навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Наредба № 11 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия "обущар"

Наредба № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения

Наредба № 11 от 5 май 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на република България

Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 11 от 6 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "художник"

Наредба № 11 от 7 април 1998 г. за лицензиране на оценители на земеделски земи

Наредба № 11 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "военнослужещ - санитарен инструктор"

Наредба № 11 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "фотограф"

Наредба № 110 от 18 септември 2006 г. за специфични изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинела в месо

Наредба № 112 от 13 октомври 2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители

Наредба № 113 от 17 октомври 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в република България (сапард)

Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 119 от 21 декември 2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора

Наредба № 12 за реда и условията, при които търговските банки предоставят кредити на държавни предприятия, фирми и търговски дружества, чиито задължения към държавата са отписани по реда на закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.хII.1990 г.

Наредба № 12 от 1 юни 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения - овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове

Наредба № 12 от 10 декември 2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност

Наредба № 12 от 10 юни 2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи

Наредба № 12 от 11 септември 2020 г. за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

Наредба № 12 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "дизайнер"

Наредба № 12 от 15 април 2004 г. за условията и реда за предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация по медицински причини, за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели

Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Наредба № 12 от 19 октомври 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята

Наредба № 12 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "организатор интернет приложения"

Наредба № 12 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. "социално-икономически компенсации за управлението на флота" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 12 от 22 юни 1999 г. за ползване на дървени материали без заплащане на такси на корен

Наредба № 12 от 24 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология

Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 12 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по спортно-туристическа дейност"

Наредба № 12 от 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

Наредба № 12 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. "риболов във вътрешни водоеми" по приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" 2007 - 2013 г. на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство на европейския съюз

Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума