навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони

Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

Наредба № 12 от 4 април 2007 г. за реда за установяване и удостоверяване на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от починало лице

Наредба № 12 от 5 април 2005 г. за условията и реда за приемане на иракски граждани за студенти и специализанти в държавните висши училища на република България

Наредба № 12 от 5 май 2004 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга

Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

Наредба № 12 от 5 януари 2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях

Наредба № 12 от 8 април 2009 г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност

Наредба № 12 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "сервитьор-барман"

Наредба № 12 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "тоноператор"

Наредба № 13 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"

Наредба № 13 от 15 април 2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на внос от трети страни (загл. изм. - дв, бр. 34 от 2017 г., в сила от 29.04.2017 г.)

Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели

Наредба № 13 от 18 август 2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за бае кодове

Наредба № 13 от 19 април 2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства

Наредба № 13 от 19 май 2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. "помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 13 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция, репродукция и търговия с чистопородни животни от вида "говеда" и "биволи"

Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на електронна техника"

Наредба № 13 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. "публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Наредба № 13 от 22 декември 2003 г. за определяне на видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране и регистрация по обща лицензия

Наредба № 13 от 22 декември 2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции

Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол

Наредба № 13 от 23 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "неонатология"

Наредба № 13 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия "камериер"

Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Наредба № 13 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност"

Наредба № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 "развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство на ес за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия

Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Наредба № 13 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт

Наредба № 13 от 31 март 2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (загл. изм. - дв, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Наредба № 13 от 4 април 2007 г. за условията и реда за информиране на българските граждани за дейностите по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки

Наредба № 13 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума