навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове / Закони


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за убежището и бежанците

Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

Закон за управление на агрохранителната верига

Закон за управление на етажната собственост

Закон за управление на отпадъците

Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (загл. изм. - дв, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.)

Закон за уреждане на задължения на "булгаргаз" - еад, към държавата

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

Закон за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани

Закон за уреждане на стари задължения по банкови кредити

Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

Закон за уреждане правата на купувачи на недвижими имоти с частни договори

Закон за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места

Закон за уреждане правните последици на бракове, сключени в нарушение на чл. 7 от семейния кодекс

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Закон за устройство на територията

Закон за устройството и застрояването на столичната община

Закон за устройството на черноморското крайбрежие

Закон за физическото възпитание и спорта

Закон за филмовата индустрия

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закон за фискален съвет и автоматични корективни механизми

Закон за фуражите

Закон за хазарта

Закон за хората с увреждания

Закон за храните

Закон за центъра за оценка на риска по хранителната верига

Закон за частната охранителна дейност

Закон за частните съдебни изпълнители

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Закон за чужденците в република България

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Търговски закон
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума