навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 15 от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Наредба № 15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

Наредба № 15 от 8 май 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците

Наредба № 15 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "работник в дървообработването"

Наредба № 16 за определяне на увеличената стойност и вписване на законна ипотека върху недвижими имоти - паметници на културата

Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти

Наредба № 16 от 1 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "авиационен техник"

Наредба № 16 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "корабоводител"

Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Наредба № 16 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "текстилен техник"

Наредба № 16 от 13 май 2005 г. за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства

Наредба № 16 от 14 януари 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели

Наредба № 16 от 17 ноември 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скалите на съюза (загл. изм. - дв, бр. 16 от 2019 г.)

Наредба № 16 от 18 май 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в република България (сапард)

Наредба № 16 от 18 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "фризьор"

Наредба № 16 от 19 юли 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове (загл. изм. - дв, бр. 42 от 2003 г.)

Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (загл. доп. - дв, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

Наредба № 16 от 21 август 1996 г. за организацията на болничната медицинска помощ в държавните болнични заведения

Наредба № 16 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Наредба № 16 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия "мебелист"

Наредба № 16 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "организатор на спортни прояви и първенства"

Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци

Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента

Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни

Наредба № 16 от 30 май 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на европейския съюз

Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания

Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Наредба № 16 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия "работник в заведенията за хранене и развлечения"

Наредба № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 16 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "лесовъд"

Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност

Наредба № 16-27 от 22 януари 2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума