 30 на сто от стойността на допустимите разходи.
(3) В случаите на ал. 1 кандидатът за подпомагане участва във финансирането с минимум 50 на сто от стойността на допустимите разходи, а в случаите на ал. 2 - с минимум 20 на сто от стойността на допустимите разходи.
(4) Промоционални проекти, които предвиждат видимост на търговски марки и/или популяризират сортови вина без ЗНП/ЗГУ, могат да получат само финансова помощ от ЕФГЗ до 50 на сто от стойността на допустимите разходи и нямат право на държавна помощ.

Чл. 76. (1) Ползвателите на финансова помощ през който и да е програмен период могат да получат финансиране само за разходи, които не са били вече финансирани.
(2) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на интервенцията.

Чл. 77. Максималната стойност на един проект не надвишава:
1. 250 000 лв. за кандидати по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 750 000 лв. за кандидати по чл. 60, ал. 1, т. 2, 3 и 4 - когато проектът е едногодишен;
2. 500 000 лв. за кандидати по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 1 000 000 лв. за кандидати по чл. 60, ал. 1, т. 2, 3 и 4 - когато проектът е двугодишен;
3. 750 000 лв. за кандидати по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 1 250 000 лв. за кандидати по чл. 60, ал. 1, т. 2, 3 и 4 - когато проектът е тригодишен.

Раздел V.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 78. (1) Кандидатите по чл. 73, ал. 1 и/или членовете винопроизводители на кандидатите по чл. 73, ал. 1, т. 2 - 5, участващи в промоционалния проект, трябва да:
1. имат технически капацитет, за да се справят със специфичните ограничения в търговията с трети държави - да разполагат с професионалисти за извършването на операциите, наети специално за целите им, и/или с персонал с необходимите опит, образование и квалификация за реализиране на мерките и да притежават/ползват помещение за целите на промоционалния проект;
2. имат финансов ресурс за реализиране на дейностите, заложени в промоционалния проект - изследва се финансовата стабилност на кандидата и/или на участниците чрез финансово-счетоводни показатели, съгласно годишни финансови отчети, отчети за приходи и разходи и счетоводни баланси за предходната година съгласно приложение № 7;
3. имат произведени продукти със съответното качество - вина със ЗНП, ЗГУ или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ, и в нужното количество - произведени и съхранявани количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина (стокови наличности) през предходните две години;
4. отговарят на изискването за пазарен дял по ал. 7, т. 2.
(2) Кандидатите по чл. 73, ал. 1, т. 2 - 5 доказват изпълнението на условията по ал. 1 самостоятелно или чрез всички членове винопроизводители, участващи в промоционалния проект. В случай че условията по ал. 1 се доказват чрез членовете, се вземат предвид данните на всички членове винопроизводители, участващи в промоционалния проект.
(3) За предоставяне на финансова помощ кандидатът по интервенцията подава електронно заявление съгласно чл. 6. Към заявлението се прилагат сканирани или подписани с КЕП следните документи:
1. промоционален проект;
2. декларация от управителя на едноличното дружество или копие от решение на компетентния орган на юридическото лице за участие в конкретния проект и за осигуряване на съфинансиране на разходите съгласно чл. 75, ал. 3 заедно с протокол от заседанието, на което е взето решението;
3. удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално заверено копие - за юридическите лица с нестопанска цел, които не са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, издадено не по-рано от 3 месеца преди подаването на заявлението;
4. най-малко три съпоставими независими оферти по чл. 71, ал. 6; цената в офертите следва да бъде определена в левове или в евро с посочен ДДС; офертите трябва да са издадени при спазване изискванията на чл. 71, ал. 8 и 9 преди датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации;
5. годишни финансови отчети за приходи и разходи и счетоводен баланс за последните две години, удостоверяващи финансов капацитет на кандидата и/или на членовете, участващи в промоционалния проект - за юридическите лица с нестопанска цел, които не са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
6. сертификат по чл. 35, параграф 1 от Регламент 2018/848 от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и - за кандидатите, прилагащи информационни кампании, свързани с режимите на Съюза, отнасящи се до биологичното производство;
7. договори с избраните оференти по реда на чл. 71, ал. 6, които включват клауза, задължаваща избраните оференти да предоставят информация и да осигуряват достъп за проверка на всички документи от служители на ДФЗ, МЗХ, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите;
8. декларации, удостоверяващи съгласието на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект; всеки винопроизводител, участващ в промоционалните проекти, включва в декларацията си за съгласие текст, че няма да участва в други промоционални проекти по интервенцията с един и същ целеви пазар;
9. актуален списък на членовете - винопроизводители, за кандидатите по чл. 73, ал. 1, т. 2 - 5;
10. покани по чл. 73, ал. 2 за участие в промоционалния проект, изпратени до всеки един от членовете - винопроизводители, за кандидатите по чл. 73, ал. 1, т. 2 - 5 и отговори на съответните покани;
11. документ от банката, в която е открита банковата сметка по реда на чл. 81, ал. 3, удостоверяващ, че кандидатът по чл. 73 е титуляр на банковата сметка; документът следва да съдържа IBAN, BIC, име на титуляря на банковата сметка, име на банката;
12. документи, доказващи, че кандидатът има технически капацитет по ал. 1, т. 1, за да се справи със специфичните ограничения в търговията с трети държави.
(4) За промоционални проекти, които предвиждат видимост на търговски марки, се предоставят документите по ал. 3, както и:
1. поканите по чл. 73, ал. 2, удостоверяващи, че всички членове на кандидата за финансова помощ са получили равни възможности да изобразяват техните търговски марки;
2. мотивирана обосновка защо обозначаването на търговските марки е необходимо за постигане на целите на промоционалния проект;
3. декларация, че изобразяването на търговските марки ще бъде ограничено само до панаири и международни изложения, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения в Република България, организиране на бизнес срещи, организиране на кулинарни училища и свързаните с тях информационни и промоционални материали и че отговаря на условията на чл. 48.
(5) За юридическите лица, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, информацията по ал. 3, т. 5 се проверява служебно. В случай че информацията не е публикувана, същата може да бъде изискана по реда на чл. 79, ал. 2.
(6) Държавен фонд "Земеделие" извършва служебна проверка в системата по чл. 3 за:
1. стокови наличности - съхранявани количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина от последна и предходни реколти към 31 юли за последните две винарски години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект;
2. произведените вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите по чл. 73, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, участващи в промоционалния проект, удостоверяваща пазарен дял по т. 3 на кандидата от не по-малко от 6 на сто спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ;
3. произведените вина със ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите по чл. 73, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, участващи в промоционален проект по чл. 75, ал. 4, удостоверяваща пазарен дял на кандидата от не по-малко от 6 на сто спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ;
4. общо произведено за страната количество вино със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за страната;
5. продадени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект;
6. износ на вино със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект.
(7) Кандидатите по чл. 73, ал. 1, т. 1 към заявлението за предоставяне на финансова помощ прилагат в СЕУ годишен финансов отчет за предходните две години, от който да е видно, че делът на приходите от лозаро-винарска дейност е над 50 на сто от общия приход на кандидата.
(8) Документите по ал. 3 и 4 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.
(9) Държавен фонд "Земеделие" има право да изисква представянето и на документи извън посочените в ал. 3 и 4 и заявлението за предоставяне на финансово подпомагане, когато са свързани със заявения за подпомагане промоционален проект и/или са от значение за мотивиране на заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 80.
(10) Заявлението за предоставяне на финансово подпомагане може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът за предоставяне на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за издаването им. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 79, ал. 2.

Чл. 79. (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка на документите, прикачени в СЕУ към заявлението за предоставяне на финансова помощ, и на обстоятелствата по чл. 73, ал. 3.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата чрез СЕУ за финансова помощ, който в срок до 15 дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави исканите документи и/или обяснения. В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 73, ал. 3, ДФЗ уведомява кандидата през електронната система, който в срок до 15 дни от уведомлението трябва да предостави легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(3) Ако кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не предостави документите по ал. 2 в определения срок, по заявлението за подпомагане се постановява отказ със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.

Чл. 80. (1) Когато определеният бюджет за съответния прием не е достатъчен да удовлетвори всички допустими за подпомагане заявления за предоставяне на финансова помощ по интервенцията, заявленията и приложените към тях документи се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 8. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за финансова помощ документи и документите и извършените служебни проверки в системата по чл. 3.
(2) Оценените по реда на ал. 1 заявления се класират в низходящ ред според получените при оценката точки до размера на определения за съответния прием бюджет. При повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет за съответния прием е недостатъчен, същият се разпределя между тези заявления пропорционално на одобреното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.
(3) Окончателният списък на класираните заявления за предоставяне на финансова помощ се публикува на електронната страница на ДФЗ.
(4) В срок до 90 дни от подаване на заявленията за предоставяне на финансова помощ и въз основа на класирането по ал. 2 изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за:
1. одобрение на заявлението за предоставяне на финансова помощ;
2. отказ на заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(5) Срокът по ал. 4 може да бъде удължен, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти - със срока за получаване на отговор от съответния оферент;
5. кандидатът за финансова помощ е уведомен за необходимостта от отстраняване на нередовности и/или непълноти съгласно чл. 79, ал. 2 - със срока на получаване на отговор от съответния кандидат.
(6) По заявлението за предоставяне на финансова помощ се постановява отказ, когато:
1. проектът не съответства на дейностите по чл. 71, ал. 2;
2. кандидатите не отговарят на изискването за пазарен дял;
3. липсва наличен бюджет, определен за съответния прием;
4. в промоционалния проект не е формулирана стратегия, целяща увеличение с не по-малко от 10 на сто на ръста на продажбите/износа, както и когато кандидатът няма достатъчно количество вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без ЗНП/ЗГУ на склад за реализиране на заложената стратегия;
5. не са предоставени декларации, удостоверяващи съгласие на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект;
6. кандидатът не притежава технически капацитет по чл. 78, ал. 1, т. 1;
7. кандидатът не разполага с финансови ресурси по чл. 78, ал. 1, т. 2;
8. се установи свързаност между кандидата по интервенцията и оферентите по чл. 71, ал. 7 и 10 съгласно представени договори по чл. 78, ал. 3, т. 7;
9. дейностите в промоционалния проект не съответстват на изискванията, определени в тази наредба;
10. кандидатът попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
11. се установи несъответствие с изискванията към кандидата.

Чл. 81. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение кандидатът или упълномощеното от него лице чрез електронната система подписва с КЕП договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(2) Когато кандидатът не сключи договор в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективна невъзможност да сключи договора, правото му да сключи договор се погасява.
(3) Кандидатът е длъжен да открие отделна банкова сметка за извършване на финансови трансакции, свързани единствено с договора по ал. 1.
(4) Кандидатите - възложители по смисъла на ЗОП, провеждат обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта след подписване на договор по ал. 1.
(5) Крайният срок за откриване на процедурата/ите за възлагане на обществена/и поръчка/и за избор на изпълнител/и за разходи за дейностите по чл. 71, ал. 2 е до един месец след датата на подписване на договора по ал. 1.
(6) В срок до 10 работни дни от приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител кандидатът възложител предоставя чрез СЕУ на ДФЗ сканирани или подписани с КЕП всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура.
(7) В двумесечен срок от представяне на документите за проведената обществена поръчка ДФЗ извършва последващ контрол. Извършва се оценка на проектите по чл. 80 за законосъобразност на проведената процедура по ЗОП и обоснованост на критериите, по които са избрани изпълнителите. След одобрение на проведената обществена поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване на избрани изпълнители.
(8) Изпълнението на дейностите по промоционалния проект следва да започне след сключване на допълнителното споразумение към договора по ал. 7.
(9) Последващият контрол от ДФЗ се осъществява преди извършване на плащане. В случай че се констатират нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, ДФЗ уведомява чрез СЕУ бенефициера и му дава възможност в 14-дневен срок да представи чрез СЕУ своите възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства.
(10) В едномесечен срок от предоставяне на възраженията по ал. 9 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед налага финансова корекция, в резултат на която се намалява първоначално одобрената финансова помощ, или изцяло отказва нейното изплащане. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(11) Основанието за налагане на финансовата корекция и установяването на приложимия и размер се определят съгласно националната нормативна уредба и Насоките.

Раздел VI.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 82. (1) Финансовата помощ по интервенцията се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договор за предоставяне на финансова помощ.
(2) Финансова помощ може да бъде изплатена авансово при условие, че изпълнението на дейностите е започнало след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ и със заявлението за кандидатстване е заявен конкретен процент на авансовото плащане, който не надвишава 80 на сто от договорената финансова помощ.
(3) До два месеца след подписване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 15 дни преди края на съответната финансова година, ползвателите на финансова помощ прикачат в системата сканирани или подписани с КЕП разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения, заверени от банката) и предоставят в оригинал банкова гаранция, учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 на сто от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договор.
(4) За кандидати, които се явяват възложители по смисъла на ЗОП, срокът от един месец по ал. 4 започва да тече от датата на сключване на допълнителното споразумение.
(5) Държавен фонд "Земеделие" извършва авансово плащане до 30 дни след депозирането на документите по ал. 4.
(6) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за кандидатстване, че ще ползва авансово плащане и не предостави документите по ал. 4 в определения срок, договорът за финансова помощ се прекратява по право.

Чл. 83. (1) Искане за окончателно плащане се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока на договора за предоставяне на финансова помощ. Искането се подава чрез СЕУ и към него се прилага сканиран доклад с оценка за прилагане на дейностите по интервенцията.
(2) Към искането за окончателно плащане се прилагат сканирани или подписани с КЕП финален отчет за осъществените дейности, оценка на постигнатите резултати от изпълнението на проекта по показателите съгласно приложение № 9 и окончателен финансов отчет за извършените разходи. Искането за окончателно плащане може да бъде прието и при непредставяне и/или нередовност, и/или непълнота на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които ползвателят на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за тяхното издаване. Ползвателят на помощта прилага декларация, че е запознат с нередовностите и/или непълнотите и поема задължение да предостави издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по ал. 4.
(3) Държавен фонд "Земеделие" извършва окончателно плащане в срок до 30 работни дни след подаване на заявлението. Срокът може да бъде удължен, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е изпратено уведомително писмо по ал. 1 - със срока за получаване на отговор от кандидата.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ уведомява ползвателя на финансовата помощ за размера на извършените плащания по заявлението за плащане.
(5) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на ползвателя на финансовата помощ, установено при извършване на административна проверка и/или на проверка на място, договорената финансова помощ се преизчислява съгласно изискванията по чл. 71 и 79 от ЗПЗП.
(6) Ползвателят може да подаде искане чрез СЕУ за промяна на договора не по-късно от 3 месеца преди изтичане на неговия срок. Към искането в системата се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност. Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя дейностите, с което се нарушава първоначалната стратегия на промоционалния проект;
2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ;
3. пренасочва бюджет от поддейност в поддейност и от действие в действие;
4. води до завишаване на единичните цени;
5. води до промяна на бюджета по дейности и периоди;
6. води до замяна на поддейност с поддейност и/или действие с действие.
(7) Държавен фонд "Земеделие" отказва част или цялото плащане, когато:
1. установи нередовност и/или непълнота на документите;
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на промоционалния проект;
3. ползвателят на финансовата помощ не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срок;
4. ползвателят на помощта е предоставил декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
5. ползвателят на финансова помощ не е изпълнил някое от своите задължения по тази наредба;
6. при изпълнението са използвани текстове и материали, които не са одобрени, на ДФЗ;
7. са извършени дейности след изтичане на срока по договор;
8. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
9. кандидати по чл. 71, ал. 12 - когато се установят нередности, за които регламент и/или Насоките предвиждат финансова корекция.

Раздел VII.
Контрол на изпълнението на промоционалните проекти


Чл. 84. (1) Държавен фонд "Земеделие" контролира изпълнението на одобрените промоционални проекти чрез извършване на административни проверки и/или проверки на място.
(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва ежегодни проверки на място на всички избрани оференти, които включват документални и счетоводни проверки.
(3) Държавен фонд "Земеделие" извършва счетоводни и технически проверки на ползвателите на финансова помощ относно:
1. точността на представената информация за извършените разходи за изпълнение на проектите;
2. състоянието на разплащателните сметки за дейностите по изпълнение на промоционалните проекти;
3. представените разходни документи;
4. изпълнението на договорните задължения.
(4) Ползвателите на финансова помощ са длъжни да:
1. оказват съдействие на проверяващите;
2. предоставят на проверяващите информацията и документите, свързани с проверката;
3. водят аналитично счетоводство;
4. съхраняват документите по промоционалните проекти и по изпълнението им в продължение на 5 години след приключване на изпълнението.
(5) Ползвателите на финансова помощ са длъжни да имат отделна разплащателна сметка за дейностите по изпълнение на промоционалния проект.
(6) Материалите, изготвени при прилагането на промоционалните проекти, включително графичните, визуалните и аудио-визуалните произведения и интернет страниците, могат да се използват от тях след приключване на проекта при условия, предвидени в договора за предоставяне на финансова помощ.
(7) Държавен фонд "Земеделие" проверява дали информационните и промоционалните материали, изготвени за нуждите на промоционалните проекти, отговарят на изискванията на настоящата наредба.

Раздел VIII.
Общи и специфични изисквания към обозначаването на произхода, видимост на търговски марки


Чл. 85. (1) Съобщенията за популяризиране следва да бъдат базирани на характерните качества на виното и да отговарят на приложимото законодателство в третите държави, в които са насочени, както и на следните кумулативни условия:
1. произходът на популяризираните продукти следва да се посочи за ЗНП/ЗГУ вина, но съобщението за популяризиране не трябва да се оформя по такъв начин, че да насърчава покупката на вина единствено благодарение на техния произход;
2. главното послание на промоционалния проект следва да е послание на Съюза и да не акцентира върху конкретен произход;
3. обозначаването на произхода не следва да представлява ограничение на свободното движение на селскостопански продукти в противоречие с чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ОВ, С 83/1 от 30.3.2010 г.);
4. обозначаването на произхода следва да допълва главното послание на Съюза;
5. при подпомагане по реда на чл. 75, ал. 2 рекламните дейности и рекламните кампании не трябва да упоменават конкретно предприятие и търговска марка; рекламните кампании не трябва да са обвързани с продуктите на едно или повече конкретни предприятия.
(2) Съобщенията за популяризиране по проекти по чл. 78, ал. 4 трябва да отговарят на условията на ал. 1, т. 1 - 4 и на следните условия:
1. търговските марки могат да са визуално изобразени върху информационните и промоционалните материали, показвани или раздавани по време на дейности съгласно чл. 71, ал. 2, т. 2 и 3; търговските марки не могат да заемат повече от 5 на сто от площта на материала; не се допуска визуализация на търговски марки по дейности съгласно чл. 71, ал. 2, т. 1, букви "а", "б" и "в" освен в случаите на изработването на покана за целите на дегустацията и/или демонстрацията;
2. изобразените търговски марки не могат да бъдат по-малко от пет на брой;
3. търговските марки могат да са визуално изобразени само по време на панаири и международни изложби, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения в Република България, организиране на бизнес срещи и продуктови дегустации;
4. търговските марки могат да са визуално изобразени само по време на дейностите по т. 3 заедно на транспарант, разположен на предната страна на пулта на щанда или на еквивалентна опора, като не могат да заемат повече от 5 на сто от общата площ;
5. всяка търговска марка се изобразява неутрално и не следва да измества главното послание на Съюза; търговските марки не могат да отслабват главното послание на Съюза; търговските марки следва да са с по-малки размери от главното послание на Съюза, обозначението за произход и от емблемата на Съюза, която указва съфинансиране от ЕС; изображения, цветове, символи и други, свързани с търговските марки, не могат да изместват на заден план главното послание;
6. търговските марки се изобразяват на място, различно от мястото, предназначено за главното послание на Съюза;
7. търговските марки могат да бъдат изобразени в уебсайт по чл. 71, ал. 2, т. 1, буква "д" като общ банер в долната част на страницата, който не заема повече от 5 на сто от общата площ, като всяка марка се изобразява съгласно т. 5; търговските марки могат да бъдат изобразени и заедно на страница, различна от началната, като всяка търговска марка се изобразява по неутрален и идентичен начин;
8. главното послание на промоционалния проект следва да е послание на Съюза и да не акцентира върху конкретен произход и конкретни търговски марки.

Глава осма.
ИНТЕРВЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В ЕКОЛОГИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"

Раздел I.
Дейности


Чл. 86. Подпомагането по интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения" е насочено към намаляване на екологичния отпечатък от дейността на предприятието за производство на вино и повишаване на неговата конкурентоспособност чрез производството на енергия от възобновяеми източници.

Чл. 87. (1) Допустими за подпомагане по интервенцията са разходите за следните дейности:
1. инфраструктура на предприятието:
а) закупуване или закупуване на лизинг на ново оборудване, включително и на компютърен софтуер, свързани с използването и управлението на работата на възобновяеми източници на енергия на територията на предприятието;
б) строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за пречистване на отпадъчната вода и други отпадни продукти от производствения процес; инсталации за компостиране и преработка на други отпадни продукти; източници на възобновяема енергия;
2. съпътстващи дейности към дейностите, посочени в т. 1, букви "а" и "б", като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор - разходи в размер на не повече от 4 на сто от общия размер на разходите по проект.
(2) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 88. (1) Недопустими за финансиране по интервенцията са разходи за:
1. закупуване на машини или оборудване втора употреба;
2. развитие на нови продукти, процеси и технологии в лозаро-винарския сектор по смисъла на чл. 58, параграф 1, буква "д" от Регламент (ЕС) 2021/2115;
3. събаряне на стари сгради и съоръжения за производство на енергия;
4. дейностите, допустими за финансиране по интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор".
(2) Финансова помощ не се предоставя за:
1. разходи за инвестиции за обикновена подмяна на оборудване или съоръжения за производство на възобновяема енергия;
2. разходите, свързани с договор за лизинг, извън посочените по-горе, по-специално маржа на лизингодателя, разходите за рефинансиране на лихви, непреките разходи и разходите за застраховка;
3. данък добавена стойност (ДДС) освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. разходи, извършени преди подписване на договора за предоставяне на финансова помощ по интервенцията, с изключение на разходите, посочени в чл. 87, ал. 1, т. 2;
5. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г. (*)) строително-монтажни работи по чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, с изключение на строително-монтажни работи по чл. 147, ал. 1, т. 2 и т. 14 от ЗУТ;
6. изграждане и ремонт на пътища на територията на предприятието;
7. разходи за дейности, финансирани по други схеми, мерки или интервенции от фондовете на Европейския съюз и с национални средства.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 89. (1) За финансова помощ по интервенцията могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, включително признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители, вписани в лозарския регистър като винопроизводители, съгласно Закона за виното и спиртните напитки и регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са предприятие в затруднение;
3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
4. не са в процедура по ликвидация;
5. нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Финансова помощ не се предоставя за частта от разходите по проектите, които надхвърлят максимално допустимите стойности по чл. 90, ал. 3 за един прием или за целия период на прилагане на интервенцията, когато надвишаването е в резултат от подадени проекти от кандидати и ползватели на помощта, за които се установи, че помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП.
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се доказва от кандидата/ползвателя в срок до 15 дни от датата на получаване на уведомлението от ДФЗ чрез:
1. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, които се сканират и прикачат в СЕУ;
2. декларация към момента на кандидатстване за всички останали обстоятелства, за които не се издават официални документи, включително и за тези по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(5) Липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 2 се доказва с годишен финансов отчет за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението, в случаите, когато не са достъпни в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(6) Финансова помощ по интервенцията не могат да получат кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.) Ползватели на помощта, които са възложители по Закона за обществените поръчки, провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, с изключение на обществените поръчки за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 87, ал. 1, т. 2, за които при подаване на заявлението за подпомагане се представя заверено от възложителя копие на документацията от проведените обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.
(8) Изискването по ал. 2, т. 4 не се отнася за кандидати еднолични търговци.
(9) Не се предоставя финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта - представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, попадат в някоя от категориите, определени в чл. 141 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
(10) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на интервенцията.
(11) При преценяване на допустимостта на проектните предложения ДФЗ извършва оценка на кандидатите за достатъчен технически и финансов ресурс с цел гарантиране на ефективно изпълнение на поетите задължения.

Раздел III.
Финансова помощ


Чл. 90. (1) Максималният размер на финансовата помощ по интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения" е:
1. до 50 на сто от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро-, малки и средни предприятия (ОВ, L 124/36, 20.5.2003 г.);
2. до 25 на сто от действително направените разходи за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро;
3. до 15 на сто от действително направените допустими разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.
(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ по ал. 1 се осигурява от получателя на финансовата помощ.
(3) Максималната стойност на един проект не може да надвишава 2 000 000 лв.
(4) Максималният размер на общите допустими разходи по интервенцията за целия период на прилагане на интервенцията 2024 - 2027 за един кандидат е 3 000 000 лв.
(5) Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и в заявлението за предоставяне на финансова помощ е заявена точната сума на авансовото плащане, а за кандидати по чл. 89, ал. 7 и след сключване на допълнително споразумение по чл. 96, ал. 4.
(6) В случай че ползвател на финансовата помощ е група или организация на производители, съответните максимални размери по ал. 3 и 4 включват и размера на предоставена финансова помощ на всеки член на групата или организацията по същата интервенция.

Раздел IV.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 91. (1) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление за предоставяне на финансова помощ чрез СЕУ съгласно чл. 6. Заявлението съдържа таблица с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, декларация за дела на преработената собствена суровина, изчислен в проценти за три години назад, декларация за обстоятелствата по чл. 89, ал. 10.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат сканирани или подписани с КЕП:
1. договор за лизинг и погасителен план със срок на придобиване съгласно посочения краен срок в заявлението в случаите, в които инвестицията се закупува на лизинг;
2. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;
3. влязло в сила разрешение за строеж, издадено по реда на ЗУТ, включително за инвестиционните намерения, включващи разходи за строителство на сгради и съоръжения, за които не се заявява финансово подпомагане;
4. разрешение за поставяне, издадено по реда на ЗУТ, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения;
5. декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката);
6. количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице, когато проектното предложение предвижда изпълнение на дейности по чл. 87, ал. 1, т. 1, буква "б";
7. годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато кандидатът не е новорегистриран;
8. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;
9. за всеки заявен за финансиране разход по чл. 87, ал. 1 най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС; оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите;
10. предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители;
11. договори за разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на технологичен проект, инвестиционен проект, разработен във фаза "Технически проект" или "Работен план (работни чертежи и детайли)" за дейностите по чл. 27, ал. 1, т. 2;
12. документи за правно основание за ползване на имота, в който се инвестира, със срок не по-малък от 10 години от датата на подаване на заявлението; договорите за ползване следва да бъдат вписани в Агенцията по вписванията;
13. лицензи, разрешения и удостоверения;
14. отчет за приходи и разходи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период;
15. справка за дълготрайни материални активи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период, в електронен вариант или сканирана.
(3) Таблицата към заявлението за предоставяне на финансово подпомагане по чл. 91, ал. 1 следва да показва намаляване на екологичния отпечатък и/или осигуряване на енергийна ефективност от използването на възобновяеми енергийни източници на винарското предприятие на кандидата чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на интервенцията, посочени в Стратегическия план.
(4) Таблицата към заявлението за предоставяне на финансово подпомагане по чл. 91, ал. 1 следва да бъде за период от 5 години, а когато включва дейности по чл. 87, ал. 1, т. 1, буква "б" - за период от 10 години.
(5) Към заявлението за предоставяне на финансова помощ в СЕУ се прикача сканиран технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и копие на удостоверението за правоспособност на проектанта.
(6) Когато кандидатът предвижда изпълнение на дейности по чл. 87, ал. 1, т. 1, буква "б", в тридневен срок от подаване на заявлението в СЕУ изпраща в ДФЗ:
1. инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г.; към инвестиционния проект се прилага становище на регионалната инспекция по околна среда за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействието върху околната среда, като същото се изисква във всички случаи на ново строителство или реконструкция по силата на Закона за опазване на околната среда;
2. архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, надстроява и/или пристроява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ.
(7) Когато кандидатът за подпомагане притежава/ползва винени лозя, ДФЗ извършва служебна справка за тях в лозарския регистър.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.)
(9) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата през модул Комуникация на СЕУ, който в срок до 15 дни от уведомлението следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(10) В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 89, ал. 6, ДФЗ уведомява кандидата през модул Комуникация на СЕУ, който в срок до 15 дни от уведомлението следва да предостави чрез СЕУ легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да предостави декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(11) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не предостави документите в срока по ал. 9 и 10, по заявлението за предоставяне на финансова помощ се постановява отказ със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(12) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата по всяко време чрез СЕУ. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях.
(13) Когато кандидатът е уведомен от ДФЗ за случаи на несъответствия и/или нередности в документите по ал. 10 или когато кандидатът е уведомен за намерението на ДФЗ да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи, засегнати от нередността. В тези случаи ДФЗ уведомява кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне.
(14) При оттегляне на заявлението за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 12, изпълнителният директор на ДФЗ прекратява със заповед образуваното административно производство, а кандидатът има право да подаде ново заявление за предоставяне на финансова помощ за същия проект, в случай че е обявен нов период на прием по интервенцията.

Чл. 92. След подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите, проверка на място за преценяване допустимостта на проектното предложение.

Чл. 93. (1) В случай че определеният за съответния прием бюджет не е достатъчен да удовлетвори всички допустими за подпомагане заявления и не може да бъде прехвърлен бюджет от другите интервенции по чл. 1, наличният бюджет се разпределя пропорционално между допустимите за подпомагане заявления.
(2) В срок до 90 дни от края на приема по чл. 5, ал. 1 изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за:
1. одобрение на заявлението за предоставяне на финансова помощ;
2. отказ на заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(3) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:
1. несъответствие с изискванията на чл. 89;
2. несъответствие с целите на интервенцията съгласно Стратегическия план, изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;
3. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в съответната заповед по чл. 5, ал. 6;
4. недопустимост на заявените за подпомагане дейности;
5. несъответствие с изискванията на чл. 91, ал. 3 и 4.
(4) Срокът по ал. 2 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. когато е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 91, ал. 3, т. 3 - със срока за получаване на отговор от съответния оферент;
4. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които кандидатът е уведомен чрез СЕУ - със срока за получаване на отговор от кандидата.
(5) Когато със заявлението е поискано финансиране на дейност, при която ще се закупува на лизинг, финансовата помощ се одобрява за допустимата част от размера на главницата до размера по чл. 90. В тези случаи собствеността върху активите, които подлежат на финансиране, трябва да бъде придобита в срока на договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 94. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение чрез модула Комуникация на СЕУ по чл. 93, ал. 5, т. 1 кандидатът или негов изрично упълномощен представител подписва чрез СЕУ с КЕП договор за предоставяне на финансова помощ. С договора се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(2) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за сключване на договор се погасява.
(3) Когато кандидатът е извършил някоя от дейностите по чл. 87, ал. 1, т. 1 преди подписване на договора, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същата дейност.
(4) Кандидатите по чл. 89, ал. 7 провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, с изключение на дейностите по чл. 27, ал. 1, т. 2. В едномесечен срок от представяне на документите за проведената обществена поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване на избран/и изпълнител/и след одобряване на проведената обществена поръчка по реда на чл. 98.
(5) Кандидатите са длъжни да прикачат в СЕУ сканирани или подписани с КЕП документите за възложените обществени поръчки в срок до три работни дни от датата на подписване на договора за възлагане със съответния изпълнител.

Чл. 95. (1) Ползвателят може да подаде искане за изменение на договора чрез СЕУ не по-късно от един месец преди изтичането на неговия срок, като към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на дейностите;
2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ;
3. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба и в договора за предоставяне на финансова помощ;
4. засяга дейностите по чл. 87, ал. 1, т. 1, буква "б" и е съществено изменение по смисъла на ЗУТ.
(3) Ползвателят може да поиска удължаване на срока на договора в рамките на финансовата година, през която изтича срокът на договора, но не по-късно от 31 юли. В тези случаи искането за окончателно плащане се подава не по-късно от 10 август на съответната година.
(4) В случай на липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти в искането за изменение на договора и с цел да се удостовери верността на заявените данни, ДФЗ изисква от ползвателя да предостави чрез СЕУ допълнителни данни и/или документи. Ползвателят предоставя чрез СЕУ изисканите му данни и/или документи в срок до 15 дни от уведомяването.
(5) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, а когато са изискани документи и/или информация по ал. 4 - до 14 дни от изтичане на срока за предоставянето им, ДФЗ одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява за мотивите за отхвърлянето на искането, а при одобрение в срок до 10 календарни дни от уведомлението трябва да подпише чрез СЕУ допълнителното споразумение към договора преди изтичането на неговия срок. В случай че ползвателят или упълномощено от него лице по реда на чл. 6, ал. 3 не подпише допълнителното споразумение в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.

Раздел V.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 96. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът за предоставяне на финансова помощ.
(2) Финансова помощ може да бъде изплатена авансово при условие, че изпълнението на дейностите е започнало след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ и със заявлението за кандидатстване е заявен конкретен процент на авансовото плащане, който не надвишава 80 на сто от договорената финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.) До два месеца след подписване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 10 работни дни преди края на съответната финансова година, ползвателите на финансова помощ прикачат в системата сканирани или подписани с КЕП разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения, заверени от банката) и предоставят в оригинал банкова гаранция, учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 на сто от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договор.
(4) За кандидати, които се явяват възложители по смисъла на ЗОП, срокът от два месеца по ал. 3 започва да тече от датата на сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на финансова помощ.
(5) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по ал. 3 ДФЗ уведомява ползвателя на финансова помощ през модул Комуникация на СЕУ, който в срок до 15 дни от уведомлението следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави през системата изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че нередовностите и/или непълнотите не бъдат отстранени в срок, по искането за авансово плащане се постановява отказ със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(6) В срок до 15 работни дни от предоставяне на документите по ал. 3 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на авансово заявената сума;
2. мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(7) Срокът по ал. 6 се удължава, когато са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция.
(8) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 6, т. 1 ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението за предоставяне на финансова помощ банкова сметка в левове.
(9) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за предоставяне на финансова помощ, че ще ползва авансово плащане и не спази изискването на ал. 3, както и размерът на банковата гаранция не съответства на заявения размер на авансовото плащане в заявлението за кандидатстване, договорът за финансова помощ се счита за прекратен, освен в случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.
(10) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.) Действията по ал. 5 и 6, включително удължаването на срока по ал. 7, следва да са приключили не по-късно от 10 октомври на съответната финансова година, а тези по ал. 8 - не по-късно от 15 октомври на съответната финансова година.

Чл. 97. (1) До 10 работни дни след изтичане на срока на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 1 юли на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ подава чрез СЕУ искане за окончателно плащане:
1. за плащане на остатък в случаите, когато е получил авансово плащане;
2. за плащане на договорената сума след изпълнение на дейностите в случаите, в които ползвателят на финансовата помощ не е получил авансово плащане.
(2) Искането за окончателно плащане се подава през същата финансова година, в която е предвидено приключване на инвестицията по договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Към искането се прикачат сканирани или подписани с КЕП:
1. разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения, заверени от банката), които следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи;
2. договори за услуги, работа, доставки на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с представена на хартиен и електронен носител подробна количествено-стойностна сметка;
3. приемно-предавателни протоколи между доставчик/изпълнител/строител и ползвателя на помощта за извършените дейности по инвестицията, съдържащи подробно описание на техническите характеристики;
4. договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг);
5. протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Образец № 17 - приложение № 17 към чл. 7, ал. 3, т. 17 от Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба;
6. разходооправдателни документи за общите разходи, свързани с проекта, в размер до 4 на сто от договорените дейности и платежни документи по тях;
7. отчет за приходи и разходи и баланс за предходната финансова година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър;
8. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;
9. застраховка на активите, предмет на финансиране, за срок една година, в полза на ДФЗ; застраховката следва да бъде подновявана за всяка година до изтичане на периода на мониторинг съгласно договора за финансова помощ; застрахователната полица следва да покрива минимум следните застрахователни рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, измокряния в резултат на авария на ВиК, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), кражба с взлом, ако обектът е затворен или ограден, земетресение;
10. разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 г., от което да е видно, че строителството е извършено най-късно до приключване на всички дейности, подлежащи на финансово подпомагане;
11. документацията от проведените обществени поръчки за разходите по чл. 87, ал. 1, т. 1 за кандидатите, сключили договор по реда на чл. 94, ал. 4;
12. лиценз за управление на данъчен склад, издаден по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, или удостоверение за регистрация съгласно чл. 56 от същия закон;
13. документ/протокол за проведено обучение на служителите в предприятието за работа със съоръженията.
(4) Ползвателите на помощта следва да извършват всички плащания със своите контрагенти само по банков път. Плащания, извършени в брой, не се финансират.
(5) Когато със заявлението по ал. 1 е поискано финансиране на дейност, която се изпълнява чрез закупуване на лизинг, одобрената финансова помощ се изплаща след изплащане на вноските по лизинговия план в срока на договора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 98. (1) След подаване на искането за окончателно плащане ДФЗ извършва проверка за наличието и съответствието на документите, прикачени към него.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата през модул Комуникации на СЕУ, който в срок 15 дни от уведомлението следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения по електронен път чрез СЕУ. В случай че нередовностите и/или непълнотите не бъдат отстранени в срок, по заявлението за плащане се постановява отказ със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(3) След проверката по ал. 1 ДФЗ извършва проверка на място за установяване на изпълнението на одобрените дейности по договора за предоставяне на финансова помощ.
(4) Когато бъде установено неизпълнение на задълженията по договора от страна на ползвателя, установено при извършване на административната проверка и проверката на място, договорената финансова помощ се преизчислява съгласно изискванията по чл. 71 и 79 от ЗПЗП.
(5) В срок до 60 работни дни от подаване на заявлението за плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на финансовата помощ;
2. мотивирано отказва изплащането на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.
(6) Срокът по ал. 5 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено уведомление за отстраняване на нередовности и/или непълноти или е необходимо становище на други органи или институции, срокът се удължава със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност;
3. когато е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.
(7) Отказ за изплащане на цялата или част от финансовата помощ по подадено искане за окончателно плащане се постановява, когато:
1. инвестицията не е извършена в срок или искането за окончателно плащане не е подадено в срока по чл. 97, ал. 1;
2. нередовностите и/или непълнотите не са отстранени в срок;
3. след извършен анализ се установи фактическо несъответствие и/или несъответствие по документи между одобрената и реално извършената инвестиция;
4. се установи неспазване на разписани в наредбата или договора изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
5. ползвателят попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
6. за ползватели по чл. 89, ал. 7 се установят нередности, за които Насоките предвиждат финансова корекция, чиито размер и основание се посочват в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ;
7. не са спазени правилата за възлагане на обществени поръчки съгласно националната нормативна уредба;
8. са предприятие в затруднение.
(8) Държавен фонд "Земеделие" осъществява последващ контрол върху проведени обществени поръчки съгласно утвърдена от изпълнителния директор на ДФЗ процедура за осъществяване последващ контрол върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(9) Държавен фонд "Земеделие" извършва последващ контрол по ал. 8 в срок до един месец от получаване на документите за проведената обществена поръчка за избор на изпълнител.
(10) При нередовност или липса на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверка по ал. 8 ДФЗ може да изиска от кандидата предоставяне на допълнителни данни и/или документи. Кандидатът е длъжен в срок до 15 дни от уведомлението чрез СЕУ да предостави изисканите му данни и/или документи. Предоставени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от ДФЗ, не се вземат предвид.
(11) Сроковете по ал. 9 спират да текат, когато е изпратено уведомление за отстраняване на нередовност на документите или непълнота, или неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверката или контрола.
(12) Въз основа на последващия контрол по ал. 8, както и при установяване на неспазване на правилата на Закона за обществените поръчки, ДФЗ налага финансови корекции на основание и в размер съгласно Насоките. Финансовите корекции се налагат с мотивирано решение на изпълнителния директор на ДФЗ. Преди издаването на решението трябва да се осигури възможност кандидатът да представи в срок от 10 дни своите възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Решението се издава в срок 14 дни от предоставянето на възраженията и може да се оспорва пред компетентния съд по реда на АПК.

Чл. 99. (1) Държавен фонд "Земеделие" изплаща одобрения размер на финансовата помощ в 15-дневен срок от уведомлението по чл. 98, ал. 5, т. 1.
(2) Помощта се превежда на ползвателя на финансовата помощ в левове по посочената в заявлението за плащане банкова сметка.

Раздел VI.
Мониторинг


Чл. 100. (1) Ползвателите на помощ за дейности по чл. 87, ал. 1, т. 1, буква "а" имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на петата година след датата на изплащането на помощта. Ползвателите на помощ за дейности по чл. 87, ал. 1, т. 1, буква "б" имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на десетата година след датата на изплащането на помощта. Ползвателите се задължават до изтичане на мониторинговия период:
1. да използват активите и изпълняват дейностите - обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение и капацитет;
2. да не преустановяват подпомогнатата дейност поради каквито и да са причини освен изменящите се сезонни условия за производство;
3. да подновяват съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове - когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим;
4. да притежават застрахователен договор ведно с платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за всички активи - предмет на инвестицията, в полза на ДФЗ, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване, покриваща всички посочени в договора за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция; да подновява ежегодно договора за застраховка за срока на мониторинга;
5. да изпълняват показателите, заложени в таблицата по чл. 91, ал. 1, по отношение на финансираните активи.
(2) В срока по ал. 1 ползвателите на финансовата помощ нямат право да продават, преотстъпват, преотдават или дават под наем обекта на инвестицията, за която са получили финансово подпомагане по интервенцията.
(3) При установяване на неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 въз основа на проверка на ДФЗ ползвателят на финансовата помощ има право да отстрани констатираните нередовности и/или непълноти в срок 1 месец от уведомлението. В случай че констатираното не бъде отстранено и неизпълнението не се дължи на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства, изплатените суми за дейност/дейности или по целия проект се възстановяват:
1. когато ползвателят на финансова помощ не използва активите и не изпълнява дейностите - обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение, ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената финансова помощ за съответния актив и/или дейност;
2. когато ползвателят на финансова помощ преустановява подпомогнатата дейност поради каквито и да е причини освен изменящите се сезонни условия за производство или настъпили непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства, ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената безвъзмездна финансова помощ;
3. когато ползвателят на финансова помощ не подновява съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове - когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим, за всяка пропусната година ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ;
4. когато се установи неизпълнение на заложеното в таблицата по чл. 91, ал. 1 по отношение на финансираните активи с повече от 25 на сто, ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената безвъзмездна финансова помощ;
5. когато ползвателят на финансова помощ не подновява застрахователната си полица по сключения застрахователен договор текущо, за всяка пропусната година ДФЗ налага по 5 на сто санкция върху получената финансова помощ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Автоматизирана система за капково напояване" е система за капково напояване, която се управлява аналогово или цифрово.
2. "Вино със защитено географско указание (ЗГУ)" е вино, което е произведено в район или определена местност, чието наименование се използва за означаването му, и което притежава специфично качество, известност или други характеристики, които могат да се припишат на географския му произход. Най-малко 85 на сто от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район и е получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera или кръстоска на Vitis Vinifera с други видове от рода Vitis.
3. "Вино със защитено наименование на произход (ЗНП)" е вино, което е произведено в определен географски район, микрорайон или местност, чието наименование се използва за означаването му, и неговите качество и характеристики се дължат основно или изключително на специфичната географска среда с присъщите и природни и човешки фактори. Гроздето, от което е произведено, произхожда изключително от този географски район, микрорайон или местност и е получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera.
4. "Главно послание на Съюза" е послание, което следва да информира относно европейските производствени стандарти, качеството и безопасността на европейските вина, европейските практики и култури, да подобрява репутацията на европейските вина на международните пазари, да повишава осведомеността за европейските вина и лога и да подобри конкурентоспособността на вината на ЕС сред широката общественост на пазарите на трети страни.
5. "Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения" е състояние на лозовото насаждение, при което са налични минимум 60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera, с видимо добро фитосанитарно състояние, прилагани са необходимите агротехнически мероприятия, като обработка на почвата в междуредието и вътре в реда, резитбени операции и подпорната конструкция е налична.
6. "Засаждане" е окончателното установяване на лозови насаждения или на части от лозови насаждения, присадени или не, с цел производството на винено грозде или на лозов посадъчен материал от винени сортове.
7. "Изграждане на подпорна конструкция" - включва изграждане на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете на вече съществуващи лозя.
8. "Изкореняване" е пълното отстраняване на всички надземни части на лозовите насаждения, включително и корените им, и почистване на площта от всички растителни остатъци съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
9. "Изкуствено създадено условие" е всяко установено условие по смисъла на чл. 62 от Регламент (ЕС) 2021/2116. Изкуствено създадени условия се установяват, когато въпреки формалното спазване на предвидените в съответната правна уредба условия кандидатите за подпомагане биха получили предимство чрез създаване на координация помежду си или между тях съществува географска, икономическа, правна и/или персонална връзка.
10. "Конверсия" е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на лозовото насаждение със сортове, класифицирани със съответните лозарски райони на страната.
11. "Лозаро-винарска дейност" е дейност, включваща производството, преработката и търговията с виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
12. "Лозаро-винарски продукти" са виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
13. "Лозарско стопанство" е стопанска и технологична единица с единно управление, която се състои от площи, засадени с винени лозя (лозарски парцели), и в която производителят на винено грозде е собственик на площите или ги ползва на друго правно основание.
14. "Лозово насаждение" ("винени лозя"; "лозя/лозе") е площ/парцел с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство на винено грозде или други експериментални цели, научни изследвания или селекционна дейност.
15. "Междупрофесионалните организации" на производителите, преработвателите, търговците на лозаро-винарски продукти и на спиртни напитки са определени в чл. 5, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
16. "Научно доказани данни" са данни, съобразени с принципите и методите на науката в областта на здравословното хранене и умерената употреба на алкохол, признати от СЗО или от компетентния здравен орган в съответната държава членка, в която ще се изпълнява проектът по интервенция "Информиране в държавите членки", за валидни и достоверни.
17. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност с кандидата и помежду си или спрямо кандидата, включително за и чрез физическите лица, които представляват съответното ЮЛ или участват в органите му на управление: едното участва в управлението на дружеството на другото; съдружници; съвместно контролират пряко или косвено трето лице; участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо; лицата, едното от които е търговски представител на другото.
18. "Непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства" са случаите по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116.
19. "Новосъздадени лозови насаждения" са лозя на възраст до 3 години включително.
20. "Обикновена подмяна" е обновяване на съществуващо оборудване без подобряване на съществуващата технология.
21. "Операция" е всяко от допустимите по технологичната карта действия за извършването на дадена дейност в рамките на интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя".
22. "Пазарен дял" е съотношението на произведените вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без ЗНП/ЗГУ на винопроизводителите спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без ЗНП/ЗГУ.
23. "Парцел" ("Парцел с винени лозя/лозарски парцел") е земеделски парцел, зает от един сорт винена лоза.
24. "Предприятие в затруднение" е предприятие по смисъла на съобщението на Комисията, озаглавено "Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение" (ОВ, С 249, 31.07.2014 г.).
25. "Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята" е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозово насаждение и засаждане на ново на същия терен, с различен сортов състав, със същите или с различни разстояния на засаждане.
26. "Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята" е дейност, с която се извършва изкореняване на съществуващо лозово насаждение и засаждане на друг терен със същата площ със или без промяна на сортовия състав.
27. "Призната група или организация на производители" е група или организация, призната при условията и по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.).
28. "Противоерозионна агротехника" са мелиоративните технически и хидротехнически съоръжения, предназначени за предотвратяване развитието на ерозионния процес върху притежаваните/ползваните площи. Към тази група спадат оттокоотвеждащите колектори, канавкотерасите, водозадържащите канавки, водоотвеждащите валове и канавки.
29. "Разходи за ежедневно управление на лозарското стопанство" са административни разходи за управление на лозарското стопанство, като например разходи за консумативи и издръжка на офис, за комунални услуги, заплати и възнаграждения на работници, свързани с отглеждането на лозовите насаждения, за поддръжка на сгради.
30. "Реконструкция на тераси" е дейност, при която се укрепват и се възстановяват вече съществуващи тераси с частично прилагане на дейностите по изграждане на тераси.
31. "Смяна на подпорна конструкция" - включва смяна (подмяна) на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете.
32. "Смяна на формировка" е дейност, с която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване на подходящи резитби с оглед получаването на по-качествено грозде.
33. "Сортово вино без ЗНП/ЗГУ" е вино, получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera, не притежава ЗНП и ЗГУ, носи наименование на винения сорт лоза и/или година на реколта, притежава удостоверение за производство, издадено от ИАЛВ.
34. "Стопанска година" е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.
35. "Съпоставими оферти" са оферти, които се отнасят до активи, дейности, операции и други с идентични параметри, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности, попадащи в същия клас (четирицифрен код) съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), и съдържат количествено-стойностна разбивка на разходите.
36. "Трета държава" е всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.
37. "Търговска марка" е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.
38. "Финансова година" е годината, започваща на 16 октомври в предходната година и завършваща на 15 октомври в текущата година.
39. "Формировка" е формата на лозата, която се определя от височината на стъблото, от броя и дължината на рамената и кордоните и от тяхното пространствено разположение, свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. За приема по чл. 5, ал. 1 през 2023 г. бюджетът е 21 322 171,03 лв. В случай че бюджетът е недостатъчен, с решение на работната група по чл. 5, ал. 7 могат да бъдат прехвърлени допълнителни средства в рамките на общия годишен бюджет за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор. Допълнителните средства се прехвърлят със заповед на министъра на земеделието и храните.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 66 във връзка с чл. 65, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 ГОДИНА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 07.11.2023 Г.)

§ 6. Приемът по чл. 5, ал. 1 през 2023 г. е до 30 ноември 2023 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 ГОДИНА


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2024 Г.)

§ 11. Параграф 6 се прилага и за разходи, заявени от кандидатите, подали заявление за предоставяне на финансова помощ по интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения" в периода по чл. 5, ал. 2 през 2024 г.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.)

Пределни цени по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя"


Всички цени са посочени без включен ДДС.
Цената е изчислена на база 5000 лози в хектар.
При установяване на по-малък брой лози в хектар за дейности "Засаждане" и "Смяна на формировка" пределната цена за всяка извършена операция, определена със заповед на министъра, се преизчислява на база установения брой лози.
Дейности "Изкореняване", "Изграждане на подпорна конструкция" и "Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения" (изключенията са посочени под таблицата), "Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване", "Изграждане/реконструкция на тераси" и "Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване" се изплащат на хектар независимо от броя на растенията.

Пределна цена за дейност "Изкореняване"

 

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

Цена

1.

Отстраняване на надземна и подземна част на лоза

ха

1

 

2.

Сваляне на подпорна конструкция

ха

1

 

3.

Изнасяне на отпадъците

ха

1

 

 

Общо лв./ха

х

х

5 264,07


Пределна цена за дейност "Засаждане"

 

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

Цена

1.

Агрохимичен анализ

ха

1

 

2.

Третиране на площта с тотален хербицид

ха

1

 

2.1.

Тотален хербицид

л/ха

10

 

3.

Основно подравняване и почистване
на площта

ха

1

 

4.

Торене

кг/ха

1800

 

5.

Риголване

ха

1

 

6.

Текущо подравняване

ха

1

 

7.

Дълбока оран

ха

1

 

8.

Дисковане

ха

1

 

9.

Подготовка на маркирни колчета

ха

1

 

10.

Маркиране

ха

1

 

10.1.

Маркирни колчета

бр./ха

5000

 

11.

Временно съхранение на лозов посадъчен материал

ч/дни

2

 

11.1.

Лозов посадъчен материал

бр./ха

5000

 

12.

Превоз и подготовка на лозите

ха

1

 

13.

Засаждане

ха

1

 

13.1.

Вода

м3/ха

15

 

14.

Окопаване

ха

2

 

 

Общо лв./ха

 

 

31 085,40


Пределна цена за дейност "Изграждане на подпорна конструкция" и дейност

"Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения"

 

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

Цена

1.

Транспорт на колове - крайни и междинни

т/км

5,14

 

2.

Маркиране на местата на коловете

ха

1

 

3.

Забиване на междинни колове

бр.

850

 

4.

Забиване на крайни колове и краен блокаж

бр.

200

 

4.1.

Колове междинни - метални

бр.

850

 

 

Колове междинни - бетонни

бр.

850

 

 

Колове междинни - дървени

бр.

850

 

4.2.

Колове крайни - метални

бр.

100

 

 

Колове крайни - бетонни

бр.

100

 

 

Колове крайни - дървени

бр.

100

 

4.3.

Аксесоари за краен блокаж при конструкция с метални колове

бр.

350

 

 

Аксесоари за краен блокаж при конструкция с бетонни колове

бр.

350

 

 

Аксесоари за краен блокаж при конструкция с дървени колове:

бр.

 

 

 

- котви, въже, обтегачи

бр.

350

 

 

- фиксиращи скоби

бр.

4750

 

5.

Тел

кг/ха

150

 

6.

Поставяне и фиксиране на носеща тел

ха

1

 

6.1.

Тел - две двойки над носещия

кг/ха

600

 

7.

Поставяне и фиксиране на две двойки телове

ха

1

 

8.

Индивидуални подпорни колчета*

бр./ха

5000

 

9.

Поставяне на подпорни колчета и фиксиране за носеща тел

ха

1

 

 

Всичко разходи при подпорна конструкция с метални колове, лв.:

 

 

18 928,26

 

Всичко разходи при подпорна конструкция с дървени колове, лв.:

 

 

17 003,26

 

Всичко разходи при подпорна конструкция с бетонни колове, лв.:

 

 

20 813,26

*Изчислява се в зависимост от броя на лозите в хектар.

 

Пределна цена за дейност "Смяна на формировка" при преминаване от стъблено към приземно отглеждане на лозите

 

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

Цена

1.

Зимна резитба за смяна на формировка и почистване на площите

ха

1

 

2.

Зелени резитбени операции по формиране

ха

1

 

3.

Привързване към индивидуални колчета и към подпорна конструкция

ха

1

 

 

Общо лв./ха

 

 

2 714,18


Пределна цена за дейност "Смяна на формировка" при преминаване от приземно към стъблено отглеждане на лозите

 

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

Цена

1.

Зимна резитба за смяна на формировка и почистване на площите

ха

1

 

2.

Зелени резитбени операции по формиране

ха

1

 

3.

Привързване към индивидуални колчета и към подпорна конструкция

ха

1

 

 

Общо лв./ха

 

 

3 165,07


Пределна цена за дейност "Смяна на подпорна конструкция"

 

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

Цена

1.

Сваляне на съществуваща подпорна конструкция

ха

1

 

2.

Изнасяне на отпадъците

ха

1

 

3.

Материали и изграждане на подпорна конструкция с метални колове

ха

1

18 928,26

3.1.

Материали и изграждане на подпорна конструкция с дървени колове

ха

1

17 003,26

3.2.

Материали и изграждане на подпорна конструкция с бетонни колове

ха

1

20 813,26

 

Всичко разходи при подпорна конструкция с метални колове, лв.:

 

 

20 337,48

 

Всичко разходи при подпорна конструкция с дървени колове, лв.:

 

 

18 412,48

 

Всичко разходи при подпорна конструкция с бетонни колове, лв.:

 

 

22 222,48


Пределната цена за дейност "Смяна на подпорна конструкция" се изчислява в съответствие с избраните от бенефициента материали - метални, дървени или бетонни колове със съответните аксесоари според типа колове.
Когато при смяната на подпорната конструкция се прави и подмладяване на растенията (старите стъбла се изрязват на около 0,15 м, за да се формират нови стъбла), е необходимо и поставяне на индивидуални подпорни колчета. Когато не се подмладяват растенията, при смяната на подпорната конструкция не се поставят индивидуални подпорни колчета. Пределната цена за материали и изграждане на подпорна конструкция е идентична с пределната цена за дейност "Изграждане на подпорна конструкция", като се взема предвид видът на коловете - метални, дървени или бетонни, както и необходимостта да се поставят индивидуални подпорни колчета.

Пределни цени за дейност "Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване"

 

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

Цена

1.

Изкоп с багер

m3

35,47

 

2.

Доставка и полагане на дренажна перфорирана тръба

m

63,33

 

3.

Полагане на пясъчна подложка и засипване

m3

126,67

 

4.

Доставка и монтаж на ревизионни шахти

бр.

2

 

 

Общо лв./ха

 

 

7 355,07


Пределни цени за дейност "Изграждане/реконструкция на тераси"

 

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

Цена

1.

Изкоп - подготовка за оформяне на терасни полоси и откоси

m2

100

 

2.

Изкопи и преместване за оформяне на терасните платна

m3

2470

 

3.

Подравняване и вертикална планировка

m2

83

 

4.

Оформяне на терасните откоси

m

732

 

5.

Разстилане на хумус на терасните платна

m3

5025

 

 

Общо лв./ха

 

 

13 050,87


Пределни цени за дейност "Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване"


Пределната цена е сума от два компонента: компонент с променлив характер и компонент с постоянен характер, според площта на лозовото насаждение, както следва:

Пределна цена на основно оборудване за автоматизирани системи за капково напояване

 

Компонент с променлив характер

Операции и материали

Включва елементи

Цена за площи:

до 10 ха вкл.

над 10 до 50 ха вкл.

над 50 ха

Водовземане

Резервоар

Резервоар;

Доставка и подвързване на сглобяем резервоар на предварително подготвена площадка

 

 

 

Напорна помпа при водоизточник за захранване на резервоар с вода

Напорна помпа с параметри, съобразени с вида и капацитета на водоизточника

 

 

 

Филтърен възел с окомплектовка

Филтър хидроциклон, кран, възвратен клапан, удароубивател, фитинги за подвързване

 

 

 

Основа помпен възел

 

 

 

 

Основа на резервоар

Изгребване на хумус, доставка и разстилане на трошен камък, уплътняване с ръчна трамбовка и разстилане на пясък за подравняване

 

 

 

Специализиран монтаж

Поставяне, позициониране и сглобяване на резервоар/лагуна - специализиран труд - човекоден

 

 

 

Общо лв.

19 028,47

35 406,14

56 150,14

Помпена станция

Ел. помпа, моторна помпа/помпи

 

 

 

 

Генератор за електричество

При използване на моторна помпа цената за нея не надвишава сумата от цените на ел. помпа и генератор

 

 

 

Ел. табло

При генератор, захранващ до две електрически помпи

 

 

 

Контейнер, обезопасяване

Контейнер;

Доставка и монтаж на контейнер за помпен възел и филтърна група

 

 

 

Окомплектовка

Кран сферичен и възвратен клапан

 

 

 

Честотно управление на помпения агрегат

 

 

 

 

Подготовка на площадка за разполагане на помпената станция

Зачистване и уплътняване на терен, доставка, разстилане и уплътняване на чакъл

 

 

 

Доставка и монтаж на оборудването, подвързване

На база човекоден

 

 

 

Общо лв.

23 493

31 313

42 313

Филтърна група

Филтри

Пясъчен и дисков филтър

 

 

 

Окомплектовка

Кран сферичен и колена

 

 

 

Водомер*

 

 

 

 

Защитна арматура

Възвратен клапан, клапан за предналягане, обезвъздушител, регулатор налягане

 

 

 

Монтаж на филтърна

група

На база човекоден

 

 

 

Общо лв.

7 916

9 450,98

24 519,63

Устройство за прецизно торовнасяне

Устройство за торовнасяне

1. Инжектор с бустер помпа (изключва обемен дозатор и дозираща помпа)

до 1 бр.

до 2 бр.

до 3 бр.

 

 

 

2. Обемен дозатор с хидравлична дозаторна помпа (изключва инжектор с бустер помпа и дозираща помпа)

до 1 бр.

до 2 бр.

до 3 бр.

 

 

 

3. Ел. дозаторна помпа (изключва инжектор с бустер помпа и обемен дозатор)

до 1 бр.

до 2 бр.

до 3 бр.

 

 

 

Съд за торовнасяне

 

 

 

 

Окомплектовка и защитна арматура

Кранове, клапани, фитинги за подвързване

 

 

 

Монтаж на устройство за торовнасяне

На база човекоден

 

 

 

Общо лв.

1. при използване на инжектор с бустер помпа

2 034

4 068

6 102

2. при използване на обемен дозатор

3 069

6 138

9 207

3. при използване на ел. дозаторна помпа

4 022

8 044

12 066

Главни (магистрални) и захранващи тръбопроводи

Тръбопроводи

Тръби

 

 

 

Фитинги

Муфи, колена, тройници, тапи, кранове възли, арматура

 

 

 

Защитна арматура за тръбопроводи и разпределителни възли

Обезвъздушител; шахта изпразнител, шахта разпределител, регулатор налягане, удароубивател

 

 

 

Монтаж на магистрални тръбопроводи

Разнасяне, разпъване и полагане на тръбопровод, монтаж на фитинги за подвързване

 

 

 

Земни работи

Трасиране, изкоп и насип

 

 

 

Общо лв.

31 544

58 515

124 926

Автоматизация

Автоматизация

С програматор на батерия

до 10 бр.

до 50 бр.

до 100 бр.

 

 

 

С централизирано управление чрез радио или кодиране (изключва вариант с програматори на батерия)

 

 

 

Н/П

 

 

Климатична станция

 

1 бр.

1 бр.

1 бр.

 

 

 

Монтаж на автоматизация и климатична станция

На база човекоден

 

 

 

Общо лв.

при използване на автоматизация с програматор

13 784

44 419

89 838

при използване на автоматизация с централизирано управление

Н/П

55 268

109 105


Пределната цена за всеки компонент с постоянен характер е по категории в зависимост от размера на площта. Например пределната цена 44 419 лв. за компонент "автоматизация" при използване на автоматизация с програматор е една и съща за площи с размер над 10 ха до 50 ха вкл.
* Във връзка с чл. 7, ал. 6 водомерът е задължителен елемент при изпълнение на дейност "Автоматизирани системи за капково напояване".

Пределна цена на вътремрежово оборудване за доставка на вода за 1 хектар (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2024 г., в сила от 21.05.2024 г.)

 

Компонент с постоянен характер

Операции и материали

Включва

Цена

Вътремрежово оборудване - по дължина на редовете

Поливни маркучи с вградени капкообразуватели

Поливни маркучи с вградени капкообразуватели

5000 лм/ха

 

Фитинги

Куки, крайни скоби, снадки, окачващи елементи, тел или корда (тел при подпорна конструкция от метални, дървени или бетонови колове, корда само при подпорната конструкция от дървени колове)

 

Разпределителни тръбопроводи

Тръби

 

Фитинги за подвързване на разпределителни тръбопроводи

Муфи, колена, тройници, тапи, водовземни възли, адаптори, тръби

 

Земни работи

 

 

Монтаж

 

 

Общо лв.

6 241


Пределни цени за дейност "Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства"

(Отм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) 


Допустим брой машини/машинни агрегати според размера на стопанството

(Отм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 07.11.2023 г.) Приложение № 2 към чл. 10, ал. 7

Определяне на парично обезщетение за загуба на доход по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя"


Паричното обезщетение за загуба на доход се изчислява по следната формула:

ПОЗД = (СГД(n-2) + СГД(n-1)) х РЗП) х ЦКГ),

където:
ПОЗД е паричното обезщетение за загуба на доход;
СГД(n-2) - средният годишен добив на хектар за втората година преди извършване на изкореняване;
СГД(n-1) - средният годишен добив на хектар за първата година преди извършване на изкореняване;
РЗП - реално засадена площ (определя се съгласно площта, върху която е създадено новото лозово насаждение);
ЦКГ - цената на килограм грозде.
Средният годишен добив се изчислява по данни от подадените декларации за реколта от грозде в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящия регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ, L 58, 28.02.2018 г.).


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 6

I. Критерии за оценка на проекти, подадени по интервенция "Преструктуриране и конверсия на лозя"

 

Критерий

Информация от

Брой точки

1. Проектът не е подпомаган по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор за съответната дейност/операция през предходни програмни периоди

ИСАК

20

2. Проект с дейности в стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти

Регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1
от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

17

3. Проектът е представен от признати групи/организации на производители на винено грозде

Регистър на МЗХ

15

4. Проектът предвижда засаждане на местни и интродуцирани устойчиви сортове

Списък към настоящото приложение

15

5. Проектът е за райони и сортове грозде за производство на вина със ЗНП

Заявление за предоставяне на финансова помощ

10

6. Проектът е за район за производство на вина със ЗГУ

Заявление за предоставяне на финансова помощ

5

7. Проект за лозарски стопанства с размер от 2 до 30 ха

Заявление за предоставяне на финансова помощ

10

8. Проект на млад земеделски стопанин - гроздопроизводител

Лични данни от заявление за предоставяне на финансова помощ;

Копие от документ за завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството

5

II. Списък с местни и интродуцирани устойчиви винени сортове към критерий за оценка № 4

Бели винени сортове

•      Мискет кайлъшки

•      Среброструй

•      Бисер поморийски

•      Дунавски лазур

•      Тамянка

•      Мискет червен

•      Мускат Отонел

•      Перла - Перл дьо Ксаба

Червени винени сортове

•      Сторгозия

•      Трапезица

•      Никополски мавруд

•      Дунавска гъмза

•      Регент

 


Приложение № 4 към чл. 33, ал. 1

Критерии за оценка на проекти, подадени по интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор"

 

Критерий

Информация от

Брой точки

1. Проекти, насочени към енергийна ефективност

Документи към заявлението за предоставяне на финансова помощ - становища, разрешения и др., заверени от компетентни лица

10

2. Проекти за предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина*

Лозарски регистър

15

3. Проекти за предприятия, насочени към производство на биологично сертифицирано вино

Регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

10

4. Проекти за предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП)

Документи към заявлението за предоставяне на финансова помощ; лозарски регистър

7

5. Проекти на предприятия, при които над 70 % от произвежданите вина са със ЗГУ и/или ЗНП

Документи към заявлението за предоставяне на финансова помощ; лозарски регистър

5

6. Проекти на новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводител към момента на кандидатстване

Лозарски регистър

5