навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове / Закони


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за българската академия на науките

Закон за българската банка за развитие

Закон за българската народна банка

Закон за българската телеграфна агенция

Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)

Закон за българския жестов език

Закон за българския червен кръст

Закон за българското гражданство

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Закон за вероизповеданията

Закон за ветераните от войните на република България (загл. доп. - дв, бр. 105 от 2016 г.)

Закон за ветеринарномедицинската дейност

Закон за виното и спиртните напитки

Закон за висшето образование

Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства (загл. доп. - дв, бр. 97 от 2016 г., изм. - дв, бр. 34 от 2019 г.)

Закон за водите

Закон за военната полиция

Закон за военните паметници

Закон за военноинвалидите и военнопострадалите

Закон за военното разузнаване

Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с указ № 88 на президиума на нс от 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на католическата черква в пределите на народна република България

Закон за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в република турция и други страни през периода май - септември 1989 г.

Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета

Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по закона за териториално и селищно устройство, закона за плановото изграждане на населените места, закона за благоустройство на населените места, закона за държавните имоти и закона за собствеността

Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

Закон за външната търговия

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Закон за гарантиране на влоговете в банките

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума