навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл. изм. - дв, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Наредба № 1 от 15 август 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в република България

Наредба № 1 от 15 ноември 1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в република България

Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

Наредба № 1 от 15 януари 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "приложен програмист"

Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството

Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от закона за устройството на черноморското крайбрежие

Наредба № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 1 от 16 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

Наредба № 1 от 17 май 2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране

Наредба № 1 от 17 март 2003 г. за определяне на условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием в училищата по изкуствата

Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата

Наредба № 1 от 18 април 2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества

Наредба № 1 от 18 юли 2018 г. за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от закона за културното наследство

Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

Наредба № 1 от 19 декември 2008 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване

Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (загл. изм. - дв, бр. 81 от 2018 г.)

Наредба № 1 от 19 януари 2007 г. за условията и реда за провеждане на контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, получени от разплодни животни

Наредба № 1 от 19 януари 2009 г. за униформеното облекло на служителите в център 112

Наредба № 1 от 20 февруари 2002 г. за реда за акредитация на сапард агенция по специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в република България

Наредба № 1 от 20 януари 1994 г. за геозащитната дейност

Наредба № 1 от 22 декември 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд

Наредба № 1 от 22 май 2006 г. за реда за водене и поддържане на регистрите по закона за меценатството

Наредба № 1 от 22 ноември 2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (загл. доп. - дв, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението

Наредба № 1 от 23 март 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "условия на труд"

Наредба № 1 от 23 юни 2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от закона за филмовата индустрия


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума